//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

93. ELMÚLIK, -MEGMARAD - özv.Sz.Fr.-né szül. D.K tiszt.asszony fölött - 1Ján 2,17

93. ELMÚLIK, -MEGMARAD - özv.Sz.Fr.-né szül. D.K tiszt.asszony fölött - 1Ján 2,17  93. ELMÚLIK, - MEGMARAD

  - özv. Sz. Fr.-né szül. D.K. tiszt. asszony fölött -

  1Ján 2,17.

   

  Gyászoló Testvéreim!

  Istennek e koporsó fölött hangzó üzenetéből két szó az, ami most különös erővel szól hozzátok: „elmúlik” és „megmarad”. Az egyik mintha még fokozná a gyász fájdalmas szomorúságát. A másikban azonban olyan vigasztalás hangzik, amit senki ember nem adhatna nekünk.

  Egyik szó arra figyelmeztet: Ember, ne ragaszkodj túlságosan e földi valósághoz! Ifjúság, erő, szépség, egészség, jólét és öröm; minden földi gazdagságunk fölött ítéletesen hangzik: elmúlik. Az életre magára is vonatkozik ez a szó. Ha maga a teremtett világ is elmúlik, mennyivel inkább a múlandó az emberi élet! Testvér, vedd komolyan az ige szavát: úgy éld életedet, hogy fokozatosan elfogy, - és egyszer végképpen elmúlik az.

  A másik szóban drága bíztatás van. Isten örök életet adó beszéde azt tanácsolja nekünk, hogy valami olyanhoz ragaszkodjunk, ami nem múlik el. De hát vannak el nem múló dolgok ezen a világon? Van valami, ami túléli a múlandóságunkat, ami nem száll velünk együtt a koporsóba? A Szentírás tud ilyenekről. ”Megmarad a hit, remény, szeret, e három.” Ezen a földön a maradandókért érdemes élni! Mert amikor meg kell halnunk, vigasztal annak a tudata, hogy nem veszett el minden: van megmaradás!

  Sőt: alapigénk azzal vigasztal, hogy nemcsak a hit, remény, szeretet marad meg. Nekem, Isten megváltott gyermekének is van megmaradásom:„Aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké”. Így nézzünk hát, Gyászoló Testvéreim, erre a koporsóra, a számunkra már lezárt életútra, az itt töltött 96 esztendőre. Lássuk meg a földi, múlandó léten túl azt az életet, amely Urunk-Istenünk kegyelméből megmarad örökké!

  I.
  Emlékezünk a gyermekkorra, a Kolozsvár tövében fekvő Kajántó községre, ahonnan Isten jósága Édesanyátokat elindította. Aztán emlékszünk arra a Lőrincfalvára, ahol a lelkipásztor-édesapa életének legnagyobb részét szolgálta. Emlékszünk drága Szerettetekre, az elsőszülöttre, akit még nyolc testvér követett, - kettő közülük hamarosan visszatért Istenhez… A lelkész-házaspár hét leányt nevelt föl Istent-szerető, embertársat szolgáló életre, hét leányt házasított ki, s mindeniküknek jutott Isten kegyelméből és a szülői szív szeretetéből drága útravaló. Szép gyermekkor, aranyló ifjúság derült napjai, hová tűntetek? Az ige felel: elmúlt; mindez a múlté lett, csak a Nektek elbeszélt egykori emlékekben él tovább.

  Aztán következett egy kereken hét évtizedes csodálatos vándorút, az Úrtól rendelt lelkipásztor-hitves hűséges segítőtársaként. Drága mérföldkövek állnak a vándorúton: Nektek, ittmaradtaknak, ha csak kimondjátok is, megmelegszik a szívetek. Az első otthon: a somosdi parókia. Országot-világot megremegtető változások közepette áldott fészekrakás, s a fészekmelegben három drága életnek: leányának és két fiának az érkezése. A külvilág zajló eseményei, a háborús előkészületek, majd magának a háborúnak berobbanása közepette a Tiszteletes Asszony csendes otthont alakít ki, s jut idejéből cselekvően benne lenni a gyülekezeti életben is. nőszövetség szervezése, mások szolgálatra buzdítása: megannyi gyönyörűséges feladat s megannyi emlékköve az áldozatos szeretetnek. Hová tűntek e nehéz és mégis boldog esztendők? Az ige szava szerint: Elmúlt. Az idő, mint szélesen áradó folyam, elmosta, elsodorta őket.

  Szívetekben megelevenednek a további állomáshelyek: a maroskeresztúri évek, a tanítói lakás, majd a nyárádtői templom megépítése, rettentő menekülés a hadak útján, aztán hazatérés. A lelkipásztor-hitves meghurcoltatása… Mennyi féltő remegés, mennyi hit és bátorítás kísérte ezeket az esztendőket! Hová lettel, hová tűntek? Elmúltak, sokmindent magukkal ragadva. És végül az utolsó stáció: Marosvásárhely-Felsőváros. Egészen új munkamező, töretlen ugar, amelyet munkával, szorgalommal kellett termővé tenni. Mindenütt ott a fáradhatatlan hitvestárs mellett igazán imádkozó- és küzdőtársként. A Fürst-telepi Imaházat szorgos kezei tették valóságos otthonná: végtelen szorgalommal takarítgatta, csinosítgatta, gondozta azt.

  Munkás, szorgalmas évek, sokszoros újrakezdés, elindulás újabb föladatok felé, - hová tűnt mindez? Elmúlt; mint ahogy elmúlik életünk kerete, maga a világ is. elmúlt, lepergett a kiváltképpeni hosszú élet minden esztendeje, s ha csak a láthatókra néznénk, rettentő volna a megállapítás: nem maradt más számotokra csak ez a koporsó, az élet helyén kihűlt tetem, - és szívetekben a hálás emlékezés.

  II.
  Isten vigasztaló kegyelme azonban másról beszél. Mi ugyanis nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mint ahogy nem az ideigvalókra építünk, hanem az örökkévalókra. Ennél a hitbeli látásnál nyerjük el az ige vigasztalását: „Aki Az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” Ó, ez több a fakuló emlékezetnél, az aranybetűs sírfeliratnál, vagy akár a márvány síremléknél is! Testünkkel együtt az egész anyagi világ elenyészik egykor, - de igazi lényünk, személyiségünk megmarad örökké. Aki hisz a Fiúban, az érettünk földre szállott Isten Fiában, örök élete van annak, akié a Fiú, azé az élet, mondja ugyanebben a levélben János apostol. Örök életet adott nekünk az Isten.

  Akkor hát nem a szélnek vetünk, s nem a hiábavalóságnak munkálkodunk, nem a halálnak, az elmúlásnak a jegyében dolgozunk, küzdünk, reménykedünk, hanem mindezt az örökélet jegyében tesszük.

  Nem a magunk akaratát cselekedjük, hanem az Isten akaratát. Jézus maga is azért szállott alá a mennyből, hogy ne a maga akaratát cselekedje, hanem annak az akaratát, aki Őt elküldötte! És ebben az engedelmességben volt az Ő boldogsága.

  Drága Szeretteteknek is az volt az öröme, boldogsága, hogy kis családotokban és a pásztorolt gyülekezetek nagy családjában egyaránt Isten akaratát cselekedje. Ebben a cselekvő, önfeláldozó szolgálatban bontakozott ki belső, elrejtett embere: szerénysége, csendessége, meleglelkűsége.

  Az Isten akaratát cselekvő élet megmarad örökké. A halálban csak a földi köntös hull le, hogy a hazaérkező lélek felöltözze a dicső mennyei öltözéket. Hisszük, hogy ez már megtörtént a mennyei Királyi Szék előtt. Búcsúzzatok hát ezzel az élő reménységgel drága Szerettetektől. Krisztus Urunk szava Nektek is, s a gyászban veletek együtt osztozva, nekünk is szól: Aki hisz énbennem, ha meghal is, él!

  Ámen.

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj