//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

33. HŰ ÉS BÖLCS SÁFÁR - Cs.M egyházközségi főgondnok felett - Luk 12,42-44

33. HŰ ÉS BÖLCS SÁFÁR - Cs.M egyházközségi főgondnok felett - Luk 12,42-44


 

  33. HŰ ÉS BÖLCS SÁFÁR - Luk 12,42-44. -

  - Cs. M. egyházközségi főgondnok felett -


  Gyászoló Testvéreim!

  Együtt vagyunk, mint egy nagy családnak, Isten háznépének a tagjai. Ebben a nagy családban mind az örömben, mind a bánatban érezhető, tapasztalható a Gazdának, Jézus Krisztusnak a jelenléte. Arcunkon a mosoly: az ő szeretetének verőfénye. Szemünkben a könnyek: drága ékszerek. Szívünkben a bánat Általa szelídül békességgé. Az Ő jelenléte: vigasztalás és erő. Ezt kérjük Tőle ebben a számunkra szomorú órában is. hozzá visszük szívünk mély sebét, fájdalmát és hisszük, hogy Nála találunk orvosságot.

  Jézus Krisztus fájdalmakat gyógyító igéje arról beszél nekünk, hogy Őhozzá tartozni áldott kiváltság, boldog kitüntetés, mert szent megbízatás jár vele. Ő azt akarja, hogy követői viseljék gondját egymásnak és az Ő nevében forgolódjanak az egymás iránti szolgálatban. Minden keresztyén ember sáfár, Jézus Krisztus megbízottja, akinek úgy kell megbízatásában buzgólkodnia, hogy bármelyik pillanatban számot adhasson róla.

  Drága testvérünket. Cs. M. aát az ÚR gondviselővé tette az ő háznépén. Először egy kicsiny háznép fölött, aztán Istennek nagyobb háznépe fölött is. a sáfárságot először özvegyen maradt édesanyjától tanulta, akinek már 12 esztendős korában komoly segítsége volt a kisebb testvérek gondozásában és nevelésében. Itt, a pókai családi hajlékban tette őt Urunk kegyelme először gondviselővé… Itt tanulta a szeretet adás-vételét, itt formálódott a szíve alkalmas edénnyé arra, hogy felfogja a kívülről jövő szeretetet és tovább árassza azt mások felé.

  Ezt a szeretete plántálta át évtizedek múlva a saját otthonába. Ezzel a szolgáló szeretettel fogta meg több mint négy évtizeddel ezelőtt az ő Istentől rendelt hitvestársának a kezét, s mondotta el az eskü szavait: „…mind egészségében, mind betegségében, mind boldog, mind boldogtalan állapotában hűséges gondviselője leszek.” Négy évtized csöndes boldogsága, a külső küzdelmek között is harmonikus békessége tesz bizonyságot arról, hogy Cs. M. erősen tartotta a kezet is, az esküt is. hűséges és bölcs sáfára lett az ő háznépének.

  Ez a háznép Isten ajándékozó jókedvéből az évek során szépen kibővült. Immár három gyermekének viselhette gondját, s nevelhette őket azzal a lelkülettel, amellyel ifjúsága éveiben sokakat nevelt. Aztán gondját viselhette unokáinak; egy háznépből háromra, négyre szaporodott a rábízottak száma. Egyik kicsire vigyázni, a másikat órára elkísérni; idejében hazaérni, otthon tovább munkálkodni, - sokszor csodáltuk: honnan az erő, a türelem, a soha el nem fogyó szeretet aktivitása; mi lehet ennek a szolgáló életnek a titka? Csak most látjuk, hogy az igében van ez a titok. Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár? Hitünk bizonyságtételével alázattal merjük ezt felelni: számunkra, sokak számára Cs.M. volt az!

  A mindennapi életben elfoglalt helye szerint is kezdettől fogva sáfár volt, hiszen a kollégiumi esztendők után banktisztviselőként kezdte szolgálatát. Az itt szerzett tapasztalatok adták az indítást arra, hogy később egyik alapítója legyen a Concordia hitelszövetkezetnek, amelynek vezetője, igazgatója is volt. Ezt a lelkiismeretes, hű sáfárságot értékelték munkatársai és felettesei a Nemzeti Banknál végzett felügyelői szolgálatában is. urunk a sáfárság különös talentumát, kegyelmi ajándékát adta neki - és ő példamutató módon gyümölcsöztette azt.

  Utoljára hagytam, amit elsőnek is mondhattam volna: Isten gondviselővé tette Cs. M.-t a maga háznépén, az eklézsia nagy családjában is. erre a szolgálatra is kezdettől elnyerte az elhívást. Sokan emlékezhetnek rá, mint lelki nevelőre; sokakra életreszóló benyomást tett az ifjú Cs.M., mint városunk Ifjúsági Keresztyén Egyesületének irányítója. Sokak lelkét táplálta az a folyóirat (Református Ifjúság), amelynek szerkesztésében részt vett. Innen következett a többrebizatás: presbiteri tisztség az 1957-ben önállósult Alsóvárosi Egyházközségben, majd ugyanott a főgondnoki szolgálat. Ám a háznép itt is tovább terebélyesedett: nemcsak egy egyházközség terhét hordozta páratlan hűséggel és bölcsességgel, hanem az összes marosvásárhelyi egyházközségek gondját is, mint a Kuratórium főgondnoka, sőt, egész egyházmegyénkre is kiterjedt vigyázó gondviselése, mint egyházmegyei tanácsosnak és aljegyzőnek a szolgálata.

  Cs.M. az a Krisztus-tanítvány volt, akire sokat bíztak. Minden tisztségét úgy hordozta, mint Urától vett megbízatást. Tőle nyerte a bölcsesség és hűség kegyelmi ajándékait, s Istennek rája bízott javai az ő kezén megszaporodtak, gyümölcsöt teremtek. A krisztusi élet jóíze, jó illata áradt az életéből és ezért sokan vonzódtak hozzá, mint a nektár illatához a méhecskék.

  Az ige szerint a megbízott sáfár feladata: kiadni az élelmet a maga idején. Cs.M. sokat adott egész élete folyamán. Tanítást, tapasztalatot, irányítást, életpéldát: életfontosságú dolgokat. És mindent a maga idején, amikor szükség volt rá.

  Krisztus Urunk arról is beszél, hogy boldog az a megbízott gondviselő, akit az ő ura, amikor hazajő, ilyen munkában talál. Cs.M.-t mindig munkakészen, szolgálatra készen és szolgálat közben találta az ő URA. A legutolsó egészségesen megtett útja is a szolgálat útja volt. S mert érezte Urának közellétét, Cs. M. boldog ember volt. Már itt, e földön is. mert minden Krisztus-közelben élt élet boldog élet. Még a kereszthordozás közepette is. a Krisztus melletti élet: háládatos élet.

  Négy évtizednél is több idő telt el azóta, hogy Cs.M. ezt írta: „A mi életünk annyira tele van panasszal, hogy szinte elfelejtettük a hálát, pedig Isten követeli, hogy mindenért hálát adjunk, még azért is, amit mi rossznak látunk, mert minden, ami velünk történik, javunkra van. Még azzal sem elégszik meg, ha csak szóval adunk hálát; azt követeli, hogy mindennel, amink csak van, szóval, tettel Őt magasztaljuk, egész életünk Krisztusban éljen és cselekedjen. Az emberek elfelejtettek Krisztus nevében cselekedni, csak üres, panaszos szavakat ismételgettek s életük üres, igazán panaszos életté lett, hiányzik belőle az életet megelevenítő Krisztus. Testvéreim, Krisztus nélkül csak panaszos, siralmas életünk lehet, de Benne és Vele örvendetes és csodálatos életünk van.”

  Ennek a háládatos, szolgáló életnek jutalmául ígéri Krisztus Urunk, hogy az Ő visszajövetelekor még nagyobb szolgálatokat bíz az övéire. A mi földi gondolkodásunk nem alkothat fogalmat arról: milyen feladatok várhatnak még reánk a Krisztus visszajövetelének napján túl is. elég annyit tudnunk, hogy ha már most nincs nagyobb boldogság, mint Neki szolgálni, - lesz ebben részünk az örök dicsőség világában is.

  Reménységünk szerint Cs.M. testvérünk ott van immár, ahol az Úrnak ez a szava hangzik: Többre bízlak ezután; ahol a „tükör által homályosan” látás helyébe a szemtől szembe látás ajándéka és az örök élet öröme lép, Isten menyei háznépében, ahol angyalok szolgálnak a hazaérkezőnek.

  Bánatos hitvestársa, szeretett gyermekei, drága unokák, testvérek, rokonok, munkatársak és barátok: panasz-szó nélkül, hálaadással búcsúzzatok Tőle el. Cs. M. elöljárónk volt a földi élet útjain, most elöljárónk lett a megérkezés, a hazaérkezés útján is, - ezért Isten nevét magasztaló, vigasztalást kérő imánkkal kísérjük őt a Gazda trónusa elé,

  Ámen.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj