//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- ZSOLTÁR című folyóirat Szerzőlistája 1994 -
2007

ZSOLTÁR című folyóirat. Szerzőlistája

Tanulmányok: - http://silver.drk.hu/zsoltar/zsoltarszerzolist.htm   - 2012.01.03.

1994. március

Németh László: Molnár Albert zsoltárai és ritmikájuk

Osváth László: Emlékezés Osváth Viktor lelkészkarnagyra

Gárdonyi Zsolt: Két pillanatkép

Draskóczy László: Elnöki beszámoló

Kálmán Lajos: Lobogó zászlónk: a zsoltár

Irányelvek műemléki és muzeális értékű orgonák megőrzéséhez, és használatához

Európa egyházzenészei Budapesten

A Zsoltár

 

1994. június

Doumergue Emil: A zene Kálvinnál és a kálvinizmusban

Turcziné Csomasz Tóth Éva: Akik könnyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd”

Karasszon Dezső: Megifjodó öreg graduálok

Dobszay László: A felsőfokú egyházzene oktatásáról (válasz Gárdonyi Zsolt cikkére)

Fekete Csaba: Kisebbség és ének

Bódiss Tamás: Gondolatok a gyülekezeti éneklésről

 

1994. szeptember

Luther Márton: A muzsika dicsérete

Fekete Csaba: Énekeskönyvi szempontok

Karasszon Dezső: Czeglédy Sándor köszöntése 85. születésnapja alkalmából

Gaál Botondné Czeglédy Mária: Együtt édesapámmal

Jancsovics Antal: A debreceni professzor. 250 éve hunyt el Maróthi György

Kovács Lóránt: Orgona-körkép a statisztikák tükrében

Molnár Pál: Zsoltáraink védelmében. A zsoltáréneklés hagyomány, vagy élő bizonyságtétel?

Kottamelléklet

Fekete Csaba: Az ablakoknak béhajigálása. Egy téves értelmezés valódi háttere és jelentése

 

1994. december

Kálvin János: Elöljáró beszéd a zsoltárokhoz

Gárdonyi Zsolt: Párhuzamok

Dobszay László: Az egyházzene egyetemessége

Kálmán Lajos: A Contemporary Revival” stílus a protestáns egyházi éneklésben. Balla Péter énekei nyomán

 

1995. március

Révész Imre: Mostani és leendő énekeskönyvünk egyházi és theológiai szempontból

Fekete Csaba: Izzó fény és fércelés

Sepsy Károly: A Debrecen-Nagyerdei templom orgonája

Balassi Bálint: Psalmus XLII.

Zákányi Bálint: Egy cikk ürügyén

Molnár Pál: Egy csónakban evezünk. Viszontjobb Zákányi Bálintnak

Monori Ernő: Harangszó

 

1995. június

Karácsony Sándor: Mostani és leendő énekeskönyvünk esztétikai és irodalomtörténeti szempontból

Varró János: Emlékezés Balassi Bálintra a költő halálának 400. évfordulóján

Kormos Gyula: Requiem egy orgonáért

 

1995. szeptember

Hrabovszky György: Orgonaszentelő prédikáció 1796.

Árokháti Béla: Psalterium (bevezetés) (1940)

Kövendi Dénes: Balhiedelmünk: a Béza-Lobwasser-Szenci lejtő

Balla Zsuzsánna: Édesapám emlékezete

Farkas Zoltán: Félrevert harang(szó)

A Magyar Egyházzenei Társaság Orgonás Tagozatának állásfoglalása az elektronikus hangkeltésű orgonautánzatokról

A Doktorok Kollégiuma Hymnológiai Szekciójának állásfoglalása az előkészületben levő egyetemes magyar református énekeskönyv ügyében

 

1995. december

Révész Imre: Pálóczi Horváth Ádám mint magyar református énekszerző

Szendrei Janka: Új világosság jelenék. Egy himnusz története

Szabó Helga: Találkozás Csomasz Tóth Kálmánnal

Molnár Pál: Nagyító alatt a Dícsérjétek az Urat legújabb kiadása

Kovács Lóránt: Régi hangszer új köntösben, avagy 175 éves a harkai orgona

Wittner Kálmán: Orgona vagy méltatlan, megtévesztő utánzata? Néhány gondolat egy egysíkú állásfoglalásról

Enyedi Pál: Orgonás szimpózium Szegeden

Az Osváth Viktor Alapítvány állásfoglalása az Ó és új 111 ének megjelenése kapcsán

 

1996. március

Pleskó András: Luther Mártonra emlékezem

Karasszon Dezső: Egyházzenei tanszak Debrecenben

Sepsy Károly: Új orgona Nyírbátorban

Fekete Csaba: Orgona és gyülekezeti ének

Siklósi Mihály: LIII. Zsoltár

Kurgyis András: Vesszőszál sarjad a futóhomokon. Néhány bemutatkozó gondolat a debreceni ősi Alma Materról és a Kántusról

Fekete Csaba: Hitvallás és maiság. Megjegyzések az Osváth Viktor Alapítvány állásfoglalásához

Kálmán Lajos: Pár szó. Az Ó és új 111 ének a magyar református gyülekezetek használatára (Fekete Csaba, Hamar István, Kecskés András, Máté János, Draskóczy Lászlótól) és az Osváth Viktor Alapítvány Állásfoglalása témakörében

Pálos Ferenc: Wittner Kálmán Úr figyelmébe

Kovács Lóránt: Jövőnk: az elektronikus kántor? Néhány megjegyzés Wittner Kálmán írásához

Csanádi László: Orgonás Szimpózium Szegeden a helybeli zenekonzervatórium orgona tanszakának szemszögéből

Enyedi Pál: Mi (nem) történet Szegeden? Válasz Csanádi Lászlónak

Fekete Csaba: Kalmár György és az éneklő szerszám

 

1996. nyár-ősz

Geleji Katona István: Ajánló szózata az Öreg Graduálhoz (első rész)

Bárdos Kornél: Harcok a passió éneklése körül Magyarországon

Fekete Csaba: Zsoltárok fényei és árnyai. Nicolas Vallet: Variációk genfi zsoltárdallamokra 1620.

Hamar István: Csakugyan?

Kovács Lóránt Molnár Pál: Csakugyan!

Fekete Csaba: Népének-tankönyv református tanulságokkal. Dobszay László: A magyar népének I.

Pungur Béla: Ének-zeneügyi jelentés. Elhangzott a Bácskiskunsági Református Egyházmegye közgyűlésén

Osváth Viktor: Egyházenei és éneklésügyi jelentés. (Elhangzott a Bácskiskunsági Református Egyházmegye közgyűlésén 1973-ban)

Zákányi Bálint: A gitáros éneklés hymnológiai alapvetése

Fekete Csaba: Az Istennek szent angyala

 

1996. tél

Fekete Csaba: Találkozós énekeskönyv. Istentiszteleti életünk paraméterei

Kálmán Lajos: Énekeskönyvünk esélyei

Kövendi Dénes: Egyházunk és benne a ReZeM mulasztásai a Magyar Református Énekeskönyv tükrében

A Református Egyházzenészek Munkaközösségének állásfoglalása

 

1997. tavasz

Szerkesztői gondolatok

Geleji Katona István: Ajánló szózata az Öreg Graduálhoz (második rész)

Fekete Csaba: El-bémegyünk

Gárdonyi Zsolt: Édesapámról

Szabó Szabolcs: Tapasztalataim a kórusszervezésben

Dávid István. Preambulum a Műemlék orgonák Erdélyben című kötethez

Kottamelléklet

Gárdonyi Zsolt: Magyar Ének. Intonáció és orgonakíséret

 

1997. nyár

Huszár Gál: Előszó. 1574

Fekete Csaba: Három tétel református istentiszteletünk értelmezéséhez

Bódiss Tamás: Zsoltáréneklés egykor és ma?

Fekete Csaba: A négyszólamú zsoltározás kezdetei hazánkban

Bódiss Tamás: A négyszólamú zsoltároskönyv legújabb megjelenése elé

Zákányi Bálint: Csomasz Tóth Kálmán háromszólamú feldolgozásai

Molnár Pál: Csomasz Tóthék forradalma, avagy ne engedjünk a 48-ból

 

1997. ősz

Sebestyén Jenő: Korszellem és kálvinizmus

Tótfalusi Kis Miklós: Elöljáró beszéde a Sóltáros Könyvhöz

Vályi Nagy Ervin: In memoriam Csomasz Tóth Kálmán

Kádár Ferenc: Az énekszövegek értékelésének korszerű szempontjai

Fekete Csaba: mi urunk, édes Atyánk és Atya, Fiú, Szentlélek

Pour László: A Debreceni Református Nagytemplom orgonájának története és újjáépítésének szempontjai

Fekete Csaba: Kritikai jegyzetek

 

1997. tél

Csomasz Tóth Kálmán: Egyházi művelődésünk a magyar zenetudomány tükrében

Fekete Csaba: Dicsőült helyeken A 148. Zsoltár két parafrázisa

Fekete Károly: A gyülekezeti énekválasztás szempontjai (vitaindító előadás a ReZeM évi közgyűlését követő megbeszélésen)

Hoppál Páter: A pécsi graduáltanfolyam tanulságai

Dávid István: A nagykőrösi református templom orgonája (történelem és megújulás)

Fodor Ferenc: A nagykőrösi orgona hitvallásos üzenete

 

1998. 1-4. (összevont szám)

Új szántás

Karasszon Dezső: Vázlat az 1948-as református énekeskönyv revíziójának szükségességéről

Dávid István: Kisorgonák a református liturgiában

Fekete Csaba: Fakultatív? Kötelező?

48-as énekeskönyvünk jubileumi kiadása

Fekete Csaba: Harmóniás pótfüzet törekvések harmonizálása

Máté János: Megjegyzések Molnár Pál Csomasz Tóthék forradalma, avagy ne engedjünk a 48-ból című írásához

Fekete Csaba: Örüljünk-e ötven nyenyerének?

Gárdonyi Zsolt: Előszó

Fekete Csaba: Édes kiáltás és református azonosságtudat

Fekete Csaba: Kyrie puerorum

Sepsy Károly: A Miskolc-Kossuth utcai református templom orgonáinak története

Négy terv a leégett miskolci Deszka-templom új orgonájának megépítésére.

 

2002. jubileumi szám (A ReZeM 10 éve)

Bódiss Tamás: Egyházzenei reformok és mozgalmak a Magyarországi Református Egyházban

Bódiss Tamás: A tíz év története

Fekete Csaba: Elhivatásunk

Eseménynaptár 1991-2001.

Dokumentumok

A ReZeM tisztségviselői és szolgálati idejük

A ReZeM kiadványai 1992-2001.

Zsoltár. A Református Egyházzenészek Munkaközösségének lapjának tematikus tartalomjegyzéke

Egyesületi alapszabály

ReZeM tükör

 

2003. évi összevont szám (Csomasz Tóth Kálmán emlékkonferencia Pápán 1902-2002.)

Csomasz Tóth zenei öröksége

Hamar István: Tanítványi emlékezés

Dobszay László: Vir doctus

Szentmártoni Szabó Géza: Emlékezés Csomasz Tóth Kálmánról

Fekete Csaba: Csomasz Tóth Kálmán és Hasper kapcsolata

Stefan, Hans-Jürg: Német-Svájc református egyházainak liturgikus reformja a XX. század második felében

Hoppál Péter: Liturgikus örökségünk és sorsa

Fekete Károly: Orgonáink szerepének újragondolója

Dávid István: bé-tsúszának az Orgonák is”. Orgona és református istentisztelet

Draskóczy László: A muzsika igaz útja. Bourgeois zeneelmélet-tankönyvének ismertetése

Papp Anette: Apostolok és szentek ünnepe a reformáció után. Gondolatok Huszár Gál 1574-ben nyomtatott graduáljának utolsó istentiszteleti rendje kapcsán

Bódiss Tamás: Hagyomány és/vagy haladás. Református egyházzenénk félszázados kérdése

A Csomasz Tóth Kálmán születése 100. évfordulójára szervezett Magyar Református Egyházzenei konferencia zárónyilatkozata

A MRVSZ Elnöksége és a MRETZs Elnöksége elé terjesztett tézisek a magyar református egyházzenéről

Gilicze László: Ökumenikus keresztyén énekeskönyv előkészítése Hollandiában (1948)

Szénási Sándor: A református istentisztelet

Református Egyházzenészek Munkaközössége közhasznúsági jelentése 2002.

 

2004. összevont szám

[Csomasz Tóth Kálmán?]: A kántorképzés rendezése. Állásfoglalás B. Szűcs Ferenc tervezetéhez (1950)

Draskóczy László: A kántorok képzése és továbbképzése

Vizi István: Beszámoló egy kántorképző tanfolyamról

Vizi István: Az egységes nyári kerületi kántorképző tananyaga és tantárgyfelosztása

Gyülekezeti énektanítás. Csomasz Tóth Kálmán körlevele (1950)

Kövendi Dénes: Értelmesen énekeljünk!

Ferenczi Ilona: Salve regina Salve rex. Tartalmi változások a magyarországi protestáns antifona- és himnusz-fordításokban

Fekete Csaba: Csomasz Tóth Kálmán prozódiai és stiláris igazításai a genfi zsoltárszövegeken

Fekete Csaba: Énekeink történetéhez

Sepsy Károly: Az intonációról

Varga László: A gyülekezeti ének kísérete a Deszka templomban

Sólyom Uzonka: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológus Kórusa

Kiss Zoltán - Mogyorósi Pálma: Az Ócsai Református Egyházközségben végzett szolgálatunk

Jákob Zoltán: A Sárbogárdi Református Gyülekezet zenei élete

Fekete Csaba: Echo nélkül. Sutton könyve (1847) a régi orgonákért

Karasszon Dezső Jubileumi Orgelbüchlein-előadás Debrecenben

 

 2005. összevont szám

Éneklünk (Szerkesztőségi jegyzet)

Kissné Mogyorósi Pálma: A protestáns graduálok nagyheti tételei és középkori mintáik

Németh István: Református énekek népi emlékezetben. Az MTA Népzenei Archívumának újabb felvételeiből

Szabó András: Közösségi hitélmény és egyéni sors a gyülekezeti énekek szövegében. Szenci Molnár Albert: Mindennémű háborúság ellen

Ecsedi Zsuzsa: Rendezni közös dolgainkat. A református-evangélikus himnológiai együttműködés lehetőségei

Bódiss Tamás: egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent (Róma 15,6). Közös evangélikus-református énekrendre utaló adatok a 17. századból

Pap Ferenc: Textusválasztás és/vagy egyházi év

Dávid István: Gyülekezeti kórus és liturgikus örökség

Bácsi Zoltán László: Kántor vagyok Pilisen

Bessenyei Mihály – Nádasi Dorottya: Cantate! Beszámoló egy debreceni gyülekezet kántori szolgálatairól

 

2006. összevont szám

Szerkesztőségi jegyzet

Samarjai Máté János: Az éneklésről (Ágenda, 1636)

Martonfalvi Tóth György: Keresztyéni inneplés vagy lelki szent mesterség (prédikáció, 1658/1700)

Varga László: Miért ne énekeljünk genfi zsoltárokat? (Előadás)

Almási István: Losonczy Katalin doktori értekezésének bírálata (2004). Két részlet

Berkesi Sándor: Gárdonyi Zoltán emlékezete

Karasszon Dezső: Három bemutató - és ami előttük volt

Szabó Balázs: Gárdonyi Zoltán zenéje és szerepe a 20. századi magyar zenetörténetben (Előadás)

Farkas Alíz: Gárdonyi Zoltán kórusművei és a Károli Biblia

Fekete Csaba: Komornik restaurált orgonája Székelyhídon (1820)

Sepsy Károly: Új orgona Dédestapolcsány református templomában

Az avasi templom készülő orgonája

Nagyorgonát állítanak Váradon

Wittner Kálmánné Komlósi Mária: Zenével szolgálunk. (Beszámoló a Pécs-Kertváros református gyülekezeti énekkarának működéséről, 2004-2006)

Megalakult a Szenci Molnár Albert Egyházzenei Társaság (SzEZET)

Gárdonyi Zoltán emléktábláját lepleztük Budapesten

Kissné Balázs Enikő: A 2005. évi közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

2007. összevont szám

 Karasszon Dezső: Tennivalóink Szenci Molnár Albert és a Magyar Zsoltárkönyv körül

Kövendi Dénes: Református általános iskolák zsoltáréneklő versenye Kispesten

Fekete Csaba: A tonus peregrinus a protestáns szertartásban

Juhász Tamás: Levél énekügyben

Sub tuum praesidium confugimus

Bod Péter a régi énekek védelmében (1764)

Ivánka Sámuel: Szemle a revideált énekes-könyv dallamai és szövegei felett (1877)

Karácsony Sándor: Bevezetés (1948)

Recueil de Psaumes et Cantiques a lusage des Églises Réformées (1861)

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!