//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- 1912 - ÉLETRAJZ - 1988

Bucsay Mihály
élete, munkássága.

 

1912 július 7. - 1988. július 7.

Tarcalon született 1912. július 8-án. Édesapja - Bucsay Lajos – református igazgató-tanító volt. Mihály mindössze négy esztendős volt, amikor apja az első világháborúban elesett. Hadiárvaként került előbb a budai református gyülekezetben alakult Nagypénteki Református Társaság budaörsi árvaházába, majd Kecskemétre, a tanítói árvaházba, ahol az elemi iskola osztályait járta. Gimnáziumi tanulmányait Sátoraljaújhelyen a piaristáknál kezdte (1922-1927), majd - a hajdúböszörményi Kálvineum lakójaként - az ottani Bocskai István református gimnáziumban folytatta és fejezte be (1927-1930) „jeles" eredménnyel tett érettségi vizsgát. Ezután a sárospataki református főiskolára iratkozott be, ahol az 1930-1931. tanévet (I-II.félévet) töltötte. A következő két (lIl-IV.) szemesztert Debrecenben, majd miután 1932 szeptemberében és októberében a németországi Bielefeld melletti Bethel diakóniai otthonában dolgozott, az V-VII. féléveket a Saale melletti Halle egyetemén végezte. A VIII. szemesztert ismét Debrecenbe töltötte, ahol 1934 őszén az I. lelkészképesítő vizsgát tett, szintén jeles eredménnyel. A kezdeti kényszerű hányattatás utáni „vándoréveket" már tudatosan vállalta, hogy több helyet ismerjen meg, hogy minél sokoldalúbban képezze magát. S, hogy érdeklődése mennyire nem egysíkú volt, bizonyítja, hogy teológiai tanulmányai mellett a hallei és a debreceni egyetem bölcsészettudományi karára is beiratkozott, és ott lélektant, valamint görög és latin nyelvet hallgatott, belőlük absolutoriumot szerzett.

Ékkor még nem készült historikusnak. 1934 novemberétől 1935 januárjáig Csikesz Sándor professzor mellett nem kinevezett egyetemi gyakornok volt a debreceni tudományegyetem teológiai fakultásán, 1935 januárjától októberéig rendes gyakornok ugyanott az egyetemi könyvtárban. A II. lelkészképesítő vizsga letétele (1936) után több, helyen segédlelkész, majd ismét külföldre megy tanulmanyútra: elóbb Párizsba, majd Strassburgba. Eddig lehetne egy szokványos életrajz is, mondhatnánk, semmi Kuriózum nincs benne. Tulajdonképpen még az sem rendkívüli, hogy a jó képességű segédlelkész 1935-ben a debreceni egyetemen „A realitáskérdés a Kriticizmuson belül és a kriticizmuson túl" filozófiai értekezésével „summa cum laude" fokozattal bölcsészdoktori oklevelet szerez. A döntő változás akkor következett be életében, amikor 1938 óktóberétől 1939 szeptemberéig és 1940 első felében (közben 1940 tavaszán könyvtári tanulmányokat folytatva Olaszországban) az ő elgondolásai és tervei alapján megalapított és felállított „Délkelet-európai és elsősorban magyar egyházi kutatóállomás" vezetője Halléban, s mint ilyen, előadásokat tart és szemináriumot vezet az egyetem teológiai fakultásán a magyarországi reformáció tárgyköréből, valamint szerkeszti a Középdunai Protestantizmus Könyvtára sorozatot, s különböző, főleg helyi német lapokban cikkezik. Az egyébként nem historikusnak indult, de később sem lesz hűtlen a filozófiához. Jó tollú zsurnaliszta volt. 1940-ben hazatérve még egy ideig egyik budapesti távirati iroda munkatársa is volt, itt és ekkor jegyzi el magát az egyháztörténettudománnyal, közelebbről a reformáció korával. A hallei évek alatt alakul ki európai történelem-szemlélete; európai összefüggéseiben látja és láttatja a magyarországi reformáció (és a későbbi korok) eseményeit, irányzatait, személyeit.

1935-ben filozófiai doktorátust szerzett Debrecenben. A filozófiai témákhoz nem lesz hűtlen. Még disszertációját megelőzően a Debreceni lfjúsági Közlöny 1934. évfolyamában Schleiermacherről folytatásos cikkeket közöl 1938-ban „Logikai alaptételek" címen értekezik a Mitrovics Gyula Emlékkönyvben. 1942-ben az Athenaeum hasábjain (és külön is) megjelent „A kantianizmus válsága" című dolgozata. Még számos könyvismertetése, hozzászólása, kritikája jelenik meg folyóiratokban e tudomány köréből. Az egyháztörténet és filozófiatörténet közös, vagy határterületein is gyakran találjuk. „Az egzisztencializmus előzményei és jelentősebb képviselői"-ről írt tanulmánya (Református Egyház, 1965), vagy az „Értelem és lelkiismeret" (Confessio, 1979) esszéje. csakúgy mint a két Erasmus-értekezése („Rotterdami Erasmus 1466-1536" Theologiai Szemle, 1966) és a „Humanizmus és reformáció: 450 éve halt meg Rotterdami Erasmus", uo. 1986), valamint a Confessio 1981. évfolyamában közölt „Örök reformáció, reformátori örökség" és „A kálvinizmus ma" (uo. 1986), vagy a „Méliusz Juhász Péter gondolatvilága" (uo. 1980) eszmefuttatásai e határterületnek már inkább a reformáció-történet felé mutató részére vezetnek át. A XVI. századi kutatásai jelentik igazi életterét, - de itt is (és minden írásán!) érződik a témáknak filozófiai megközelítése, a szerző filozófiai iskolázottsága, és előtűnik a kiváló stílusú publicista, aki - még amikor saját alapkutatásai eredményeit dolgozza is fel – népszerűsítésre törekszik, mondanivalóját egészen közel akarja vinni olvasói széles köréhez.

Tudományos fokozatai az 1940-es évek elejétől már az egyháztörténet elkötelezett művelőjének mutatják. 1942-ben Szemiján Mihály tanulmányútja" értekezése alapján teológiai - magántanárrá habilitálta a sárospataki főiskola. Ugyanez évben tartja első magántanári előadását „A reformátorok úrvacsoravitái"-ról. 1944-ben „Belényesi Gergely, Kálvin magyar tanítványa" disszertációjával teológiai doktor a debreceni tudományegyetemen, ahol 1950-ben megszerzi az egyháztörténet - tudományból az egyetemi magántanári fokozatot. 1948-tól 1980-ig; nyugalomba vonulásáig - a budapesti teológiai akadémia óraadója, majd az egyháztörténet rendes tanára. 1980-84 között a Ráday Kollégium főigazgatója. Az 1958-tól újrainduló (bár rövid életű) „Egyháztörténet" című folyóirat egyik szerkesztője. Több nemzetközi tudományos társaság - többek között a Kálvin-kutatók Társaságának - tagja. Nemzetközi tekintélyét demonstrálja, hogy az igen igényes „Die Religion in Geschichte und Gegenwart" (RGG) német lexikon III. kiadásának egyik magyar munkatársa. A Confessio című folyóiratnak is szerkesztőbizottsági tagja volt.

Említettük: a reformáció magyarországi történetének hallei előadásával kezdte egyházhistorikusi pályafutását. E témakör maradt fő kutatási területe élete végéig. Disszertációit, kiemelkedő értekezéseit is e téren alkotta. A már említett Belényesi - tanulmány után hamarosan (1945) megjelenik „Szegedi Gergely debreceni reformátor, a kálvini irány úttörője hazánkban" kötete. A második világháború utáni első nagy református egyháztörténeti összefoglaló műnek („A magyar református egyház története", Bp. 1949) a „Reformáció százada" fejezetét írta. A wittenbergi magyar coetus alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából megírta „A magyar reformátusok és Wittenberg" cikkét (Református Egyház, 1955). Nem vallja az „extra Hungariam non est vita" szűklátókörű elvet. Már 1958-ban kritikai vizsgálat alá veszi M. M. Szmirin: Münzer Tamás népi reformációja és a nagy parasztháború című művét, rámutat annak számos tévedésére, történetietlen szemléletére (Egyháztörténet, 1958). A reformáció századának fontos történeti - teológiatörténeti kérdései a hitvallások keletkezési körülményeinek tisztázása. „A Debrecen - Égervölgyi Hitvallás" (Református Egyház, 1962), „A tarcali zsinat és a Tarcal - Tordai Hitvallás jelentősége" (uo. 1964), de „Az egyházalkotmány kialakulása és mai helyzete a reformáció egyházaiban" (uo.1964), Méliusz Juhász Péterről, Szegedi Kis Istvánról készített alapos elemzései, kritikai szövegkiadásai mind jelentősen hozzájárultak a XVI. századról való ismereteink gyarapításához.

Kiterjedt irodalmi munkásságának bármennyire is döntő többségét alkotják a XVI. századi társadalom-, művelődés- és teológiatörténeti írásai, nem korlátozódnak csak egyetlen század vizsgálatára. Bucsay MiháIy otthonosan mozgott mind az egyetemes, mind a hazai protestantizmus története terén, és nem is „csupán" a főiskolai előadások és jegyzetek jobbára csak a „felszínt" érinthető szintjén, hanem elmélyült kutatóként is. Akár „Comenius Ámos János és sárospataki működésé"-ről írottakat (Református Egyház 1969), vagy A Budapesti Református Theologiai Akadémia története 1855-1955. kötete (amelynek Pap László mellett a másik szerkesztője is) „A Protestáns Egylet kora 1870-1896" fejezetére, akár az „Oroszország és Róma történeti kapcsolatai a felvilágoso-dástól 1917-ig" (Theologiai Szemle 1962), vagy „A keresztyén egység ügye a magyar ökumené történetében" (uo. 1968) - amely téma szintén „kedvencei közé" tartozott, hisz „A gyászévtized drámája és a résztvevők külföldi kapcsolatai" (uo. 1976, németül a Rebellion oder Religion című kötetben, Bp. 1977) és az előző számunkban írt utolsó tanulmánya is e körbe tartozik -, vagy akár „A Türelmi Rendelet" (Theologiai Szemle, 1980) című elemzését vagy a számos visszaemlékezését, nekrológját, személyi jubileumokra készült írását vesszük is, mind széles körű érdeklődését bizonyítják. Szintézist alkotó készségét leginkább a magyar protestantizmus történetéről írt két német nyelvű összefoglalása demonstrálja Geschichte des Protestantismus in Ungarn, Stuttgart, 1959, és Der Protestantismus in Ungarn I-11. Wien-Köln-Graz, 1977-1979, ennek rövidített magyar kiadása „A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945" Bp. 1985).

E néhány, gazdag irodalmi hagyatékából találomra kiemelt cím egyáltalán nem öleli fel Bucsay MiháIy teljes munkásságát, amelynek értékelése, elemzése elmélyült tanulmányt igényel és érdemel.

Ladányi Sándor
ny. teológiai professzor, egyháztörténész

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.