//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE: Egyháztörténelem Első
könyv. Az őskeresztyénségtől az ellenreformár-
cióig. Bp 1936
- Dr RÉVÉSZ IMRE: Egyháztörténelem Első
könyv. Az őskeresztyénségtől az ellenreformár-
cióig. Bp 1936
:

12. III. A reformáció egyháza HARMADIK FEJEZET A protestantizmus mellékágai

12. III. A reformáció egyháza HARMADIK FEJEZET A protestantizmus mellékágai

  2013.11.20. 10:26


III. RÉSZ
HARMADIK FEJEZET

A protestantizmus mellékágai


27. §. ANABAPTISTÁK ÉS ANTITRINTTÁRIUSOK. — AZ IGAZI PROTESTANTIZMUS
 
 

27. §. ANABAPTISTÁK ÉS ANTITRINTTÁRIUSOK. — AZ IGAZI PROTESTANTIZMUS

1. Anabaptisták és antitrinitáriusok

A két nagy reformátori főirányba nem tudta magát beletalálni minden elégedetlen lélek. Sokan voltak abban a forrongó korban, akik épp oly hevesen kívánták, de egészen másként akarták megoldani az egyház és a hit reformját, mint a nagy reformátorok. Ezek rendszerint tiszta szándékú, nemes lelkek voltak. Nagyon sok érzékük volt a régi és az új egyházak bajai és hiányai iránt. De a kritikán túl nem volt sok hasznos mondanivalójuk. A legtöbbnek a feje sokkal kevésbé volt tiszta, mint a szíve. Még önmagukat sem tudták megtalálni, nemhogy versenyezni tudtak volna a Luther és Kálvin szellemi erejével s hatásával. Csak kisebb mozgalmakat tudtak megindítani s ezeket nevezzük a protestantizmus mellékágainak. Két határozottabb jellemű s némileg szervezett csoportot lehet megkülönböztetni köztük.

Az egyik csoport az anabaptisták (= újrakeresztelők) szektája. Ebben középkori eretnekségek emlékei, Wiclif és Husz-féle eszmék, misztikus rajongás és kommunista követelések keveredtek össze. A Biblia betű szerint való követésében látták az igazi keresztyénséget. Az életet és a világot a Hegyi Beszéd betű szerint, tehát tévesen értett parancsai alapján akarták berendezni (pl. tiltották az esküt, a fegyverfogást). Az igaz keresztyén gyülekezet tagjaiul csak nagykorú, tökéletes „szenteket” ismertek el. Ezért Krisztus akaratával szembehelyezkedve elvetették a gyermekkeresztséget és újrakeresztelték a hozzájuk csatlakozottakat. Így éles ellentétbe jutottak a fennálló állami és egyházi renddel is. E miatt kezdettől fogva üldözték őket mind a római katholikus, mind a protestáns hatóságok. De a szenvedés csak növelte rajongásukat. Fanatizmusuk végre forradalmi mozgalmakba keverte őket. A nagy német parasztlázadásban is sokan vettek részt, később pedig hatalmukba kerítették Münster városát s ott egy őrületes „Sionkirályságot” létesítettek vagyonközösséggel és többnejűséggel (1534–1535). Csak nagy katonai erővel lehetett ezt vérbefojtani. Ezután a meglehetősen sokfelé elterjedt szektát irgalmatlanul irtotta az üldözés. Csekély maradékaik főképp a türelmes Hollandiában találtak menedékre. A forradalmi láz elmúltával nagyon csöndes, békés, munkás emberek lettek belőlük. Idővel önálló gyülekezetekké is tudtak szervezkedni. Főbb sajátosságaikat — leginkább a gyermekkeresztség elvetését — híven megőrízték ugyan, egyébként azonban lassan a református tanhoz simultak. Így alakultak ki a ma is fennálló s főleg Angliában és Amerikában nagy és virágzó „baptista” (keresztelő) egyházak.

A másik kiemelkedő csoport az antitrinitáriusoké (= szentháromságtan-ellenesek). Ezek a humanizmus szellemétől áthatott merész gondolkozók voltak, akik az óegyházi dogma — a szentháromság- és a krisztustan — alapos kritikájától és reformjától várták a keresztyénség üdvét. A legkülönb, de egyszersmind legkülönösebb fő volt közöttük Servet Mihály, a nagytehetségű spanyol orvos. Gondolatait a római katholikus és protestáns egyházi körök egyértelműleg közveszélyes eretnekségnek ítélték, annálinkább, mert anabaptista nézeteket is vallott s egyébként is hajlott a rajongásra és a felforgatásra. Hosszas lappangás után, a római katholikus inkvizíció körmei közül Kálvin Genfjébe sodorta kalandor vére. Itt, a kor általános felfogásának, a rendkívüli genfi szigorúságnak és a nagy reformátor türelmetlenségének áldozataként, máglyán kellett meghalnia (1553). — Szellemrokonainak, a kiváló, de szintén szélsőséges magyar Dávid Ferencnek és a higgadtabb olasz Socinus Faustusnak sikerült eszméikkel Erdélyben és Lengyelországban szélesebb körökre is hatni s híveiket kis egyházakká1 tömöríteni. Ezek közül azonban csak az erdélyi „unitárius” (egységhívő) egyház tudott fennmaradni. Később Észak-Amerikában és Angliában is alakultak ilyen unitárius egyházak.

2. Az igazi protestantizmus

Az anabaptistákat, antitrinitáriusokat, mai utódaikat és szellemrokonaikat is protestánsoknak szokták emlegetni. De ezt csak annyiban helyes, amennyiben ezek is, éppúgy, mint a reformátori főirányok, Róma ellen harcoltak s elsősorban a Bibliából érveltek. Mélyebb szellemi rokonság egyáltalán nem volt ezek, meg a Luther és  Kálvin protestantizmusa között. Nem volt pedig azért, mert az anabaptisták és társaik elvetették a hit által való megigazulásról, a mindenható kegyelemről, a predestinációról szóló evangéliumi alaptanokat és az Isten igéjén, a Szentíráson kívül egyéb forrásokra is (misztikus ihletésre, észre) hivatkoztak a maguk tanai hirdetésében. Mai utódaik és szellemrokonaik is legnagyobbrészt így gondolkoznak. Ezért az igazi protestantizmus, azaz a reformátorok tiszta evangéliumi hite és vallása, sem akkor nem vállalhatott, sem most nem vállalhat ez irányokkal közösséget. Az igazi protestantizmus akár lutheri, akár kálvini formájában nem egyéb, mint olyan hit és olyan élet, amely egyedül az Igére hallgat, egyedül Krisztusra támaszkodik és egyedül a kegyetemből táplálkozik. Protestáns az olyan ember, akinek ilyen hite és élete van s aki ezt szóval, tettel és szenvedéssel szakadatlanul meg is bizonyítja, egyben pedig élete árán is ellene áll minden olyan törekvésnek, amely őt és hitbeli testvéreit Krisztustól és az Ő tiszta beszédétől el akarná szakítani.

l Egyházaknak az unitárius és hasonló szellemű vallásközösségeket csak tágabb és nem tulajdonképpeni értelemben nevezhetjük, a megszokásnak hódolva. Igazi egyház csak ott van, ahol teljes hittel, fenntartás nélkül vallják a Péter hitvallását: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia” (Máté 16:16), mert csak ebben a hitben van meg az a kőszikla, amelyre az Úr akarja építeni anyaszentegyházát (Máté 16:18). Ahol pedig a Szentháromságról és a Krisztus istenségéről szóló egyházi tanítást mindenestől elvetik, ott tulajdonképpen ezt a kősziklát vetik el.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!