//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

14. MIKOR BEESTELEDIK ... Mt 20,8

14. MIKOR BEESTELEDIK ... Mt 20,8


 14. MIKOR BEESTVELEDIK… Mt 20, 8.

  Gy.T.!
  Az ige egy estéli esemény középpontjába állít bennünket. Lement a nap: hazamennek a munkások a szőlőből. A Gazda utasítja a vincellért: „Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért,…” ebben a néhány szóban tanítást és vigasztalást nyújt nekünk az ÚR, mert benne van az életünk és az életünk vége egyaránt. Figyeljünk hát az üzenetre és fogadjuk szívünkbe azt.

  Mikor pedig beestveledék…” Az este mikor örvendetes, mikor felelősségre hívó jelentéssel bír számunkra. Jótékony biztatás a fáradt vándornak: Elmúlt a nap, vége a fárasztó gyaloglásnak, most már pihenni térhetsz. Örvendeztető a tevékeny munkásnak, aki egy kötelességteljesítésben töltött hosszú nap után hazatérhet az otthonába. Boldogító a szerető családapának, aki a napot családjától távol töltötte és a nap leszálltával megtérhet szerettei közé. De lelkiismeret furdalást jelent annak, aki a nap óráit eltékozlta. Eljött az este és ő nem munkálkodott a nappal óráiban. Most már nem pótolhat semmit.

  Fájdalmas csengése is lehet ennek a kijelentésnek. Idős embernek az ősz haj, a megtört életerő egyaránt figyelmeztetésül szolgál: Ember, vigyázz, életed, munkád, törekvésed, földi boldogságod a végéhez közeledik. Közeleg az est. A koporsó mellett különösképpen érezzük e figyelmeztetésnek a komolyságát. Minden ravatal mellett maga az ÚR int bennünket figyelmeztető szóval: „Munkálkodjatok, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat”.

  Bármilyen komoly is ez a szó, a hívő keresztyén ember nem rémülhet meg attól. Tudja, hogy az est, az éjszaka is hozzátartozik a naphoz, akár a nappal órái. A keresztyén lélek áttekint a homályon, a sötétségen. Tudja, hogy minden este egy eljövendő hajnalt előz meg. A földi élet lezárul ugyan a halállal, de még a halál éjszakáját is új reggel, a feltámadás reggele követi. A halál némasága összetör ugyan bennünket, de üzenet hallatszik egy magasabbrendű világból, amely így szól: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” a hívő ember, Isten megváltott gyermekeként kicsendülni hallja ebből az üzenetből az égi Gazda szavát: „Hívd elő a munkásokat és add ki nékik a bért!”

  Gyászoló Testvérek, a halál is az örökkévaló Isten követe. Általa hív a mi égi Atyánk. Ó, milyen vigasztalás van ebben az igazságban! Bár kiszakítja a halál a szerető családi közösségből azt, akit az ÚR magához hív, - de nem büntetés ez. Nyugalomra, megjutalmazásra szólít a hazahívó szó. A hit látása megmutatja, hogy a halál nem más, mint Istennek a keze. Ez a jóságos kéz felnyitja az üdvösség kapuját a hazaérkező előtt. Testvérek, ne féljetek, hiszen csupán hazaérkezünk a halál útján. Őhozzá, a mi örök Gazdánkhoz, aki atyai szeretetének karjaival szívéhez ölel minket. Fiának érdemével befedez és érette, Krisztusért el nem múló jutalomban részesít.

  II.
  Gy.T.! Mély fájdalommal álltok e koporsó mellett. Az, aki ebben nyugszik, szerető férj, gondos édesapa, szerető szívű nagyapa volt. Hirtelen állott be az est; nektek még olyan nagy szükségetek lett volna a gondoskodó szeretet munkásságára. Mégis: erősítsen titeket is a mi vigasztaló hitünknek az igazsága, hogy kedvesetek haza, mennyei Atyánkhoz érkezett meg a halálban. Megfáradt szíve megnyugodott a mi Urunk Jézus Krisztusnak királyi székénél.

  Nekünk, itt maradtaknak, komoly figyelmeztetést jelent ez az ige. Ezt írja a szívünkbe általa Urunk: eljő az este és nekünk is meg kell jelennünk az igaz Bíró előtt. Felénk is hangzik az intelem: „Aki a testnek vet, a testből arat veszedelmet, aki pedig a léleknek vet, a lélekből arat örök életet”. Nincs annál nagyobb boldogság annál, ha a megérkezéskor elmondhatjuk: Atyám, gyenge, gyarló gyermeked voltam, de a nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam.

  Amint elmondottátok, drága Szerettetek jó ember volt. Örök sorsára nézve mégsem ez a mi reménységünknek az alapja. Isten előtt nincs egy igaz is. de Krisztus kegyelmében mindannyian reménykedhetünk. Kedvesetekért is meghalt a mi Urunk Jézus Krisztus a Golgotán. Ha ezt az idvezítő kegyelmet elfogadta, nincs miért aggódnunk: a szolga az Ő kegyelmes Urához érkezett meg.

  Beestveledett. A hű munkás ott áll immár Ura előtt. Munkája, szenvedése, szolgálata után várja a bért. Gyászban itt maradt szerettei, búcsúzzatok tőle a feltámadás boldog reménységével (búcsúvétel). Imádkozzunk, hogy Isten adjon testének nyugalmat, lelkének békességet, tinektek pedig vigasztalást és erőt, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

  Ámen.

   

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj