//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- DG VIII. Tartalom és Lábjegyzet

 

VIII. Tartalomjegyzék

I. Bevezetés. 1

A. A dolgozat témája. 1

1. A téma fontossága. 1

2. A gyermekek közötti missziói munka fontossága. 2

B. A MRE és a VISZ közös missziói munkájának lehetőségei 2

C. A dolgozat célja és a kutatás iránya. 3

1. A dolgozat célja. 3

2. A kutatás iránya és fő kérdései 4

3. A bemutatott példák kiválasztásának szempontjai 5

D. A cigánymisszió helyzetének elemzése. 6

1. Kik foglalkoztak korábban ezzel a témával 6

2. Fogalmak tisztázása. 11

E. Vizsgálati módszerek. 13

1. A vizsgált időszak (1989-2005) 13  2. A kutatásunk fázisai 13

II. A cigányság története és helyzete ma Magyarországon. 14

A. A cigányok története. 14

B. A cigányok helyzete ma Magyarországon. 16

III. A Magyarországi Református Egyház cigánymissziójának vizsgálata. 19

A. A MRE cigánymissziója – elméleti kérdések tisztázása. 19

1. A cigánymisszió bibliai alapja. 20

2. Az egyház egészének felelősége a cigánymisszió. 22

3. A cigánymisszió célja, feladata. 24

4. Asszimiláció, integráció vagy homogén gyülekezetek a cigánymisszióban. 25

B. A MRE cigánymissziója – a gyakorlatban – városban. 26

1. Budapest-Józsefváros. 27  2. Gyöngyös. 30

C. A MRE cigánymissziója – a gyakorlatban – falun. 32

1. Rohod. 32 2. Nyírvasvári 35

D. A modellek összehasonlítása és értékelése. 37

IV. A Vasárnapi Iskolai Szövetség cigánymissziójának vizsgálata. 40

A. A Vasárnapi Iskolai Szövetség munkája. 40

B. A VISZ cigánymissziója – elméleti kérdések tisztázása. 42

1. A VISZ cigánymisszióról vallott bibliai felfogása. 42

2. Az egyház egészének felelőssége a cigánymisszió. 42

3. A cigánymisszió célja, feladata. 43

4. Asszimiláció, integráció vagy homogén gyülekezetek a cigánymisszióban. 43

C.A VISZ cigánymissziója – a gyakorlatban. 43

1. 5 Napos Klub – Szirák. 43 2. Örömhír Klub – Bag. 46 3. Képzés. 48

V. Összegzés – tanulságok. 50

VI. Forrásanyag. 55

A. Elsődleges források. 55 1. Levéltári anyagok, kéziratok. 55

2. Írásbeli közlések, levelek, internet 55 3. Szóbeli közlések. 56

B. Bibliográfia. 57

VII. Mellékletek. 60  1. Melléklet – Kérdőív. 60 2. Melléklet – Esettanulmány. 64

3. Melléklet – MRE missziói törvénye. 65 4. Melléklet – A VISZ alapszabálya. 69

5. Melléklet – A VISZ célkitűzése. 77 6. Melléklet – A VISZ Hitvallása. 78

VIII. Tartalomjegyzék. 80

LÁBJEGYZET

[1] Elhangzott 2001. május 2-án a PC USA által támogatott „Szolgálat a romák között” című tanulmányúton a Budapest, Bocskai út 35. szám alatti Református Vendégházban.

[2] Hadházy szakmai önéletrajza szerint 1986 óta a MRE cigánymissziójának vezetője (Hadházy 2003/a p 73). Hivatalos kinevezése a MRE Zsinati Elnökségétől 2001. január 1-től szól (MRE ZsE 558/2001), melyről 2001. augusztus 1-én köszön le (Zsinati Levéltár / Cigánymisszió / 581/01).

[3] Megjelent még a „Cigány vagyok…” Tanulmányok a cigánymisszióról című kötetben is, 2002. Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

[4] Erről a kérdésről Anne-Marie Kool is tartott előadást, a MRE Doktorok Kollégiuma Missziológiai Szekció 1999-ben tartott ülésén. Előadásának címe A cigányság egyház-integrációs problémái a világméretű missziológiai viták tükrében (Kool 1999).

[5] Máté 5,48 így hangzik: Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

[6] Az első szám 1990. Húsvétkor jelent meg.

[7]Megtalálható:http://www.google.com/search?q=cache:aI_3pWF7o30J:presbiter.parokia.net/nkonf/nk1999.html+cig%C3%A1nymisszi%C3%B3&hl=hu&lr=lang_hu

[8] A szekció résztvevői ellátogattak az újonnan alakuló Budapest-Kőbányai Református Cigány Missziói Gyülekezet imatermébe, ahol bekapcsolódtak az ott tartott cigány-csendesnap programjába (Gonda 1999).

[9] Zsinati Levéltár / cigánymisszió / 348/98

[10] Zsinati Levéltár / cigánymisszió / 411/99 ill. 58/00

[11] A szeminárium résztvevői terepgyakorlaton voltak Kárpátalján (Rohn 2003).

[12] Szervezte Orián Géza (Noé Bárkája Ifjúsági Egyesület).

[13] A VISZ 2005. 01. 17-én Pécelen tartott munkatársi találkozóján kitöltött kérdőíve alapján.

[14] 2001. évi népszámláláskor 190 ezer ember – a magyarországi cigányság 33 %-a – vallotta magát cigánynak (önminősítés) (Kemény – Janky 2003).

[15] Önminősítés vagy kívülálló (kérdezőbiztos, helyi közigazgatási-, szociális-, egészségügyi-, oktatási szakember) minősítése.

[16] Minek alapján? Rasszjegyek, életmód, szociális helyzet stb.

[17] A magyar cigányok (romungro), az oláh cigányok (roma), a román cigányok (beás, balajáró) és a szinto cigányok (Szegő 1983, 64-75).

[18] Lásd bővebben a dolgozat „A cigányok története” c. fejezetében

[19] Roma a rom (cigány férfi) többes számú alakja a cigány nyelvben (Fraser 1996, 207 lábjegyzet).

[20] A „roma” terminust a Comité International Tsigane (CIT) által 1971-ben megszervezett I. Cigány Világkongresszus résztvevői fogadták el népük nevének (Fraiser 1996, 293).

[21] A VISZ 1989. március 15-én tartotta alakuló ülését Budapesten.

[22] Komárom környéki fiatal protestáns teológiai hallgató, aki a hollandiai Leidenben tanult (Vágh 1983, 25).

[23] Anzeigen aus den sämtlichen k.u.k. Erbländern (Közlemények a cs. és kir. örökös tartományokból) c. folyóirat Bécs 1776. (Vágh 1983, 25)

[24] Brassó 1416. évi városi számadásaiban szerepel, hogy „Egyiptomi Emaus úrnak és társainak 10 dénárt, 2 dénár áraiért szárnyast és 6 dénár értékben a városi magtárból terményeket” adtak (Tomka 1983, 38).

[25] Zsigmond király és német–római császár, 1417-ben kelt menlevelével utaztak (Tomka 1983, 38).

[26] Kiutasítás, vagyonelkobzás, halálbüntetés, törvényenkívüliség, megbélyegzés, egyházi átok, stb. (Tomka 1983, 42-43).

[27] A cigány megnevezés használatának tiltása (1761), a vándor életmód tiltása (1761), szilárd házba való telepítés (1773), ingyenes iskoláztatás (1783), házasságkötés szabályozása (1767), a cigány gyermekek „jó keresztény” családnál való elhelyezése (1767), a cigány nyelv használatának tiltása (1783) (Tomka 1983, 47-48).

[28] A magyar-, vagy kárpáti cigányok (romungrók).

[29] Az 1855-ös romániai cigány rabszolga fölszabadítást követően (Tomka 1983, 50).

[30] Arhaikus román nyelvet beszélnek.

[31] Céllövöldések, ringlispílesek, cirkuszosok.

[32] Ez legtöbb esetben azt jelentette, hogy a család férfi tagjai csak hétvégén voltak otthon. Ennek hatására sok család felbomlott.

[33] A baranyai Alsószentmárton volt az első ilyen település Magyarországon, ahonnan 1977 nyarán távozott az utolsó nem cigány (sokác) család (Csalog 1979). Azóta odaköltözött Lankó József magyar rk. plébános.

[34] Máté 28, 19–20 „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,  tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek”

[35] Sunto Bisadino (oláh cigány nyelven) magyarul Szent Küldetés. A dokumentáció levéltári anyaga (1998-2001) megtalálható – feldolgozatlan formában – a MRE Zsinati Levéltárában.

[36] Comité Catolique International pour les Tsiganes (Nemzetközi Katolikus Bizottság a Cigányokért)

[37] MRE Zsinati Elnökség 558/2001 határozata alapján, 2001. január 1-től havi illetmény és költségtérítés illeti meg.

[38] Zsinati Levéltár / Cigánymisszió / 581/01.

[39] Elhangzott 2001. május 2-án a PC USA által támogatott „Szolgálat a romák között” című tanulmányúton a Budapest, Bocskai út 35. szám alatti Református Vendégházban.

[40] Magyar jelentései: idegen, ideiglenesen más országban tartózkodó, vendég, vándor, aki nem otthon tartózkodik (Hadházy 2003/a, 4).

[41] Mindkettő azt jelenti: (el)küld.

[42] Máté 28,19.

[43] Itt főleg a romungró (magyarcigány) csoportról van szó, amely már elvesztette korábbi nyelvét (kárpáti cigány nyelv) és sajátos cigány kultúrájának nagy részét is.

[44] Erre nézve vannak (katolikus) próbálkozások, pl. Choli Daróczi József Újszövetség fordítása Szent Jeromos kiadó.

[45] Dévlesz Ásár énekfüzet (szerk.: Draskóczy Gábor), Hadházy Antal (szerk.) Énekeskönyv – A magyarországi romunkrók, romák, beások és más cigány népek használatára Nyíregyháza 1998.

[46] Dávid Király, David kraj (összeállította Hadházy Antal) Budapest, 1990.

[47] Hadházy Nyíradonyban évenként cigányvasárnapokat szervezett, ahol a cigány kultúra bemutatására is lehetőség adódott (Hadházy 2003/a, 98-99).

[48] www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon található adat.

[49] www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon található adat.

[50] Józsefvárosi Református Egyház (1085 Bp. Salétrom u. 5.), Külső-Józsefvárosi Református Egyház (1089 Bp. Kőris u. 13.), Törökőri Református Egyház (1087 Bp. Százados u. 4.) és a Nagyvárad téri Református Egyház (1089 Bp. Üllői út 90.).

[51] Évi 40–60 temetés mellett 20–25 keresztelés van (Bacskai 2005).

[52] 2002. 05. 04-én a gyülekezeti önkéntes segítők képzési alkalmán elhangzott Hadházy Antal Önkéntes gyülekezeti munka, különösen a romák között című előadása (Hadházy 2003/b,52-55).

[53] Napház – Khamarro, Klubmozi és Kisebbségi Kulturális Intézmény, Budapest-Józsefváros

[54] Kati Horváth Lajos, akit a gyülekezetben kereszteltek meg.

[55] Az adatok a www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon találhatók.

[56] Orián Géza református szociális munkás (Bp.) keltette fel benne az érdeklődést Isten dolgai iránt, majd Berzétei Lászlóné, a gyöngyösi gyülekezet tagja hívta meg az ifjúsági órára.

[57] Csabai Ágnes nevelt fiának fogadta Jónás Zsoltot.

[58] ROME  (Szolnok, Hild Viktor u. 20. III/12.)

[59] Kristonné Fekete Ágnes

[60] Az adatok a www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon találhatók.

[61] Az adatok a www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon találhatók.

[62] Iványi Péter metodista lelkész az 1970-es évek elején kezdte őket rendszeresen látogatni Nyíregyházáról, majd Jenei Zoltán (ma Debrecenben református lelkész) és Szabados Zoltán metodista lelkészek folytatták közöttük az evangélizációs szolgálatot. Mindhárman a Magyarországi Metodista Egyházban (MME) kezdték meg szolgálatukat, de az egyházszakadás miatt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségben (MET) kényszerültek azt folytatni.

[63] Ebben az időben vált ki Szabados Zoltán metodista lelkész – Iványi Péter utóda – a metodistáktól és a Szabadkeresztyének között folytatta szolgálatait.

[64] Karizmatikus tanítások és gyakorlatok, például a „hanyatt esés” gyakorlata.

[65] Isten Szentlelke bölcsességet adott a helyi cigányok fent említett csoportjának, hogy megítéljék mi helyes és mi helytelen.

[66] Öt napon át gyermek-evangélizáció, általában a szabad ég alatt.

[67] Betánia C.E. Szövetség; Magyar Belmisszió, Biatorbágy.

[68] Menny Kapuja Pokol Lángjai című színdarab – Frontvonal Alapítvány.

[69] Magyar Ildikó lelkésznő, családi körülményeinek megváltozása miatt most kénytelen szüneteltetni.

[70] Efézus 2; ApCsel 15.

[71] Ezt bizonyítja az az eset, amikor egy igehirdető közöttük cigányos zenét próbált játszani (kanállal és kannával dobolva), amin ők inkább megbotránkoztak, minthogy belelkesedtek volna.

[72] Az adatok a www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon találhatók.

[73] A Vasárnap Iskolai Szövetség (VISZ) 40 órás tanfolyama, amelyen a hallgatókat arra készítik fel, hogy hogyan hirdessék az evangéliumot a gyermekeknek.

[74] A Timóteus Társaság vetítette, a református és a baptista közösség összefogásával jött létre az alkalom (Tárnok 2005/a, 1).

[75] A VISZ támogatásával szervezett – öt napig tartó – szabadtéri gyermek-evangélizáció.

[76] A helyi lelkész, Tárnok Ferenc teológus fia

[77] A VISZ támogatásával – általában egy lakásban – szervezett hetenkénti gyermekóra, főleg gyülekezetbe nem járó gyermekek részére.

[78] Gyermek Evangélizációs Közösség

[79] Első gyermekmunkás képzésüket 1972-ben Budafokon egy magánháznál tartották.

[80] Az első időkben flanelográffal.

[81] Továbbiakban VISZ-I, melynek hivatalos elnevezése: Gyermekek Evangéliumi Tanítása I.

[82] Ez egy színes oldalakat tartalmazó könyv. A színek kapcsán beszélhetünk Istenről (arany oldal), az emberről – a bűnről (fekete), Jézus Krisztusról – a megváltás üzenetéről (piros), arról, hogyan lehetünk Isten gyermekévé (fehér) és a hívő életben való növekedésről (zöld).

[83] Továbbiakban VISZ-II, melynek hivatalos elnevezése: Gyermekek Evangéliumi Tanítása II.

[84] Örömhír Klubban, 5NK-ban, Ünnepi Klubban stb.

[85] A karácsonyi-, húsvéti-, vagy más történet a Bibliából.

[86] 2003-ban Az egyetlen út; 2004-ben Jézus az én Megváltóm és barátom, 2005-ben A nagy változás című sorozatot készítette el a VISZ.

[87] A 2005–2006-os tanévben a Kezdetben (5 lecke), az Ősatyák (5 lecke), Krisztus élete 1. és 2. (6–6 lecke) az ÖHK anyaga.

[88] Óvodáskorúaknak a Tomi és Évi című sorozat (7 lecke); hét évtől a Mondj egy történetet I. és II. sorozat (7–7 lecke); tizenkét évtől a Felfedezők I. és II. sorozat (8 és 7 lecke) és a Levelező klub sorozat (7 lecke); tizennégy évtől a Szerelem, randevú és házasság sorozat (12 lecke).

[89] A program 2005-ban az Indiánok volt, 2006-ban pedig Sport tábor volt a Nehémiás leckesorozattal.

[90] Az adatok a www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon találhatók.

[91] Az adatok a www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon találhatók.

[92] Klúcsik János evangélikus lelkész

[93] Patkós László és Solymosi Sára, az USA-ból hazatelepült magyarok, akik a Bp. Pasaréti református gyülekezet tagjai.

[94] Cseri Kálmán Bp. Pasaréti lelkész.

[95] Draskóczy Gábor lelkész, a VISZ Kelet-Pest-, Nógrád- és Heves megyei felelőse.

[96] Thuránszky a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós referense.

[97] A sziráki, béri és vanyarci cigány gyermekeket hívta meg, lelkészeikkel együtt.

[98] Így nyilatkozott Horváth Istvánné cigányasszony.

[99] Horváth Istvánné, béri segítő.

[100] Az adatok a www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon találhatók.

[101] Az adatok a www.helysegnevtar.ksh.hu honlapon találhatók.

[102] Itt a magyar-cigányok (romungrók) laknak, akik jobban integráltak mint a falu másik végén lakó oláh cigányok (romák).

[103] Magyar Belmisszió, Biatorbágy

[104] Máté 28,19–20

[105] A kéthetes felkészítő Nyíregyháza – Varga-bokorban volt.

[106] Kétnapos képzés, Pécelen volt.

[107] Lásd a 2. számú mellékletet

[108] Roma Kultúra Osztálytól kapott rövidebb változat.

[109] Anne-Marie Kooltól kapott bővebb változat.

[110] A tanulmány nagyrészt Puporka L. és Zádori Zs. A magyarországi romák egészségügyi állapota című összefoglaló munkájára támaszkodik. Világbank-Magyarországi Regionális Képviselet, NGO tanulmányok 2. száma. Roma Sajtóközpont, 1999

[111] A cikk törzs anyaga megegyezik a (Búzás 2004/b) cikkben foglaltakkal. Különbség a bevezetőkben és a cigány – roma elnevezés használatában van.

[112] A cigányok egymás között nem a hivatalos nevüket használják, hanem általában mindenkinek van „ragadvány neve”.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168