//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Árokháty Béla: Fiaim, csak énekeljetek!
Beethoven - Az ERŐ című ifjúsági lap 1927.
03. és 11-12 oldal

 

Árokháty Béla:

Az Erő c ifjúsági lap 1927. március hónap - 11-12 oldal 

Fiaim, csak  énekeljetek!

Beethoven

A napóleoni  évek szülötte. Európában gigantikus erők csapnak össze a XVIII. század végén. Trónok inognak meg. Népek lélekzenek fel. Öntudatra ébredő tömegek kapják vállukra kedvenceiket, hogy egypár nap múlva már vonszolják őket a kínpadra. Valami mérhetetlen feszültségben felíjjazva várják a lelkek a közeli, holnapokat. S egyre-másra neptunikus erupciók rázkódtatják meg az emberi világot. Felszabadulnak a mélységek erői, hogy összezúzzák, amit addig bálványozott a világ. Válságos viharok után következnek újabb kataklizmák és ezek örvénylésében érlelődnek a következő századok újjáalakító gondolatai, egyre jobban tisztuló, eszméi.

Míg ezekben a földrengető viharokban hagyományos, nemes uralkodócsaládok feje hull a fűrészporba, ugyanakkor indul el szuverén trónja felé a gyermek Beethoven, hogy népeket és évszázados jövendőket  hódítson meg fejedelmi nagysága. 1770  decemberében, a Rajna melletti Bonnban örvendez bölcsője körül a kölni választófejedelem szerénysorsú tenoristája szerény, csendes-lelkű feleségével. Csak megsokszorozódik a szülők öröme, mikor fel csillan egypár év múlva a gyermek csodálatos, rendkívüli zenei képessége. El is határozzák, hogy csodagyermeket nevelnek belőle, akit bámul majd és megfizet a világ. A  hiányos műveltségű és italoskedvű apa durva kézzel kényszeríti gyermekét a zongorára és hegedűre. Mennyit  sír a kis Beethoven Lajos a zongora mellett, míg keménykezű atyja szigorúan szabja ki számlára a  nehéz  gyakorlatokat. Hogy minél többet gyakorolhasson, iskolába sem igen járhat. Bármennyire  szeretne is tovább tanulni, írni-olvasni is alig tanulhat meg. A helyesírás mindig is gyengéje maradt, jól lehet fogyatékos neveltetését később sikerült pótolni, mikor már előkelő társadalmi körökbe nyitott ajtó a számára.

Kilencéves volt, mikor komolyabb zenei tanulmányokba  kezdett. Egy Pfeiffer nevű zenész, majd  később  pedig  Neefe, jeles zeneszerző és orgonista ismeri fel meglepő tehetségét és vezeti be a zeneelmélet mély és szent titkaiba. Atyja üzleti szelleme azonban kiveszi a gyermeket a jó kezekből és csodagyermekként hangversenykörútra viszi. Mint ahogy ma is szokás, egy pár évet elhallgat a gyermekművész életkorából, hogy annál tüneményesebb legyen a siker. Mire újra Bonnba, hazaérkeznek, már igazi művész a gyermek ifjú s tizennégyéves korában orgonistája lesz a választófejedelem udvarának, amelyben sok kiváló művész  vett részt a zenekar művészi munkájában. Itt ismeri meg és csodálja mély áhítattal Mozartnak, a zongora halhatatlan poétájának a műveit s ellenállhatatlan vágya hozzá viszi Bécsbe. Mozart az ifjút először hidegen fogadja. Majd mikor ez sértett hiúságában témát kért a csodált mestertől, hogy afelett szabad variációkat,  rögtönözzön, olyan virtuozitással  oldotta meg a feladatot, hogy Mozart elragadtatva kiáltott barátai felé: „Vigyázzatok, erről a fiúról még sokat fog beszélni a  világ!" 

Csodásan gazdag évek munkája következett. Mozart csodálkozó felkiáltására. Lelke korának a gigantikus  feszültségét hordozta magában. Tele van az élete kérdésekkel, töprengésekkel, a legnemesebb vágyakkal, a  legtisztábban emberi indulatokkal.  Zongorájához ül, hogy a hangokra bízza, amit emberi nyelv nem mondhat el. Kottapapírok vonalrendszerére vetíti ki megoldásokat kereső lelke titáni sejtelmeit. Halálos komolysággal szól az élét nagy kérdéseiről, a fájdalomról, csalódásról, a reményről és az örömről  is. Minden, amit  a hangok szárnyára bíz, tiszta, nemes és szent. A magasságokba figyel és a magasságok eszmei világából hordja szét az örökkévalóság üzeneteit rendíthetetlen, megrázó prófétai erővel. Művészete nem játéka a hangoknak, hanem kifejezése egy megsejtett eszmei világ örökértékű igazságainak, ame-lyekben kiegyenlítődnek mély lelkének öröklött nagy feszültségei.

S hogy felmagasztosul, mennyire ünnepélyessé válik a hangja, mikor az Isten végzése azzal teszi próbára, hogy megfosztja őt, a hangok birodalmának költőfejedelmét a hallástól. „Kétszeresen érzem szerencsétlenségemet, - mondja emberfölötti fájdalommal - mert az emberek még félre is ismernek... Teljesen egyedül vagyok ..." Ekkor gazdagodik meg befelé forduló szemlélődése s mélyül el a lelke. Ekkor csendülnek fel zenéjében a természet zenéjének ősi elemei az Appassionataban, az Eroicában, az V. szimfóniában. Ekkor írja a halhatatlan Kreutzer-szonátát s  majd a Missa Solemnis-t és a IX. szimfóniát.

Befelé néz, hogy az élet való világából annál többet lásson. Nem hallja az elragadtatás tapsviharjait s hogy belefájdul a lelke arra a gondolatra, hogy nem értik meg.  Feljegyzéseiben, leveleiben ott látjuk  borongós arcát, mélyen eltűnődő szemeit. Levelezéseiből  a nagy ember nagy lelke szólal meg, mikor a  szeretet és az igazság tiszta hangja mellett a türelmetlen fájdalom zúg is fel. Az Élet filozófus, megrendítőerejű, komor művésze ő, akinek a munkája, az élete azért  áldás az  egész emberiség számára, mert önmaga fölé emeli azt, aki meghallgatja: oda, ahonnan az isteni kegyelem a maga teljességében hozta az egyetlen  lehetséges feloldását minden diszharmóniának.

Halálának századik évfordulóját ünnepli az: egész világ. Nekünk is fel kell figyelni rá! Hozzánk, magyarokhoz is idekötötték a művészet és barátság szálai. Sok művét ajánlotta magyar nagylelkű tisztelőinek. A pesti német színház megnyitására (1812) is őt kérték fel alkalmi elő- és utójáték írására. „... Orvosom tilalma ellenére nekiülök, hogy segítsek a magyar bajuszosoknak, akiket szívből szeretek ..." - írja kiadójának   Lipcsébe. Mi ez év tavaszán fényes ünnepségekben ünnepeljük a halhatatlan nevű Beethovent.

1827 március  végén  hunyta be  szemeit.. A krónikás szerint Bécsben ugyanakkor heves vihar dühöngött, havazott és mennydörgött. Csakúgy, mint a bölcsője felett kint a nagyvilágban …          

 Árokháty Béla

Az Erő c ifjúsági lap 1927. március 11-12

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.