//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
21. V. Kovács Sándor Segédkönyvek a régi ma-
gyar irodalom tanulmányozásához
21. V. Kovács Sándor Segédkönyvek a régi ma-
gyar irodalom tanulmányozásához
:

- 5. Szakirodalom 1 .rész

- 5. Szakirodalom 1 .rész


 5. SZAKIRODALOM

A/ Szintézisek általában

a/ magyar irodalomtörténet magyarul

PÁPAI Sámuel: A magyar literatura esmérete. 1-2. r. Veszprém 1808. 484 l.

TOLDY Ferenc: A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Pest 1867. 475 l. (2. kiad.)

TOLDY Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Bp. 1878. 404 l. (4. kiad.)

HORVÁTH Cyrill: A régi magyar irodalom története. Bp. 1899. 755 l.

A magyar irodalom története. 1-2. köt. Szerk.: Beöthy Zsolt és Badics Ferenc. Bp. 1906-1907. (3. kiad.)

PINTÉR Jenő: A magyar irodalom története. 1-8. köt. Bp. 1929-1941.

A magyar irodalom története 1849-ig. Szerk.: Bóka László és Pándi Pál. Bp. 1957. 542 l. (2. átdolg. Kiadás: Bp. 1964.)

A magyar irodalom története (1772-ig). 1-2. köt. Szerk.: Klaniczay Tibor. Bp. 1964. (A magy. Irod. Tört. 1-2.) 1. köt A magyar irodalom története 1600-ig. 2. köt. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig.

SZIGETI József: A régi magyar irodalom története. Bucuresti 1971.


b/ magyar irodalomtörténet idegen nyelvem

KONT Ignác: La Hongrie littéraire et scientifique. Paris 1896. 460 p.

RIEDL Frigyes: A History of Hungarian Literature. London 1906. 293 p.

CSÁSZÁR Elemér: Sviluppo della letteratura ungherese. Bp. 1924. 50 l.

KATONA Lajos - SZINNYEI Ferenc: Geschichte der ungarischen Literatur. Berlin-Leipzig 1927. 166 S. (2. kiad.)

KRISTÓF György: Istoria limbii si literaturii maghiare. Cluj-Kolozsvár 1934. 239 p.

KLANICZAY Tibor - SZAUDER József - SZABOLCSI Miklós: Histoire abrégée de la littérature hongroise. Bp. 1962. 300 p. - Kratkaja isztorija vengerszkoj literaturü. Bp. 1962. 404 p. - Geschichte der ungarischen Literatur. Bp. 1963. 353 S. - History of Hungarian Literature. Bp. 1964. 361 p. - Historia literatury wegierskej. Bp. 1966. 365 p.


B/ Szintézisek irodalmi korszakonként (ősköltészet)

KIRÁLY György: A magyar ősköltészet. Bp. 1921. 134 l.

KÉPES Géza: A magyar ősköltészet nyomairól. ItK 1964. 1-22., 171-193.

(középkor)

TOLDY Ferenc: Geschichte der ungarischen Literatur im Mittelalter. Pest. 1865.

HORVÁTH János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 1931. 330 l. (2. kiad 1944-ben.)

KARDOS Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. A magyar irodalom keletkezése. Bp. én. 290 l.

(reneszánsz)

HORVÁTH János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Bp. 1935. 318 l. (2. kiad. 1944-ben.)

KARDOS Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 463 l.

HORVÁTH János: A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad irodalomtörténete. Bp. 1953. 537 l. (2. kiad. 1957-ben.)

GOLENISCSEV-KUTUZOV, I. N.: Italjanszkoe vozrozsdenie i szlavjanszkie literaturü XV-XVI vekov. Moszkva 1963. 415 sztr.

VARJAS Béla: La littérature de l'époque de la Renaissance en Europe centrale et orientale. Acta Litteraria 1970. 135-150.

(barokk)

KOLTAY KASTNER Jenő: A magyar irodalmi barokk. Bp. Sz 1944. CCLXVII. 65-77, 113-133 l.

A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk.: Klaniczay Tibor. Bp. 1964. 646 l. (A m. irod. tört. 2. köt.)


C/ Részletkérdések

a/ az irodalomtörténetírás elvi kérdései

RIEDL Frigyes: A magyar irodalom főirányai. Bp. 1896. 137 l. (1942-ig öt kiadás)

HORVÁTH János: Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai. Bp. 1908. 50 l.

KERECSÉNYI Dezső: Elvi kérdések a régi magyar irodalomban. Minerva 1923. 162-207.

HORVÁTH János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 1927. 390 l.

WALDAPFEL Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom. ItK 1933. 15-49 l.

GUOTH Kálmán: A magyarországi latinság helye az egyetemes latinságban. Szentpétery Imre-emlékkönyv Bp. 1938. 169-182.

KOMLÓS Aladár: Irodalmunk társadalmi háttere. Bp. 1947. 138 l.

BARTA János - SZAUDER József: A magyar irodalom korszakai. It 1949. 98-104.

KARDOS Tibor: La Hongrie latine. Paris 1949. 135 p.

HUSZTI József: Pier Paolo Vergerio és a magyar humanizmus kezdete. FK 1955. 521-533. l.

HORVÁTH János: Magyar irodalomismeret. A rendszerezés alapelvei. Minerva. 1922. 187-207. és Tanulmányok. Bp. 1956. 7-26.

SZÉKELY György: A huszitizmus és a magyar nép. Századok 1956. 331-367, 556-590.

KLANICZAY Tibor: A magyar reformáció irodalma. ItK 1957. 12-47. és Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 64-150.

KLANICZAY Tibor: A magyar késő reneszánsz problémái. (Sztoicizmus és manierizmus). It 1960. 41-61. és Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 303-339.

KLANICZAY Tibor: A magyar barokk irodalom kialakulása. ItK 1960. 319-341, 443-461. és Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 361-436.

KLANICZAY Tibor: A magyar irodalom reneszánsz-korszaka. ItK 1961. 1-16. és Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 7-38.

KARDOS Tibor: A reneszánsz és humanizmus fogalmának összefüggései. Fill. Közl. 1963. 315-324.

KARSAI Géza: Névtelenség, névrejtés és szerzőnév középkori krónikáinkban. Századok 1963. 666-677.

KESERŰ Bálint: A magyar protestáns-polgári késő humanizmus néhány problémája. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 5. köt. Szeged 1966. 3-21.

GYENIS Vilmos: La littérature baroque tardive dans la culture populaire du XVIIIe siècle. Acta Litteraria 1967. 300-311. és magyarul: ItK 1968. 1-28.

MEZEY László: Der Literat und seine Literatur. Acta Litteraria 1968. 29-46.

KENYERES Zoltán: "A magyar irodalom történetének" periodizációs elveiről. ItK 1969. 40-60.

LUKÁCS György: A magyar irodalomtörténet revíziója. - Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp. 1970. 491-513.

BÁN Imre: A magyar manierista irodalom. ItK 1970. 451-165.

KLANICZAY Tibor: A reneszánsz válsága és a manierizmus. Itk 1970. 419-450.


b/ műfajtörténet

ARANY János: Naiv eposzunk. Szépirodalmi Figyelő 1860. és Összes művei. 10. köt. Bp. 1962. 264-274.

BEÖTHY Zsolt: A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. 1-2 k. Bp. 1886-1887.

ERDÉLYI Pál: A XVI. És XVII. századi magyar históriás ének. MKSz 1886. 119-179.

NAGY Sándor: A tanodai dráma előzményei hazánkban. ItK 1895. 441-460 l.

BAYER József: A magyar drámairodalom története. A legrégibb nyomokon 1867-ig. 1-2. k. Bp. 1897.

CSÁSZÁR Ernő: A magyar protestáns zsoltárköltészet a XVI-XVII. században. ItK 1902. 35-46, 162-173, 300-318, 446-449. l.

VISNOVSZKY Rezső: Széphistóriáink olasz-latin csoportja. Bp. 1907. 178 l.

PICKEL Ferenc: A magyar ódai költészet fejlődése. Nagykanizsa 1908. 61 l.

FRICK József: A középkori magyar himnuszköltészet. Kolozsvár, 1910. 128 l.

UJVÁROSI SZABÓ György: A magyar verses oktató költészet 1772-ig. Bp. 1910.

HORVÁTH Cyrill: Középkori legendáink és a Legenda Aurea. Bp. 1911.

JÁKÓ Károly: Fejezetek a XVIII. századi latin epikából. Bp. 1913. 59 l.

HEGEDŰS István: A magyarországi latin "coelistis lyra". Ak. Ért. 1914. 18-41.

KÁLMÁN Sámuel: A magyar fabula története. Bp. 1914. 78 l.

ALSZEGHY Zsolt: A magyar reformáció és antireformáció temetési énekei. ItK 1916. 1-21.

HÓMAN Bálint: Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. században. Bp. 1920. és "Történetírás és forráskritika." Bp. 1938. 353-380.

DÉZSI Lajos: Verses görög regények és regék a régi magyar irodalomban. - Csengery János-emlékkönyv. Szeged 1926. 113-133

MÁTÉ Károly: A magyar önéletírás kezdetei. Minerva. 1926. 120-166.

HARSÁNYI István: A magyar biblia. Bp. 1927. 146 l.

JENEI Ferenc: Világi irodalmi műfajok kéziratos énekeskönyveinkben. Bp. 1929. 41 l.

ROMHÁNYI Gyula: A magyar politikai vígjáték fejlődése. ItK 1930. 277-303., 413-432.

INCZE Gábor: A magyar református imádság a XVI-XVII. században. Bp. 1931. 200 l.

SZABOLCSI Bence: A XVI. századi magyar históriás énekek és zenéjük. ItK 1931. és A magyar zene évszázadai. I. Bp. 1959. 101-156 l.

KEMÉNY Katalin: Erdélyi emlékírók. Erdélyi Muz. 1932. 180-204, 247-277.

BOLGÁR Ágnes: Magyar bájoló imádságok a XV-XVI. századból. Bp. 1934. 272 l.

GYÖRGY Lajos: A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai. Bp. 1934. 271 l.

KENYERES Imre: A magyar irodalomtörténetírás fejlődése a XVIII. században. Bp. 1934.

GAJTKÓ István: A XVII. század katolikus imádságirodalma. Bp. 1936. 68 l.

DÁNOS Erzsébet: A magyar népballada. Bp. 1938. 170 l.

LUKÁCS István: Metamorphosisok a XVIII. század hazai irodalmában. Bp. 1944. 52 l.

GYŐRFFY György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Bp. 1948.

KARDOS Tibor: A magyar vígjáték kezdetei. Kodály Emlkv. Bp. 1953. 133-167 l.

GERICS József: Legkorábbi gesta-szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái. Bp. 1961. 113 l.

GERÉZDI Rabán: A magyar világi líra kezdetei. Bp. 1962. 327 l.

GERICS József: Krónikáink szerepe a középkori jogéletben. Levéltári Közlemények 1962. 3-14.

KURCZ Ágnes: Arenga und Narratio ungarischer Urkunden des 13. Jahrhunderts. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 11962. 323-354.

NEMESKÜRTY István: A magyar széppróza születése. Bp. 1963. 305 l.

VOIGT Vilmos: A mondák műfaji osztályozásának kérdéséhez. Ethnographia 1965. 200-220.

CSÓKA Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században. Bp. 1967. 683 l.

VARJAS Béla: Irodalom és folklór határmezsgyéjén. (Vázlat énekes epikánk életrajzához) Helikon 1967. 27-40.

VOIGT Vilmos: "A szerelem kertjében." Szempontok lírai népdalszövegeink kialakulásának és alkotásmódjának vizsgálatához. Ethnographia 1969. 235-261.

KÖPECZI Béla: A magyar politikai irodalom kezdeteihez. Kovacsóczy Farkas Dialógusárol. ItK 1970. 577-587.

BÁN Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században. Bp. 1971. 109 l.

RITOÓK Zsigmondné: Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században. ItK 1971. 265-277.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!