//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A szultáni trón követelői História 1983

SZAKÁLY Ferenc

A szultáni trón követelői

Noha történetírásunk eleddig inkább csak a mohamedánná lett – jobban mondva: kényszerített – magyarok sorsa iránt érdeklődött, természetesen mind a Mohács előtti, mind pedig az az utáni évszázadokban jócskán akad példa az ellenkező irányú vallásváltoztatásra is. Ki ne emlékeznék például az Egri csillagok borissza törökjére, aki annyira megszerette foglyul ejtője, Bornemissza Gergő baranyai faluját, hogy hallani sem akart többé korábbi hitsorsosairól. Ilyen s hasonló esetekkel gyakorta találkozunk a középkor és a hódoltságkor levéltári forrásaiban is. A Kanizsáról elragadott Lantos Mahmud 1655-ben hatesztendei raboskodás után döntött úgy, hogy megkeresztelkedik. A 15. században – amikor a még ép és erős magyar állam a későbbinél jóval nagyobb biztonságot és több előrehaladási lehetőséget kínált – az is elő-előfordult, hogy egy-egy elesett török vár őrsége testületileg magyar zsoldba állt. A „Török” nevet viselő családok – köztük a legnagyobb rangra emelkedett enyingi Törökök – őseit nyilvánvalóan ezek közt az áttértek közt kell keresnünk. Bizonyíthatja ezt annak a tarkasi Török Józsának a példája is, aki a 15. század elején diplomataként sikerrel fáradozott Zsigmond király keleti kapcsolatainak kiépítésén. Róla ugyanis maga a király mondja el 1428-ban, hogy „már régebben került török földről a mi országunkba, miután igaz valójában megismerte Istent, az ő teremtőjét, saját szándékait és a maga akaratából letette átkos pogány hitét, s miután újjászületett a szent keresztség vizében, elnyerte az igaz katolikus hitet”. Azt viszont egy 1437-es vizsgálati jegyzőkönyvből tudjuk, hogy egészen mégsem szakított múltjával, hiszen a kristallóci kastélyát kifosztók, egyebek közt, egy Koránt is elraboltak tőle.

A Nyugatra menekültek közt szép számmal képviseltették magukat a szultáni ház tagjai is. Az uralkodóház tagjának lenni a török birodalomban ugyanis egyáltalán nem tartozott a hosszú, nyugodt életet biztosító rangok közé. A 15. században vált bevett szokássá, hogy a trónra került legidősebb fiú könyörtelenül megölette testvéreit és unokaöccseit, de az is megesett, hogy apa a fiával vagy fiú az apjával végzett.

Azok az ifjabb szultánfiak tehát, akik nem éreztek magukban erőt arra, hogy utódként kijelölt bátyjukkal ujjat húzzanak, a legjobban tették, ha a trónváltozáskor legott a keresztények közé menekülnek, s ott igyekszenek kivárni, míg eljön az ő órájuk. Közülük többen éppen a 15. századi török birodalom legnagyobb európai ellenfelének, a magyar királyságnak területét választották menedékhelyül.

I. Murád szultán (1360–1389) legkisebb fia, Szaudzsi – nyilván két bátyját jó előre megelőzendő – még apja életében igyekezett megkaparintani magának a fő hatalmat. Midőn 1365-ben Murád – éppen Magyarország ellen készülődve – a birodalom európai részében tartózkodott, a herceg az ősi székvárosban, Brusszában a maga nevére mondatta a pénteki imát, ami mohamedán szokás szerint a hatalom átvételét jelentette. Vállalkozása azonban csakhamar összeomlott, s Szaudzsi a saját és fia, Murád bég szeme világával fizetett a lázadásért. A megvakított és ilyképpen uralkodásra alkalmatlanná tett herceg a jelek szerint Konstantinápolyban élt, míg bátyja, I. Bajazid szultán (1389–1402) meg nem ölette. Fiát azonban valamilyen módon sikerült biztonságosabb helyre menekítenie.

Murád herceg később, 1411-ben Lazarevics István szerb despota udvarában bukkan fel; a despota a török birodalom belső zavarait kihasználva meg is kísérelte őt trónra segíteni. Mivel azonban az ankarai csatavesztésig (1402) Lazarevics a szultán hűséges szövetségese volt – nehézlovasai az 1396-os nikápolyi ütközetben jócskán hozzájárultak a Zsigmond elleni török győzelemhez –‚ nyilvánvaló, hogy a trónkövetelő 1389 és 1402 között valahol másutt (talán Konstantinápolyban) lappangott. 1402 után Lazarevics Zsigmond király oldalára állt; elismerte a magyar király hűbéruraságát, s ezért cserében jelentős magyarországi birtokokat kapott tőle. Murád bég az ő révén, pártfogója gyakori budai útjain kerülhetett kapcsolatba a magyar uralkodóval. II. Ulászló lengyel király 1412-es budai látogatásakor a budai udvarban jelenlevőkről készült jegyzék – a bosnyák király és a szerb fejedelem társaságában, előkelő helyen – „egy török herceget” említ, akin nyilvánvalóan Murádot kell értenünk.

Murád – feleségével, Ágnessel, fiaival: Dauddal és Orhánnal, valamint Katalin nevű lányával – valamikor a Lazarevics halálát (1427) követő években költözhetett át magyar földre. Érthetőképp, hiszen Brankovics György törökök által egyre jobban megkurtított Szerbiája vajmi kevés biztonságot nyújtott számukra. Egy 1433-as oklevél már az idősebb fiú, Daud Cselebi – magyar nevén Csalapia Dávid – kunegyházi és szenteltegyházi (Csanád megye) officiálisait említi. Zsigmond és utódai – akik egyébként a család többi tagjának a királyi székváros közelében: előbb Szentfalván (Pest megye), utóbb a pesti Búza piacon jelöltek ki lakóhelyet – elsősorban az ő szolgálataira számítottak. E szolgálatok természetéről árulkodik, hogy Daud 1440-ben hatalmas (ezerforintnyi) zsoldösszeg átvételéről állított ki nyugtát Bátmonostori Töttös László főkincstartónak. Ez pedig annyit jelent, hogy a nálunk élő török herceg jókora csapat élén harcolt az ország déli határait újult erővel támadó harmadfokú unokatestvére, II. Murád szultán (1421–1451) ellen.

Mint birtokainak elhelyezkedéséből látható, Zsigmond – akárcsak a védőszárnyai alá menekült balkáni hercegeket – őt is a törökök által különösen veszélyeztetett al-dunai határszakasz mentén telepítette le. A határvédelemben való részvételen túl bízott azonban rá más, nagyobb horderejű, önállóságot igénylő feladatokat is. Úgy tűnik, hogy Daud afféle „utazó” hadvezér volt, akit Zsigmond a Balkán azon pontjára küldött, ahol a törökök éppen leginkább szorongattak. 1432-ben Havasalföld védelmében harcolt, 1436-ban pedig – egy raguzai híradás szerint – útban volt Albánia felé. Ezt az utazást akár valamiféle magánvállalkozásnak is gondolhatnánk, ha nem tudnánk, hogy az előző esztendőben Zsigmond másik menekült hadvezére, Fruzsin bolgár herceg is áthajózott – csapataival együtt – Albániába. Daud öt esztendővel később ismét Dalmáciában kerül a szemünk elé, alkalmasint ismét valami hasonló akcióra készülődve.

Bár adataink nincsenek erre, alighanem teljes joggal feltételezhetjük, hogy Csalapia Dávid részt vett Hunyadi János nagy offenzíváiban: az 1443-as és az 1444-es őszi–téli hadjáratokban is. Valószínűleg a vesztett várnai csatából menekülve jutott el Konstantinápolyba, ahonnan 1445-ben Hunyadival szövetségben, az Al-Dunán harcoló burgundi gályákon igyekezett vissza választott hazájába. Sándor havasalföldi vajda már 1432-ben is azért fűzött nagy reményeket Daud hadvezéri működéséhez, mert úgy vélte, hogy a török csapatok egy része átáll a trónkövetelő zászlaja alá. Most, 1445-ben Valerian Wavrin, a burgundi flotta parancsnoka – hasonló meggondolástól vezéreltetve – egy külön gályát bocsátott Daud rendelkezésére, amelynek árbocára felvonták a herceg aranyalmával díszített vörös lobogóját. Daud, hogy pártjára vonja őket, tárgyalásokba is kezdett a Szilisztriát védelmező szubasikkal, azok azonban nemigen hajlottak a szavára; a tárgyalásokra szolgáló tűzszünetet használták fel arra, hogy a keresztény gályákat célba vegyék. Kísérletei eredménytelenségét látva Daud el is hagyta a burgundiakat, és embereivel együtt a Nikápolyt ostromló havasalföldiekhez csatlakozott.

A következő esztendőkben Daud váratlanul a görög szigetvilágban bukkan föl. Raguza tanácsa 1447-ben jelentette Hunyadinak, hogy Korfun, a despota udvarában talált menedéket. Daud – harmincfőnyi kíséretével – 1448 júniusában érkezett vissza Magyarországra. Éppen idejében, hogy csatlakozhassék Hunyadi újabb döntő csatára készülő seregéhez. Egy kortárs görög történetíró szerint elsősorban ő hallatta szavát az 1448. október 16–18-i (második) rigómezei csata előtti haditanácson. Véleménye szerint a szultán és a janicsárok táborát az éj leple alatt kell megtámadni minden lehetséges tűzszerszámmal, mert csak is így remélhetni, hogy megrémülnek és megfutamodnak. Mivel a keresztény seregek azért vesztették el a kor összes nyílt mezei ütközetét a törökökkel szemben, mert a janicsárokkal nem tudtak megbirkózni, e tanácsot bölcsnek és hasznosnak kell tartanunk, függetlenül attól, hogy a kis keresztény sereg mennyire volt alkalmas egy ilyen összpontosított éjszakai támadás végrehajtására.

Hosszú és eredményes uralkodás után, 1451. február 2-én elhunyt II. Murád szultán. Bár ilyetén kísérletei korábban rendre-sorra kudarcot vallottak, Daud úgy érezte, hogy felvirradt az ő napja: a lengyel király a bizánci császár támogatásával török földre utazott, hogy pártot szervezzen a trón megszerzése végett. A születésétől fogva keresztények közt, keresztény vallásúnak nevelt hercegnek azonban vajmi kevés esélye volt rá, hogy elnyerheti a trónt a legális örökössel, II. Mehmeddel (1451–1481) szemben, akinek neve hamarosan a Hódító jelzővel került be Európa és a világ történetébe. Daud örülhetett, hogy ezt a kétes vállalkozást élve megúszta.

Időközben Daud, úgy tűnik, valamin összekülönbözhetett a magyarokkal, köztük is vélhetőleg elsősorban az országot kormányzó Hunyadi Jánossal. Erre utal, hogy török útját sem ő, hanem a lengyel király pénzelte, s még inkább az, hogy – bár törökföldi kudarca után Magyarországra tért vissza – csakhamar Itáliába távozott. Itt, kegyelemkenyéren, előbb a félsziget déli részében, utóbb az északi Friuliban tengődött. Az utóbbi területéhez tartozó Sacileben érte a halál 1453. december 31-én s a városka dómjában helyezték örök nyugalomra; sírfelirata máig őrzi e sokat hányódott és hazájától messze vetődött vándor emlékét. 1453. december 30-án kelt végrendeletének tanúsága szerint – mint egy vándorútjának legfőbb állomásait képviselve – halottas ágyát két magyar és egy albán famulusa állta körül. Szerény hagyatéka némi készpénzből és – többnyire török módra díszített – ruha- és posztódarabokból, szőnyegekből állott.

A vak Murád másik fia, Orhán semmiféle szerepet nem játszott hazánk és a térség történetében. Lánya, Katalin előbb Hunyadi János egyik familiárisának, a talán szintén török származású salgói Török Pálnak, utóbb gesztelyi Nagy Jánosnak a felesége volt. 1488-ban hunyt el, emlékét máig megőrizte a Szendrői névtelen Szilágyi és Hajmási című éneke (1571). A jelek szerint gyermek egyikük után sem maradt.

*

Az a Bajazid Ottomanus „török császár”, akit kiváló genealógusunk, Wertner Mór Daud leszármazottjának vélt, egészen más úton-módon került hazánkba.

Ő II. Murád szultán második házasságából született 1448-ban. Az atyának nem igen lehettek illúziói kisebbik fiai várható sorsát illetően; talán, mert e gyermeke különösen a szívéhez nőtt, egy lovag gondjaira bízta, akinek sikerült is kimentenie őt abból a vérfürdőből, amelyet II. Mehmed 1451-ben testvérei és féltestvérei közt rendezett. A menekültek Konstantinápoly elestekor (1453) ugyan török kézre kerültek, mivel azonban nem ismerték fel őket, végül is 1456-ban sikerült elvergődniük Rómába. A keresztségben a pápa, III. Calixtus után a Calixtus nevet kapta (a források ezért inkább Calixtus Ottomanus néven emlegetik).

1465-ben II. Pál pápa átengedte Bajazidot Mátyás királynak, akitől az előző évi boszniai diadalok nyomán Európa-szerte újabb törökellenes offenzíva megindítását várták. Hogy egy ilyen trónkövetelő felbukkanása milyen nyugtalanságot keltett a Portán, mi sem mutatja jobban, mint hogy II. Mehmed e hírre sürgősen főrangú csauszt menesztett Velencébe, hogy a Signoriát Bajazid áthaladásának megtiltására rábírja. A városköztársaság azonban, amelynek nem állt érdekében Mátyással emiatt ujjat húzni, a kérést nem teljesítette.

Hogy hol és miként élt Bajazid Mátyás Magyarországán, arról egyelőre vajmi keveset tudunk. Mindenesetre viszonylag jelentős nagyságú birtokokat kaphatott itt, hiszen egy 1467-es oklevél az ő udvarmesterének mondja a csúti prépostot. Mindennek ellenére mégsem érezhette valami jól magát Mátyás védőszárnyai alatt, mert utóbb a magyar király esküdt ellenségének, III. Frigyesnek a szolgálatába állott, s többnyire Bécs környéki birtokain tartózkodott. Igaz, 1482. november 27-én mégiscsak Pesten keltezte azon levelét, amellyel a rhodosi lovagok nagymesterét rá akarta bírni trónigényének elismerésére és támogatására. Megkésett és erőtlen kísérlete éppúgy nem okozott különösebb főfájást unokaöccsének, Mehmed 1481 májusában trónra lépett fiának, II. Bajazidnak (1481–1512), mint egykoron, 1451-ben Daud Cselebi vállalkozása Mehmednek.


 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168