//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Harsányi István JELENTÉS a Hallei Egyetemi
Magyar és Délkeleteurópai Egyházi 1941
 

Jelentés

a Hallei Egyetemi Magyar és Délkeleteurópai Egyházi Kutatóállomás működésének első szakaszáról. 1938. május 15—1940. március 31. Beterjeszti dr. Bucsay Mihály, a Kutatóállomás volt vezetője. Szlováknyelvű kivonattal. Budapest, 1941. 22 lap. (A Középdunai Protestantizmus Könyvtára. A) sorozat, 2. kötet)1
 

Az 1938 májusában létrehívott Hallei Egyetemi Magyar és Délkeleteurópai Egyházi Kutatóállomás (Forschungsstelle für Kirchen-

1 A Jelentés német nyelven az Ungarische Jahrbücher 1940. évi 3. füzetében 338—348. lapokon jelent meg ezzel a címmel: Die Forschungsstelle für Kirchenkunde Südosteuropas, besonders Ungarns, an der Theologischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg. 415

künde Südosteuropas, besonders Ungarns, an der Theologischen Fakultät der Martin Luther Universität Halle—Wittenberg) hivatalosan megállapított feladatai közé 1. a németországi és magyarországi teológiai tudományos munkálkodás közti közvetítés, 2. a délkeleteurópai, elsősorban magyarországi evangéliumi egyházak múltjának és jelenének tudományos kutatása, 3. az egyetemi Teológiai Szeminárium megbízásából és annak keretén belül a délkeleteurópai egyházakkal kapcsolatos előadások tartása, 4. a Halléban tanuló magyar teológusok gondozása tartoznak. E feladat betöltését célzó működés első szakaszáról számol be a Kutatóállomás első vezetőjének, dr. BUCSAY MiHÁLYnak Jelentése.

A Jelentés természetszerűen a működésről való jelentéstétel előtt a Kutatóállomás felállításának előzményeit sorolja fel, egy ilyen intézmény szükségességének indokait adja elő és a Kutatóállomás megszervezéséről számol be. Ezután következik a Kutatóállomás működésének első szakaszáról való tulajdonképeni jelentéstétel. Sorrakerül -nek a Kutatóállomás keretében tartott egyetemi előadások, gyakorlatok, à kutatómunka, adatszolgáltatás, a magyar lelkésznövendékek gondozása és a hallei magyar „Baráti Kör" munkája.

A Magyar Könyvszemlét a Jelentés VI. pontja, A további kutatómunka eszközeinek megteremtése, érdekli közelebbről. Itt ugyanis a nevezetes KASSAi-féle Hallei Magyar Könyvtárról és a Kutatóállomás kiadványsorozatáról számol be a jelentésttevő. Az előzmények előadása során megtudjuk, hogy már a XVI. és XVII. században volt a wittenbergi magyar diákoknak könyvgyűjteményük. A mai Hallei Magyar Könyvtár alapját azonban a magyar exuláns professzor, KASSAI MICHAELIS GYÖRGY vetette meg saját könyvtárának az egyetem magyar hallgatói részére való ajándékozásával. Az akkori (a XVIII. század első harmada) kétezres állomány háromezerre növekedett 1890-re, midőn a könyvek gondozását a hallei egyetemi könyvtár vette át. Ma a könyvek az egyetemi könyvtár egyik tisztviselőjének felügyelete alatt állanak, aki ezért a „Hallei Magyar Könyvtár első kusztosza" címet viseli. A Hallei Magyar Egylet tagjai közül kerül ki a második kusztosz, ennek azonban a könyvek kezelését illetőleg érdemleges befolyása nincsen.

A könyvállomány felújítása az 1860—61-ben TORKOS és RAPHA-NIDES diákkusztoszok által készített katalógus alapján történt. A TOR-Kos-féle rendszerezés a könyveket és kéziratokat nyolc tárgyi főcsoportba és ezeken belül alcsoportokba osztotta. A főcsoportok: /. Teológia (A) Szentírásmagyarázat, B) Történeti teológia, C) Rendszeres teológia, D) Gyakorlati teológia), //. Történettudomány, III. Nyelvtudomány és szépirodalom (A) Nyedvtudomány, B) Szépirodalom), 416. IV. Bölcselet és jogtudomány (A) Bölcselet, B) Jogtudomány), V. Természettudomány, VI. Vegyes müvek (Kolligátumok), VII. Kéziratok, VIII. Hazai nyelven írt munkák (A) Magyarnyelvűek, B) Szlávnyelvűek). A folióalakú katalógus eredetileg is házi használatra és meglehetősen szakképzettség nélkül készült, úgyhogy végtére is inkább csak leltárnak tekinthető; sőt ebből a szempontból sem kifogástalanul pontos.

A Hallei Magyar Könyvtár anyagának katalogizálási munkáját 1900-ban dr. REINHOLD HENRIK első kusztosz kezdte meg és végzett e tekintetben kiváló munkát. A VI. főcsoport anyagának egy részét leszámítva felvette cédulákra az egész állományt két példányban. Egyik abc-rendben állíttatott össze — ezt 1914-ben beolvasztották az egyetemi könyvtár betűrendes összkatalógusába —, a másik, helyrajzi számszerinti összeállítás, a könyvállomány mai helyrajzi katalógusa. Az anyagnak különálló betűrendes katalógusa nincs, szakkatalógus pedig még egyáltalában nem készült, használhatósága tehát ezidő-szerint meglehetősen korlátozott. BUCSAY működése folyamán többirányban elindította a katalóguskészítési munkát és az anyag feldolgozását. Többek közt készített egy olyan kézi cédulakatalógust, amely tartalmazza a Hallei Magyar Könyvtár mindazon darabjainak leírását, amelyek a Kutatóállomás munkájához szükségesek lehetnék. Hasonló szempontból felvétettek ide a berlini Magyar Intézet és a hallei egyetemi könyvtár egyes egyházi vonatkozású nyomtatványai is. BUCSAY-nak a Hallei Magyar Könyvtár anyagával kapcsolatban végzett legjelentősebb munkája a régi magyarok számbavétele. Eredményeit külön kötetben publikálta.2

A Hallei Magyar Könyvtár könyvállománya a Kutatóállomás felállításáig nem igen gyarapodott, sőt 1921-ben bizonyos mértékben csökkent is. Ekkor ugyanis GRAGGER RÓBERTnek 865 könyvtári, 105 kézirattári és 100 folyóirattári számnak 99 évre a berlini Magyar Intézet számára való kikölcsönzését sikerült elérnie. E könyvek tulajdonjogilag természetesen ezután is a Hallei Magyar Könyvtárhoz tartoznak.

A Kutatóállomás felállítása után szükségessé vált, hogy az új intézménynek feladatai teljesítéséhez szakkönyvtár álljon rendelkezésére. Legcélszerűbbnek az látszott, ha ennek alapjául a Hallei Magyar Könyvtárat tekintik. Ezért BUCSAY — bár a Hallei Magyar Könyvtár kezelésében mint a Kutatóállomás vezetője, hivatalos szerepet nem

2 Régi m.igyar könyvek a Hallet Magyar Könyvtárban. Jegyzéküket összeállította és bevezette dr. BUCSAY MIHÁLY. Budapest, 1941. (A Középdunai Protestantizmus Könyvtára, A. sorozat, 1. kötet.) Ism. a MKSzle 1941. évi III. füzetében. 417

vitt — igen jelentős eredményt mutató könyvbeszerzés-munkájával a Hallei Magyar Könyvtár állományát gyarapította. A gyarapodás részben ajándékozás, részben vétel útján történt.

Az ajándékozók között elsősorban a magyarországi két protestáns egyház és a két magyar egyetemi protestáns hittudományi kar, azonkívül néhai CSIKESZ SÁNDOR debreceni egyetemi tanár, a Hallei Magyar Egylet és a Gusztáv Adolf Egylet lipcsei központja találhatók. Jelentős ajándékot juttatott a berlini Magyar Intézet és folyóiratokat az OKBK. Az ajándékozás útján történt gyarapodás mértSke: kb. 550 kötet és 7 kurrens folyóirat.

Vásárlás útján 284 mű került a Hallei Magyar Könyvtárba. 1116 pengő értékben. A vásárlást a debreceni egyetem hittudományi kara útján a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által adományozott 400 pengő összegű azonnali és 1600 pengő összegű egyszersmindenkori beruházási segély tette lehetővé. A vásárolt könyvek egyrészt szótárak és lexikonok, másrészt peddig „tervszerűen oszlanak meg a Kutatóállomás által ápolt szakterület egyes ágai közt". Több folyóiratra is előfizetett a Kutatóállomás. A könyvvásárlásoknál és folyóiratmegrendeléseknél az elv az volt, hogy a „nem magyar és nem magyarországi nemzetiségi kiadványok megvásárlására a hallei egyetemi könyvtárt kell felkérni".

BUCSAY Jelentése megemlékezik arról is, hogy a Hallei Magyar Könyvtár elhelyezése nem kedvező: félreeső helyen és kettős >orok-ban állanak a könyvek. Ezen a helyzeten való változtatást, egyrészt megfelelőbb és kényelmesebb elhelyezést, másrészt a gyakrabban használt könyveknek és folyóiratoknak az egyetemi könyvtár olvasótermében való felállítását az egyetemi könyvtár igazgatósága már megígérte és az ígéret beváltását csak a háborús körülmények késleltetik.

Megjegyzi BUCSAY, hogy a Kutatóállomás és a Hallei Magyar Könyvtár viszonya hivatalosan nincs tisztázva. Tekintve, hogy a Kutatóállomás az egyetemi könyvtár vezetőségének és tisztviselőinek jóindulatát és segítségét tapasztalta, BUCSAY szerint a jelenlegi helyzeten nem szükséges változtatni. A könyvanyag őrzése jó és biztos kezekben van. „Abban az esetben azonban — írja Jelentesében BUCSAY —, ha mód nyílnék a kutatóállomásnak olyan egyetemi intézetté való átalakítására, amelynek állandóbb jellegű vezetősége és megfelelő segédszemélyzete lenne, a Hallei Magyar Könyvtár, mint ennek az intézetnek a könyvtára, hasonlíthatatlanul nagyobb fejlődési lehetőségeknek nézne elébe ..."

Beszámol BUCSAY a Kutatóállomás keretein belül megindított kettős kiadványsorozatról is. Céljuk, hogy a Kutacóáilomás keretében végzett kutatások eredményei publikáltassanak, azonkívül pedig, hogy 418 a magyar protestáns teológiai irodalom németnyelvű munkák — fordítások és bibliográfiák — révén közelebb kerüljön a német teológusokhoz.

A németnyelvű sorozat címe Bibliothek des Protestantismus im mittleren Donauraum. Eddig a második kötet jelent meg teljesen (dr. SZABÓ GÉZA dolgozata3 és az első kötetnek két füzete.4 Harmadik kötetnek RÉVÉSZ IMRE Magyar református egyháztörténett van tervbe-véve. A fordítás egy része készen áll is, de a fordító harctéri szolgálata miatt a munka a háború után fog csak elkészülhetni.

A magyarnyelvű sorozatot (A Középdunai Protestantizmus Könyvtára) BUCSAY már említett bibliográfiája nyitotta meg.

Rámutat végül BUCSAY Jelentésében egy félévenként 2—3 ív terjedelmű magyar protestáns teológiai könyvszemle megindításának szükségességére. A kérdés elsősorban természetesen anyagiakon múlik.

BUCSAY Jelentésének itt ismertetett pontjai arról tesznek bizonyságot, hogy a Kutatóállomás élén eltöltött működésének jelentős része könyvészeti vonatkozású tevékenység volt. De egyúttal arról is, hogv e tevékenysége egyrészt igen értékes eredményeket mutathat fel, másrészt pedig, hogy utódai számára hasonlóan értékes munkálkodás lehetőségeit készítette elő és indította meg.

 

HARSÁNYI ANDRÁS.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!