//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Apostagi graduálról

AZ APOSTAGI GRADUÁL - ERDÉLYI PÁLTÓL.

Énekeskönyveinkről közzétett jegyzékemben * Apostagi kódex néven emlékeztem meg róla. Rövid leírásom adatait abból a dolgozatból vettem, mely a Figyelőben (1878. I. 156—164 1.) egykori tulajdonosától »Kéziratos Énekeskönyveink« czím alatt jelent meg. Iparkodtam,- hogy abból csupán a kétségtelennek látszó adatokat vehessem át, s így írtam azután, hogy a kézirat Varasdy Lajos tulajdonába Szokolai Istvántól, egy apostagi polgárembertől került, hogy nagy negyedrétű s a XVI—XVII. századból való. Ezek mellett az elfogadhatónak látszott adatok mellett megmaradva, nem tértem ki a dolgozatnak arra a részére, mely az apostagi kódexet az ismert protestáns graduálok mellé állítja, mert ezek rendszerint másodrétűek s nem a Szenczi Molnár-féle zsoltárokat tartalmazták. Különben is óvatosságra intettek ama tapasztalatok, a melyeket már énekeskönyveink leírásai közben leltem s így az apostagi kódexet sem a graduálok, sem a kantionalisok közé föl nem vehettem. Meg kellett elégednem azzal, hogy fölsorolván nyilván tarthassam, várva azt a kedvező időt, mely a kódexet fölszínre veti.

Ez az alkalom nem késett soká. Varasdy Lajos, a kódex tulajdonosa, egyéb énekköltészeti emlékekkel együtt ezt is áruba bocsátván, a M. Nemz. Múzeum könyvtárának engedte át. Ily módon alkalmam nyillott, hogy az apostagi kódexet megvizsgáljam s leírjam és ily módon kötelességemmé vált, hogy jegyzékemnek említett vázlatos leírását ezzel pótoljam.

Az apostagi gradual ívrétben 105 levelet tartalmaz, erősen rongált s hosszas vándorlás után a M. Nemz. Múzeum könyvtárában jutott biztos helyre (1216. fol. hung.) Vándor útjának egyes állomásai 1701-ből Páth, 1876 előtt Apostag, azután mostanig Varasdynál Szegszárd, épen azért maradtak előttünk homályban, mert a hosszas vándorlás és folytonos használat lekoptatta róla ama leveleket, elején és végén, a melyek az ily könyvek sorsát rendszerint föl szokták tárni előttünk. Mindamellett is bizonyos, hogy ez a kézirat is a Dunántúlról való, onnan, a hol több ismert protestáns graduai íratott; hogy felette közeli rokonságban áll a kálmáncsai és főként a csurgói graduálokkal. Elején hat levél hiányát lehet megállapítani, közbül az első levél után négy ; a 17. után négy ; a 44 után kettő ; a 49 után négy ; az 54 után egy, a 79 után nyolcz ; a 80 után hét ; a 84 után három levél hiányozhat, s a végén Máté passiója csonkaságát a fűző szálak alapján konstalálható 8—10 levél hiánya magyarázza meg. Mindössze tehát 47—49 levél elveszését sajnálhatnék, ha nem tudnók egyrészt a hiányzó énekeket más kéziratokból pótolni, másrészt, ha nem ismernők más forrásokból az énekek szövegét. Bármennyire sajnáljuk tehát, hogy ez a kézirat csonka, nem kell sajnálnunk azt, a mi elveszett, mert nem pótolhatatlan. Feltűnő, hogy nagyobb veszteséget inkább a végén, mint az elején szenvedett, minek okát abban a föltevésben véljük föllelni, hogy a kézirat már az eredeti bekötéskor elől valami 14-16 tiszta levelet kapott, melyekre egy XVII. századi, a graduai írójáénál fiatalabb kéz Szenczi Molnár Albert néhány zsoltárát lemásolta s így a táblájából kiesett kötet elején a zsoltárok kézirata kopott, végén ellenben maga a graduai, a passió vége és a minden valószínűség szerint megvolt psalterium-rész (a graduálban használatos prózai fordítás) rongyollódott le.

Hányatott sorsáról mindezen kívül mások is tanúskodnak, az a hat kéz, a mely az alapvető D kézen túl, a kódexet egybeírta, a mely az üresen hagyott leveleket később kitöltögette.

Az A kéz, XVII századi, a Molnár Albert-féle zsoltárok és néhány himnus leirója; a XVI. századi B kéz, mely a 116 levél himnusát (Menyből jövök most hozzátok) a régebbi szerkezetnek első versszakával mintegy bevezeti ; a XVII. század második feléből s/.ármazó C kéz, mely a 147; levélen szintén a Molnár-féle zsoltárokból másolt néhányat (176) ; a XVIII századi E kéz, a 68a levélen a 48. dicséretet s a még fiatalabb F kéz a XVIII. századi G kéz egy István martyrról szóló dicséretett vetett papirra. A kézirat zöme és dereka a 18a - 676, a 686 - 796, a 82a --1056 - leveleken, a mely a graduait tartalmazza, a XVI. századi D kéz műve, oly másolóé, a ki a csurgai és kálmáncsai graduálok másolóinak iskolájához tartozik.

A kézirat a tipikus graduai kiállítását mutatja, helyet hagy a verskezdő betűknek, de nem mindenütt dolgozza bele az iniciálist, néhol későbbi gyakorlatlan vagy épen nehézkes kéz pótolja ki elhagyott munkáját ; egyes énekekhez megadja a hangjelzést, másutt csak a hangjelzésre szükséges vonalokat húzza meg, s itt az üresen hagyott vonalak már kitöltetlenül maradnak. Mindent összevéve az apostagi graduállal ismert graduáljaink száma gyarapodott s amaz író műhely termékei gyarapodtak, mely a Dunántúl a XVI. században a protestáns egyházakat rituális énekeskönyvvel látta el.

A kéziratnak szorosan vett graduáli részében mostani állapota szerint egy adventi, tiz karácsonyi, öt böjti, négy virágvasárnapi, négy nagypénteki, két úrnapi, négy pünkösdi, két szentháromsági, két himnus a teremtés dicsőítéséről és tiz vasárnapi, két úrvacsorai himnus, összesen negyvenhat, a melyhez a litánia, passiók, invocatiók. stb. járulnak.

A mint említettem, a passió csonka s a prózában fordított zsoltárok a graduálból hiányzanak, ezek egyszerűen elvesztek, lekoptak, lerongyollódtak. Talán épen e hiány pótlására gondolt az A kéz, midőn a Szenczi-Molnár-féle zsoltárokat a graduai elé szemelgetve lemásolta ; ugyanerre gondolhatott a C kéz is, mikor hozzájuk még néhányat toldott. Különben az elveszett zsoltárokat is pótolhatjuk, úgy hogy az apostagi graduait rekonstruálni nem volna épen lehetetlenség. Arra azonban nincs első rendű szükségünk, sokkal inkább arra, hogy a XVI. századi protestáns graduait a maga egészében kísértsük meg rekonstruálni, s ebben a munkában az apostagi graduálnak is jelentékeny szerepe juthat.

* Énekeskönyveink a XVI—-XVII. században. Budapest. 1899. 67. 1.

http://epa.oszk.hu/00000/00021/00115/pdf/386-388.pdf

Magyar Könyvszemle Új folyam IX.kötet, 4. füzet 1901. Október

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168