//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Horváth Erzsébet: Emlékbeszéd BUCSAY
professzor halálának 20. évfordulóján 2008
 

Emlékbeszéd, elhangzott

2008. július 13.-án

Dr Bucsay Mihály

lelkipásztor, egyháztörténész, teológiai professzor,

halálának 20. évfordulóján, a nemesgörzsönyi református templomban tartott megemlékezésen.

Melyet, a Vargha Gyula Református Általános Iskola diáksága előtt elmondott

Dr Horváth Erzsébet

lelkipásztor, docens, zsinatilevéltár-igazgató, tanszékvezető tanár.

Tanítványa, s utódja a katedrán.

 Bucsay Mihály 1912. július 7. – 1988. július 7. 

Professzor, lelkész, Istennek szolgája, elhívott embere, nemzetközileg elismert tudós, egyháztörténész, aki kiváló ismerője a filozófiának, a lélektannak és a művészeteknek. Sokszínű, változatos élete volt. 

 Rövid életútját szeretném először bemutatni. 

 1912-ben, július 7-én született Tarcalon. Édesapja e református iskola rektortanítója volt, s így megvolt, meglett volna a lehetősége a gyermek Bucsay Mihálynak, hogy jó oktatásban részesüljön. 4 éves volt, amikor édesapja az első világháborúban meghalt, s reá nehéz évek vártak. Hadiárvaként nevelődött és végezte és elemi iskoláit először Budaörsön a Nagypénteki Református Társaság árvaházában, majd Kecskeméten a tanítók árváinak otthonában.

Gimnáziumi tanulmányait 1922-ben kezdte meg Sátoraljaújhelyen a piaristáknál, majd 1927-től a hajdúböszörményi Bocskai István Református Gimnáziumban fejezte be tanulmányait és jeles eredménnyel érettségizett. Itt, Hajdúböszörményben érzett elkötelezettséget, hogy teológiai tanulmányokat folytasson, és így 1930-ban Sárospatakon kezdte meg tanulmányait, majd 1931-től Debrecenben tanult teológiát. 

 1932-ben szeretetszolgálati munkára a német betheli diakóniai otthonba ment dolgozni. De nemcsak dolgozott az otthonban, hanem tanult is. A jó német nyelvismerete és tárgyi tudása lehetővé tette, hogy teológiai tanulmányait német nyelvterületen folytassa és három félévet végzett el Halléban. Visszatérve, Debrecenben szerezte meg az első lelkészképesítést 1934-ben, 1936-ban pedig a második lelkészképesítést. Érdekes és nagyon jól jellemzi professzor úr életét, sokoldalúságát, hogy a diakóniai munka mellett Németországban ugyan teológiát is tanult de még a bölcsészkaron is bővítette ismereteit, melyet  Debrecenben is folytatott, görögöt, latint és lélektant tanult, melyekből absolvalt.

1935-ben, Debrecenben a Tisza István Egyetemen filozófiából doktorált /:A realitáskérdés a kriticizmuson belül és a kriticizmuson túl.” című dolgozatával ./ 

 Ekkor még nem készül tudatosan, hogy egyháztörténettel foglalkozzon, még akkor sem, amikor Csikesz Sándor, az egyháztörténet professzora mellett egyetemi gyakornok. A lelkészképesítő vizsgák után segédlelkészként szolgált a tiszakécskei gyülekezetben.

Bár 1936-ban lelkészi képesítést szerzett, de tanulmányait nem fejezte. Most még tudatosabban vállalja a külföldi utakat. Rövid ideig Párizsban tanult, majd innen Strassburgba ment. 

1940-ben Halleban az ő kezdeményezésére és az ő vezetésével létrehozzák a Dél-Kelet Európai Egyháztörténeti Kutatóállomást. Ebben az időben Halleban tanított és szemináriumot is tartott a Teológiai Fakultáson. Innen indult néhány hónapra Olaszországba könyvtári tanulmányútra. Keresi és él a lehetőségekkel, hogy minél többet tanulhasson, láthasson és ezeket idehaza jól használhassa.

 

Megszervezi a Közép-dunai Protestantizmus Könyvtára sorozatot, magyar, német és szlovák nyelvű könyvek kiadására. 

 Hazatérve több diplomát is szerzett még, így: 

1941. Debrecen, vallástanári diploma,
1942.  teológiai magántanári diploma Sárospatakon,
1944.  teológiai doktorátus Debrecenben,
1950,  egyetemi magántanári diploma.

1946-tól a Bp-i Németajkú Egyházközség lelkipásztora, 1946-ban kötött házasságot Mecs Balogh Ágnessel, és házasságukat Isten egy fiúgyermekkel, Jánossal áldotta meg. Felesége, sajnos az elmúlt héten hunyt el. Temetése 2008. július 23.-án volt a Farkasréti temetőben (VK1 51 7 11 7)

1948-1980-ig a Budapesti Ref. Teológiai Akadémia egyháztörténet tanára.
1958-tól az Egyháztörténet c. folyóirat egyik szerkesztője.  1980-1984. A Ráday Kollégium főigazgatója Tóth Károly püspöksége és a Ráday Kollégium építése idején.

Sokat publikált. Cikkei, tanulmányai magyar és német nyelven jelentek meg, így öregbítve a magyar teológusok, egyháztörténészek hírnevét. (Gyászévtized, Türelmi Rendelet, reformcáió, Kálvinizmus ma, Erasmus, Az RGG, német teológiai lexikon egyik magyar munkatársa, szócikk szerzője. A protestantizmus Magyarországon 1521-1578 című két kötetes munkája német nyelven is megjelent. Egyházunk történetének megírását folytatta és ezt jól mutatják a teológus hallgatóknak megírt kurzusai.

Eddigi életútját összegezve jól látjuk, hogy egy nehéz sorsú gyermek elindul az élet útján, szinte egyedül, de mégsem egyedül. Hozza az otthon eltöltött évek emlékét és a Mindenhtó Isten gondviselő szeretete kíséri. Megragad minden alkalmat a tanulásra, a képzésre és nagy az érdeklődési köre. Az egyháztörténet mellett kiváló volt filozófiai ismerete, melyet órákon diákként megtapasztalhattunk a Pesti Teológián. Jegyzet nélkül tanított, behunyta szemét és öntötte felénk az ismereteket. Logikusan, ésszerűen tanított. Megláttatta velünk a lényeget, s itt a legfontosabb volt a reformáció korának a tanítása. Itt is nemcsak a szorosan vett dátumokat, adatokat és ismereteket tanította, de figyelembe vette a kor költészetét, művészetét. Így ezzel Ő is több tanulmányában foglalkozott egész élete során. Évszámok kérdezése. Pontosan kellett tudni a legfontosabb dátumokat, eseményeket. Ezek ismerete nélkül nem fogadta el a feleletet a vizsgán. Ez volt a beugró. Érthető. Ezt tartotta a minimumnak, az alapnak. Csak ez után tért rá a részletesebb vizsgáztatásra.

Központi témája volt a reformáció. Nagyon szerette tanítani, hiszen a reformáció olyan változást hozott mind az egyház életében, mind a magyarság életében, mely az Istentől jövő megtartatást jelentette. Nevelt bennünket a magyar református öntudatra. Bethlen Gábor fejedelemhez kötődő „hitvallás” Római levélben (8.) Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, Bethlen válasza: Nincsen, bizony, nincsen senki.

Tanította nekünk a 70-es évek végén, mely nemcsak tudást, ismeret jelentett, de lelki erőforrást. A történelem során annyi baj közepette, üldöztetés, elnyomatás ellenére is megmaradt reformátusságunk, magyarságunk, mert Isten velünk van, s akkor nincs mitől félni, de tenni, tenni kell és küzdeni. Így nevelt és nevel minket történelmünk, múltunk. A tanításnak volt és most is része ahogyan, s amit tanítunk. Fontosak egyházi iskoláink, azok megmaradása, még ha sok nehézség árán is. A jövő nemzedéke vajon mit hall, mit tanul? Bethlen Gábor, vagy a reformáció csak néhány adat, vagy ma is élő üzenet. Ő erre tanított minket, leendő lelkészeket. A reformáció százada c. tanulmányában határozottan ír a református öntudatról és a magyar öntudat kapcsolatáról. „…hűség,  a reformációban megtalált evangéliumi hithez és hűség,  az ország alkotmányához.” Az ellenállási jog, ius resistentiae szerepel Kálvinnál, s nálunk az 1222 Aranybullában szintén ott van, hogy a nép felkelhet uralkodója ellen, ha az nem tetszően kormányoz, ha a nép, az ország ellen van.

A mohácsi vész, az ország három részre szakadása, a törökkel való fegyveres küzdelem a reformáció térnyerése hazánkban olyannyira erős volt, hogy az 1500-as évek végére az országunknak több, mint 90%a protestáns volt. Üdvözülni egyedül kegyelemből, hit által, Krisztus kereszthaláláért. A 16. században a török ellen a végvári katonák is hittel harcoltak és haltak meg. Az életük nem fejeződött be még akkor sem, ha meghaltak, mert tudták, hogy van kegyelem, van örökéletük. Bátor helytállást adott a reformáció ekkor és később is, bármilyen elnyomás idején.

Egyházunk kálvini öröksége tanulmányában a reformáció másik nagy ajándékáról is szól, a zsoltárok énekléséről, mely a gályarab prédikátorainknak erőt, vigasztalást jelentett a borzasztó helyzetben. Együtt énekeltek éhesen, összeverve, dolgozva, s mégis. Ott a vigasz, az énekben. A Teológián minden óránkat énekléssel kezdtük. Ma én is ugyan úgy kezdem az óráimat. 

A reformáció százada című tanulmányában nemcsak a kálvini kegyességről ír, de kimutatja, hogy a kálvini egyházszervezet megtanította a híveket, a gyülekezetet, annak presbitériumát, hogy képes az egyház, gyülekezet függetlenül élni a világi hatóságoktól. Ezért szükséges az önigazgatás, önfenntartás, kölcsönös segélyezés, egyházfegyelem, lelkiismeretesség, menekülteken való segítség. Mindezekkel éltünk és élünk gyülekezeteinkben és ezért jó nekünk a magyar református mivoltunk. Néha az egyházfegyelemmel probléma van, főleg akkor, ha nem gyakoroljuk, pedig erre is figyelnünk kellene, mert szükséges.  

Megtanította a reformáció és ez által nekünk professzor urunk, hogy felelősek vagyunk a teremtett világért, az adott környezetünkért, falunkért, iskolánkért, munkahelyünkért valamilyen szinten és módon. Átérezzük-e ezt ma is?

Bucsay professzor úr jól ismerte a magyar irodalmat is. Előadásai, írásai nem voltak szárazak. Az istentiszteletről szóló tanulmányában mondandója érzékeltetésére eredeti, korabeli verseket is közölt. Most nézzük a következő vers idézeteket a reformáció korából. Isten és a haza, hit és a haza kapcsolata jelentőségéről, az akkori katolikus egyház téves tanításairól szólnak a reformáció korabeli versek.

 

.. „A zsidó és magyar nemzetről" írt versében Farkas András egyenesen az istentisztelet megromlásának tulajdonítja Magyarország elhanyatlását:

Mi kápolnáinkban voltak éneklések, 
De a szent írásnak nem volt predikálása."21 
„Teremtéstől fogva Ő mind elvesztette,  
Kik nem engednek az evangéliomnak."22

Batizi András a Pápa Antikrisztus voltát főként abban látja, hogy    6.o.

Az pápa regnál ceremóniákkal 
És ő uralkodik Krisztus templomában...  
Isten tiszteletit ő elváltoztatta, 
Minden szentségeket csakhamar megronta, 
A szent lélek istent aranyon eladá, 
Ő szent ajándékát árba foglalá. 
A szentegyházakba sokadalmat gyöjte, 
Mise mondásokkal kereskedni kezede ...  
Azért ő ideje immár mostan eljött, 
Mert már hirdettetik az evangélium, 
Pápa tudománya immár most kitetszik,  
Az ő csalárdsága mostan megfeddetik."23

 Szkhárosi Horvát András

A középkorvégi egyház istentiszteletét a legszínesebb és egyben legszatirikusabb vonásokkal Szkhárosi Horvát András festette meg. Nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy óraszámra ne idézzük. Ilyeneket írt:

Semmire nem kell hát a Krisztus halála, 
Csak legyen sok pénzed a lélekváltságra, 
Az harminc misére, énekes zsoltárra, 
Sok gyertyagyújtásra, az vigíliára.

Üdvözít tégedet sok pap-barát morgás, 
Halálod óráján nem kell prédikálás, 
Bátor tartsa dolgát minden vigasztalás, 
Csak legyen ott sós víz, kenet, olajozás.

Mit járna hát Krisztus ott a keresztfával, 
Rosszas seregével, pökdösött orcával,
7.o. 
Likas oldalával, sebes lábaival, 
Ha pápa megváltott büdös olajával."24

 A reformáció nemcsak a török hódoltság területén volt igazi népmozgalom, amelynek során falusi bírák és parasztemberek álltak csatasorba, hanem úgy látszik a Hegyalján, a Bodrog mentén is. Szkhárosi ugyanis  így folytatta és fejezte be versét:
 

Nem mondhatjátok, hogy nem tudtátok Isten akaratját,  
Mert mind pap, deák, gyermek, hegedős nagy nyilván kiáltják, 
Ám meglátjátok, miként várjátok az ítélet napját. 
Szegén magyarok mikor valának nagy visszavonásban, 
Nem mernek vala tökéletesen hinni a Krisztusban,  
Tállyán ezt szerzek ezerötszázban és negyvenhatban."25

 
 Megdöbbentően őszinte személyes vallomással fejezi be „Az emberi szerzésről" írt versét:
 

 „Ez éneket költé egy barátból lőtt pap,

Bánta bolondságát, elrúgta csuklyáját,

Hitire fogadta: soha többet nem csal."28

 

 Valóban, Szkhárosi előadásán érzik, hogy mögötte a nagy gyakorlatot szerzett volt prédikáló barát áll.

 

A történelem tanít. Bucsay professzor úr tanított minket az általa leadott órák, megjelent írásai, kurzusai által igényességre, pontos tudásra, nem felületes ismeretekre és bátor kiállásra, magyar református voltunk ismeretére, megvallására, annak megtartó erejére.

 
 Áldott legyen emlékezete, magvetése.
 
 
 

Budapest, 2008. júl. 11.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168