//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE: Egyháztörténelem Első
könyv. Az őskeresztyénségtől az ellenreformár-
cióig. Bp 1936
- Dr RÉVÉSZ IMRE: Egyháztörténelem Első
könyv. Az őskeresztyénségtől az ellenreformár-
cióig. Bp 1936
:

3. Az ókor egyháza I. rész MÁSODIK FEJEZET A keresztyénség és a római állam

3. Az ókor egyháza I. rész MÁSODIK FEJEZET A keresztyénség és a római állam

  2013.11.20. 09:18


 

I. RÉSZ
MÁSODIK FEJEZET

A keresztyénség és a római állam

4. §. A KERESZTYÉNSÉG ÜLDÖZTETÉSE
5. §. A KERESZTYÉNSÉG MINT A RÓMAI BIRODALOM ÁLLAMVALLÁSA
 


  4. §. A KERESZTYÉNSÉG ÜLDÖZTETÉSE

1. Az előzmények

A római állam az uralma alatt élő népek vallásaival szemben rendszerint türelmet gyakorolt. Csupán a közerkölcsiség és az állami rend tiszteletben tartását kívánta meg bármely vallás híveitől. Ebben az általános vallási türelemben része volt a zsidóságnak is. Sőt ennek még az a kiváltsága is megvolt, hogy nem tartozott résztvenni a császárkultusz gyakorlásában, pedig erre kötelezve volt valamennyi többi engedélyezett vallás (religio licita) követője. Innen van, hogy fennállása első évtizedeiben a keresztyénségnek sem volt része állami zaklatásban. A római hatóságok egyszerűen zsidó felekeztnek nézték s nem törődtek vele. Az a vérengzés, amelynek Nero alatt 64-ben esett áldozatául a római keresztyének nagy tömege, még nem tekinthető igazi állami üldözésnek, minthogy egészen különleges oka volt: ez az eszelős zsarnok Róma felgyújtásának gyanúját akarta önmagáról a keresztyénekre hárítani s ezért végeztette ki őket válogatott, látványos kínzásokkal.

2. Az állam föllépése

Mihelyt az állami hatóságok fölismerték, hogy a keresztyénség a zsidóságtól különböző vallás, hivatalosan is fölléptek ellene, mert követői állhatatosan megtagadták az állami kultuszban való részvételt. Így tehát az I. század legvégétől megkezdődött a keresztyének állami üldözése. Ez egyelőre csak szórványos volt, mert Traianus császár (98–117) csak az esetre engedte meg a keresztyének ellen a törvényes eljárást, ha valaki nyílt panaszt tett ellenük az állam isteneinek megvetése miatt; de határozottan megtiltotta, hogy panasz nélkül vagy névtelen feladások alapján üldözzék őket. Maguk a hatóságok legtöbbször nem is lelték kedvüket az üldözésben, de sokszor a közvélemény nyomása alatt voltak kénytelenek vele. A nép ugyanis általában embergyűlölőknek, istentagadóknak és az állami rend ellenségeinek hitte az elzárkózott életet élő, titkos istentiszteleti öszejöveteleket tartó, az áldozatokban, cirkuszi játékokban részt nem vevő keresztyéneket. Ezért gyűlölte őket s a róluk keringő legképtelenebb rágalmaknak is (emberhús-evés, fajtalankodás, varázslás stb.) hitelt adott. Nagy elemi csapásokban és egyéb bajokban (éhínség, ragály) a tömeg az istenek bosszúját látta a keresztyének eltűrése miatt s ilyenkor parancsolóan követelte: christianos ad leonem, oroszlán elé a keresztyéneket! Erre aztán tömegesen fogdosták össze az illető városban vagy vidéken Krisztus híveit, s ha hitüket meg nem tagadták, mint felségsértőket és szentségtörőket halálra (lefejezés, máglya, cirkuszi vadállatok elé vettetés), vagy a halálnál is borzasztóbb, életfogytiglan tartó büntetésre (bánya, gladiator- iskola) ítélték őket.

3. Az üldözés tetőpontja és bukása

Az üldözések kegyetlensége és a büntetések borzalmai a gyöngébb lelkű keresztyének közül sokat megfélemlítettek és hittagadásra bírtak (ezek voltak az „elesettek” = lapsi). De a hívek mindvégig megállottak s mint vértanúk (martyr) vagy hitvallók1(confessor) tettek bizonyságot Megváltójukról. Ezek a bizonyságtételek sokszor épp a szem- és fültanú pogányokat nyerték meg a Krisztusnak. Egyre szaporodó megrendítő megtérések igazolták a Tertullianus mondását: Semen est sanguis christianorum (mag a keresztyének vére). A III. század közepére az egyház már annyira megerősödött, hogy a római államnak a leszámolás erősebb eszközeiről kellett gondoskodnia. Decius és Valerianus császárok (250 körül) tűrhetetlennek tartották, hogy a birodalom alattvalóinak egy folyton növekvő csoportja következetesen kivonhassa magát az állami kultuszból. Megindították tehát az első rendszeres és általános, minden provinciára kiterjedő üldözést. Ez egy évtizedig tartott, borzalmat borzalomra halmozott, de célját: a keresztyének kiirtását még sem érte el. Ezután háborúk és belviszályok egyelőre megakadályozták a császárokat a rendszeres üldözés folytatásában. Csak 300 körül tett még egy kísérletet a birodalom újjászervezője, Diocletianus császár és uralkodótársai. Ez az üldözés kegyetlenségben és tervszerűségben valamennyi előzőt fölülmúlta s különösen a keleti gyülekezeteket sújtotta rettenetesen. Azonban a Diocletianus utódai közt kitört egyenetlenségek csakhamar mérsékelték a hevét. Végül az egyeduralomért küzdő vetélytársak közül Constantinus belátta, hogy a hatalmasan szervezett és csodásan ellenálló erejű keresztyén egyház megsemmisítése immár lehetetlen; a római állam számára, ha belső rendjét és békéjét biztosítani akarja, csak egy út marad hátra: az egyházzal szövetkezni.2

1 Így hívták azokat, akik hitükért halált nem, csak fogságot vagy bántalmakat, kínzást szenvedtek.
2 A diocletianusi üldözés korában játszik Móra Ferenc Arany koporsó c., nagy tanulmányon alapuló vonzó regénye. 

5.§. A KERESZTYÉNSÉG MINT A RÓMAl BIRODALOM ÁLLAMVALLÁSA


l. Nagy Konstantin és utódai; a pogányság vége

Constantinust a történelem ,,nagy”-nak nevezi. Méltán, mert csodálatos világossággal ismerte fel, hogy a római birodalom a keresztyénség fenntartó erejét nem nélkülözheti. Ezt a felismerést a politikai érdek is sugallta neki, nemcsak a vallásos érzés. Az „in hoc signo vinces” látomás legendaszerűen kiszínezett történet, bár az alapja Konstantinnak személyes élménye lehetett. Az bizonyos, hogy Krisztusban maga is őszintén hitt, de a keresztyén vallásban és egyházban főként politikai tényezőt látott. Amikor már a többi vetélytársai fölött diadalt aratott, mint nyugati császár keleti uralkodótársával, Liciniusszal együtt 313-ban rendeletet adott ki, amelyben a keresztyénséget engedélyezett vallásnak (religio licita) ismerte el. Amikor aztán ezt az utolsó vetélytársát is letörte s a birodalom egyedüli ura lett, még határozottabban pártját fogta a keresztyénségnek. Bőséges erkölcsi és anyagi támogatásban részesítette az egyházat és papjait. De azért a még mindig nagyon erős pogánysággal sem szakított teljesen és csak a halálos ágyán keresztelkedett meg. Utódai tovább haladtak a tőle kijelölt úton. Az egy Julianus volt kivétel, aki a keresztyén vallást és egyházat egyes képmutató keresztyének miatt nagyon meggyűlölte. Ő egy utolsó kísérletet tett a keresztyénség elnyomására és arra, hogy a pogány vallásosságot a filozófia segítségével visszaállítsa régi fényébe. Ez a kétségbeesett kísérlet azonban főleg Julianus korai halála (363) miatt hamar megbukott. Ezóta a keresztyénség háborítatlanul élvezhette kiváltságos helyzetét a birodalomban, míglen Nagy Theodosius császár (380) kizárólagos államvallássá emelte s a pogány vallások gyakorlását eltiltotta és üldözőbe fogta. Ettőlfogva a pogányság a közéletből kiszorult. A végső csapást a pogányság szellemi életére a birodalom utolsó nagy császára, I. Justinianus mérte, midőn a világhírű athéni főiskolát (529) bezáratta. A művelődés fegyvereitől is végleg megfosztott pogányság kihúzódott az elmaradottabb vidéki lakosság, meg a nagyvárosi nép-alj közé. Ezekben a körökben aztán még sokáig és szívósan fennmaradt.3

2. A császári egyházpolitika

A császárok a keresztyénség diadalát azért segítették elő, mert az egységesen szervezett egyházban új, erős kötőanyagot nyertek a lazulni kezdő birodalmi egység számára. Ezért az volt a legfőbb gondjuk, hogy magának az egyháznak az egységét mindenáron megóvják. E célból beleavatkoztak az egyház legbensőbb ügyeibe, például a tan és a fegyelem kérdéseibe is. Még erőszakos eszközök alkalmazásától sem riadtak vissza, csakhogy véget vessenek az egyház egységét fenyegető viszályoknak. Az egyház a császári beavatkozásoknak sok hasznát látta, de nagy árat fizetett érte: szabadságát. Ura és parancsolója a császár lett. Ez volt az ú. n. caesareopapismus. Ez azonban teljes kifejlődésre csak a keletrómai birodalomban juthatott: itt az egész középkoron át fennállott, míg Nyugaton már nem volt ideje kifejlődni.

3 De a „paganus” név, melyből a magyar „pogány” szó lett, nem onnan ered — amint régebben gondolták — , hogy végtére a városok népe mind keresztyénné lett s a nem- keresztyéneket „falusiak”-nak (pagani) gúnyolta. A „paganus” szó a nem- keresztyénekre alkalmazva már akkor is előfordul, amikor a pogányság még távolról sem volt a vidékre kiszorulva. Valódi eredete a paganus-pogány névnek az, hogy a keresztyének magukat Krisztus katonáinak (milites Christi) tekintették 2 Tim. 2:3 szerint,a nem-keresztyéneket viszont olyanoknak, akik ebből a szent katonáskodásból kivonják magukat, tehát „pagani”-nak, ahogyan a római köznyelvben a nem-katonát, a „civilt” nevezték.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!