//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE: Egyháztörténelem Első
könyv. Az őskeresztyénségtől az ellenreformár-
cióig. Bp 1936
- Dr RÉVÉSZ IMRE: Egyháztörténelem Első
könyv. Az őskeresztyénségtől az ellenreformár-
cióig. Bp 1936
:

6. A középkor egyháza II. rész ELSŐ FEJEZET A keresztyénség terjedése, térvesztése

6. A középkor egyháza II. rész ELSŐ FEJEZET A keresztyénség terjedése, térvesztése

  2013.11.20. 09:41


II. RÉSZ
A középkor egyháza
 
ELSŐ FEJEZET

A keresztyénség terjedése, térvesztése


11. §. ÚJ NÉPEK AZ EGYHÁZBAN; AZ IZLÁM
 
 
11. §. ÚJ NÉPEK AZ EGYHÁZBAN; AZ IZLÁM


Az ókorban a Földközi tenger partvidéke, különösen annak keleti része volt a keresztyénség történetének fő színtere. A középkorban ez a színtér áttolódik előbb Itáliára, majd Közép- és Nyugat-Európára. Ennek két fő oka van: az egyik a germán és a szláv népek belépése a keresztyén egyházba, a másik pedig az izlám hódítása.

l. A legrégibb germán keresztyén népek

Már a népvándorlás korában megkezdődött a germánok keresztyén hitre térése. Legelőször (a IV. században) a nyugati gótok vették föl a keresztséget. Tőlük jutott el a keresztyénség többi harcias fajrokonaikhoz: a vandálokhoz, burgundokhoz, keleti gótokhoz is. E népek először mind a keresztyén gondolkodás arianus alakjával ismerkedtek meg, amely a nicaeai zsinat döntése ellenére jó ideig uralkodott a birodalom némely részeiben s egyes császárok pártfogását is élvezte. Az első germán törzs, amely a közzsinatokon megállapított orthodox alakjában ismerte meg és vette föl a keresztyénséget, a frank volt, az V. század legvégén. Mivel pedig akkor a frank volt a leghatalmasabb germán néptörzs, ez a lépés az arianus keresztyénség bukását vonta maga után a germánok között. Egy századdal később kezdődött meg I. (Nagy) Gergely pápa indítására, egy másik hatalmas, hódító néptörzs, az angolszászok megtérítése. Ezek, amikor Britanniába berontottak, ott már a kelta őslakók között virágzó keresztyén egyházi életet találtak. Az angolszász keresztyének kezdettől fogva elismerték a pápa fennhatóságát, amíg a kelták tudni sem akartak erről. Csak nehezen sikerült a hódítóknak elismertetniök a pápa felsőségét. Amíg tehát a frankok megtérése a katholikus orthodoxiának, az angolszászoké már a római egyháznak volt az első nagy diadala az új népek új világában.

2. Az izlám hódításai

A nagy nyugati hódításokkal szemben Keleten a fokozatos térvesztés volt a sorsa a keresztyén egyháznak. Az izlám hódító rohamainak a VII. században egymásután esett áldozátul Szíria, Egyiptom, Észak-Afrika — tehát a birodalomnak éppen ama provinciái, amelyek Róma és Kis-Ázsia mellett legjobban hozzájárultak az ókori egyház fejlődéséhez. A Nyugatot is csak a frank birodalom ellenállása mentette meg a Pirenéus-félszigetet már elözönlött mohamedán áramlattól. A félhold uralma alatt a legtöbb helyt számban és lélekben nagyon aláhanyatlott a keresztyénség. Igazi ellenálló erejük csak a Pirenéus-félsziget keresztyén népeinek maradt. Ezek évszázados harcok után a középkor végére teljesen kiszorították onnan a megvénhedt arab uralmat. Ám Keleten épp ekkortájt (1453) omlott össze az izlám új, friss erejű zászlóvivőinek, a törököknek csapásai alatt a keleti görög keresztyénség és művelődés utolsó bástyája: a kelet-római (bizánci) császárság. A pápák feltüzelték ugyan Európa kereszyén népeit, hogy a Szentföldet és az izlám egyéb ragadományait hódítsák vissza a pogányok kezéből. 1096-ban megindultak s óriási vér- és pénzáldozatokkal két évszázadon át többízben megújultak a hatalmas keresztes hadjáratok. De maradandó sikert egyik sem bírt elérni.

3. A németség megtérítése

A nagy keleti veszteségekért új nyugati hódítások nyújtottak kárpótlást. Frank fegyver és apostoli lelkű szerzetesek missziói buzgalma bevitte a keresztyénséget a német törzsek közé. A német keresztyénség első nagy szervezője a lángbuzgalmú, félelmet nem ismerő angolszász szerzetes, Bonifatius volt. Munkásságát támogatták a frank uralkodók is, de ő elsősorban a pápa tekintélyére támaszkodott és ezt a tekintélyt akarta megyökereztetni a németek közt. Meghalt 754-ben; térítés közben verték agyon a pogányok. Bonifatius munkáját az új Európa első igazán nagy keresztyén fejedelme, a hatalmas Nagy Károly császár (768-814) folytatta a művelődés s a fegyverek erejével. Nagy vérfürdőkkel járt különösen a makacsul ellenálló utolsó pogány német törzsnek, a szászoknak az egyházba terelése. Nagy Károly utódai már nem folytatták ekkora eréllyel a politikai és egyházi hódítást. Így a legészakibb germánok: a skandinávok keresztyén hitre térítése csak sokkal később, a magyarokéval egyidőben következett be.

4. A szlávság megtérítése

Német kard és német szerzetes kapcsolta bele a keresztyén művelődés közösségébe a nyugati szláv törzseket: a cseheket, a lengyeleket s az azóta részben vagy egészben elnémetesedett vendeket, pomeránokat, poroszokat a X–XIII. századok folyamán. A legutolsó pogány szláv törzs, a litvánoké, csak a XIV. század végén lépett be a Nyugat nagy keresztyén népcsaládjába. A keleti és a déli szlávok megtérítése viszont a bizánci államegyház utolsó nagy tette volt: a bulgárok, a Balkán szlávjai, oláhjai és az oroszok ennek a keresztyénségét sajátították el. A szlávok két nagy apostola, Methodius és Constantinus (ismertebb néven Cyrillus) még nyugatabbra, a morvák között is megpróbálta meghonosítani Konstantinápoly hitét, de maradandó sikert nem ért el; itt már hatalmasabb volt a római egyház és a nyugati művelődés ereje.

5. A magyarság megtérítése

A pogány magyarság már honfoglalása előtt sűrűn érintkezett nemcsak zsidó és mohamedán hitű fajrokon törzsekkel, de keresztyén misszionáriusokkal is. Már ezeknek hatása is előkészítette az egyistenhitre s a keresztyénség befogadására. Az új haza határai között kezdett aztán erősebben hatni reá a keresztyénség, részint az itt talált és meghódított szláv népek és avar néptöredék, részint a rabszolgákká tett hadifoglyok útján. Minthogy a magyarság éppen a keleti és a római egyház határterületein ékelődött bele a keresztyén világba, érthető, hogy mindkét oldalról történtek kísérletek megtérítésére. A keleti kísérletek emlékei nagyon homályosak; mindenesetre a bizánci császárság politikai érdekeit is szolgálták. Azonban már Géza fejedelem (970 körül) belátja, hogy népére nézve politikailag előnyösebb a Nyugattal keresni barátságos kapcsolatot. Hogy békés szándékait igazolja az akkori nyugati Európa vezérhatalma, a „római császári” koronát viselő német királyok előtt: befogadja országába az első térítőket, sőt ő maga is megkeresztelkedik. Fia, a már keresztyén anyától született István (997-1038) a cluny-i reform (l. alább 12. § 2.) szellemétől áthatva s a Nagy Károly példáján lelkesedve, személyes hitbuzgalommal folytatja és tetőzi be apja kezdését. Békés és fegyveres úton oly eréllyel lép föl a keresztyénség érdekében, hogy II. Sylvester pápa már néhány év múlva koronát küld neki s ezzel független keresztyén királynak ismeri el (megkoronáztatik 1001 augusztusában), — egyúttal pedig kivételes jogokkal ruházza föl az egyház szervezésére. A szervező munkát István érsekségek, püspökségek alapításával, a benedekrend betelepítésével stb. bölcsen elvégezte. Sikerét bőkezű adakozásokkal és erős törvényekkel biztosította. — Az eszményi lelkű, önfeláldozó nagy királynak keresztyén művelődése biztos alapvetését köszöni nemzete.

A germánok, a szlávok és a magyarok megtérése az egyházat óriási feladat elé állította. Ő volt a görög-római művelődés egyetlen örököse, tehát csak ő adhatta át ennek a kincseit a barbár népeknek. Az egyháznak a népek nagy nevelőjévé kellett lennie. Ezt a feladatot vállalta és megoldotta. Évszázadokon át az egyház kezében volt és őtőle függött a művelődés minden ága. Ez világtörténetileg az egyház legnagyobb érdeme. De azért, hogy ezt kivívhatta, nagy árat is kellett fizetnie: a világi hatalomnak, nagyon sokszor vérontó fegyvereknek a segítségét kellett igénybevennie Krisztus igazságának terjesztésére. Így ez az igazság nem tudott az új népek lelkébe mélyen belegyökerezni. A középkori Európa keresztyénsége, amilyen általános, olyan felszínes is.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!