//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Kolossé1,12


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László


"Aki nem tud embereknek köszönetet mondani, ezzel leleplezi önmagát, hogy bizony Istennel szemben is hálátlan és nem tud Neki sem köszönetet mondani”. Kálvin: A Genfi Egyház Kátéja.


  

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem.
Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

palheidfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


1924-1996

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505-1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 -1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Webem - itt

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

XX. század Történelméhez

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 
Áprily Lajos
Kalács, keddi kalács
 
Már szombat este megsütötte
anyám. És reggel már adott.
Az aranya besugarazta
a harangos vasárnapot.
 
Vasárnap estig nem fogyott el,
fénye áthullt az ünnepen.
Még hétfőn is jutott belőle.
És kedden is. De csak nekem.
 
Ma sem tudom, hol rejtegette,
melyik fiókból jött elő,
de olyan áldott volt az íze,
olyan hétköznap-szentelő.
 
Az asztalkendőből kibukkant
szép sárga fénnyel: Itt vagyok.
Nagy árnyékok, fekete gondok,
még várjatok, maradjatok.
 
Igénytelen polgár-kalács volt,
olyan egyszerű, mint falum.
És mégis úgy megnőtt azóta,
mint úrvacsora-szimbolum.
 
Száguldó évek távolából
megérzem néha jószagát:
a tűzhely tájáról elindul
s betölt szivet, betölt szobát.
 
Lelki kenyér ínség-időkben,
verőfényes vigasztalás...
Pedig tudom: a keze föld már.
És nincsen több keddi kalács.
 
 
- Dr BALLA PÉTER Hogyan
készítsünk exegézist?

 

Dr. Balla Péter:

 

Hogyan készítsünk exegézist?

 

A többi tanulmányt keresd ezen az oldalon:

(szerk:HP)

Dr. Balla Péter http://www.peterballa.eoldal.hu

vagy:

http://stud-theol.blogspot.com/2010/09/dr-balla-peter-hogyan-keszitsunk.html


Hogyan készítsünk exegézist?


a. Tanácsok az előkészítésre:

1. Írja ki a görög szöveget – sok helyet hagyva a mondatok között további megjegyzéseknek (pl. egy verset egy A/4-es lapra)!

2. Készítsen egy szó szerinti fordítást (teológus-lelkész szakon)!

3. Jelölje meg a fordítási lehetőségeket ill. nehézségeket! A fordítás már a magyarázat része, már itt elkezdődik az értelmezés!

4. Keresse ki a Biblia-kiadásokban megadott párhuzamos – ill. hasonló tartalmú – helyeket!

5. Írja ki fontosabb ósz-i, úsz-i párhuzamokat (hasznos reformátori alapelv: az Írás maga önmagát magyarázza)!

6. Keresse meg a szöveg kulcsszavait, s keresse ki őket egy konkordanciában!

7. Tartalmaz-e a szöveg magyarázati problémát? Összpontosítson a nehéz részekre!

8. Vessen össze különböző fordításokat!

9. Próbáljon egy parafrázist – körülíró fordítást – is készíteni!

10. Nézzen meg több kommentárt! Figyeljen különösen a fordításokra, ill. a nehéz helyek magyarázatára!

11. Írja ki a főbb variánsokat, s végezzen egy kis szövegkritikát: melyiket tartják a kommentátorok eredetinek, s melyik mellett döntene Ön? (A dolgozatban nem kell minden részletre kitérni, csak a magyarázat szempontjából fontos variánsokra.)

12. Keressen másodlagos irodalmat, pl. lexikonokban, folyóiratokban, esetleg a témáról szóló monográfiában! Dolgozatban ezekből is csak az előrevivő gondolatokat, érveket kell megemlíteni. Egyes kommentárokban - pl. EKK, WBC - külön bibliográfiát adnak meg az egyes úsz-i szakaszokhoz is!

13. Ha kialakult egy saját álláspontja, keresse meg saját gyenge pontjait: hogyan cáfolná a saját tézisét? A dolgozatban nem elég egy álláspontot közölni, hanem több nézet pro és kontra érvei alapján kell egy álláspontot védeni. Természetesen lehet az az eredménye, hogy elfogadja valaki más véleményét, lehet, hogy több lehetőség is nyitva marad az exegézis után is.

b. A megírás főbb szempontjai:

1. Jelezze, hogy mely görög szöveget fogadja el (pl. Nestle-Aland 27, UBS 4). Fűzzön hozzá rövid megjegyzéseket a szövegvariánsok közötti döntéséről! Nem feltétlen kell a teljes szakasz görög szövegét kiírni. Nem kell minden egyes variánst közölni, de amelyiket fontosnak tart megemlíteni, azt röviden értékelje is: melyik lehet az eredeti vagy közelebb az eredetihez (ehhez Bruce Metzgernek van egy nagy segítséget nyújtó könyve angolul: A Textual Commentary on the Greek New Testament).

2. Közöljön fordítást! Ha saját fordítást készít (és én inkább ezt ajánlom!) - vagy akár ha átvesz egy fordítást, amit meg is kell nevezzen! -, fűzzön hozzá rövid megjegyzéseket a különböző fordítás-lehetőségekről!

3. A főbb exegetikai döntések igazolása, nehéz szavak, kifejezések tárgyalása. Fontosak a hasonló helyek a Bibliában és azon kívüli, de korabeli iratokban. Hívja fel a figyelmet a szokatlanra, meglepőre: pl. ritkán előforduló szavak, nevek, egy iratra jellemző kifejezések, - milyen a szakasz, ill. könyv stílusa, - hogyan illik (illetve nem illik) a szakasz a környezetébe, - mi a szakasz gondolatmenete, mik a fő érvei.

4. Térjen ki röviden a magyarázat-történet főbb problémáira, a főbb álláspontokra! Ütköztesse az érveket! Csak fontos idézetet idézzen szó szerint. Úgy az idézetek, mint mások gondolatára való – nem szószerinti – utalások esetében is meg kell adni, hogy honnan veszi azokat!

5. Röviden utaljon a szakasz teológiai, dogmatikai, hitéletre vonatkozó jelentőségére!

6. Felhasznált szakirodalom pontos megadása (könyvnél: szerző, cím, kiadás ideje, helye, esetleg kiadóval,- cikknél: szerző, cím, folyóirat, évfolyam, év, kezdő- és utolsó oldal).

7. Legyen a dolgozat elején egy rövid bevezetés, a végén egy rövid befejezés.

c. Hasznos tanácsok, kérdések:

(Gordon D. Fee: New Testament Exegesis. 19932, Lousville, Kentucky: Westminster/John Knox Press alapján)

1. Az exegézis célja annak megállapítása, hogy mi a bibliai szöveg jelentése, értelme. Mit akart a szerző mondani.

2. Egy bibliai könyv részletének exegézise előtt olvasson el egy „Bevezetést” (bevezetéstani könyvet) a bibliai könyv egészéről (2008-ban megjelent egy bevezetéstanom, mely sok más bevezetéstant is ajánl: Az újszövetségi iratok története). Fontos kérdések: Ki a szerző? Kiknek ír? Milyen kapcsolat van közöttük? Milyen történelmi helyzetben keletkezett az írás? (De ne feledje, hogy ezen kérdésekre adott válaszok is függnek konkrét részek exegézisétől!)

3. Mik az exegetálandó bibliai részlet határai? (Illetve ha pl. egyetlen versről van szó, akkor az a vers melyik perikópába tartozik.)

4. Vannak-e olyan szövegvariánsok, melyek a jelentést (a részlet egészének értelmét) befolyásolják?

5. Van-e gondolatmenet (érvelés) a szövegben?

6. Van-e gondolati elágazás, „törés” a szövegben? Mi lehet az oka?

7. Van-e problematikus nyelvtani jelenség? Lehet-e többféleképpen tagolni a mondatokat? Van-e többértelműség?

8. Melyek a kulcsszavak? Van-e földrajzi helymegjelölés? Vannak-e nevek? Vannak-e idegen szavak (arám, latin)? Vannak-e hebraizmusok, ill. utalások más művekre?

9. Mit tudunk a szerző/címzettek kulturális-szociális helyzetéről, szokásairól, gondolat-világáról?

10. Van-e a részletnek teológiai, dogmatikai, etikai mondanivalója? Hogyan viszonyul a Szentírás más teológiai gondolataihoz (természetesen ugyanabban a témakörben)?

11. Mit akart elérni az író, mi volt a célja (pl. milyen tévtanítást akart helyreigazítani)?

Az exegetált könyv műfajától függően vannak egyes könyvekre specifikusan feltehető kérdések.

1. Levelek

1. A levélnek mely részletéről van szó? (Pl. köszöntés, ima, a fő mondanivaló, vagy záradék.) Összefügg-e a tartalom a formával? (Pl. levélkezdő áldás.)

2. Tartalmaz-e a részlet valamilyen retorikai elemet? (Pl. indulat-kitörés, felszólítás, kérdés, khiazmus.)

3. Mit akar elérni a szerző az olvasók körében? (Pl. helytelen magatartás kijavítása, tanítás, vigasztalás, bátorítás.)

4. Ha valami probléma támadt a címzettek körében, honnan eredt a probléma? (Pl. saját körükből vagy kívülről.)

5. Mi az író fő üzenete? Mik a fő érvei? (Megjegyzendő, hogy nem mindig lehet egy érv-sorozatot felfedeznünk a szövegben.)

2. Evangéliumok

1. Mi a perikópa műfaja? (Pl. elbeszélés, Jézusi mondás.)

2. Ha elbeszélés, akkor azon belül milyen típus? (Pl. csodatörténet, a passiótörténet része.) Mit tudunk meg belőle Jézusról? Mi a helye az evangélium egészében?

3. Ha mondás, akkor azon belül milyen típus? (Pl. hasonlat, apokaliptikus mondás.) Mit tudhatunk a mondás címzettjeiről?

4. Szerepel-e a részlet másik evangéliumban? Mik a hasonlóságok, mik az eltérések? Mi lehet az eltérések magyarázata? (Pl. talán több alkalommal elhangzott mondásról lehet szó, vagy arámból való fordításkor állhatott elő a különbség, vagy az evangélista máshová teszi a hangsúlyt. Térjünk ki arra az elméletre, mely szerint az evangélisták egymás anyagát változtatták meg, tehát irodalmi függőség van közöttük. Tudnunk kell, hogy ma a legelterjedtebb az ún. két-forrás elmélet, azonban ez is csak elmélet, és vannak, akik nem fogadják el. (Erről – az ún. szinoptikus kérdésről – írnak a legtöbb bevezetéstanban; én is tárgyalom a fentebb említett, 2008-ban megjelent művemben.)

3. ApCsel

1. Kik a főszereplők? Vannak-e fontos nevek (melyeknek lexikonban utána lehet nézni)?

2. Mi a helye az exegetált részletnek ApCsel egészében? (Pl. valamely beszédből van, Pál valamely missziói útjának a része.)

3. Történik-e utalás a részletre valamelyik páli levélben?

4. Látjuk-e nyomát annak, hogy Lukács mint szerző maga alakítja az anyagot, ill. hogy forrást használ?

4. Jelenések

1. Hol helyezkedik el a részlet Jelenések egészén belül?

2. A kép vagy motívum szerepel-e az Ósz-ben, vagy más irodalomban?

3. Magyarázza-e maga János a képet?

4. Általános jelentése van-e, vagy van valami konkrét történeti háttere?

5. Mi a kép, látomás fő üzenete?

Exegetikai segédeszközök

 1. Bibliai szöveg:

  UBS4 = NA27, csak a kritikai apparátusban térnek el. (UBS3 és NA26 szövege is ugyanaz, az újabb kiadásban az apparátus bővült). Egyik sem teljes variáns-anyagot közöl! UBS közöl kevesebb variánst, de azokhoz van magyarázat, arról, hogy egy bizottság melyik variánst tartja eredetiek, és miért: B. M. Metzger: A Textual Commentary on the Greek New Testament.

  Károli-nál a dőlt betűs szavak nincsenek benne az eredetiben!

  Az ÚjFord Bibliát 1990-ben revideálták, ha lehet ezt használják! (Ajánlott ezen kiadás rövidítésrendszerét használni!)

  Van teljes katolikus fordítás, valamint ÚSZ fordítások: Ravasz László (a Károlit revideálta), Budai Gergely, Baranyi József rev. Károli-kiadása (Veritas Kiadó)

  Használjanak angol és német fordításokat is, pl.: RSV, NRSV, NIV, Zürcher Bibel, Revidierte Luther-Bibel

  Vessenek egybe több fordítást!

  2. Szótárak:

  Varga Zs. magyar nyelven

  W. Bauer (a 6. kiadástól Aland is társszerkesztő): Wörterbuch zum NT. (az óker. irod is) (angol fordításban is, Arndt-Gingrich-Dankerrel együtt szerkesztve)

  Klasszikus görög szótár: Liddell-Scott: A Greek-English Lexicon. (Ennek van egy rövidített kiadása is.)

  Györkössy et al. (magyar, Akadémia Kiadó – van új kiadása is!)

  G. W. H. Lampe: A Patristic Greek Lexicon.

  Vigyázni kell arra, hogy a szó jelentése koronként változhatott!

  3. Nyelvi segítség:

  Kiss Sándor: ÚSz-i görög-magyar szómagyarázat.

  Rienecker: Sprachlicher Schlüssel.

  M. Zerwick - M. Grosvenor: A Grammatical Analysis of the Greek NT.

  4. Nyelvtanok:

  Varga Zsigmond (sárospataki új kiadás, Győri István szerk.!)

  Blass-Debrunner-Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. (angolul is, Funk-kal)

  Moulton-Turner: A Grammar of NT Greek. 4vols.

  Lásd még: Balla Péter honlapján, a tárgyleírásoknál, a II. évf. Újsz. görög anyagánál.

  5. Bevezetéstanok (hasznos történeti információk):

  D. A. Carson - D. J. Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. - An Introduction to the NT második kiadásának (2005) fordítása -, magyarul megjelent 2007-ben (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány = KIA) Ebben van bő szakirodalom felsorolás is!

  Balla Péter: Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története (Bevezetéstani alternatívák). KRE HTK, 2005; második kiadása 2008-ban: Az újszövetségi iratok története. (Károli Egyetemi Kiadó)

  Budai-Herczeg: Az Újszövetség története. (Kálvin Kiadó)

  Varga Zs.: Újszövetségi bevezetés. (Debreceni jegyzet, új kiadása 2003-ban: Lux Kiadó, Szerk.K Szathmáry Sándor)

  Prőhle K.: Újszövetségi bevezetés. (Evangélikus jegyzet; Lásd: Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtára)

  W. G. Kümmel: Enleitung in das NT. (angol fordításban is)

  Lásd még: Balla Péter honlapján, a tárgyleírásoknál, a II. évf. Újszöv. Bevezetéstan anyagánál.

  6. Szövegkritika:

  K. Aland - B. Aland: Der Text des NTs.

  angol fordítása is van: The Text of the NT.

  B. M. Metzger: The Text of the NT. Ennek magyar fordítása megjelent a Harmat Kiadónál 2008-ban: Metzger-Ehrman: Az Újszövetség szövege.

  L. Vaganay-C-B. Amphoux: Initiation a la critique textuelle du Nuoveau Testament. (angolul is)

  7. Konkordancia:

  Aland: Vollständige Konkordanz zum griechischen NT.

  Schmoller: Handkonkordanz.

  Baranyi József: Konkordancia a Károli Bibliához,

  valamint Balázs Károly: Újszöv. Szómutató szótár.

  J. Strong: Exhaustive Concordance of the Bible.

  8. Bibliai lexikonok:

  Kittel (angolul is), Begriffslexikon, Rienecker (német), Unger (angol), Haag (magyar, r.k.),

  Ker. Bibliai Lexikon (szerk. Dr. Bartha Tibor, 2 kötet) (régebbi: Czeglédy-Hamar-Kállai)

  Balz-Schneider: Exegetisches Wörterbuch zum NT. (németül a Ráday Könyvtárban, angol ford. a Török Pál Szemináriumi Könyvtárban.)

  Anchor Bible Dictionary, TRE, RGG (4. kiadás is)

  9. Szinopszis:

  van magyar is (Kálvin Kiadó),

  valamint: Aland (gör., de angolul és németül is, benne Jn ev. és Tamás ev.)

  10. Korabeli irodalom:

  Septuaginta (ed. Rahlfs, valamint az új göttingeni sorozat-kiadás a Szemi.Könyvtárban)

  intertest. irod.: Charlesworth (ed): OT Pseudepigrapha.

  ugyanerről Sparks (nem teljes, angol)

  Qumran: Vermes (angol), Lohse (német), Burrows (magyar részletek! a Holt-tengeri tekercsek c. mű magyar fordításában), Fröhlich Ida.

  Philo, Josephus (Loeb: gör.-angol, létezik külön angol kiadás is)

  Hennecke-Schneemelcher: Úsz-i apokrifek németül és angolul

  Vanyó L. (szerk.): Ókeresztény írók. (sok kötet, ebből:)

  1. kötet: Az ókeresztény egyház és irodalma (ismét megjelent 2007-ben, két kötetben)

  2. Apokrifek; 3. Apostoli atyák; 4. Euszebiosz egyháztörténete

  11. Kommentár-sorozatok: (lásd SBL Handbook of Style rövidítés-rendszerét!)

  Jubileumi (új kiadás is), Stuttgarter Biblia magyarázatai a teljes Bibliához,

  Budai G. kéziratai a Ráday Könyvtár Olvasótermében,

  A Biblia ismerete – kommentársorozat magyar fordítása (KIA)

  néhány kötet magyar evangélikusoktól, pl. Cserháti Sándor professzortól Gal, Fil, Kol,

  Prőhle Károly professzortól Lk ev.

  németül:

  Meyer (ed.): Kritisch-Exegetischer Kommentar, EKK (nem teljes), Wuppertaler Studienbibel,

  NTD (új sorozat is!), Barclay (angol, német ford. is), kelet-német nem teljes Handkommentar,

  Zürcher nem teljes, Handbuch zum NT


  angolul:

  Kálvin (van néhány magyar kötet is, pl. Evangéliumi harmónia, Thessz, Fil, Zsid), valamint angol fordításban minden kommentárja megtalálható az interneten.
  The New International Commentary on the New Testament = NICNT


  New International Greek Testament Commentary = NIGTC


  Word Biblical Commentary = WBC

  International Critical Commentary = ICC


  Hermeneia

  W. Hendriksen (majdnem teljes), Pillar-sorozat (nem teljes, benne pl. D. A. Carson János ev. komm.), Baker (új evangelikál sorozat), Tyndale


  Holland sorozat: De Prediking van het Nieuwe Testament.


  Valamint fontosak a nem sorozatba tartozó kommentárok is, pl. C.K. Barrett János-kommentárja.

  Az Osiris Kiadó egy magyar nyelvű sorozatba kezdett, ennek első kötete Bolyki János emer.prof. János-kommentárja, és 2008-ban megjelent tőle a Jánosi levelek kommentárja is.

  12. Folyóiratok: (
  ehhez lásd SBL Handbook of Style rövidítés-rendszerét!)


  ZNW, Novum Testamentum, New Testament Studies, Neotestamentica, Journal of Biblical Literature, Journal for the Study of the New Testament, Revue Biblique, European Journal of Theology, Theologische Rundschau, Theologische Literaturzeitung, stb.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          Szabolcska Mihály:

Uram, maradj velünk!

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2018
30 éve halt meg

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2018
55 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    REAVER GROVE | urban fantasy frpg