//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

9. BOLDOG CSERE Mt 13,45-36

9. BOLDOG CSERE Mt 13,45-36


 9. BOLDOG CSERE  Mt 13,45-46.

   Gy.T.!
  A gyásznak ebben a fájdalmas órájában Valaki megáll mellettünk, aki más és több, mint az ember, mint mi vagyunk. Egyedül Ő az, aki tud vigasztalni. Ő maga is halott volt, de feltámadott és él örökké. Az Ő szavára hallgassatok, hogy a gyász fájdalmában igaz vigasztalást merítsetek Tőle.

  I.
  Krisztus Urunk egy férfiúról beszél; egy kereskedőről, aki igazgyöngyöket keres. Egyszer egy páratlan fényű drágagyöngyre talált. Annyira megörült annak, hogy minden kincsét pénzzé tette, csakhogy azt egy gyöngyöt megvehesse. A példázat szép üzenete arról beszél, hogy egy bizonyos vonatkozásban mindnyájan kereskedők vagyunk. Mindnyájan keresünk, kereskedünk; azzal, amink van, nem tudunk megelégedni. Bennünk fezül az, hogy kell még lennie valami drága kincsnek, ami mindazt felülmúlja, ami a birtokunkban van. És milyen nagy öröm, ha egyszer rátalálunk a mindig keresett, de semmi másban meg nem talált hasonlíthatatlanul nagy JÓra!
  A kereskedő az az ember, aki a meglévőt állandóan átcseréli. Az árut pénzre, a pénzt árura, majd az árut ismét pénzre. És közben mérlegel: melyik az értékesebb; az a jó kereskedő, aki a kisebb értéken egyre nagyobb értéket szerez. Úgy-e, értjük már a példázat értelmét? Életünk alkalom a cserélésre. Jót jobbra cserélhetünk; de félő, hogy rossz cserét csinálunk: az értékest adjuk oda az értéktelenért. Ember, vigyázz, Istenre figyelve vidd végbe a cserét!

  II.
  Koporsóban nyugvó testvérünk, Sz. J. aa. 17 éves kora óta kereskedésben dolgozott. Hogy ebben a munkában hogyan állotta meg a helyét, arról nem én vagyok hivatott beszélni. Hadd beszéljenek a munkatársak, beszéljenek a vásárlók. De beszélnek azok a megbecsülést jelző kitűntetések, amelyeket munkája elismeréseként kapott. 

  Az én tisztem nem a hivatásról, hanem az életről beszélni. Isten igéje alapján azt hirdetem nektek, hogy valamennyiünknek az élete nem más, mint kereskedés. Valami nagy cserét hajtunk végre mi is, ez jelenti az életet. Valamit odaadunk valamiért. És abban áll az élet-halál nagy felelőssége, hogy milyen eredményre jutunk? Nyerünk, vagy vesztünk? Mert bizony sokan vannak, akik nagyon rossz cserét csinálnak. Futó örömökért odaadják az egészséget; hitvány anyagiakért a becsületet, múlandó testiekért az örökkévaló lelkieket, az örökéletet! Az ilyen ember drágagyöngyöt szór szét, talmi csillogású üvegszemekért - és későn jön rá arra, hogy tulajdonképpen eltékozolta az igazi értéket, az életet.

  Lehet másképpen is élni, ezt tanítja számunkra Isten beszéde a Bibliában. Lehet odaadni erőt, fiatalságot, munkát, életet valami nagy cél szolgálatára. A jutalom: a tiszta lelkiismeret, a jól végzett munkának a tudata. Lehet odaszentelni magunkat a másik ember, a felebarát szolgálatába. Ilyenkor odaadjuk a múlandó földit és nyerünk helyébe örökkévaló mennyeit. Odaadjuk a kevésbé értékest és nyerünk általa igazi értéket. Boldog csere ez, Testvéreim!

  Mert ha ezt cselekedjük, Jézus Krisztusnak a nyomában járunk. Ő semmit sem tartott meg önmagának. Életét is odaadta a kereszten; így szerzett számunkra bűnbocsánatot és örök életet. Aki Őt megtalálta, a legdrágábbat találta meg, akiért mindent érdemes odaadni. Testvérek, az az értékes élet, aki nem marad az önmagáé. Maga Jézus mondja: Aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét,… megtalálja azt. Így érdemes élni!

  III.
  A mi testvérünket, Sz. J. aát nagy családból, öt gyermekes szülők fáradságos életéből indította el Isten a földi életútra. Ezen az úton sok volt a gyász, hiszen az 5 testvér közül hárman igen fiatalon költöztek át a földi életből ama másik világba. Nehéz gyermekkor, küzdelmes ifjúság által tanítgatta őt Isten arra, hogy az élet alaptörvénye az adás. Odaadni mindent, ahogyan a példázatbeli gyöngykereskedő tette; azért, amit értékesebbnek ismerünk. Sz. J. aa. ezt cselekedte közöttetek.

  Mosolyogva odaadta mindazt, amit adhatott: erejét, munkáját, szeretetét az övéinek. Hitvestársának, akivel 31 boldog esztendőt tölthetett; két leányának és az egyetlen unokának, akiket olyan forrón szeretett; odaadta verejtékét a hűséges munkának… Mit szerzett vele? Mi volt a drágagyöngy, amit cserébe kapott? Sokan nem látják. De ott csillog a szemetekben! Könnyeitek tanúsítják, mekkora szeretetet kaptatok. Mert ti is szeretetet adtatok cserébe.

  És most mégis el kell engednetek azt, akit olyan váratlan hirtelenséggel hazahívott a Gazda. Nem tartóztathatjátok fel az Ő mennyei kezét! De lássátok meg: most is csere történik. Aki hisz, az tudja, hogy a halálban csak az történik, hogy levetjük a régit, az ócskát, hogy felöltözhessük az újat, az örökkévalót. Gyászoló Testvérek, helyezzétek fájdalmas szíveteket a mennyei Atya kezébe: Tőle az örökélet vigasztalását nyeritek el.

  Ámen.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj