//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A magyar reformáció és Európa
História 1996

SZAKÁLY Ferenc

A magyar reformáció és Európa

Vallási erőviszonyok a 16–17. században

Átalakulásban élő térségünk napi konfliktusai részben a nemzeti-vallási türelmetlenségből eredeztethetőek. A nemzetközi megítélés nem egyszer amolyan krónikus veszélyzónaként kezeli Európának ezen részét. Történelméből is elsősorban erre kíváncsi. Feledésbe merül a reformáció, az újkor nagy szemléletváltása, amely e térségben sajátos módon a türelem korábban nem ismert politikáját hívta elő.

A Magyarországról leszakított Erdélyi Fejedelemség úrnője, Izabella királyné 1557-ben úgy nyilatkozott, hogy „mindenki olyan vallást kövessen, amilyet akar”, hiszen „tisztünk és méltóságunk szerint minden egyházat védeni tartozunk”. Az erdélyi országgyűlések vallásügyi törvényalkotása 1568-ra eljutott a négy „bevett vallás” – a katolikus, a lutheránus (evangélikus), a kálvinista (református) és az antitrinitárius (unitárius) – vallás szabad gyakorlásának kimondásáig.

A türelmetlen Nyugat-Európa

Ezzel Erdély messze elébe vágott Európa más országainak és tartományainak, amelyeknek uralkodói közel sem voltak ilyen nagyvonalúak vallási kérdésekben. Saját vallásuk mellett a többit legfeljebb megtűrték, gyakrabban felszámolandónak tekintették. Arra, hogy törvény mondotta volna ki az államterületen található valamennyi nyugati keresztény vallás és felekezet – ráadásul egyszerre négy – egyenjogúságát és egyenrangúságát, nem ismerünk korabeli példát. (Azért beszélünk „nyugati kereszténységről”, mert a görögkeletieket az erdélyi törvényhozás sem emelte be az egyházi alkotmány sáncai közé; őket megtérítendő szakadároknak tekintették.)

Az európai uralkodók már csak azért sem követhették erdélyi kollégáik példáját, mert egyetlen nyugati ország sem található, amelyben egyszerre négy felekezet létezett volna. A mediterrán országokban a hitújítás egyáltalán nem tudott tömegeket magához hódítani. Ennek okaira itt nem térhetünk ki; megjegyzendő azonban, hogy azt nem lehet egyszerűen csak az erőszak, közelebbről: az előszeretettel kárhoztatott inkvizíció számlájára írni. Az egyházi reform iránti igény „értelmiségi körökben” persze itt is megnyilvánult; a Szentháromság-tagadás meghirdetője pl. egy spanyol lett, s jobbára itáliaiak voltak az antitrinitarizmus kelet-közép-európai magvetői is. Európa középső részén – a Német Birodalomtól Skandináviáig – egy hatalmas protestáns tömb alakult ki, ami egyszersmind meg is gátolta a lutheri tanokon túlmutató irányzatok terjedését. Így a lutherinél radikálisabb kálvini (helvét) irányzat csupán ennek nyugati és keleti szegélyén – Németalföld északi tartományaiban, a brit szigeten Skóciában, Svájcban, ill. Lengyel és Magyarországon – tudta megvetni a lábát. (A lutheránusok és kálvinisták közti erőviszony természetesen egészén másként alakul, ha a hugenották nem szenvednek vereséget a 16–17. század véres vallásháborúiban, s Franciaország nem „sorol” vissza a katolikus országok közé.) Az antitrinitáriusokat általában mindenütt üldözték, végül is csupán Lengyelországban (de itt csak 1658-ig) és Magyarországon (Erdélyben) hirdethették szabadon tanaikat. (Ezen országokban működött két felsőfokú tanintézetük: a rakówi – 1602–1638 – és a kolozsvári is.) A még a klasszikus Szentháromság-tagadásánál is radikálisabb irányzatokat és „eretnek” gondolkodókat Európa-szerte csak ideig-óráig tűrte meg az államhatalom.

Kezdik a németek

A hitújítás magyarországi recepciója kezdetben vontatottnak mutatkozik. Az 1520-as évéktől töretlenül haladt előre az országban szétszórtan, nagy zárt tömbben élő németek vallásváltása. A század dereka tájára a királyföldi és a barcasági, ill. szepességi szászok között a hitújítás egyszersmind be is fejeződött. Ahol megmaradtak – a ma már Romániához és Szlovákiához csatolt hazájukban – mindmáig megőrizték a 16. században kialakított s más magyarországiaktól látványosan elkülönült egyházszervezetüket. Ugyanez áll a királyi Magyarországon és Erdélyben elszórt szabad királyi és bányavárosok stb. német polgárságára is.

Magyar kálvinizmus

A politizáló magyarság, amely a Habsburgok trónaspirációi miatt ekkortájt különösen érzékenyen reagált a „német” befolyás legkisebb jelére is, először ellenségesen fogadta az új tanokat. Törvényekkel igyekezett azoknak útját állni. E végzések azonban eleve kudarcra voltak ítélve, hiszen maga a királyné, Habsburg Mária (1521–1526) is köztudottan érdeklődött Luther tanai iránt. Példáját számos magyar nagyúr követte. Mégis a hitújítás vonzáskörébe a magyar etnikum soraiból az 1526. évi mohácsi csatavesztés után is inkább csak egyes nagybirtokosok, katolikus egyháziak és értelmiségi pályára készülő fiatalok kerültek. Vallásváltásukban, úgy tűnik, egy-egy – rendszerint külföldi peregrinációból megtért és hozzájuk csapódott – reformátor meggyőző ereje játszott döntő szerepet.

A korai reformátorok túlnyomó része a mezővárosokból (oppidum) származott, amelyek ugyan földesúri fennhatóság alá tartoztak, de bizonyos kiváltságokkal is rendelkeztek. Mégis, lakosságunk nagy része az 1540-es évek második feléig csak vonakodva vagy egyáltalán nem követte példájukat. Hogy aztán a magyar köznemesség és parasztság a század közepén miért döntött oly hirtelen a gyors és tömeges áttérés mellett, nem tudjuk. (Csupán annyi bizonyos, hogy nem földesúri parancsra cselekedett így; a magyar reformációban a cuius regio, eius religio elve alig érvényesült.) Amikor a magyarság zöme vallást váltott, még a lutheranizmus „divatozott”, ám már jelentkeztek az ún. szakramentárius tanítások is, amelyek közül mint általában, itt (is) a Genfben működő francia Jean Calvin felfogása vált mértékadóvá. Ennek következtében nem egyszer megesett, hogy a protestáns egyházszervezet előhírnökeként létrejött lutheránus egyházkerületek (szuperintendenciák) és összetevőik, az egyházmegyék néhány év múlva a kálvinista hitvallást tették magukévá. Ez a folyamat azután annyira felgyorsult, hogy a kálvinizmust tekintették a magyar etnikum igazi vallásának, jóllehet több meghatározó súlyú arisztokrata család (Illésházy, Thurzó stb.) továbbra is megmaradt lutheránusnak.

Szentháromságtagadók, szombatosok

Alighogy a kálvinista egyház a luteránus fölé kerekedett, Erdélyben és annak nyugati előterében erőteljes támadás érte az időközben megerősödött, s ráadásul János Zsigmond fejedelem támogatását is élvező antitrinitáriusok részéről. Az 1560-as évek végétől kezdve menetrendszerűen rendezett hitviták rendkívül átütő erejűnek mutatták a szentháromságtagadókat, akik folyamatos támogatást kaptak az Európa minden részéből Erdélybe sereglett „eretnek” gondolkodóktól. Az antitrinitáriusok azonban néhány éven belül meghasonlottak egymás közt Krisztus imádásának kérdésében (adorantisták – non adorantisták). Mások pedig – levonva a monoteizmus összes konzekvenciáit – megalapították az ún. szombatos (vagy iudaizans, zsidózó) szárnyat. Az erdélyi államhatalom becsületére váljék, hogy – ha nem is szívesen – ez utóbbiakat is megtűrte; bár az 1636. évi országgyűlés törvényt hozott ellenük, megérték a II. világháborút, amikor is többségük a zsidók sorsára jutott. (Végül jobbára Erdélyben találtak biztonságos menedékre a Morvaországból elüldözött anabaptisták is.)

Az antitrinitárius felekezet azután is csak Erdélyben tudott szilárdan meggyökerezni, miután magában tisztázta: nem csak „nyitott szellemi vitafórum”, hanem egyház kíván lenni. (Csupán a török által megszállt Dél-Dunántúlon alakult ki olyan nyúlványa, amely még jó másfél évszázadig állta a történelem viharait.) Summázva: az 1570-es években az ország nyugati keresztény vallást követő lakosságának mintegy 80%-a lehetett protestáns, méghozzá kálvinista–lutheránus–antitrinitárius–egyéb sorrendben. A nagyságrendek érzékeltetésére egy jezsuita jelentést idézünk 1584-ből, amely szerint Erdélyben 200 kálvinista, 200 lutheránus és 100 unitárius lelkész működött, szemben néhány katolikus pappal. (Az arányokat itt torzítja a lutheránus szász papok nagy száma; mégis, az egész országot tekintve a kálvinista lelkészek száma feltehetőleg meghaladta az összes nyugati keresztény felekezetek igehirdetőiét.)

Ami az etnikumok és felekezetek közti megfelelést illeti: a magyarság mind a négy „bevett” egyházban képviseltette magát, a szlovákok a katolicizmus és a lutheránizmus közt oszlottak meg, a németek csaknem kizárólagosan lutheránusok voltak, az északnak húzódott horvátok pedig megmaradtak katolikusnak. (Az autokefális egyházuk irányítása alatt élő szerbekhez nem lehetett hozzáférni, s kevés eredményt hoztak a szászok és a fejedelmi udvar erdélyi románok közti térítési kísérletei is.)

A türelem hagyománya

Magyarország – három része darabolva – másfél századig az akkori világ két legerősebb hatalma összecsapásainak hadszínteréül szolgált, ahol szinte sohasem szünetelt a helyi háborúskodás sem, s burjánzott a durvaság és a kegyetlenség valamennyi válfaja. A vallásváltás viszont békésen ment végbe. Bár az ország szellemileg a hitviták tüzében égett, s megesett, hogy egy-egy vesztes bitón vagy börtönben végezte, az ellenfelek legyilkolása és megégetése nem vált bevett gyakorlattá, s az esetek többségében az alulmaradt legsúlyosabb büntetése az álláshelyvesztés. Felekezete pedig az adott helyen teret vesztett.

Nyilvánvaló: mindenekelőtt az államhatalom bölcs önmérséklete szükségeltetett ahhoz, hogy a felekezetek burjánzása nem vezetett olyan véres leszámolás sorozathoz, amilyenhez Franciaországban „elég volt” két fél. (Ti. katolikusok és kálvinisták.) Mindez evidensen összefügg a középkori Magyar Királyság deklaráltan toleráns „nemzetiségi politikájával”. Az első magyar király, Szent István (1000–1038) azt az alapelvet vallotta, hogy „gyenge és esendő” az egynyelvű, egy szokásrendszerű ország, s ezt az iránymutatását utódai oly komolyan vették, hogy a befogadottak elé, többek közt, vallási korlátozásokat sem állítottak. Így eshetett meg, hogy a korai századokban muszlimok, böszörmények és zsidók uralták a magyar piacot, s minden további nélkül a nagybirtokosok közé emelkedhetett a görögkeleti vallású bevándorló is.

A reformáció irányzatainak befogadásához azonban a hagyománynál több, e tekintetben – a három részországban más és más jellegű – szerencsés konstelláció is kellett. Az Erdélyi Fejedelemségben egyértelműen az első uralkodó, (Szapolyai) János Zsigmond (1541–1570) személyisége jelölhető meg a befogadás okaként; az ingatag ifjú gyakran váltotta vallását. Ez egy-egy politikai válsággal hozható összefüggésbe. Eljutott a Szentháromság-tagadásig is. Ehhez az is kellett, hogy udvarába gyűljenek Európa legkiválóbb – rendszerint itáliai származású – bibliakritikusai. A türelem és a védelem a katolikus egyházra csak elvben terjedt ki, hiszen hierarchiáját felszámolták, birtokait elkobozták, s 1556 és 1581 között csupán vegetált. Az 1568. évi törvényben számukra inkább deklarált, mint biztosított vallásszabadság csak azután állt helyre, hogy a katolikus vallású Báthori István (1571–1586) a jezsuiták behívásával valamit korrigált az erőviszonyokon. S az így kialakult helyzet ezután már akkor sem változott számottevően, hogy 17. századi fejedelmei révén a református (kálvinista) vallás mintegy Erdély államvallásává vált.

A hódoltság

Ami a megszállt területet illeti: a törökök közönyösen megtűrtek birodalmukban minden olyan vallást, amely a stabilitást és a jövedelembehajtást nem veszélyeztette. Még arra is hajlandóak voltak, hogy bizonyos jogköröket átengedjenek azon egyházaknak (pl. az ortodox görögnek és szerbnek), amelyek ilyenek felvállalására hajlandónak mutatkoztak. A törökök jó taktikai érzékkel azonnal felismerték, hogy a protestáns egyháza(ka)t be lehetne építeni a „konszolidációs hálózatukba”, hiszen azok – ellentétben a Rómából központilag irányított, katolikussal – területi alapon szerveződtek, egymástól is függetlenül működtek. Miután azonban a magyar lelkészek nem álltak kötélnek, könnyű szívvel feladták e tervet, s kapcsolatuk a területükön levő nyugati keresztény egyházakkal kimerült az alkalmi sarcolásokban, amit mintegy türelmi pénzként vetettek ki rájuk.

Királyi Magyarország

Bonyolultabb volt a helyzet a királyi Magyarországon. A Habsburgok kezdettől fogva a katolikus egyház hívének és védelmezőjének deklarálták magukat, ám ennek gyakorlati konzekvenciáit egy ideig nem akarták, majd nem tudták érvényesíteni. A török fenyegetés óvatosságot parancsolt a Habsburgoknak a renitens magyar rendekkel, kivált a tartományi nagyságú nagybirtokok uraival szemben. Ezek közigazgatási és katonai pozícióik, valamint magánhadseregük birtokában akár fegyverrel is meg tudták volna védeni hitüket egy esetleges Habsburg-támadással szemben. Az uralkodó „hátában” ráadásul még ott sorakoztak a magyar rendiség potenciális szövetségesei, a lutheránus alsó-ausztriai és a huszita cseh–morva rendek is. A nagyobb részt evangélikus, kisebb részt református arisztokrácia kompromisszumot kötött a híveit vesztett katolikus klérussal.

Hozzávetőlegesen ezek voltak a legfontosabb előmozdítói annak, hogy a harcoktól dúlt, feldarabolt Magyarország a 16. században valamennyi bevett nyugati keresztény vallás többé-kevésbé szabad összecsapásainak színterévé válhatott, miközben másutt az uralkodótól eltérő irányzatok általában üldözés tárgyai voltak.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.