//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Törökök és a magyarországi borforgalom
História 1998

SZAKÁLY Ferenc

Törökök és a magyarországi borforgalom

A szerémi bortermelés hanyatlása

A II. Lajos özvegye, (Habsburg) Mária németalföldi kormányzó brüsszeli udvarában szolgáló magyar humanista, Oláh Miklós külföldieknek szánt Magyarország-ismertetőjében (Hungaria, 1536) ekként mutatja be a Magyar Királyság középkor végi bortermelését: „Bor olyan bőségben van, hogy Magyarországnak majdnem valamennyi tája (kivéve a Tiszán innen és túl, a Várad felé eső síkságot, valamint Bács vidékét és még néhány más helyet) nemes, édes, savanyú, e két utóbbi közé eső, könnyű és közepes erejű borokat terem, de sokkal több fehéret, mint vöröset. A sört, a bor bősége miatt, csak az ország igen kis részén ismerik... Többször megtörténik, hogy az enyhe hőmérséklet és a kedvező évi időjárás a bor akkora mennyiségét árasztja, hogy alig akad a bor eltevéséhez elég hordó, amit én magam saját szememmel láttam Baranya vármegyében, míg Pécsett voltam. Ellenben arra kényszerülnek, hogy a másféle házi használatra készült edényeket bortárolás céljára fordítsák, és az üres hordókért borral töltött edényt adjanak ellenszolgáltatásul. A borok közül jobb és nemesebb elsősorban az, amelyik a Szerémségben, másodsorban, amelyik Somogy, Baranya, Pozsony, Sopron, Eger, Borsod, Újvár, Veszprém és Zala vármegyékben, végül amelyik Erdélyben és Szlavóniában terem. A vadon termő vesszők nagyobb fürtöket és nagyobb szemeket is hoznak a legtöbb vidéken, főként a Szerémségben, mint sok más helyt a háziasítottak és megműveltek, és a bor, amit ezekből kisajtolnak, éppen olyan jó ízű, mint az, amilyet csak egyes belgáknál láttam és ízleltem, amelyet ők szülőföldjükön termelnek, és amelyet a lakosoknak, ha van nekik, pénzért árusítanak.”

Oláh ugyan meglehetősen nagyvonalúan írja körül az általa legjobbnak minősített termőhelyeket, azonosításuk mégis egyszerű, hiszen többségüket a későbbi századokban is a történeti Magyarország jeles borvidékei között tartották számon. A soproni és az egri eredet eszerint már akkortájt is jó ajánlólevélnek számított. Oláh „pozsonyin” minden valószínűség szerint a bazinszentgyörgy–monori, a „borsodin” talán a Miskolc és Ónod környéki, „ujvárin” a tágabb értelemben vett hegyaljai, „veszprémin és zalain” alighanem a Balaton-felvidéki és a Somló-hegyi szőlőskerteket értette. Erdélyről elsőre a Küküllő menti, Szlavóniáról – Bonfini útmutatása nyomán – a Pozsega környéki (állítólag mocsaras) borvidék ötlene eszünkbe.

Szerémség, Somogy, Baranya

A fentiek során tudatosan mellőztük az Oláh-féle felsorolást vezető három borvidéket: a Szerémséget, Somogyot és Baranyát. A felsorolás ugyanis egyfajta rangsort takar; a jeles humanista szövegéből kihüvelyezhető, hogy csak e három vidék termése került bele az országos kereskedelem vérkeringésébe. Ő állítja, hogy a legfontosabb borelosztó központban, Pesten ez a három volt a legkapósabb, s azt is, hogy a somogyinak Székesfehérvárott is létezett külön elosztó piaca. Oláh szavait hitelesíti, hogy a pesti végrendeletekben valóban e három táj borai szerepelnek, hogy a szerémi bor forgalmazásában jeleskedő pesti kereskedők Baranyában és Somogyban is igyekeztek szert tenni távoli (ún. extraneus) szőlőbirtokra.

Minden korabeli elbeszélő és okleveles forrás tanúsága összecseng Oláh azon állításával, miszerint a szerémi bor még az élbolyból is messze kiemelkedett. A középkori Magyarországon az Al-Duna és a Száva közti „félsziget” keleti részén, a Fruąka Gora (magyarul: Álmos-hegy) lejtőin érlelt szőlő adta a legízletesebb nedűt.

A somogyi bortermelés magas színvonalát önmagában is bizonyítja, hogy első királyunk az itteni tizedek odaadományozásával igyekezett biztosítani a pannonhalmi bencés apátság és az Árpádok temetkező helyén, Fehérvárott létesített társaskáptalan anyagi biztonságát. Ennek ellenére csupán találgathatunk, hogy a messze földön keresett somogyi bort hol termelték. Leginkább a Zselic keleti nyúlványaira, a somogy–tolnai határvidék hívogató dombjaira és – a későbbiek alapján – a Balaton déli partján elterülő promontóriumokra „tippelhetnénk”.

A „baranyai” bor

A „baranyai” borral egészen más a problémánk (pontosabban: miután a dilemma megoldottnak tekinthető, inkább csak volt). Bár Oláh Pécs jellemzésekor ismételten kitér a bor bőségére, ekkortájt nem a Mecsek, nem is a Nagyharsányi-hegy lankáin termelték az igazi „baranyai bort”. Az adatok egyértelműen a Szekszárd környéki szőlőhegyekre mutatnak, s egyes források szerint a mai Drávaszög is amazok előtt járt bortermelésben. Délkelet-Tolna és az akkortájt a mainál jóval délebbre húzódó baranya–tolnai határvidék olyképpen kerülhetett a „baranyai” gyűjtőfogalom alá, hogy az egyházi igazgatásban ezt a vidéket Felső-Baranyának nevezték. A fentieket azért kellett ilyen részletekbe menően tisztázni, mert a szerémi bortermelés lehanyatlása után a két dél-dunántúli megye termőhegyei vették át a vezető szerepet a belkereskedelemben. A Szerémség virágzásának az 1521. és 1526. évi török támadások következményei (egyebek mellett a magyar lakosság elmenekülése) vetettek véget. Persze nem egy csapásra, hiszen a Németalföldet kormányzó Mária királyné még 1550-ben is számított rá, hogy magyarországi hívein keresztül hozzáférhet kedvelt italához.

Somogy bora

A somogyi bortermelés alakulásáról ellentmondásos híreink vannak. A Verancsics–Zay-követséghez csatlakozott Fugger-megbízottat, Hans Dernschwamot – aki minden bizonnyal a korabeli magyar „közgazdaság” legjobb ismerői közé sorolandó – még Konstantinápolyban is elöntötte a méreg, amikor a somogyi bor minőségének romlására gondolt: „A sok nyomorúság, elnyomás, pusztítás és nyúzás miatt... minden felettébb megfogyatkozott.

Valaha Somogyban a legnemesebb bor termett, de most semmivel sem különb a hitvány boroknál; a szőlőskerteket nem lehet megkapálni, a munkákat rendesen elvégezni, s nem készítenek sem szerszámokat, sem kádakat” (1554). Ugyanakkor a nem kevésbé szavahihető Tinódi Sebestyén két évvel korábban annak tudta be a hajdúk 1552. februári szegedi rajtaütésének kudarcát, hogy első sikereik után „nagy vígan ők iszják Baronya, Somogy borát”.

Dernschwam egyértelműen a török jelenlétének tulajdonítja a magyarországi mezőgazdaság romlását, s átkozódva emlegeti – az Oláh által, úgy tűnik, nem sokra becsült – budai szőlők pusztulását is: „De nincs is már a boroknak olyan kellemes illatuk és ízük, mint volt régen Budán László és Lajos királyok alatt. Mert ahová ez az átkozott népség beteszi a lábát, ott minden megfogyatkozik.” Egykor, úgymond jószerivel minden háznál mértek bort, 1555-ben már csak a Szombat piacon (a mai Kapisztrán téren) talált néhány csapszéket. Noha Dernschwam kifakadásaiban sok igazság van, ám a török megszállókat mégsem lehet azzal vádolni, hogy – a prófétájuk által egyébként tilalmazott – bor előállítását meggátolták vagy akár akadályozták volna: ennek tizede ugyanis a török adóztató egyik legfőbb bevételi forrása volt.

Hogy a török megszállás és a szőlőművelés lehanyatlása között nem lehet mechanikus oksági kapcsolatot felállítani, „Baranya” – miként immár tudjuk: valójában Délkelet-Tolna – előretörésének példája igazolja. Somogy birtokáért még kemény küzdelem folyt, a bortermelés visszaesése mégis érzékelhető; Tolna már egy bő évtizede török megszállás alatt állt, amikor átvette az első számú borexportőr szerepét a lehanyatlott Szerémségtől. Vagyis: a belkereskedelem központja jó kétszáz kilométerrel északabbra helyeződött át a Duna mentén.

Szállítás, kereskedelem

Nincs híradás arról, hogy a baranya–tolnai borok éppoly zamatosak lettek volna, mint a legendás szerémségiek. A dél-dunántúli régió előtérbe nyomulását – a szegedi és a makói hajósok erős érdekeltségén túl – alighanem az itteni szőlőhegyek kiemelkedően magas terméshozama vagy az magyarázza, hogy azok a dunai kikötők, amelyeknél a forgalmat úgyahogy megragadhatjuk, a mögöttes terület borának gyűjtőhelyeiként funkcionáltak. A „baranyai” borok a szállítási távolságból következőleg – akárcsak egykor a szerémiek – jól bírták a több száz kilométeres „utaztatást”; még akkor is, ha annak egy részét úttalan utakon zötykölődve kellett megtenniük.

A borkereskedelem lokális kereskedelemszervező szerepe persze nem szűnt meg. A különbséget legjobban a Baranya–tolnai, (esetleg) somogyi, illetve a nagy jövő előtt álló hegyaljai szőlőtermelés funkciójának összevetésével lehet érzékeltetni. Bár Oláh nem sorolta a közvetlen élvonalba, a hegyaljai bortermelés már akkor is jó hírnévnek örvendett. Felfutását nyilvánvalóan elősegítette, hogy az északkeleti régióközpont, Kassa polgárai mintegy a maguk szőlős-kertjének tekintették a Hegyalját. A kassai polgár tekintélyét többek között azon mérték, hogy hol, hány, mekkora birtoka van az itteni mezővárosok promontóriumain, s azokból hány hordónyi nedűt szállított haza otthoni pincéibe. (Mellettük a környékbeli nagybirtokosok is előszeretettel építettek itt maguknak pincegazdaságot.)

Bár a hegyaljai borból jutott a tőle délre eső területekre – pl. Debrecenbe is –, a fölösleget főként Kis-Lengyelországban értékesítették, ahol számos kisebb-nagyobb település szakosodott a magyarországi borbehozatalra. Kassa és a többi környékbeli szabad királyi város (pl. Eperjes, Lőcse, Bártfa) képletesen szólva „háttal állott” a magyarországi kereskedésnek. Mivel kapcsolataik nem annyira a honi, hanem a lengyelországi piachoz kötötték őket – zömmel Krakkó felől hozták be a posztót, a fém- és szatócsárukat –, az inkább centripetális, semmint centrifugális erőként hatott.

A Hegyalja, illetve Kassa és a Pentapolis néven ismert városszövetség kapcsolata tehát nagyobb léptékben azokhoz az összeköttetésekhez hasonlítható, amelyek a Duna–Tisza közi mezővárosok és a baranyai bortermelők között a 17. században is fennállottak. Nagykőrös ránk maradt számadáskönyveiből tudjuk, hogy – bár a mezőváros elsődleges ellátója az újabb keletű homoki szőlőkultúrával rendelkező Halas volt (ahol elsősorban vörösbort termeltek) – minden esztendőben érkezett ide néhány mecseki, nagyharsányi vagy éppen tolnai borral megrakott szekér. Ez a kapcsolat folyamatos összeköttetést teremtett a Dél-Dunántúl és a Duna–Tisza köze között. Ennek is szerepe lehetett abban, hogy a baranyaiak nagy veszély idején rendszeresen Kecskeméten, Halason stb. kerestek menedéket. Vagy fordítva: azért tartották fenn a kereskedést, mert más szálak is idekötötték őket. A hegyaljai bor lengyelországi exportja kétségkívül a korabeli magyar külkereskedelem érdekes színfoltja közé tartozik.

*

A török megszállás rövid távon nem feltétlenül okozta a gazdálkodás – benne a szőlőművelés – hanyatlását, hosszú távon azonban, sajátos berendezkedése folytán, feltétlenül összezúzott minden örökölt, működő struktúrát. Hiába a más kultúrák iránti odaadó tiszteletünk, nehezen álljuk meg, hogy az ilyesfajta veszteségeket regisztrálván rá ne bólintsunk Hans Demschwam átkozódásszerű kifakadásaira: „Mert ahová ez az átkozott népség beteszi a lábát, ott minden megfogyatkozik. Még maga a paradicsom is terméketlenné válna utánuk; ahol ők laknak, nem marad meg a madár a levegőégben, a hal a vízben, a vad a mezőkön, mivel hogy Isten adományait ők nem tudják hasznukra fordítani.”

http://www.tankonyvtar.hu/historia-1998-056/historia-1998-056-081013-7

 


 


 


 


 


 


 


 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168