//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Szakály Ferenc sírjánál Engel Pál 1999

 

Szakály Ferenc sírjánál

ENGEL Pál

1999. július 15.

Igaztalan, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának a legfiatalabb történész tagjától kell búcsút vennie. Igaztalan, hogy az Akadémia Történettudományi Intézete is, tudományos osztályvezetői közül, azt búcsúztatja most, akit még évek választottak el a nyugdíjkor határától. És szinte már a természet ellen való, hogy a fiatalabb pályatársról az idősebbnek kell megemlékeznie. Barátot temetni mindenképp szomorú, de fiatalabb barátot kétszeresen az.

Szakály Ferenc ez év (1999) október 28-án még csak 57 éves lett volna. Zalaegerszegen született, de Szekszárdon nevelkedett és iskoláit is ott járta ki. Tolna megyeinek vallotta magát, szülővárosához és megyéjéhez mindvégig szoros szálak fűzték, a történetükkel sokat és szívesen foglalkozott. Szekszárdról került igen fiatalon, nyomban érettségi után a fővárosba, majd 1962-ben felvételt nyert a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre. A diploma megszerzése után a Pest Megyei Levéltárban, majd a Nemzeti Múzeumban dolgozott. 1977-ben lett a Történettudományi Intézet munkatársa, ahol 1985 óta a kora újkori osztályt vezette. A kandidátusi fokozatot még muzeológus korában, 1976-ban szerezte meg. 1992-ben elnyerte a történettudományok doktora címet, és 1995-ben, mindössze 53 éves korában lett az Akadémia levelező tagja. Ennyi dióhéjban az a ragyogó pálya, amelynek most oly hirtelen vége szakadt.

Mindössze 27 éves volt, amikor első könyve megjelent, az ún. parasztvármegye addig jóformán ismeretlen intézményéről. Fő érdeklődési területe ezóta mindvégig a török–magyar együttélés kora maradt. Terjedelmes tanulmányt szentelt az 1526 előtti török–magyar háborúk történetének; többször írt Hunyadi Mátyásról és koráról; külön kötetben foglalkozott a mohácsi csatával és előzményeivel, illetve a hírhedt velencei kalandor, Lodovico Gritti életpályájával. A legfőképpen mégis a török hódoltság kora bilincselte le: arra keresett választ, miképpen, milyen erőknek köszönhetően volt képes a magyarság túlélni azt a másfél évszázadot, amikor nem volt saját országa, részben egy idegen kultúrájú birodalom kereteiben élt, és közben folyamatosan vérzett és pusztult. A túlélés technikái foglalkoztatták, a mindennapok hősei, mezővárosi polgárok, parasztok, lelkészek és kereskedők, akik ennyire elviselhetetlen körülmények között is megpróbáltak valahogy boldogulni, és közben emberek maradtak. Noha ő maga katolikus volt, világosan látta és mindig hangsúlyozta a reformáció különösen nagy szerepét a magyar nyelv és kultúra fennmaradásában.

Tudományos rangját és tekintélyét ezekkel a munkáival szerezte: hatalmas forrásismeretével, pontos elemzéseivel, keresetlen és mégis elegáns stílusával, és legfőképpen világos és meggyőző érvelésével. Az érdeklődő nagyközönség 1990-ben a Virágkor és hanyatlás szerzőjeként ismerhette meg. Ebben, a Magyarok Európában c. összefoglalás második kötetében nyújtotta mesteri összegzését mindannak, amit a 15–17. század magyar és európai történetéből a mai olvasó számára a legfontosabbnak vélt.

Alkotó munkája mellett arra is szakított mindig időt, hogy részt vállaljon a tudomány szervezésében és működtetésében. Szeretett és tudott is szerkeszteni: újjáélesztője és főszerkesztője volt a Történelmi Szemlének, szerkesztője és gyakori szerzője a Históriának. Tudományos közéleti munkássága pedig alig számba vehető: főtitkára, majd alelnöke a Magyar Történelmi Társulatnak, alelnöke az Akadémia második osztályának; a rendszerváltás előtt hosszú időszakon át döntő szava volt a Tudományos Minősítő Bizottságban, később pedig éveken át a Magyar Akkreditációs Bizottságban képviselte szakmáját. Hajlandó volt részt venni minden olyan kezdeményezésben, ahol tenni lehetett valamit a történettudományért és annak művelőiért.

Van azonban a tevékenységének egy olyan oldala, amely talán munkáinál is több figyelmet érdemel. Most, a sírjánál állva helyénvaló, hogy elsősorban erre emlékezzünk. Meggyőződésem, hogy ő is ezt tartaná életműve legfontosabb üzenetének.

Szakály Ferenc nemzeti elkötelezettségű történész volt a szó legjobb értelmében. A történelemből azt a tanulságot vonta le, hogy soha nem volt és ma sincs egyetlen igaz út; hogy nem szükségképpen mindenki ellenség, aki nem azon az úton jár, mint a miénk; hogy a múlt panoptikuma nem osztható jókra és árulókra; hogy minden táborban voltak hősök és hitványak, sőt egyazon lélekben is megfért egymással a jó és a rossz. Akárcsak szellemi elődje, Szekfű Gyula és atyai barátja, Kosáry Domokos, ő is azon fáradozott egész életében, hogy helyrebillentse történelemszemléletünket, amelyet túl egyoldalúnak vélt. Munkáiban mindig arra próbált figyelmeztetni, hogy a múltunk sokszínű, és többféle érték van benne.

Ami a közelmúltat illeti, ezt a türelmet és belátást sugározta át barátaira és kollégáira, és ezzel valami nagyon fontosat tett valamennyiünkért. Az utóbbi évtized folyamán nap mint nap tapasztalhattuk a szomorú tényt, hogy a magyar értelmiség elitje szemben álló, sőt ellenséges táborokra szakad szét. A történettudomány ama kivételes területek egyike volt, ahol ez nem következett be; ahol ellentétes világnézetű alkotók mindmáig szóba állnak egymással, és akik barátok voltak, azok barátok is tudtak maradni. Mindannyiunk szerencséje, hogy ez így alakult; de abban, hogy így alakult, Szakály Ferencnek, az ő vitathatatlan tekintélyének döntő szerepe volt. Az ő szakértelmét, tehetségét, jellemének integritását nem lehetett kétségbe vonni; olyan integratív egyéniség volt, akit mindenki kénytelen tisztelni, pártállásra való tekintet nélkül. Ő pedig azt sugallta, hogy embertársaink megítélésében is ugyanez a három dolog legyen a mérce: a hozzáértés, a tehetség és a jellem. Ez a bölcsesség és türelem, a szülőföldnek ez az értelmes szeretete talán a legfontosabb e pillanatban mindabból a sokból, amit örökségül hagyott ránk. Köszönet érte mindannyiunktól.


http://www.tankonyvtar.hu/historia-1999-08/historia-1999-08-szakaly

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!