//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Péter Katalin: Magyarországi gályarabok, 1674

 

PÉTER Katalin Magyarországi gályarabok, 1674

Az 1670-es évek kemény megpróbáltatásokat hoztak Magyarországra. Óriási, megfizethetetlen adók, korlátlan politikai elnyomás és a császári katonaság bevetésével végrehajtott kegyetlen vallásüldözés jellemzi. 1681-re azonban kiderült: az országot nem lehet az l670-től alkalmazott módszerekkel kormányozni. A belső erőkre támaszkodó, de kívülről is támogatott ellenállás megdöntötte az erőszakot.

Az ellenállás legsajátosabb formáját protestáns egyháziak egy csoportja alakította ki. Azok, akik menekülés helyett gályarabnak adatták el magukat: következetességre kényszerítették az üldözőket, és ezzel tették lehetetlenné őket.

Konstruált per

Az ügy felségsértési perként indult 1674-ben. Azt szokták írni róla, hogy egyetemesen minden egyházi személyt érintett, és ilyen értelemben a protestáns egyházak intézményes megsemmisítésének nagyszabású kísérlete volt.

Egyháziak ellen hasonló perek már több mint egy esztendő óta folynak. Ahogyan az első ismert idéző-levélből kiderül, 1673. február 16-ra kellett Pozsonyba mennie egy csoportnak, hogy „cégéres vétkek”, „az ország törvényitől tiltott cselekedetek” miatt pert álljon. Az 1674-ben kezdett eljárás sem előkészítésében, sem más körülményeiben nem különbözik az eddigiektől. Talán csak a vádlottak vannak többen, mint korábban. Kétségtelenül nem idéztek viszont meg minden egyházi személyt. A források hétszáz körüli idézésről szólnak, holott, ha mindenki kap, tízezres nagyságrendű számról kellene tudnunk. Különösebb figyelem nélkül kezelt ügyről van szó: jóllehet, csupán körülbelül háromszázan jelennek meg végül is Pozsonyban, a távolmaradottak előállítására kísérlet sem történik.

Az eljárás idézései 1674. március 5-re szóltak Pozsonyba, és a per a megszokott módon kezdődött. A jelenlevőket megvádolták a Wesselényi-összeesküvésben, illetve a kurucok előző nyáron lezajlott támadásában való részvétellel, tehát felségárulással. Szerepelt a vádak között a katolikus egyház gyalázása is, valamint a töröknek való hódolás szándéka. A folytatás sem volt szokatlan: a vádlottak, illetve a védőik tagadják a bűnösséget. Tehették is, hiszen a terhelő anyagot három éve gyűjtő vándorló biztosok jegyzőkönyveiből nem derült ki személy szerint senkiről érdemleges. A terhelő anyagot ugyanis Magyarországon szokatlan módon szedték össze. Biztosok szálltak ki egyes helységekbe, és a környék lakóit előre megfogalmazott hosszú kérdőívek alapján faggatták. A biztosok jegyzőkönyve helyettesítette a bíróság előtt a tanúvallomásokat.

A jegyzőkönyvek részben a vallatással szembeni csendes ellenállást tükrözték, részben a Pozsonyban jelenlevők teljes ártatlanságát bizonyították. A vád homályossága, az, hogy egyetlen vádlottra sem vonatkozik személy szerint, a bíróságot nyilvánvalóan nem aggasztja. Az ilyen perekben nem is szoktak bizonyító eljárást folytatni. Ehelyett a máskor is alkalmazott fordulat következik: a bírák, arra hivatkozva, hogy a vádlottakat fej- és jószágvesztésre szóló ítélet fenyegeti, felajánlják a menekülést. Három térítvényt adnak elő. Bármelyik aláírása szabad eltávozást jelent. Bűnössége elismerése után az egyik szerint a vádlott kötelezi magát az ország elhagyására, a másikban kötelezettséget vállal egyházi hivatala letételére, a harmadik aláírása a katolikus vallás felvételét jelenti. Ezeknek a reverzálisoknak az előadásával az eddigi perek gyakorlatilag be is fejeződtek; ha a vádlottak valamelyiket aláírták, szabadságukat garantáló útlevéllel elhagyták Pozsonyt.

Eredményes bátorság

Az 1674-es eljárásban viszont itt előre nem látható fordulat következett: a vádlottak testületileg megtagadták a térítvények aláírását. Kijelentették, hogy mindenben ártatlannak tudják magukat. Ítéljen a bíróság belátása szerint. És a per menete ettől kezdve valami abszurd drámához lesz hasonlatos. A szereplők, mintha megírt szöveg nélkül küldték volna színpadra őket, rögtönöztek. A végtelen hatalmú bírák helyett fokozatosan a vádlottak lesznek a főszereplők. Nem tesznek semmit, mégis az ő kezükbe kerül az irányítás.

Az aláírások megtagadásával ugyanis a bíróság került lehetetlen helyzetbe. Vagy elismeri a vádlottak ártatlanságát, vagy kimondja a halálos ítéletet. Megtenni viszont egyiket sem tanácsos. A felmentés a bírák személyes kudarca mellett az egész kormányzat vereségét jelentené, az évek óta gyakorolt jog… De éppen ennyire lehetetlen a halálos ítélet is; nyilvánvalóan végrehajthatatlan. Eddig 1671 óta, összesen hat személyt végeztek ki. Most viszont több száz ember erőszakos halála: tömegmészárlás lenne. Csehországban alig ötven éve összesen huszonnyolc politikus lakolt az életével, pedig ők a Habsburg-ház trónfosztása után más királyt választottak, és nagy nemzetközi szövetségi rendszert szerveztek. Hogyan lehetne akkor háromszáz értelmiségit kivégezni? Ráadásul maguk a bírák sem kívántak fővesztéses ítéletet; az egész akciót könnyen lebonyolítható megfélemlítésnek szánták, nem véres tragédiának.

Kiúttalan helyzetükön előbb úgy próbálnak segíteni, hogy elhalasztják az ítélet kimondását. Ki-ki más módszerrel a vádlottak meggyőzéséhez fog. A fenyegetésnek, rimánkodásnak, a szökésre buzdításnak azonban nem volt foganatja. Akár csoportosan, akár egyenként veszik elő a vádlottakat, a válasz mindig ugyanaz: nem hajlandók aláírni és nem szöknek, mert mind kettő csak a bűnösségüket bizonyítaná. Ők pedig valamennyien ártatlanok.

Miután maga a tárgyalás egyetlen egy napon, még március 5-én lezajlott, egészen április első hetéig tart a bírák peren kívüli eredménytelen győzködése. Ekkorra azonban elvesztik türelmüket, vagy azt remélik, hogy a vádlottaké fogyott el. Összegyűjtik mindenesetre megint valamennyiüket ítélethirdetésre. Jól megrendezik a jelenetet; aki a hazában akar maradni, az ajtótól jobbra álljon, az emigrációba készülők pedig balra. Csak az menjen az ajtóhoz, aki ítéletre vár. Feltűnő: a katolizálásról már szó sem esik.

A vádlottak azonban nem változtattak az elhatározásukon: valamennyien az ajtóhoz gyülekeznek. Ezen még a bírák is „megirtózának”, írja a krónikás.

Az irtózás valószínűleg nem sajnálatot fejez ki, hanem rémületet. És nem is a vádlottak, hanem a saját helyzetük miatt. Mert akármennyire igyekeztek elkerülni, most kénytelenek meghozni a bírák a halálos ítéletet. Április 4-én kimondják a prédikátorok, három nappal később a tanítók felett. Pedig nyilván valóan most sem számítottak ennek a bekövetkeztére. Az ügyész felszólítja a bíróságot, hogy zárassa el a halálraítélteket. A helyzet képtelenségét mutatja, hogy a bíróság nem tud eleget tenni a felszólításnak. Úgy dönt: legyenek az elítéltek magánszállásaikon házi őrizetben. Csak négyüket verette vasra Leopold Kollonich a saját palotájában. A házi őrizetet sem tudják azonban rendesen megszervezni. Így történik, hogy Pozsonyban 1674 április első hetétől május legvégéig mintegy háromszáz halálraítélt jár szabadon, minden akadályoztatás nélkül. Egyikük sem menekül el.

Bekövetkezik az, amire a bíróság kezdettől számíthatott: a halálos ítéletre nem kapnak jóváhagyást. A királyi leirat szerint négy személyt zárjanak a pozsonyi várba, a többieket pedig száműzzék. Pontosan ez volt a bécsi udvar módszere korábban is, megfélemlítés és száműzés. A bíróság azonban nem tesz eleget az uralkodói utasításnak. Négy lelkészt, majd még néhányat bezárnak ugyan, de a halálos ítéletet nem változtatják meg.

Megtesznek ezzel szemben mindent, hogy az elítéltektől megszabaduljanak. Először Szelepcsényi érsek, a bíróság elnöke meghívja őket, feltehetőleg csak egy csoportjukat. Kísérteties jelenet: fehér asztal mellett, „jó borral teljes arany és ezüst serlegeket” rájuk köszöntve igyekszik a halálraítélteket a reverzálisok aláírására rábeszélni. Aztán, amikor ez a nagyon sokadik kísérlet sem sikerül, megváltoztatják a térítvények szövegét. Az újak már nem tartalmazzák a bűnösség elismerését. Egyszerűen a hivatal letétele, vagy az ország elhagyása között kellene választani. Később egyenesen azt ajánlják fel a bírák: fogalmazzanak az elítéltek maguk valamilyen kötelezvényt.

Ők azonban nem írnak alá semmit; az új reverzálisok elfogadás nélkül maradnak.

A száműzetés megoldás?

Az ügyet végül Leopold Kollonich mozdítja ki a holtpontról. Bécsbe megy, hogy a keményebb vonal elfogadására rávegye az udvart. Tárgyalásai részleteit nem ismerjük, csak a végeredményt: Pozsonyba visszatérve megkezdi a halálraítéltek gályákra adását szervezni.

A per krónikásai szerint a bírák kezdettől fenyegetőztek a „halálnál rosszabb” gályarabsággal. A magyarországi joggyakorlat nem ismeri a gályákra adás büntetését, ez okozza, hogy az uralkodó hivatalosan nem változtatta meg az ítéletet. Az egyszerűen feledésbe merült.

Egyesek az utolsó pillanatban meghajolnak a ráció előtt: a Pozsonyi események végső szakaszában aláírják valamelyik térítvényt. Aztán még többen teszik ugyanezt, már a keserű gyötrelem idején, amikor különböző várakban kínozzák őket embertelen, megalázó körülmények között.

Értetlen csodálattal állunk azok előtt, akik minden emberi mérlegelést félretéve a maguk ésszerűtlen elszántságát állítják az üldözők ésszerű józanságával szembe. Máig sem tudjuk pontosan, hogy hányan voltak, akik semmilyen körülmények között sem írták alá a térítvényeket. A szenvedések krónikásai kilencven és negyven között adják meg a számukat. Sokszor állatok lakóhelye volt a szállásuk, ruhátlanul kellett emberek szeme előtt járniuk, vagy árnyékszékeket tisztítottak megfelelő eszközök nélkül. Közben állandó éhezés, ütés, verés, öncélú kegyetlenkedés volt a sorsuk. És végignézték, mert kénytelenek voltak, ahogy nem egy társuk az út szélére vetve haldoklik, majd temetetlenül marad ott. Ők maguk úgy írtak utólag minderről, mintha nem tehettek volna másként. Nem hátrálhattak meg, mert itt „az Istennek dicsőségét üldözték”, és ők nem akarták „megszegni azt a hitet, melyet tettek az Istennek és a szent gyülekezetnek”. Be akarták bizonyítani, hogy nem politikai okból, hanem a vallásuk miatt üldözik őket. Az üldözők nagyon ésszerű meggondolásai nem váltak be. Császári tisztek adtak el a magyarországi prédikátorok és tanítók többségét nápolyi, néhányukat velencei gályákra. Ott azonban ahelyett, hogy a támogató együttérzéstől elszakadtak volna a nemzetközi figyelem középpontjába kerülnek.

Az európai közvéleményt már régen foglalkoztatta az üldözött magyarországi protestantizmus ügye. Most pedig mindenütt akciók indulnak a gályarabok kiszabadítására. Kezdetben azonban a politikai publicisztika is, a diplomáciai közbenjárás is eredménytelen.

Fordulat következik azonban akkor, amikor a hollandok veszik kezükbe az ügyeket. Amióta fennáll, a köztársaság is Habsburg-ellenes politikát folytatott. Most azonban Franciaország támadása közös táborba kényszerítette Spanyolországgal és a Habsburg császárral. Mindhárman Franciaország ellen harcolnak. Így került a holland hajóhad spanyol szövetségben a Földközi-tengerre. Ilyen körülmények között a hajóhad főparancsnokának a fellépése csak eredményes lehet. A nápolyi alkirály egyszerűen nem tagadhatja meg de Ruyter admirális felszólítását a gályarabok kiadására. És 1676. február 11-én a nápolyi gályákon levő magyarországi rabokat holland hajóra szállítják.

Ezzel párhuzamosan lép akcióba a bécsi holland követ a köztársaság megbízásából. A nélkülözhetetlen szövetséges szorítja sarokba a császári diplomáciát. I. Lipót kénytelen tudomásul venni a gályarabok kiszabadulását. Sőt, még tovább is kényszerítik: 1676 márciusában rendeletet ad ki a bárhol rabságban levő protestáns egyháziak szabadon bocsátásáról. Nem más ez, mint a jogtalanság beismerése. Hallatlan tekintélyveszteség a nemzetközi diplomáciában. Valószínűtlen, hogy a császár megismételni kívánná.

A vallás ügyében 1670 óta Magyarországon féktelenkedő terror ezzel megállt. A központi hatalom által támogatott erőszakos ellenreformáció utolsó akciója a prédikátorok és tanítók gályára adása volt. Nemcsak a politikai pereknek szakadt végük, de a templomfoglalások is megszűntek. Az üldözők ésszerűségét legyőzte az üldözöttek ésszerűtlen elszántsága. Így lett az 1674-es per a történelemben jelentős. Az áldozatok akaratából a kortársak számára sorsforduló.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.