//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

68. FELELŐSEN ÉLNI 2Kor 5,10

68. FELELŐSEN ÉLNI 2Kor 5,10


 68. FELELŐSEN ÉLNI

  2Kor 5,10.

  Gy.T.!
  Milyen döbbenetesen szomorú búcsúvétel ez! Tragikus hirtelenséggel lezárult egy 46 éves életút. Mélységes szomorúság borult a sok rokon, hozzátartozó életére. Bánatos, összetört szívű szülők siratják, akik valamikor asszonytestvérünkben első gyermeküknek örültek és talán arra gondoltak, hogy ő, a legnagyobb gyermekük lesz az, aki egykor az ő szemüket lezárja… Nyolc testvér osztozik a fájdalomban, akik valamikor tízen voltak; s most már a második távozik szerető körükből! Gyászban magára maradt hitvestárs teszi fel magának mindegyre a gyötrő „miért?” kérdését. És a két drága gyermek, akiket egykor fájdalommal szült és sok szeretettel nevelgetett; és akik éppen a közeli esküvőjükre készültek, - s most, íme, ide kellett állniuk e szomorú koporsó mellé. A gyászoló gyülekezet pedig megrendülten osztozik a fájdalommal próbált család szomorúságában… Hol keressünk vigaszt, ki gyújt nekünk világosságot a sötétben? Jertek, Testvérek, álljunk Isten igéjének a szövétneke alá; kérjük Istent, hogy Ő gyújtson világosságot és reménységet a szívünkben!

  I.
  Az emberek azt tartják, hogy a halál végállomás; semmi más nem következik utána. A meghaltat elnyeli az elmúlás, az enyészet; egy idő után még az emlékezés is elhal a szívekben. Isten kijelentése mást mond. Azt tudniillik, hogy nem utolsó állomás a halál, csupán átszállóhely. A földi létforma, amit ismerünk, lezárul, és elkezdődik egy olyan új létforma, amit nem ismerünk. Éppen azért félünk a haláltól, mert nem ismerjük ezt az új létformát. Igénk pedig elmondja, hogy a halál után kétfelé vezet az út, aszerint ahogyan ebben a földi életben éltünk: életre, vagy kárhozatra jutunk. „mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.”

  Ebben az egyetlen bibliai versben van vigasztalás és van felelősségre való felhívás is. a vigasz abban van, hogy a hívő ember a halál útján Krisztushoz megy. A felelősség meg arra figyelmeztet, hogy ítélőszék elébe kell állnunk, ahol a cselekedeteink megméretnek. Testvérek, nagyon a szívünkre kellene vennünk Istennek ezt az élet-halál fontosságú kijelentését!

  II.
  Igénk vigasztalása arról beszél, hogy az életünk olyan, mint egyetlen nap, reggeltől estig. A halál az éjszakát jelenti. Azonban minden éjjel után virradat következik. Krisztus Urunk halála és feltámadása a bizonyíték arra nézve, hogy még a halál éjszakája után is virradat következik. Erre maga a feltámadott ÚR a kezesség. A halálban különválik a lélek és a test egysége. Ami belőlünk a porból való, annak ismét porrá kell lennie. De ami Istenből való, az Istenhez megy, Hozzá tér meg, Krisztus kegyelme által. Így vall erről hitvallásunk, a Heidelbergi Káté tanítása is: „Lelkem azonnal ez élet után Krisztushoz, az ő Fejéhez vitetik…” Kikről mondja ezt a Káté?

  Azokról, akik Krisztusban igazán hisznek, az Ő parancsa szerint élnek, Igéjének és Szentlelkének útmutatása szerint. És itt az ige üzenete már átmegy a vigasztalásról a felelősségbe: Így élek-e én, keresztyén emberként, Krisztus engedelmes tanítványaként? Ha igen, akkor nem kell félnem a halál hatalmától. Legyőzetett az a Krisztus keresztjén!

  III.
  Az éjszaka után igaz, hogy virradat jön, de ez kétféle lehet. Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, de utána ítélet következik. És ebben az ítéletben kiki elveszi a maga jutalmát, „…aszerint, amit e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt”. Tehát nem minden halál jelent útlevelet az örök üdvösségre. Mindenki aszerint nyeri el a jutalmát, ahogyan itt, e földön élt. Nem aszerint, hogy mennyi ideig élt ezen a földön, hanem aszerint, hogy hogyan élte napjait? Hitben, vagy hitetlenségben? Tehát az örök sorsunk itt dől el, ebben a földi életben. Krisztus Urunk az utolsó ítéletről ezt a képet adja: Jobb és bal keze felől sorakozik fel majd mindenki, aki valaha e földön élt. A jobb keze felől állóknak ezt mondja: Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely néktek készíttetett a világ fundamentumának felvettetése óta; mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, mezítelen voltam és felruháztattok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. A bal keze felől állók mindennek éppen az ellenkezőjét fogják hallani. Akkor majd a jobb kéz felől állók az életre, a bal keze felől állók a kárhozatra mennek.

  Az a nagy kérdésünk: hol leszünk mi akkor? Krisztus jobb, vagy bal keze felől? Ugyanez a kérdés él bennünk előre ment szeretteink felől: hol vannak most, az elköltözésük után? Ti is szeretnétek bizonyságot nyerni drága Szerettetek felől: hová ment e tragikus halálnak az útján? Az emberi ítélet mondhat ilyen vagy olyan minősítést. Elsorolhatnátok ti is mindazt, amit egy gyermekről, hitvesről, testvérről, édesanyáról: annak szeretetéről, munkásságáról, fáradhatatlan szorgalmáról el lehet mondani. A munkatársak is elmesélhetnének sok pozitív dolgot arról, ahogyan elköltözött nőtestvérünk 13 éves kora óta megszakítatlanul 33 éven át hűségesen dolgozott a munkahelyén… De mi mégsem ezekben az emberi bizonyságtételekben reménykedünk. A halállal szemközt egyetlen reménységünk van: az élő Jézus Krisztus érettünk való közbenjárása. Annak a mellénk állása az ítéletben, aki maga is halott volt, és feltámadott, hogy nekünk bűnbocsánatot kegyelmet szerezve, utat nyisson az örök üdvösségre.

  Ajánljuk hát az elköltözöttet ennek a minket végtelenül szerető, egyedüli Közbenjárónak, Jézus Krisztusnak kegyelmébe. Mi pedig imádkozzunk a gyászolók vigasztalásáért.

  Ámen.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj