//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- HEIDELBERGI KÁTÉ AZ ÚJ 2013 ÉVI FORDÍTÁ-
SA
- HEIDELBERGI KÁTÉ AZ ÚJ 2013 ÉVI FORDÍTÁ-
SA
:

5. A FIÚ ISTENRŐL 1 -19 .ÚRNAPJA 29 -52 kérdés-felelet

5. A FIÚ ISTENRŐL 1 -19 .ÚRNAPJA 29 -52 kérdés-felelet


  • A FIÚ ISTENRŐL

  •  

   11. úrnapja


   29. Miért nevezik Isten Fiát Jézusnak, azaz Üdvözítőnek?

   Azért, mert ő szabadít meg bűneinktől,1
   és mert üdvösséget másnál sem keresni nem kell, sem találni nem lehet.2

   1 Mt 1,21; Zsid 7,25

   2 ApCsel 4,12


   30. Hisznek-e tehát az egyedül üdvözítő Jézusban azok, akik boldogságukat és üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál, vagy máshol keresik?


   Nem. 
   Bár dicsekednek az egyedül üdvözítő és megváltó Jézussal, valójában megtagadják őt.1
   Mert vagy nem tökéletes megváltó Jézus, vagy azoknak, akik őt igaz hittel elfogadják, mindent őbenne kell megtalálniuk, ami az üdvösségre szükséges.2

   1 1Kor 1,13; Gal 5,4

   2 Ézs 9,6; Kol 1,19–20; 2,10; Jn 1,16


   12. úrnapja


   31. Miért nevezik őt Krisztusnak, azaz Felkentnek?

   Azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlelkével felkente1 a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká,2 aki kijelentette Isten titkos végzését és akaratát a mi váltságunkról;3
   egyetlen főpapunkká,4 aki testének egyetlen áldozatával minket megváltott, és az Atya színe előtt szüntelenül könyörög értünk;5
   továbbá örökkévaló királyunkká, aki minket igéjével és Szentlelkével kormányoz, és a megszerzett üdvösségben oltalmaz és megtart.6


   1 Zsid 1,9

   2 5Móz 18,15; ApCsel 3,22

   3 Jn 1,18; 15,15

   4 Zsoltár 110,4; Zsid 7,21

   5 Róm 8,34; 5,9–10

   6 Zsoltár 2,6; Lk 1,33; Mt 28,18; Jn 10,28


   32. Miért neveznek téged Krisztusról keresztyénnek?1

   Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, 
   és így az ő felkenetésében is részes vagyok,2 
   azért, hogy nevéről vallást tegyek,3 magamat élő hálaáldozatul neki átadjam,4 
   és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak,5 
   ez élet után pedig vele együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam.6

   1 ApCsel 11,26

   2 1Jn 2,27; ApCsel 2,17; Jóel 3,1

   3 Mk 8,38

   4 Róm 12,1; Jel 5,8; 1Pt 2,5.9; Jel 1,6

   5 1Tim 1,18–19

   6 2Tim 2,12


   13. úrnapja


   33. Miért nevezik Krisztust „Isten egyszülött Fiának”, ha mi is Isten gyermekei vagyunk?

   Azért, mert egyedül Krisztus örökkévaló és természet szerinti Fia Istennek;1 
   mi pedig – Krisztusért, kegyelem által – Isten fogadott gyermekei vagyunk.2

   1 Jn 1,1–3.14.18; Zsid 1,2

   2 Róm 8,15–17; Ef 1,5–6


   34. Miért nevezed őt „mi Urunknak”?

   Azért, mert saját tulajdonává tett minket azáltal, hogy testünket-lelkünket a bűntől és az ördög hatalmából megváltotta, mégpedig nem holmi ezüstön vagy aranyon, hanem az ő drága vérén.

   1Pt 1,18–19; 2,9; 1Kor 6,20; 7,23


   14. úrnapja


   35. Mit jelent az, hogy „fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától”?

   Azt, hogy Isten örök Fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad,1 Szűz Mária testében és vérében, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet vett magára,2
   mert így lehetett Dávid valóságos utódja,3 s embertársaihoz mindenben hasonló,4kivéve a bűnt.5

   1 Jn 1,1; Róm 1,4; 9,5

   2 Jn 1,14; Gal 4,4; Mt 1,18.20; Lk 1,27.35

   3 Zsoltár 132,11; Róm 1,3

   4 Fil 2,7

   5 Zsid 4,15


   36. Mit használ neked Krisztus szent fogantatása és születése?

   Azt, hogy ő közbenjárónk,
   aki ártatlanságával és tökéletes szentségével Isten előtt elfedezi bűneimet, melyekben fogantattam.

   1 Zsid 2,16–17

   2 Zsolt 32,1; 1Kor 1,30


   15. úrnapja


   37. Mit értesz azon, hogy „szenvedett”?

   Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében-lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne elleni haragját,1 
   hogy szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal2 testünket-lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, 
   és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk.

   1 1Pt 2,24; Ézs 53,12

   2 1Jn 2,2; 4,10; Róm 3,25


   38. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt?

   Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el,1
   és ezáltal megmentsen minket Isten szigorú ítéletétől, amely mindnyájunkra várt volna.2

   1 ApCsel 4,27–28; Lk 23,14; Jn 19,4

   2 Zsolt 69,5; Ézs 53,4–5; 2Kor 5,21; Gal 3,13


   39. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna meg?

   Nagyobb, 
   mert ez tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt.1 A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.2

   1 Gal 3,13

   2 5Móz 21,23


   16. úrnapja


   40. Miért kellett Krisztusnak a halált is elszenvednie?

   Azért, mert Isten igazságossága és igazsága miatt1 mással nem lehetett eleget tenni az ember bűnéért, csak Isten Fiának halálával.2

   1 1Móz 2,17

   2 Zsid 2,9.14–15


   41. Miért temették el?

   Azért, mert ez bizonyítja, hogy valóban meghalt.

   Mt 27,59–60; Lk 23,52–53; Jn 19,38–42; ApCsel 13,29


   42. Ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalnunk?

   Azért, mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés,
   hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre.

   Jn 5,24; Fil 1,23; Róm 7,24


   43. Mi hasznunk van még Krisztus áldozatából és kereszthalálából?

   Halálának erejével óemberünk ővele együtt megfeszíttetik, megöletik és eltemettetik,1
   hogy a test gonosz indulatai ne uralkodjanak többé rajtunk,2 hanem hálaáldozatul neki szenteljük magunkat.3

   1 Róm 6,6–7.11; Kol 2,12

   2 Róm 6,12

   3 Róm 12,1


   44. Miért teszed hozzá: „alászállt a poklokra”?

   Azért, hogy nagy fájdalmaim és súlyos kísértéseim között is biztos legyek abban, hogy Krisztus, az én Uram kimondhatatlan félelmével, fájdalmaival és rettegéseivel, amelyeket lelkében is elszenvedett a keresztfán és annak előtte, megszabadított a pokol félelmétől és gyötrelmeitől.

   Ézs 53,10; Mt 27,46


   17. úrnapja


   45. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?

   Először azt, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságosságban, amelyet halálával szerzett.1
   Másodszor: hatalmával már most új életre támaszt minket is.2
   Harmadszor: Krisztus feltámadása a mi boldog feltámadásunk záloga.3

   1 1Kor 15,17.54–55; Róm 4,25; 1Pt 1,3.21

   2 Róm 6,4; Kol 3,1.5; Ef 2,5

   3 1Kor 15,12; Róm 8,11


   18. úrnapja


   46. Hogyan érted azt, hogy „felment a mennybe”?

   Úgy, hogy Krisztus tanítványai szeme láttára emeltetett föl a földről a mennybe,1
   és a mi javunkra van ott,2 míg ismét eljön ítélni élőket és holtakat.3

   1 ApCsel 1,9; Mt 26,64; Mk 16,19; Lk 24,51

   2 Zsid 4,14; 7,25; 9,24; Róm 8,34; Ef 4,10; Kol 3,1

   3 ApCsel 1,11; Mt 24,30


   47. Eszerint nincs velünk Krisztus a világ végezetéig, amint ezt nekünk megígérte?1

   Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. 
   Emberi természete szerint nincs többé a földön,2 
   de istenségével, felségével, kegyelmével és Szentlelkével soha nincs távol tőlünk.3

   1 Mt 28,20

   2 Mt 26,11; Jn 16,28; 17,11; ApCsel 3,21

   3 Jn 14,17–19; 16,13; Mt 28,20; Ef 4,8.12


   48. Nem válik-e el ily módon egymástól Krisztus két természete, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni ott van?

   Semmiképpen nem. 
   Mert az isteni természet felfoghatatlan, és mindenütt jelen van.1
   Ebből szükségszerűen következik, hogy a magára vett emberi természeten kívül is, de abban magában is benne van, és azzal személy szerint egyesülve marad.2

   1 ApCsel 7,49; Jer 23,24

   2 Kol 2,9; Jn 3,13; 11,15; Mt 28,6


   49. Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?

   Először, hogy ő a mennyben Atyja színe előtt értünk könyörög.1
   Másodszor, hogy a mi testünk ővele már a mennyben van, s ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait is fölemel magához.2
   Harmadszor, hogy ő viszontzálogul az ő Lelkét küldi le nekünk,3 akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafenn valókat, ahol Krisztus ül Istennek jobbján.4

   1 1Jn 2,1; Róm 8,34

   2 Jn 14,2; 20,17; Ef 2,6

   3 Jn 14,16; ApCsel 2,1–4.33; 2Kor 1,22; 5,5

   4 Kol 3,1; Fil 3,14.20


   19. úrnapja


   50. Miért teszed hozzá: „ül a mindenható Atya Istennek jobbján”?

   Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen: ő az anyaszentegyház feje,1 aki által az Atya mindeneket kormányoz.2

   1 Ef 1,20–23; Kol 1,18

   2 Mt 28,18; Jn 5,22


   51. Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi Fejünknek ez a dicsősége?

   Először azt, hogy Szentlelke által mibelénk, tagjaiba mennyei ajándékokat áraszt.1
   Másodszor, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart minket.2

   1 Ef 4,8

   2 Zsolt 2,9; Jn 10,28; Ef 4,10


   52. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat?

   Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett;1
   hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti,2 engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz.3

   1 Lk 21,28; Róm 8,23; Fil 3,20; Tit 2,13

   2 2Thessz 1,6–10; Mt 25,41–43

   3 Mt 25,34

  •  

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!