//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A magyarországi református énekeskönyv
zsoltár- és dicséret szövegeinek értelmezési-
problémái
- A magyarországi református énekeskönyv
zsoltár- és dicséret szövegeinek értelmezési-
problémái
:

2. Kérdőív feldolgozás

2. Kérdőív feldolgozás


 Általános iskolai korosztály

3 válaszadó adott jó választ: „Tanúskodás”, „A napok tanúsítják Isten bölcsességét”, „A bizonyítják, igazolják Isten dicsőségét”. 18

10-en nem válaszoltak a kérdésre.

1 diák a „Nem tudom”-mal válaszolt.

14 válaszadó a 'tudomány', 'tudás', 'bölcsesség' értelemmel magyarázta a szót: Pl.:

Tudomány: pl.: Egy gyerek a tudomány egyetemen tanul”, „A Tudomány bölccsé tesz”,

Isten mindentudó”, „Minden nap bölcsebbek leszünk”, „Minden nap tanulunk valami újat az Istenről”, „A tudományok tőle vannak”, „Bölcs isten”, „Nagyon bölcs”, „Tudása van”, „A napokban van Isten bölcsessége, tudása”, „Tudást, ismeretet, tényeket”, „Minden nap lehet tanulságos és azt a hibát, amit aznap elkövettünk másnap nem fogjuk”. (Optimista felfogás!)

Érdekesség: Az „Isten lentről néz bennünket és megbünteti a rosszakat” válasz elég nehezen kapcsolható ehhez a kérdéshez, hacsak nem az Isten mindenhatóságára, mindentudóságára gondolunk. Az „egymásnak beszélnek Isten és szolgái cselekedetét”-ben érezhető némi tanúbizonyságról szóló árnyalat, hiszen aki beszél valamilyen cselekedetről, az tanúságot is tehet arról. Az „egy éj a más éj-nek, Beszél az Is-ten-nek az ő nagy bölcsességéről” idézet a zsoltár folytatása. Válasz híján tovább idézte a szöveget, tanúsítva azt, hogy már ismeri ezt az éneket.

Középiskolai korosztály

2 válaszadó adott jó választ: „Tanúskodik”, „Tanúságtételt, bizonyságot”.

4-en nem válaszolták meg ezt a kérdést.

18-an a 'tudás', 'tudomány', 'bölcsesség', 'ismeret' értelmezést adták meg. Pl.: „Nagy tudást”, „Bizonyságot, ismeretet adnak”, „A napokkal, változásokkal meglátszik Isten munkája, a napokkal egyre jobban meglátszik Isten bölcsessége”, „Ismeretet, tudást adnak, napról-napra egyre jobban megismerjük isten bölcsességét”, „Tudományt: példát, mintát, tanítást az ő bölcsességéről”, „Mindennap megtudsz valami jót bölcsességéről”, „Minden nap Isten bölcsességére utal”, „Bölcsességet, okosságot mutat”.  19

Érdekesség: 5 diák a 'bizonyítják', 'igazolják' értelemmel magyarázták a jelentést, amely rokon értelmű kifejezés is lehet a „tanúsít”-tal, de nem figyel eléggé a megadott szóalakra, ennek ellenére helyes válaszként is értelmezhető. „Megbizonyítják azt, hogy milyen bölcs”, „Bizonyítják, nyilvánvalóvá teszik”, „A napok bizonyítják az ő hatalmát”, „A napok igazolják Isten nagyságát. Azzal, hogy mindig új napra ébredünk, tudatja, hogy van Isten”.

1 válaszadó egyszerűen kihagyta a „Tudomány” szót: „A napok mutatják Isten bölcsességének nagyságát”, amely szintén utalhat a tanúságra.

Felnőtt korosztály

5-en adtak jó választ: „A napok is tanúskodnak az ő bölcsességéről”, „Tanúskodik”, „A napok tanúskodnak, bizonyítják azt, hogy Isten velünk van és támogat minket”, „Tanúsítanak, az Úr bölcsességéről beszélnek egymásnak”, „Tanúsítják, bemutatják,” „Tanúskodnak, bizonykodnak”.

2-en nem válaszolták meg a kérdést.

17-en a 'tudás', 'tanulás', 'bölcsesség', 'ismeret' jelentéskörrel próbáltak magyarázatot adni. Pl.: „Minden nap tanulunk valami újat és Isten kegyelméből részesedést kapunk”, „Tudást adnak”, „Minden nap többet tanulhatunk, tudhatunk meg bölcsességéről”, „Ha részletesebben megnézzük Jézus tanításait, akkor napról-napra többet tudunk meg róla”, „Ismeret, bemutatás”, „Tudás”, „Egyik napról tanulunk a másikra. Egyre erősebbek leszünk hitünkben”, „Minden nap egyre több dolgot tudhatunk meg a mi Istenünkről, ezáltal annál jobban tisztelhetjük, imádhatjuk őt”, „Isten bölcsességét napról-napra megtanuljuk”, „Tudást, tapasztalatot, ismeretet, tanítást, annak átadását egymásnak”.

Érdekesség: 3 válasz is azt valószínűsíti, hogy a „példát” a helyes megoldás. Ez talán azért lehet, mert a „példát mutat” állandósult szókapcsolat idéződött fel a „mutat” szó 20  megjelenésével. A felnőtt korosztály válaszai között itt is találhatunk kissé szabadon értelmezett válaszokat „kánaáni nyelven”. Pl.: „Az előző napok rámutatnak a hibákra, amiket többször nem kellene vétenünk. Megbizonyosodhatunk Isten gondviseléséről”, „Egy nap sem múlik el úgy, hogy Isten ne figyelne ránk”.

Összegzés: Csak kevesen, 10-en (11.1%) gondolják, hogy e szó jelentése 'tanúsítani, tanúbizonyságot tenni', illetve 5-en közel jártak a helyes megoldáshoz a „bizonyítják” válasszal. Lehet, hogy így tanulták az egyházi ének órán, de ez csupán feltételezés, a megoldások egyezése a véletlennek is köszönhető. A válaszadók nagy része, 49 (54,4%) a 'tudás', 'bölcsesség', 'ismeret' értelmezést tartja valószínűnek, A „bölcsesség” szó gyakori előfordulása annak is köszönhető, hogy az idézett szövegrészletben is megtalálható: „az ő nagy bölcsességéről”, de nem ezt a szót kellett értelmezni.

És szép kies folyóvízre legeltet (23. zs.) jel.: 'szép, gyönyörű, kellemes'

Általános iskolai korosztály

9 válaszadó jó magyarázatot adott. Pl.: „Gyönyörű”, „Barátságos, gyönyörű, szép”, „Tiszta, szép”, „Szép”, „Szép, kellemes”. Volt, aki bővebben is magyarázta az idézetet, melyben jól határozta meg a szót, de mellé egyéb képzetek is kapcsolódtak: „Jó és szép helyre szeretne vinni minket, és aki hagyja, azt oda is viszi”, „Szép ligetes folyóparton vigyáz rá, mint a pásztor”, „Gyönyörű mezőn egy szarvas legel”. Felfedezhető ezekben a megfogalmazásokban a rendkívül népszerű, gyakran énekelt, ezáltal ismert 42. zsoltár képi világa. A „patak - folyóvíz - szarvas kívánkozik – legel” képek keverednek ezekben a meghatározásokban.

5-en nem válaszolták meg ezt a kérdést. 21

2-en „Nem tudom”-mal feleltek. 7-en adtak olyan magyarázatot, melyek nem voltak pontosak, de a pozitív- minőség tartalma felfedezhető válaszul adott szavaiknak. Pl.: „Díszes patak”, „Tiszta”, „Feleslegességtől mentes, tiszta”, „Megmutatja a jó utat”, „Jó útra térít”, „Fás, ligetes”.

4-en inkább valamilyen 'pozitív mennyiségre, méretre' gondoltak: „Tágas, széles”, „Bőséges”, „Nagy”, „Bőséges”.

Érdekesség: 3 diák a korábban felnőtteknél látott, inkább rájuk jellemző, elvont értelmezést adott: „Beszélget Istennel”, „A mennyek országába visz”, „Az ő ösvényére vezet”, Válaszukban a „vezet”, „visz” szavakat a „folyóvízre legeltet” kifejezés hívhatta elő.

Középiskolai korosztály

10 válaszadó adott jó választ: Pl.: „Szép, termékeny, díszes”, „Gyönyörű”, „Kellemes,

barátságos”, „Szép, tiszta, sekély”, „Gyönyörű, élettel teli”, „Gyönyörködtető, szép hely, táj”, Szépséget jelent”, „Szép, gazdag élővilágú.” „Szép, tiszta vizű helyre visz”.

5-en nem válaszolták meg ezt a kérdést.

6-an adtak olyan magyarázatot, melyek nem voltak pontosak, de 'pozitív-minőség' tartalmuk felfedezhető: „Élettel teli, élő”, „Tiszta vizű folyó, ódon, vad, elhagyatott, de mégis vonzó táj”, „Virágos, idillikus”, „Hűvös, bájos”, „Az idilli szóval tudnám kifejezni. A kies szerintem a tökéletest jelenti Isten országában”.

3-an valamilyen 'pozitív mennyiségre, méretre' gondoltak: „Bővizű, gazdag mindenben”, „Bőséges”, „Bőséggel lát el”. 22

Érdekesség: Több válaszban is megjelenik a „kietlen”, mint a „kies” ellentétét jelentő szó. Pl.: „Kietlen ellentéte, sűrű növényzettel beborított, dús”, „A kietlen ellentéte, tehát bővizű, gazdag”, „A kietlen - vagyis puszta, üres - ellentéte”, „A kietlen ellentétje, vagyis szép, virágzó életdús”. Ezen válaszokat természetesen be lehetett volna sorolni a fenti, 'pozitív minőség-mennyiség' kategóriákba is, de a „kietlen” szó ellentéteként való meghatározást markánsabbnak ítéltem meg.

Elvont értelmezéseket is olvashatunk: „Isten nekünk a híveinek mindig a legjobbat adja nekünk”, „Kies folyóvíz = hit”.

Felnőtt korosztály

6 válaszadó adott jó választ: „Gyönyörű, (de mégis van benne valami, ami bizonytalanná tesz minket affelől, hogy milyen. Kies: szép, zöld, túl jó)”, „Szép, gazdag”, „A kies folyóvíz az szépséges, élettel teli folyóvízre utal. Nem véletlen, hiszen a víz az életfeltétel”, „Szép, gazdag, dús folyóvízre legeltet”, „Szép, tiszta, jó útra terel minket”, „Gyönyörű folyóvizeknél, vízpartra futó mezőn, partmenti pázsiton”.

11-en adtak olyan magyarázatot, melyek nem voltak pontosak, de 'pozitív-minőség' tartalmuk felfedezhető: Pl.: „Termékeny, bőséges”, „Tiszta”, „Friss, tiszta”, „Nyugodt, nyugodt körülmények közt lehetünk vele”, „Csöndes, nem mérges”, „Csendes, tiszta, csordogáló”, „Sima, nyugodt”. 4-en nem válaszoltak a kérdésre.

Érdekesség: A középiskolásoknál érdekességként említettem, hogy a „kietlen” ellentéteként határozták meg többen e szót. A felnőtteknél is felbukkan ez a megoldás, csakhogy pontosan emez ellentéteként. Meglepő, de a „kies” szót a „kietlen”-nel azonosították. Pl.: „Sivár, kietlen”, „Kietlen, sekély folyóvíz”, „Kietlen”, „Kies = kietlen. Véleményem szerint a zsoltárban a kietlen inkább a tiszta, érintetlen folyóvízre utal”.

Van, aki a „kies” szónak 'messze lévő' értelmet tulajdonít. 23

Elvontabb, általánosabb értelmezés: „Jó útra terel”, „Megmutatja a helyes utat”, „Az Úrba vetett hit által erős, istenfélő lélek - ezt jelenti”, „Pásztorként bánik velünk az Úr”.

Összegzés: Pontos választ csak 25-en (27.7 %) adtak. A válaszadók többsége, 35-en (38.8%) határozottan 'pozitív minőség-mennyiség' jelentést tulajdonított a szónak. Azt is meg kell említeni, hogy a nem teljesen tökéletes válaszokat nehéz volt csoportosítani sokszínűségük miatt. Valószínűleg más szempontok szerint is el lehetett volna végezni a rendszerezést. A pontos válaszadók is a helyes szó után még olyan jelentésű szavakkal folytatták meghatározásukat, mint amilyenekkel a többiek, akik csak körüljárták a helyes választ. De az ő meghatározásaikban mindenképpen szerepelt a pontos jelentése is „kies2 szónak.

Vessződ és botod megvígasztal engem (23. zs.) jel.: 'az Úr pásztorolása biztonságot nyújt a zsoltárosnak, a híveknek' („Itt átvitt értelemben a pásztorbotról és egy, a fején többnyire fémmel beborított bunkósbotról van szó: az előbbivel az ószövetségi pásztor a nyáját tereli, az utóbbival pedig szükség esetén az a vadállatoktól, a támadóktól védi”- A. Molnár Ferenc 1996: 212)

Általános iskolai korosztály

2 válaszadó adott jó választ. Az ő válaszaikban felfedezhető a 'pásztorbottal való vezetés, mely biztonságot ad': „Vezetésed erőt ad”, „Iránymutatásod erőt ad”. Feltételezhetően ők már hallottak az ószövetségi pásztorok tevékenységéről.

9-en nem válaszolták meg a kérdést. 1 diák a „Nem tudom”-mal válaszolt. 24

5-en a 'védelem', 'biztonság' jelentéssel határozták meg a kifejezést, melyet a bot nyújt, vagy Isten nyújt a bot segítségével. Ez közel áll a helyes értelmezéshez, de nincs benne a 'pásztorolva vezetés' tartalom: „Megvéd a bottal, vesszővel”, „Vessződ és botod megvígasztal, megvéd engem”, „Megvéd Isten a botjával”, „Valamilyen védelem, amit a vessző illetve a bot nyújt”, „Védelem”.

9 válasz közös tartalmi jegye az, hogy a 'büntetés', 'rossz történés' értelemmel ruházzák fel a kifejezést, amely után egyes válaszolók szerint a jó következik, Isten megvigasztal. Pl.: „Isten szigorú”, „Ha büntet, értünk teszi”, „Bár megfed, de oltalmat találunk nála”, „A bajból is származhat jó”, „Ha ki is kapunk utána megvígasztal”, „A rossz után reménykedünk a jó után”, „Erőszaknál is lehet valami jót”.

Érdekességek: A válaszaiban senki sem írta le helyesen a „vigasztal” szót, mindenki a

zsoltárszöveg szerinti hosszú í-vel írott „megvígasztal” alakot használta. Lehet, hogy ez, a ma már helytelen alak, rögzült is egy-két diák helyesírásában. Szokatlan válaszok: „Nem szükséges Istennek melletted lenni, elég ha csak a bota van”, „A rossz is jó”, „Nem szomorú soha”, „Szíved és lelked megvígasztal engem”.

Középiskolai korosztály

7 válaszadó jó választ adott. Pl: „Jézus a mi pásztorunk, a pásztor pedig terelő botot használ. A bottal megvédelmez bennünket a gonosztól”, „Isten irányítása vezet”, „A pásztorbot, a vezetés megvígasztal, az Úr vezet minket”, „A pásztor jelenlétét bizonyítja, ami segítség és fegyelmező eszköz is lehet”, „Régi jelkép, a bárányokat a pásztorok úgy vezették a sötétben, hogy a botjukat a vezér ürünek támasztották és ettől megnyugodtak”.

4-en nem válaszolták meg a kérdést. A további válaszok ennél a korosztálynál is nagyon sokszínűek. 13 válasz közös tartalmi jegy itt is az, hogy a 'büntetés', 'rossz történés' értelemmel ruházzák fel a kifejezést, amely után 25

egyes válaszolók szerint a jó következik. Pl: „Ha bánt is, jól esik, mert tudom, hogy utána jobb lesz”, „A fenyítéseid, a szenvedések a javamat szolgálják”, „Valakit, ha szeret az Úr, megfenyíti, de mint apa a fiát, akit kedvel”, „Bűneimet felismerve Isten büntetése által felszabadulok ezek alól”, „Ha büntetsz, az is vigaszt ad”, „Nevelő célzattal büntet”, „Ha Isten megbüntet, ne szomorkodjunk”, „A bot is segít, vígasztal, mert bűnünk ellenébe kapjuk”.

Érdekesség: Volt, aki ügyesen kivágta magát, a kérdést feltevőre hárítva át a felelősséget: „Gondolom ez is egy olyan sor, ami a többivel válhat értelmessé”. Akadt olyan is, aki nem értelmezte ugyan helyesen a szöveget, de megpróbált magyarázatot adni, hogy vajon miért használta a zsoltáríró ezt a kifejezést: „A hívőt, ha a dolgok nem úgy jönnek össze, ahogy akarják, akkor ezt Isten botjának képzelik. Nevelési célzata van ennek a zsoltárnak. Oly mélyen hisznek Istenben, hogy még a verést is vígasznak veszik”. Egyéb érdekes válasz: „Istenre úgy lehet támaszkodni, mint a botra”.

Felnőtt korosztály

4 válaszadó adott jó választ: „A pásztor terelő botját látja a nyáj, jó helyre vezetik. A súlyos (furkós) botjával véd, biztonságos a helyzetem, ameddig vezet és véd”, „Irányítása megnyugtat”, „A pásztorbot, amivel jó útra terel, érezteti, hogy ott van”, „Utalás a pásztorbotra”.

2-en nem válaszolták meg a kérdést.

Ennél a korosztálynál a válaszadók elsöprő többsége, 17-en gondolják úgy, hogy 'büntetés', 'rossz történés' jelentése van ennek a kifejezésnek, amelyet Isten nevelő célzattal, szeretetből bocsát ránk. Pl.: „Az is boldogít, ha bűneim miatt, neheztelsz rám”, „Isten szeretetből néha akaratunk ellenére megfenyít bennünket, de ez mindenképpen a mi javunkra van”, „A bűn következménye a bűnhődés. Bűnbánat után bűnbocsánat következik, tehát bűneink ellenére Isten szeret”, „Az Isteni szigor példázata”, „Szenvedni kell a megvigaszulásért”, „A bot arra 26 utal, hogy néha megbüntet, de még a büntetése, az ütése is megvigasztal, mert tudom, hogy szeret”.

Érdekesség: Egyes esetekben, mintha a gyakorló szülő szólalna meg a válaszokban: „Az a jó szülő, aki megdorgálja gyermekét. Az Úr büntetése csak javunkra válhat”, „A fegyelmezés is hozzátartozik Isten irgalmához”, „Fenyítése hasznomra van”.

Összegzés: 13-an (14.4%) válaszolták meg helyesen a kérdést. Az elsöprő többség, 39-en (43.3%) főleg a felnőtteknél 'büntetés', 'rossz történés' jelentést tulajdonít a kifejezésnek. A fiatalabbaknál sokkal többször jelenik meg az az értelmezés, hogy Isten valamilyen veszedelemtől óv meg minket a botjával, ellentétben a felnőttek véleményével, akik inkább a „nem ellened, érted veszekszem” gondolat fedezhető fel. Az is kijelenthető, hogy az eltérő válaszokban is van közös, mégpedig az, hogy ezt a kifejezést mindenki igen erős képiséggel írja le: a bottal büntető Isten, a vezető pásztor, a fenyítő szülő stb. Mint a szép híves patakra (42. zs.) jel.: 'hűvös'

Általános iskolai korosztály

3 válaszadó adott jó választ: „Hűvös”, „Hűvös, hideg, hűs”, „Hűvös, hideg”.

9-en nem válaszoltak a kérdésre 1 diák a „Nem tudom”-mal felelt. 27

13-an úgy vélték, hogy 'szép', 'díszes', esetleg 'tiszta' (esztétikailag kellemes) jelentése lehet a szónak: Pl.: „Mint a szép tiszta patakra”, „Szép, díszes patak”, „Szép, tiszta”, „Csodálatos”, „Míves”, „Mint egy csodálatos helyre”, „Díszes, mint a kies”, „Csodálatos, szép, gyönyörű”.

Érdekességek: Valaki a 'hívogató' jelentést véli helyesnek. További válaszok: „Hát hogy

valaki híres”, „Kanyargós patak”, „Az Isten országában levő patak”.

Középiskolai korosztály

13 válaszadó jó választ adott meg. Pl.: „Hűvös”, „Hűs patak”, „Hűs vizű, hűvös patak”, „Hűs, árnyas, frissítő patak”, „A hűsítő patak a frissítő, felújító, megújító patak”.

2-en nem válaszoltak a kérdésre. 11-en úgy vélték, hogy 'szép', 'díszes', esetleg 'tiszta' (esztétikailag kellemes) jelentése lehet a szónak. Pl.: „Íves”, „Tiszta vizű, fátyolos patakforrás”, „Nyugtató, nyugalmas”, „Díszes”, „Mint a szép tiszta vizű patakra”, „Híves, vagy szép, vonzalmas”, „Dús, tiszta vizű patak”, „Bőséggel ellát, megáld”, „A híves nagyon jó”.

Érdekesség: Az egyik válaszadó ismét nagy magyarázkodásba kezdett: „Itt a híves pataknak lényegében egy elvonatkoztatott háttere van. Ez a patak a hit, Isten Igéje. Itt a 42. zsoltárban a hitet patakkal szimbolizálják. Ahogy a szarvas kívánkozik a patakra, úgy kívánkozik a jó hívő Isten Igéjére”. Nagyszerű felfedezés, csak éppen megint a kérdésre nem válaszolt. Egyéb válaszok: „Lelki patak”, „Híres, neves, népszerű”, „Hívogató”.

Felnőtt korosztály

11 válaszadó jó választ adott. Pl.: „Hűvös”, „Hűsítő”, „Hűvös, nyugodt”, „Hűs, tiszta”, Híves=hűvös”, „Hűvös régies kifejezése”. 28

5-en nem válaszolták meg a kérdést. 11-en úgy vélték, hogy 'szép', 'díszes', esetleg 'tiszta' (esztétikailag kellemes) jelentése lehet a szónak. Pl.: „Szép, tiszta”, „Szép, tiszta folyóvíz.

Ezt is Isten teremtett.

Akképpen szeretnék Istené lenni, ahogyan a szarvas a híves patakra akar eljutni”, „A híves patak hullámos, napban fürdő patakot jelent, ahol szívesen pihen meg az ember szeme”, „Tiszta, üde”, „Szép, különleges patak”, „Csodálatos, varázslatos”, „Díszes, tiszta, friss”, „Díszes”, „A szép, gazdag, kiújult patakra”.

Érdekesség: Egyes válaszadók nem figyeltek a kiemelésre és a mondat értelmét magyarázták: „Az ember lelkének annyit ér Isten szava, mint szarvasnak a H2O”, „Úgy áhítunk Istenre földi halandók, mint ahogy a szomjas szarvas kívánkozik a patakra”, „Isten után való óhajtozás, sóvárgás”. Ezen válaszokban felfedezhető, hogy zsoltár második sorát („Lelkem úgy óhajt Uramra”) is felhasználták értelmezésükben.

Összegzés: 27-en (29.9%) adtak helyes választ a kérdésre, míg 35-en (38.8%) a 'szép', 'díszes', esetleg 'tiszta' (esztétikailag kellemes) jelentésre asszociáltak. Ennek oka az lehet, hogy vagy a szó alakja „hívta elő” ezeket a válaszokat: „híves”-„íves”-„díszes”-„míves”-„híres”, vagy a kellemes hangzása: „fátyolos”, „gyönyörű”, „tiszta”, „üde” stb., illetve ezek együttes hatása. 29

Mosogass jól meg fertelmességimből (51. zs.) jel.: 'tisztíts meg tisztátalanságomból/ a fertőből/ bűneimtől'

Általános iskolai korosztály

21-en adtak jó választ. Pl.: „Bűneimtől tisztíts meg”, „Vétkeimből, bűneimből”, „Lemossa róla a bűnt”, „Szabadíts meg bűneimből”, „Mentse fel a rossz alól,” „Oldja fel a bűnt”,

Tisztíts meg a rossztól”, „Rossz dolgaimból”, „Bűnbocsánatot nyer”. 8-an nem válaszolták meg a kérdést.

Érdekesség: A „fertelmességimből” szót a jelentős többség helyesen értelmezi, bár a 'bűn' meghatározás annyiban pontatlan, hogy nem figyel a szóalakra: fertelmes, förtelmes. De a 'bűn' is 'erkölcsi szenny', mint a 'fertő', ezért lényegében helyesnek fogadhatjuk el a válaszokat.

Középiskolai korosztály

27 válaszadó adott jó választ. Pl.: „Töröld el az én bűneimet”, „Bűneimből, gonosz cselekedeteimből”, „Tisztíts meg bűneimből”, „Mosd le bűneimet”, „Bűneimből, szenvedélyeimből szabadíts meg”, „Vétkekből, bűneimből”, „Bűneimből, rossz cselekedeteimből”, „Bűneimből, melyek szerintem súlyosak”, „Bűnös gondolatok, tettek,

lelki rosszaság”, „Bűneimből, szörnyűségeimből, mocskosságomból”, „Szabadíts meg a gonosztól, rossztól, ördög általi bűntől”. 1 diák nem válaszolt.

Érdekesség: Elvontabb válaszok is születtek, melyek nem a kiemelt szóra fókuszáltak:

Tisztíts meg, téríts jó útra”, „Isten mindenből meggyógyít minket, ha hiszünk benne és  30 imádkozunk hozzá”, Az igen gyakori 'bűn' értelmezés mellett már olvashatóak változatosabb megoldások is: „Tisztátalanság”, „Tisztátalanságaimból, vétkeimből”. Az egyik válaszadó így fejtette ki véleményét: „Szerintem ez egyértelmű”. Való igaz, majdnem mindenki helyesen értelmezte a szót, vagy a kifejezést, de a pontos szóalakra, mint azt az általános iskolásoknál említettem, senki sem figyelt.

Felnőtt korosztály

28 válaszadó adott jó választ. Pl.: „Tisztíts meg bűnömtől”, „Szabadíts meg bűneimtől”,

Vétkeimtől”, „Bocsásd meg bűneimet, mossa le a bűnöket, tisztítsa meg a lelkét”,

Bűneimből, a bűn fertelmes”, „Tisztíts meg bűneimből, gonosz dolgaimból”, „Bocsásd meg, töröld el bűneimet”, „Fertelmesség=bűn, gyalázat. Az úr tisztítson meg minden bűnömtől”.

Mindenki megválaszolta a kérdést.

Érdekesség: „Tisztíts meg tisztátalanságomból, mosd le rólam, ami a fertőből (szennyből, sárból ) rám tapadt”- talán a legpontosabb válasz, mely figyelembe vette a szóalakot, nem vonatkoztatott el túlságosan. Kissé „kegyeskedő” válaszok is születtek: „A fertelmesség itt az emberi gyarlóságot jelöli és a bűnt. Azért kell a bűntől megtisztulnunk, mert bűnös ember nem jut be a menny kapuján”, „A Úr tisztítson meg bűneimtől, terheimet vegye át, könnyebbítsen lelkemen”. Árnyaltabb válaszok: „Fertelem=szenny, bűn”, „A földi tisztátalanságomból kérlek, tisztíts meg”.

Összegzés: 76-an (84.4%) adtak jó választ, ami igen magas arány. De ha azt vesszük figyelembe, hogy a „fertelmesség” szót nem a kissé elvonatkoztatott 'bűn' jelentéssel magyarázta, hanem 'fertőből', 'szennyből', 'tisztátalanságból', akkor a helyes válaszok aránya minimálisra olvad. 31

Hints meg, Uram engem izsóppal (51. zs.) jel.: 'gyógynövény cserje'

(A kifejezés jelentése: szertartásosan tisztíts meg az áldozatnál használt

gyógynövénnyel, azt vízbe mártva fröcsköld rám a tisztítást jelképező vizet.)

Általános iskolai korosztály

2 válaszadó adott elfogadható, de nem teljesen jó választ: „Szórj rám virágot”, „Valamilyen segédeszköz, szertartások alatt használatos tárgy, dolog”.

19-en nem válaszolták meg a kérdést.

1 diák a „nem tudom”-mal válaszolt.

További válaszok: „Hints meg engem Uram jóval, örömmel, szeretettel”, „Hints meg Uram engem bölcsességgel”, „Hints meg engem szeretettel”, Illetve: „Valamilyen por”, „Hamuval”, „Valami porral megszór”, „Hamu”.

Érdekesség: Látható, hogy tökéletes választ senki sem adott, s csak két elfogadható válasz született. Ebből az egyik tudta, hogy az izsóp valamilyen növény, ezért írta a „virág”-ot, a másik pedig azt tudta, hogy szertartásoknál használt „dolog”-ról, „tárgy”-ról van szó.

Sokan nem tudták a választ, ezért nem is írtak semmit erre a kérdésre.

A többi diák válaszait két csoportra lehet bontani. Az egyik valamilyen 'elvont tulajdonsággal, dologgal való meghintés' értelmet tulajdonít a kifejezésnek: „szeretettel”, „örömmel”, „bölcsességgel” hint meg az Úr, a másik az izsópot 'por', 'hamu' jelentésűnek véli. Az utóbbi gondolatokban talán az ószövetségi bűnbánati forma idéződik fel: a bűnös ember (pl.: Dávid király) bűnbánatának jeléül megszaggatta ruháját és fejére hamut hintett, szórt. Ez a kép idézhette fel ezt a választ. Ez azonban pusztán feltételezés, és lehet, hogy ez a kép csak a dolgozat írójának idézte fel ezt a magyarázatot a válaszok olvasása során. 32

Középiskolai korosztály

3 válaszadó adott jó választ: „Izsóp - fertőtlenítő hatású gyógynövény”, „Tisztító hatású növény, gyógyításra is alkalmas, nyugtató”, „Gyógynövénnyel”.

5-en a kifejezés 'tisztító szertartás' jelentésére utaltak, ezért az ő válaszuk is elfogadható, bár kiemelt szó jelentését nem ismerték: „A megújulást eredményezi, ha meghinti az Úr”, „Az a dolog, amely által megtisztulhatok”, „Bűnbocsánatért való könyörgés. Kéri Istent, hogy bocsásson meg, mert bűnt követett el”, „Tölts el engemet tisztasággal”.

13-an nem válaszoltak a kérdésre. 2 diák a „Nem tudom”-ot írta.

Érdekesség: Sokan tudták, hogy valamilyen szertartásos cselekményről lehet szó. A ószövetségi kultuszi cselekmények, áldozatok különféle formái jelennek meg. „Éghető anyag, ami ez esetben elégeti a bűnöket” és a „tüzes parázs” megfogalmazás mintha az égőáldozatról szólna, az „Olajjal” válasz a szertartásos felkenést (királlyá, főpappá) sejteti. Ezek összességében pedig azt tükrözik, hogy már szereztek ismeretek a bibliai kultuszi cselekményekről, és a válaszadók nagyobb része tudja, hogy ez a kifejezés egy ilyen szertartásos, megtisztulást eredményező cselekedetet jelent. A „hamu”, mint válasz ennél a korosztálynál is előfordul.

Felnőtt korosztály

4 válaszadó adott jó választ: „Az ókori Izraelben egy szertartás része volt, az izsóppal (növény) való fröcskölés”, „Szertartáson tisztíts meg, áldozatnál használt gyógynövénnyel”, „Tisztíts meg gyógynövényeddel”, „Izsóp: keleti fűszernövény, szertartásnál is használták fel.

8-an a kifejezés 'tisztító szertatás' jelentésére utaltak, ezért válaszuk elfogadható, bár a kiemelt szót nem magyarázták. Pl.: „Tisztíts meg engem a bűntől szent igéd által”, „Tisztíts meg Uram”, „A Szentlélek által megtisztulunk”, „Tisztíts meg engem a sok gonoszságtól”. 33

10-en nem válaszolták meg a kérdést.

Érdekesség: A felnőtteknél is sokan nem válaszolták meg a kérdést, ami erre a korosztályra nem jellemző. Nem tudhatták sokan a választ, és valószínű, hogy nem akartak feltételezésekbe bocsátkozni, talán attól tartva, hogy válaszaik nagyon messze járnak a helyes jelentéstől. Az általános, elvont értelmezés ismét markánsan képviselteti magát. Pl.: „Add rám áldásodat”, „Jóval, szent dolgokkal áldd meg”, „Áldással”, „Megbocsátás”, „Szentelj meg”.

Végül egy igazi katolikus válasz egy reformátustól: „Szentelt víz”.

Összegzés: Tökéletes választ, mely a kiemelt szót és a szertartás jelleget is magába foglalta, nem sokan, mindössze 7-en (7.77%) adtak. 13-an a 'tisztító szertartás' értelmezést adták, mely lényegében helyesnek mondható, így az arány 20 (22.22%) helyes válaszra változik. Magas a választ nem adók száma: 44 (48.84%), mely a felnőtt korosztály felé haladva csökken ugyan, de még ott is jelentős. A tanult elemek tükröződnek a megoldásokban. Az általános iskolások válaszaiban a hittanórán bemutatott bűnbánó, fejére hamut szóró ember képe rajzolódik ki, a középiskolásoknál már az ószövetségi szertartások, kultuszi cselekmények ismerete fedezhető fel, illetve a felnőttekkel együtt elvontabb, általánosabb válaszokat adtak.

És engem halálra keresnek (54. zs.) jel.: 'Azért keresnek, hogy megöljenek'

Általános iskolai korosztály

11 válaszadó adott jó választ. Pl.: „Meg akarnak ölni”, „Halálomig hajtanak”, „A halálomat akarják”, „Meg akarnak gyilkolni”, „Addig üldöznek, míg el nem fognak és megölnek”, „Meg akarnak ölni, le akarnak számolni”. 34

5-en nem válaszoltak a kérdésre.

13-an 'nagyon keresnek' értelmet tulajdonítanak a kifejezésnek. Pl.: „Nagyon keresnek”, „Sokáig keresnek”, „Keres engem, de én nem hagyom, hogy megtaláljon”, „Addig keresnek, míg meg nem találnak”, „Mindenhol keresnek”, „Űzve keresnek”, „Nagyon hiányzom valakinek”.

Érdekesség: A többség úgy véli, hogy egy intenzív cselekvésről, keresésről van szó. Sokan ismerik azt a kifejezést, hogy „halálra dolgozom magam”, „halálra unom magam” stb. Itt is azt fejtegetik, hogy valaki nagyon keres valakit, ezért a jelentés: 'halálra keresi'.

Egy meglepő válasz: „Isten el akar hívni magához”.

Középiskolai korosztály

12 válaszadó adott jó választ. Pl.: „Azért keresnek, hogy megöljenek”, „Halálomat akarva keresnek”, „Halálra ítélnek, megölnek”, „Üldöznek, mert meg akarnak ölni”, „Haragszanak rá, üldözik a halálára várva”, „Meg akarnak ölni, azért keresnek, hogy megölhessenek”.

5-en nem válaszolták meg a kérdést.

10-en 'nagyon keresnek' értelmet tulajdonítanak a kifejezésnek. Pl.: „Aggódnak értem, tűvé tesznek értem mindent”, „Sokan keresnek mindenhol”, „Mindent elkövetnek azért, hogy megtaláljanak”, „Üldöznek erősen”, „Nagyon keresnek”, „Nem adják fel a keresést, kitartóak”.

Érdekesség: Az arány szinte ugyanaz, mint az általános iskolásoknál, és a két csoport válaszai is hasonlóak. Volt azonban, aki magyarázta is a kifejezést: „Bibliából átjött fogalom – Jézus születésére utal”. Jézusnak valóban Egyiptomba kellett menekülni születésekor a családjával Heródes elől. Szokatlan válaszok: „Bujkálnom kell”, „A gonosz kerget”, „Ha elveszem hitben, Isten megtalál minket”.  35

Felnőtt korosztály

8 válaszadó adott jó választ: Pl.: „Üldözik, és a halálát akarják”, „Addig keresnek valakit, míg meg nem találják, és akkor megölik”, „Halálomat akarják”, „Halálig űzik, hogy megöljék”, „Meg akarják ölni”. 2-en nem válaszoltak.

11-en 'nagyon keresnek' értelmet tulajdonítanak a kifejezésnek. Pl.: „Nagyon keresnek”, „Mindenütt keresnek, mindent széttúrnak”, „Tűvé tesznek érte mindent”, „Mindenáron meg akarnak találni”.

Érdekesség: A többi korosztályhoz képest megjelennek a nem pontosan a kérdésre, hanem annak egy elvonatkoztatott tartalmára utaló válaszok: Pl.: „Üldözik őt a hitéért”, „Jézus bárányi közül egy kalandozik el, azért az egyért otthagyja a többit, hogy megkeresse, megtalálja”, „Hitemért üldöznek az ellenségek”, „A hamisak, a bűn rám talál és megfertőznek azzal”.

Összegzés: A válaszadók közül 31-en (34.41%) válaszoltak helyesen. 44-en (48.84%) 'nagyon keresnek' értelemet tulajdonítottak a kifejezésnek. A kissé szabadabban értelmezett válaszok ismét a felnőttekre voltak jellemzőek. 36

Az Úr országol és regnál jól (99. zs.) jel.: 'uralkodik, helyesen kormányoz az Úr'

Általános iskolai korosztály

7 válaszadó adott jó választ. Pl.: „Uralkodik”, „Uralkodik és vigyáz”, „Uralkodik és őrködik”, „Isten jól uralkodik”, „Uralkodik és törvényeket alkot”.

14-en nem válaszolták meg a kérdést.

2-en „Nem tudom”-mal válaszoltak.

Érdekesség: Nagyon nagy számú a meg nem válaszolt kérdés. Nem tudták a választ és nem is próbálkoztak. 4-en adták ezt a választ: „Az Úr mindenütt ott van”, vagy ehhez hasonló: „Az Úr jelen van mindenhol”. Ez lehet egy hasonló értelmezésen alapuló hasonlóság, de a magyarázat akár a másolás is lehet. 3-an pedig úgy gondolták, hogy a jelentés: „Az Úr járja az országot”, „Az Úr országról országra jár és hirdeti a Szent Írást”.

Középiskolai korosztály

24 válaszadó adott jó választ. Pl.: „Uralkodik”, „Vezet és irányít”, „Az Úr nagyon jól uralkodik és kormányoz”, „Trónol és uralkodik”, „Szabályoz, uralkodik, törvénykezik”, „Az Úré a mindenség és jól irányítja”, „Ő irányítja a Földet és uralkodik”, „Az Úr nagyon jól irányítja és vezeti népét”, „Dönt ügyeink felől, mint régebben a királyok is döntöttek népük ügyeiben”.

2-en nem válaszolták meg a kérdést. 37

Érdekesség: Egy válaszadó az általános iskolásokhoz hasonlóan a 'mindenütt ott van' értelmezést adta, tehát, bár ez a szám itt jelentéktelen, mégsem lehet véletlen ez az értelmezés.

Egyéb válaszok: „Vezet és tiltakozik”. A „tiltakozik” szó rejtély, hogyan került ide. „Számon tart minden embert és minden embernek minden gondolatát”. Egy jó uralkodó képe lehet ez.

És egy „etimológus válasz”: „Uralkodik, latinul rego = uralkodik igéből származik”.

Felnőtt korosztály

26 válaszadó adott jó választ. „Uralkodik”, „Parancsol”, „Az Úr uralkodik és irányít”, „Az Úr jól irányít”, „Intézkedik és irányít”, „Irányít, vezet, törvényt hoz, ítélkez”, „Vezet és irányít”, „Irányít, igazgat”, „Az Úr uralkodik és ítél. Jól, igazságosan, büntet, ha kell”.

2-en nem adtak választ.

Érdekesség: „Az Úr uralkodik az egész ország felett”. Az 'uralkodik' meghatározás helyes, de valószínűleg ugyanez a szó (országol) „hívja elő” az „ország felett” kiegészítést is. „Az Úr mindent tökéletesen végez mind a földön, mind a föld felett és mind a föld alatt”. Az Úr teljes körű hatalma: még a föld alatt is ő uralkodik.

Összegzés: A válaszadók közül 57 (63.27%) adott helyes választ. Ez a kép azonban kicsit csalóka, mert az általános iskolásoknál lényegesen kisebb ez az arány (23.33%). 38 Nagy kegyesen től, Uram földeddel (85. zs.) jel: 'tettél'

Általános iskolai korosztály

1 válaszadó járt csak közel a valósághoz, aki felismerte az igét, csak annak idejét nem adta meg helyesen: „Tesz”.

21-en nem válaszolták meg a kérdést.

Érdekesség: Nagyon kevés a vizsgálható válasz. Az értékelhető megoldásokat pedig csoportosítani sem igazán lehet. Valaki ezt így indokolta: „Nem tanultuk”. További válaszok: „Takarj”, „Tőled”. Itt a személyes névmás elejének és a „től” igének a hasonlósága lehetett az indok, hogy ez a válasz született. Az „Úrtól van a kegyelem” és az „Istentől” válaszokat szintén alaki hasonlóság okán adhatták, a -tól, -től határozói ragot vélték felfedezni a szóban.

Az Úr kegyesen megbocsátja bűneinket és magához vesz”. magyarázat szerint a „től” jelentése 'megbocsát', a „Telve van” szerint a 'tele' a „Megteremtett a világgal minket” szerint pedig a 'teremt' a helyes értelmezés.

Középiskolai korosztály

12 válaszadó adott jó választ, melyek közül 8-an az igeidőt is helyesen határozták meg: „Tettél”, „Nagy kegyesen cselekedtél,” „Tettél. Teszel”, „Tett, tesz”, „Tenni, kegyesen bánni vele”, „Tesz, viselkedik”.

12-en nem válaszolták meg a kérdést.

Érdekesség: A többi válasz itt is, mint az általános iskolásoknál nagyon sokszínű, de ugyanazok a megoldási variációk fedezhetőek fel. A „Tőled”, a „Kegyesség, ami az Úrtól 39 van” és az „Úr nagy kegyességétől” válaszok a -tól, -től határozói ragot feltételezik a szóban.

Az „Eltelik, megtelik” válasznál a szó jelentése 'telik'.

Felnőtt korosztály

9 válaszadó adott helyes választ, az igeidőt senki sem adta meg helyesen: „Tesz”, „Tesz, csinál vele valamit”, „Tesz, cselekszik”, „Kegyesen és igazságosan bánik az Isten a földdel”, „Tegyél”.

11-en nem válaszolták meg a kérdést.

Érdekesség: A felnőtteknél is hasonló tendencia figyelhető meg a válaszokat tekintve, mint az előző korosztályoknál, mégis van egy különbség: 7-en a 'tőled' jelentést adták meg válaszul, ami nagyobb szám az előző korosztályénál. Pl.: „Tőled”, „Nem tudom, mit jelenthet (régies). Talán tőled”. Ez majdnem annyi, mint a jó válaszok száma. Az „Úrtól” és a „Kegyességedtől” a -tól, -től határozói ragként értelmezik a szót. A „Től

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!