//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
21. V. Kovács Sándor Segédkönyvek a régi ma-
gyar irodalom tanulmányozásához
21. V. Kovács Sándor Segédkönyvek a régi ma-
gyar irodalom tanulmányozásához
:

- 5. Szakirodalom 2. rész c vers

- 5. Szakirodalom 2. rész c versc/ vers és stílus

PECZ Vilmos: Latin verstan és prosodia. Bp. 1881. 96 l.

NÉGYESI László: A magyar vers. Általános verstani elvek. A magyar vers szerkezete. Eger. 1887. 96 l.

NÉGYESI László: A mértékes magyar verselés története. Bp. 1892. 337 l.

IMRE Sándor: A középkori magyar irodalom stiljáról. Bp. 1898. (2. kiad.)

GÁBOR Ignác: A magyar ősi ritmus. Bp. 1908. 268 l.

RADÓ Antal: A magyar rím. Bp. 1921. 264 l.

HORVÁTH János: Magyar ritmus, jövevény versidom. Bp. 1922. 124 l.

GÁBOR Ignác: A magyar ritmus problémája. Bp. 1925. 196 l.

HORVÁTH János: A középkori magyar vers ritmusa. Bp. 1928. 155 l.

CSÁSZÁR Elemér: A középkori magyar vers ritmusa. Bp. 1929. 76 l.

HARSÁNYI István: Rokokó ízlés a magyar irodalomban. Sárospatak 1930. 54 l.

VARGA Ferenc: Kódexirodalmunk stíluselemei. Bp. 1933.

TRÓCSÁNYI Zoltán: Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása. Bp. 1935. 42 l.

ANGYAL Endre: Gótikus ízlés irodalmunkban. Műhely. 1938. 15-22, 65-69.

HORVÁTH János: A magyar vers. Bp. 1948. 314 l.

FÖRSTER Aurél: A magyar vers ritmikai alapjai. ItK 1951. 4. sz.

HORVÁTH János: Rendszeres magyar verstan. Bp. 1951. 210 l.

VARGYAS Lajos: A magyar vers ritmusa. Bp. 1952. 263 l.

PAIS Dezső: A magyar irodalmi nyelv. MTA I. Osztályának Közleményei IV. 1953. 425-486.

ifj. HORVÁTH János: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. 1954. 400 l.

MEZEY László: Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén. Bp. 1955. 133 l.

SZABÉDI László: A magyar ritmus formái. Bukarest 1955. 232 l.

HORVÁTH János: Barokk ízlés irodalmunkban. Tanulmányok. Bp. 1956. 72-89.

TOLNAI Gábor: A realizmus kérdései és a régi magyar irodalom. - A realizmus kérdései a magyar irodalomban. Bp. 1956.

HORVÁTH János: Versritmusú szólások a kötetlen beszédben. Bp. 1958. 32 l.

KARDOS László: A rím elmélete. Vázlatok, esszék, kritikák. Bp. 1959.

LÁSZLÓ Zsigmond: Ritmus és dallam. A magyar vers és ének prozódiája. Bp. 1961. 309 l.

MOLNÁR József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527-1576 között. Bp. 1963.

KARDOS Tibor: A régi magyar dráma nyelvének összetevői. Magyar Nyelvőr 1966. 153-159.

NÉMETH G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. ItK 1966. 546-571.

RÁKOS, Petr: Rhythm and Metre in Hungarian Verse. Praha 1966. 102 l.

SZABOLCSI Miklós: Szövegelemzés és történetiség. Kritika 1967. 5-6 sz. 40-45.

FÁBIÁN István: Széphistóriáink strófaszerkezete és egyes stíluselemei. Filológiai Közlöny 1968. 525-532.

SZATHMÁRI István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp. 1968.

PIRNÁT Antal: A magyar reneszánsz dráma poétikája. ItK 1969. 527-555.

VÍZKELETY András: A szép levél. - OSZK Évkönyv 1967. Bp. 1969. 409-434.

ALEXA Károly: A misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben. ItK 1970. 285-304.

GYENIS Vilmos: Emlékirat és anekdota. ItK 1970. 305-321.

FÁBIÁN PÁL - SZATHMÁRI István - TERESTYÉNI Ferenc: A magyar stilisztika vázlata. Bp. 1971. 298 l. (2. kiad.)


d/ rokontudományok (társadalom)

A magyar nemzet története. 1-10. köt. Szerk.: Szilágyi Sándor. Bp. 1895-1898.

A magyarság néprajza. 1-4. köt Bp. 1933-1937.

HÓMAN Bálint - SZEKFŰ gyula: Magyar történet. 1-8. köt. Bp. 1935-194?

TOLNAI Gábor: Régi magyar főurak. Életforma és műveltség az újkorban. Bp. 1939. 176 l.

LÁSZLÓ Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Bp. 1944.

MOLNÁR Erik: A magyar társadalom története az őskortól az Árpád-korig. Bp. 1949.

MORAVCSIK Gyula: Bizánc és a magyarság. Bp. 1953. 118 l.

A magyar őstörténet kérdései. Szerk.: Czeglédy Károly és Hajdu Péter. Bp. 1955. 93 l.

HAJDU Péter: Finn-ugor népek. Bp. 1962.

Magyarország története. 1-2. köt. Szerk.: Molnár Erik. Bp. 1964.

SZÉKELY György: La Hongrie et Byzance aux Xe-XIIe siècles. Acta Historica 1967. 291-311.

BARTHA Antal: A IX-X. századi magyar társadalom. Bp. 1968. 194 l.

(tudományok, közművelődés)

ÁBEL Jenő: Egyetemeink a középkorban. Bp. 1881. 96 l.

ERDÉLYI János: A bölcselet Magyarországon. Bp. 1885. 156 l.

ÉRDUJHELYI Menyhért: A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon. Bp. 1889.

BÉKEFI Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Bp. 1906.

MELICH János: A magyar szótárirodalom. Bp. 1907. 197 l.

GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon. MKSz 1923. 27-97, 176-199. 1924. 13-71.

HÓMAN Bálint: A forráskutatás és forráskritika története Magyarországon. Bp. 1925. 42 l.

FINÁCZY Ernő: Az újkori nevelés története. Bp. 1927. 407 l.

MITROVICS Gyula: A magyar esztétikai irodalom története. Debr. Bp. 1928. 448 l.

HOFBAUER László: Vidéki irodalmi társaságaink története a XVIII. század végétől a XIX. század végéig. Bp. 1930. 130 l.

SZENTPÉTERY Imre: Magyar oklevéltan. Bp. 1930. 269 l.

GULYÁS Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. Bp. 1931. 272 l.

NÉMETH Gyula: A magyar rovásírás. Bp. 1934.

SZENTPÉTERY Imre: A bölcsészettudományi kar története. (1635-1935). Bp. 1935. 716 l.

FÉJA Géza: Régi magyarság. Bratislava 1937. 197 l.

Magyar művelődéstörténet. 1-4. köt. Szerk.: Domanovszky Sándor. Bp. 1939.

SŐTÉR István: Francia szellem a régi Magyarországon. Bp. 1940. 43 l.

DEZSÉNYI Béla: A magyar hírlapirodalom első százada (1705-1805). Bp. 1941. 68 l.

KNIEZSA István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1952. 204 l.

FITZ József: A magyar könyv története 1711-ig. Bp. 1959.

FITZ József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedés története. 1-2. köt. Bp. 1959-1967. (XV-XVI. sz.)

KUMOROVITZ L. Bernat: Die erste Epoche der ungarischen privatrechtlichen Schriftlichkeit im Mittelalter. Bp. 1960.

M. ZEMPLÉN Jolán: A magyarországi fizika története. 1-2. köt. Bp. 1961-1964. 1. köt. 1711-ig; 2. köt. A XVIII. században.

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. 1-2. köt. Szerk.: Kovács Máté. Bp. 1963-1970.

BOGDÁN István: A magyarországi papíripar története. (1430-1900) Bp. 1963. 486 l.

DEGRÉ Alajos: A magyarországi vármegyei levéltárak története. Levéltári Közlemények 1964. 4. sz. 96-119.

HORVÁTH Jánosné: Adatok az írószerek használatához Magyarországon a 12-18. században. Levéltári Közlemények 1964. 4. sz. 162-180.

MÁTRAI László: Az itáliai averroizmus hatása a XVI. századi Magyarországon. Magyar Filozófiai Szemle 1965. 401-409.

MEZEY László: A latin írás magyarországi történetéből. Magyar Könyvszemle 1966. 1-9., 205-216., 285-304.

MORAVCSIK Gyula: bevezetés a bizantinológiába. Bp. 1966. 164 l.

Történelmünk a jogalkotás tükrében. 1001-1949. Szerk.: Beér János és Csizmadia Andor. Bp. 1966. 745 l.

A magyar nyelv története. Szerk.: Benkő Loránd. Bp. 1967. 600 l.

ASTRIK Gabriel L.: The Mediaeval Universities of Pécs and Pozsony. Frankfurt a. M. 1967. 87 p.

BÓNIS György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1971. 448 l.

CSAPODI Csaba (szerk.): Das ungarische Bibliothekswesen. Wien 1971. 64 S.

(művészetek)

BAYER József: A nemzeti játékszín története. 1-2. k. Bp. 1887.

HOFFMANN Edit: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. 211 l.

RAPAICS Raymund: Magyar kertek. A kertművészet Magyarországon. Bp. 1940. 303 l.

MARÓT Károly: A népköltészet elmélete és magyar problémái. Bp. 1941. 23 l.

BERKOVITS Ilona: A magyar miniatúrafestészet kezdetei. Magyarságtudomány 1942. 485-519.

SZABOLCSI Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. Bp. 1955. (2. kiad.)

A magyarországi művészet története. 1-2. köt. Szerk.: Fülep Lajos. Bp. 1956-1958.

SOLTÉSZ Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Bp. 1961.

Magyar színháztörténet. Szerk.: Hont Ferenc. Bp. 1962. 331 l.

DÖMÖTÖR Tekla: Naptári ünnepek - népi színjátszás. Bp. 1964. 272 l.

(vallás)

KANDRA Kabos: Magyar mythologia. Eger 1897. 532 l.

BÉKEFI Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp. 1910.

ZOVÁNYI Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Bp. 1921. 485 l.

BALANYI György: A szerzetesség története. Bp. 1923. 280 l.

A magyar református egyház története. Szerk.: Bíró Sándor - Szilágyi István. Bp. 1949. 512 l.

DIÓSZEGI Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar műveltségben. Bp. 1958.

MÁLYUSZ Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971. 398 l.

TIMKÓ Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Bp. 1971. 544 l. (A magyarországi görögség összefoglaló történetével)

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!