//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Énekesköny 1939 (Jugo.) szerk.
Árokháty Béla. Címlap, Előszó, Kiadás története

 

 

 

 

 

 

 

KÁLVIN JÁNOS

a keresztyéneknek, mindazoknak, akik szeretik az Isten Igéjét, köszöntését küldi.

Nagyon kívánatos és fölöttébb szükséges dolog a keresztyén világban, hogy minden egyes hívő - ott, ahol lakik - állandó közösségben éljen az Anyaszentegyházzal: tehát járjon el egyaránt a vasárnapi meg a hétköznapi összejövetelekre, amelyeknek föladatuk az Isten tisztelete és szolgálata. Ámde ennek következtében hasznos és célszerű, hogy minden hívő tudja és értse azt, ami a templomban szóval és cselekedettel végbemegy, mert csak így nyerhet belőle lelki épülést és gyümölcsöket. Hiszen a mi Urunk, amikor megállapította, milyen rendet kell megtartanunk, midőn az Ő nevében összegyülekezünk, nem azért cselekedte ezt, hogy pusztán szórakoztassa az embereket bizonyos látni- és néznivalókkal. Ő azt akarta, hogy az istentiszteletből lelki haszna legyen az Ő egész népének. Pál apostol is erről tesz bizonyságot, amikor azt rendeli, hogy mindaz, ami a keresztyén gyülekezetben történik, legyen mindeneknek közős épülésére. IKorinthus 14:26 Már pedig a szolga nem rendelné ezt, ha az Urának nem ez lett volna a szándéka.

Ez azonban csakis akkor lehetséges, hogyha megfelelő tanítást nyerve, mindazt meg tudjuk érteni, amit az Úr a mi lelki okulásunkra rendelt.

Alapjában véve a mi vallásos összejöveteleinken három ilyen dolog megtartását rendelte Urunk, s ez a három: az Ő Igéjének hirdetése, a nyilvános és ünnepélyes imádság, meg az Ő sákramentomainak kiszolgáltatása.

Ami a nyilvános imádságot illeti, ez kétféle lehet. Vannak olyan imádságok, amelyeket csak egyszerű élőszóval mondunk, másokat meg énekelünk. Ez pedig nem valami újabbkori találmány, hanem, amint a történelem bizonyítja, meg volt már az Egyház történetének legkezdetétől iogva. Hiszen már maga Pál apostol sem pusztán az egyszerű élőszóval imádkozásra buzdít, hanem az éneklésre is Efézus 5 :19 ; Kolosse 3:16. És azt csakugyan, tapasztalatból tudjuk, mekkora ereje és hatalma van az éneknek arra, hogy az emberi szíveket Istennek még forróbban, még szenvedélyesebben buzgó segítségülhívására és dicséretére indítsa és gerjessze föl. Arra magától értődőén nagyon is ügyelni kell, hogy az éneklés ne legyen afféle könnyedén csapongó, hanem legyen benne súly és fenség, amint Ágoston egyházatya mondja. Vagyis tehát nagy különbségnek kell lennie az asztali és házi muzsika meg a zsoltár között: amarra vígadnak az emberek, emezt pedig a szent gyülekezetben éneklik, Istennek és az Ő angyalainak színe előtt.

Helyes ítélettel, reméljük, mindenki szentnek és tisztának fogja találni az éneklésnek azt a formáját, amelyet ebben a könyvben bemutatunk. Hiszen az egyszerűen alkalmazva van a lelki épülésnek arra a céljára, amelyről már szólottunk.

Igaz, hogy az éneklés léleképítő munkája nem szorítható pusztán csak a templom, falai közé. Odahaza is, meg még künn a mezőn is ösztön és eszköz lehet számunkra az ének, hogy dicsérjük Istent, szívünket Hozzá emeljük s az Ő erejéről, jóságáról, bölcsességéről és igazságos voltáról elmélkedve, megvigasztalódjunk. Hogy pedig erre mekkora szükségünk van, azt jóformán ki sem lehet beszélni.

Először is nem ok nélkül buzdít bennünket oly odaadóan a Szent Lélek a Szentírás által, hogy örvendezzünk Istenben és hogy minden egyéb örömünknek is ez az öröm legyen a valódi célja. Tudja ugyanis a Szent Lélek, mekkora bennünk a hajlandóság a hiábavaló örvendezésre. Természetünk folyvást arra vonz és csalogat bennünket, hogy minden bolond és bűnös vígasságnak megkeressük a módját. A. mi Urunk viszont mindenképen el akar bennünket vonni a test és a világ csábításaitói s ezért minden lehetséges utat-módot megad nekünk arra, hogy mi abba a valódig lelki örvendezésbe foglaljuk magunkat, amelyet Ő minekünk annyira ajánl. Már pedig sok dolog van, ami alkalmas felüdíteni és gyönyörködtetni az embert, de a zene ezek között vagy a legelső vagy legalább az egyik legfőbb: nem is gondolhatunk egyebet, mint hogy egyenesen erre a célra ajándékozta az Isten. Azonban éppen ezért annál gondosabban kell ügyelnünk arra, hogy valamiképen vissza ne éljünk vele: be ne szennyezzük csúfosan és azt, amit nékünk javunkra és üdvösségünkre adott Isten, kárhozatunkra ne fordítsuk.

Ha semmi egyéb okunk nem volna is rá, maga ha énekel, tudja is, mit mond. Viszont a megértésnek járjon nyomában a szív érzelme is, ez pedig csak úgy lehetséges, hogy az éneket emlékezetünkbe véssük s ekképen lelkünk szüntelenül tudja zengeni azt.

Mindezeknél fogva ezt a könyvet különösképen ajánlom mindenkinek, aki Isten szerint való szent örömre vágyakozik, olyanra, amellyel egyként szolgálja a saját üdvösségét, meg felebarátai javát. De nincs is szükség rá, hogy nagyon ajánlgassam: hiszen ez a könyv önmagában hordja becsét és dicséretét. Bárcsak lenne az emberekben annyi meggondolás, hogy elhagynák eddig szokásos énekeiket, amelyek részint üresek és ledérek, részint ostobák és esetlenek, részint pedig szennyesek és hitványak s ennek következtében valamennyi rossz és ártalmas - s bárcsak ezek helyett megszoknak ezután ezeknek az isteni és mennyei énekeknek az éneklését, együtt a jó Dávid királlyal!

Ami a dallamokat illeti, azért alkalmaztunk ebben a könyvben ilyen fegyelmezett dallamformákat, mert ezeket ítéltük legalkalmasabbnak arra, hogy a szent tárgyat megfelelő súllyal és méltósággal zengjék és hogy - amiként kifejtettük - a szent gyülekezetben is énekelhetők legyenek.

Kelt Genfben, 1543 június 10-én.

Johanes Calvinus

JEGYZET. Reformátorunk a fentebb mondottakat előszóul irta a genfi egyház számára szerkesztett ágendáskönyvéhez, amely egyúttal több verses zsoltárfordítást is tartalmazott, részben már a ma is használt dallamokkal. Ennek a zsoltáros ágendáskönyvnek 1542-ben jelent meg az első, 1545-ben a második kiadása.

 

 

 A Psaltérium Ungaricum Szenczi Molnár Albert soltárfordítása 1607-ben Hernbornban jelent meg először. Másodízben 1808-ban Hanau-ban, harmadszor 1612-ben Oppenheimban került ki a könyvsajtó alól.

Második kiadásának a szövegét tekinthetjük véglegesnek'és hitelesnek, mert azon a szerző életében többé új kiadás alkalmából sem változtatott. Címképünkön az első kiadás címlapja látható. A zsoltárok szövege a második kiadásból, de a mai magyar helyesírás szabályai szerint van leírva. Minden esetleges használatban levő eltéréssel szemben ez a kiadás tehát Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításának az a hű, pontos, hiteles szövege, amely (a megváltoztatott legújabb magyarországi énekeskönyvet nem számítva) ezúttal 83-ik kiadásban kerül a református gyülekezetek nyilvánossága elé.

A zsoltárdallamok kottái pedig hasonló történeti hűséggel, de Kálvin 1562-ben megjelent genfi Psaltériumával egybevetve, a ma használatos G-kulcsban vannak leírva.

 Dicséretek

  

A dicséretek kiválasztásánál egyedüli irányelv az volt, hogy a felveendő ének evangéliumi tartalmú kegyes ének, - továbbá Ideológiai, irodalmi és zenei szempontból kifogástalan legyen.

Forrásul szolgátlak a Jugoszláviában, Magyarországon és Erdélyben jelenleg használatban levő énekes könyvek. A régiek közül az 1778 évi debreceni, az 1751 és 1777 évi kolozsvári énekes könyvek, Szenczi Molnár Albert zsoltáraihoz kapcsolt függelék, Maróthy György 1743-iki énekes könyve, Szönyi Benjámin Szentek hegedűje (1762). I.osonczy István Éneklésben tanító mestere (1752), Áts Mihály Zengedező mennyei kara és Uj zengedező mennyei kara (1770), Szegedi, Gergely énekes könyve (1569), az Agyagfalvi énekeskönyv (1642), a gönczi (1590), lőcsei (1675) váradi (1566) énekes könyvek s a debreceni és pápai halotti énekes könyvek. Végül a legújabbak közül a dunántúli evangélikus énekes könyv s a Hozsánna és Halleluja ciműi énekes könyvek.

„A minden Jóságnak, Rendnek, Szépségnek, Díszességnek és Illendőségnek Istene szenteljen meg mindnyájunkat és tegyen alkalmatosakká az ő szent Nevének lélekben és igazságban való tiszteletőre. Ámen". - (Maróthi)

 

 

Énekeskönyvünk története és munkatársai.

Énekeskönyvünk kiadását az országos egyházi tanács 1933. június 7-iki ülésében kezdeményezte s az országos közgyűlés 1937. november 4-iki ülésében határozta el.

A dicséret-anyag összegyűjtésében és megrostálásában Dr. Révész Imre és Ágoston Sándor püspökök, Gachal János, Dévay Lajos esperesek, néhai Fábián Zoltán, Szabó Zoltán, ifj. Keck Zsigmond és Varga Sándor lelkészek, néhai Piger Zoltán és Vitkay Gyula kántorok vettek részt. Ennek a munkának oroszlánrészét azonban Árokháty Béla budapesti lelkész, a józsefvárosi egyházközség kántora és Dr. Karácsony Sándor egyetemi m. tanár végezték. Árokháty Béla a régi magyar és külföldi ének-költészet óriási anyagát felkutatta s annak gyöngyeit kiválogatta s úgy a zsoltárokat. mint a dicséreteket a régi hangjegyekről a mai G kulcsba átírta. Dr. Karácsony Sándor a Szenczi Molnár Albert leghitelesebb 1608-iki kiadását a mai magyar (akadémiai) helyesirássál lemásolta.

A dicséret anyag rendezése közben szükségessé vált egyes énekeknek új magyar fordítása és átdolgozása, amit Dr. Révész Imréné Váró Margit és Dömötör Ilona végeztek.

R. Váró Margit a 77-ik dicséretet fordította s a 228. 265. 266. 268. 296. dicséreteket dolgozta át.

Dömötör Ilona a 123, 125, 205, 259, 285, 293. dicséreteket fordította s a 195. és 276. dicséreteket dolgozta át.

Kálvin János előszavát a zsoltárokhoz Dr. Révész Imre fordította.

A Heidelbergi Káté javított fordítását Erdős József a theológia doktora és professzora, egykori sóvéi és pancsevóí lelkész engedte át.

Az úrvacsorai kérdések fölötti elmélkedéseket énekeskönyvünk számára Dr. Ravasz László püspök írta.

A díszítéseket Baranghy Jenő festőművész fényképek után rajzolta, a klisék Angerer és Göschl budapesti grafikai műintézetében készültek.

Az imádságok szerkesztésében id, Keck Zsigmond és Tóth Lajos lelkészek segítettek. Az énekmutatót a Heidelbergi Kátéhoz ugyanők készítették.

A korrektúrát Árokháty Béla, Dr. Karácsony Sándor, Sípos Mihály, Békássy Zoltán, Gutsohn Dániel, Lángh Zoltán és Fehér Juliánná végezték. A sajtóhibák kikeresésében Nánay Attila Kovácsy Sándor és Csete István lelkészek segítettek.

A nyomdai munkát az Első Magyar Betűöntődé amts-antiqua betűivel Deák Sándor nyomdász, szuboticai egyháztag végezte s végül a könyvet FiloyJenő könyvkötő, szuboticai egyháztag, volt presbiter és egyházmegyei tanácsbiró kötötte be.

 

  Betűrendes mutató, Sajtóhibák, Tartalomjegyzék, Miatyánk..

 

 

 

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK