//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

20. AZ ÖT TALENTUM Mt 25,20-21

20. AZ ÖT TALENTUM Mt 25,20-21


 20. AZ ÖT TÁLENTUM Mt 25,20-21.

  Gy.T.
  A talentumok példázatát a mi életünkről mondotta volt a mi Urunk Jézus Krisztus. Arra akart rámutatni a mi Urunk, hogy az életünk sáfárkodás; mai szóval: kereskedés a reánk bízott értékekkel. A talentum nagy érték. Egészben nem is lehet elkölteni, fel kell váltani. Ezekből egyet, kettőt, illetve ötöt bíz a Gazda egy-egy szolgájára, ezzel a megbízással: Kereskedj vele! Halálunk óráján aztán kiderül, hogyan sáfárkodtunk. A döntő nem az, hogy ki mennyit kapott, hanem a hűség. El lehet ásni az 5 talentumot is; de gyümölcsöztetni lehet az egyet is. a kérdés az, hogy hűek vagyunk-e a megbízatásban?
  I.
  A Gazda most hazahívta egyik szolgáját: T.S. aát, a 78 éves vándorútról. A megfáradt vándor hazaérkezett. Ott áll immár Isten ítélőszéke előtt. A mennyei örök Bíró dönti el, hogyan sáfárkodott. Mi csak homályosan, tükör által láthattuk, de Isten a maga valóságában látja egész életét, amit itt, miközöttünk töltött. Annyi bizonyos, hogy a Gazda neki is adott a talentumokból. Örök sorsa azon fordul meg, hogy hogyan kereskedett azokkal.

  Alapigénk az 5 talentumot kapott szolgáról beszél. Öt talentumot fedezhettem fel én is T.S. testvérünk életében.

  Első talentuma a hit volt. Ez a hit bizonyára a korán özvegyen maradt édesanya szívén keresztül áradt a lelkébe. Hányt-vetett gyermekkora éveiben ment át a hitnek a tűzpróbáján, s egész küzdelmes életében így bizonyult ez a hit valóságosnak. Mustármagként hozta magával szülőföldjéről, Backamadarasról és itt, a marosvásárhelyi IKÉben lett magasra növő, terebélyes fává. Ez volt az ő tulajdonképpeni nevelőintézete; az itt nyert indításokból élt a nehéz próbáknak az idején. Ezt a hitet gyarapította az ige örömteli hallgatásával és szeretett Bibliáján és Énekeskönyvén keresztül. Testvérek, a hit nem tőke, amelynek a kamataiból élni lehetne egy életen át. A hit is megerőtlenedik olykor; megfogyatkozik, ezért erősíteni, gyarapítani kell. Erre szolgál az ige, az imádság, a templom, az istentisztelet. T.S. aa. élet ezekkel a lehetőségekkel. És az élete arról beszél, hogy jól sáfárkodott hitének a talentumával.

  Második talentuma a reménység volt. Reménység nélkül lehetetlen az élet. Isten beleültette drága Szerettetek szívébe az élő reménységet, melynek tartalma az, hogy Isten gondot visel reánk; Ő a mi Pásztorunk, aki eltart, vezérel, táplál, megnyugtat. Ezért nem félt a nehézségektől. Még nem volt 20 éves, amikor már önálló vállalkozásba kezdett. Már akkor többéves munka állott mögötte. A vadadi boltos nagy akarással haladt mind tovább a reménység-szülte vágyak útján. Nyárádszereda, majd Marosvásárhely következett; a Hangya-Szövetkezet, majd a Közélelmezési Tröszt, szüntelenül képezve és tovább képezve magát. És mindenütt azt tapasztalta, hogy az Istenbe vetett reménység nem szégyenít meg. Így termett a reménység is jó gyümölcsöt egész életútján.

  A szeretet volt a harmadik talentuma. Az ember önmagától nem tud, de Istentől megtanulhat szeretni. A szeretet nem más, mint ajándékozás. A Szentírás a legnagyobb igazságot mondja ki, amikor ezt mondja: Isten szeretet. Isten egész lénye nem más, mint ajándékozás. Akiben Isten lakozik az Ő Lelke által, az is ilyenné lesz. Drága Szerettetek élete is mindvégig ajándékozás volt. Nem önmagának élt. Amit felülről, a Gazdától kapott, azt mind szétosztogatta.

  Árvaként nevelkedett és hitvesét is egy hozzá hasonló árvában találta meg. Az erős férfiak sorra hullottak ki mindkét oldali rokonságban a sorból; s testvérünk sorra mindenik helyébe oda állott. Felesége testvéreit taníttatta; aztán fivérét, sógorait ragadta el a háború pokla, s ő odaállott cselekvő szeretettel, ahol a könnyek hullottak, és ahol a segítségre olyan nagy szükség volt.

  53 éve indult a családi élet útján. Három gyermekkel örvendeztette meg Isten. Erején felüli áldozattal nevelte fel őket. Mindenikük általa jutott főiskolai diplomához. Gyermekei soha olyant nem kérhetek tőle, amit ne teljesített volna, ha egyszer módjában állt annak teljesítése. Legyen Istené a hála, hogy a szeretet talentuma ilyen gazdagon meggyarapodott T.S. életében és fáradozásában!

  Negyedik talentumként a kezdeményező készséget említhetnénk. Eleven észjárása, cselekvőkészsége, állandó aktivitása Isten drága ajándéka volt. Ez ösztönözte mindig többre és jobbra. Pedig 20 éves kora óta beteg volt; szinte egész életében betegség gyötörte. És mégsem gondolt a fáradsággal. Szívében elevenen ott élet a Mester szava: „Munkálkodjatok, amíg nappal van, mert eljő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat”.

  Megbékélt léke, derűs nyugalom: ez volt az ötödik talentum. Isten gyermekeinek drága ajándéka ez is. „Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel…”, így tanít minket egy kedves keresztyén ének. Szerettetek ezt élte is. az utóbbi években gyakran találkoztunk nemcsak az imaházunkban, de a kórházban is. csendes béketűréssel hordozta fájdalmait. A hívő ember ugyanis tudja, hogy „Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.” A Gazda ajándéka itt is kamatozott, megszaporodott ebben az emberi életben, atyánkfia földi létében.

  II.
  Példázatunk embere öt talentumot kapott, s más öt talentumot szerezett vele. Az elszámolásnál a Gazda ezt mondta neki: „Jól vagyon, jó és hű szolgám…stb.” Aki híven szolgál, többre bízatást nyer. A halált tehát nem a megsemmisülés, nem is a tétlenség kényszerű állapota követi, hanem a feltámadás. Ez az az öröm, amelybe belépnek azok, akik e földi életben híven szolgáltak. Ennél a koporsónál is azt az evangéliumot hirdetjük, hogy drága Szeretetekért is vérét áldozta valaki: Jézus Krisztus érte is meghalt a kereszten! Azért, hogy számára is megszerezze az örök életet. Reménységünk, hogy Megváltóját követve, már itt a földön elnyerte az örök élet ajándékát.

  Azért ne bánkódjatok, mint akiknek nincsen reménységük; hanem az örökélet boldog hitével és reménységével búcsúzzatok el tőle (búcsúvétel). Szívünkben maradjon meg az ige üzenete: Úgy sáfárkodjatok a kapott talentumokkal, hogy egykor ti is ezt a szót halljátok a Gazdától: „Jól vagyon jó és hű szolgám,… menj be a te Uradnak örömébe”.

  Ámen.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj