//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
21. V. Kovács Sándor Segédkönyvek a régi ma-
gyar irodalom tanulmányozásához
21. V. Kovács Sándor Segédkönyvek a régi ma-
gyar irodalom tanulmányozásához
:

- 4. Szövegkiadások

- 4. Szövegkiadások


 

4. SZÖVEGKIADÁSOK

a/ sorozatok általában

Monumenta Hungariae Historica. II. osztály, Scriptores (Írók). 1-38. köt. Pest 1837. Bp. 1906.

Monumenta Hungariae Historica. I. osztály, Diplomataria (okmánytárak) 1-41. köt. Pest 1857. Bp. 1948.

Régi Magyar Költők Tára. XVI. század sorozat. 1-7. köt. Szerk.: Szilády Áron. Bp. 1880-1930. (RMKT 2-8. köt.)

Régi Magyar Könyvtár. 1-41. köt. Szerk.: Heinrich Gusztáv és Császár Elemér. Bp. 1897-1937.

Régi Magyar Költők Tára. XVII. sz. sorozat. 1-4. köt. Szerk.: Badics Ferenc. Bp. 1914-1937. (RMKT 9-12. köt.)

Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. 1-41. köt. Szerk.: Juhász László. Bp. 1930-1945.

Codices Hungarici. 1. Bp. 1942. (Eddig 6 kötet)

Magyar Klasszikusok. 1- köt. Bp. 1950-

Irodalomtörténeti Füzetek. 1. Szerk.: Bodnár György. Bp. 1955.

Magyar Könyvtár. 1-2. köt. Szerk.: Csanádi Imre. Bp. 1955-1961.

Magyar Századok. 1. Szerk.: Tolnai Gábor. Bp. 1955.

Bibliotheca Hungarica Antiqua: 1. Szerk.: Varjas Béla. Bp. 1956. (Eddig 6 kötet)

Irodalomtörténeti Könyvtár. 1. Szerk.: Sőtér István Bp. 1957.

Régi Magyar Költők Tára. XVII. sz. új sorozat. 1. köt. Szerk.: Stoll Béla. Bp. 1959. (RMKT XVII) 1. (Eddig 6 kötet)

Régi Magyar Prózai Emlékek. 1. Szerk.: Tolnai Gábor. Bp. 1968. (Eddig 2 kötet)


b/ egyéb kiadások (általában)

Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini. 1-3. vol. Ed.: Johannes Georgius Schwandtner. Viennae 1746-1748.

Corpus Juris Hungarici. 1000-1945. Bp. 1899-1946.

A magyar történelem kútfőinek kézikönyve. Szerk.: Marczali Henrik, Angyal Dávid, Mika Sándor. Bp. 1902.

Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig. XVI-XVIII. sz. Kiad.: Alszeghy Zsolt. Bp. 1914. 487 l.

Magyar versek könyve. Szerk.: Horváth János. Bp. 1937. 592 l.

Latin chrestomathia. Szerk.: Huszti József. Bp. 1940. 357 l. (239-350. l.: válogatás a magyarországi latin irodalomból.)

Régi magyar próza. Szerk.: Kerecsényi Dezső. Bp. 1942. 605 l.

Régi magyar vígjátékok. Szerk.: Dömötör Tekla. Bp. 1954. 398 l.

Régi magyar Drámai Emlékek. 1-2 köt. Szerk.: Kardos Tibor - Dömötör Tekla. Bp. 1960.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. 1-2 köt. Szerk.: Barta János és Klaniczay Tibor. Bp. 1963-1966.

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. 1. köt. Az államalapítástól 1849-ig. Szerk.: Kovács Máté. Bp. 1963. 759 l.

(ősköltészet, középkor)

Magyarország történetének forrásai. 1-4. füz. Szerk. és ford.: Szabó Károly. 1860-1865. (Anonymus, Rogerius, Kézai történeti művei és az első századok latin legendái.)

Nyelvemléktár. 1-15. Szerk.: Volf György, Szabó Sámuel, Katona Lajos. Bp. 1874-1908.

Relationum Hungarorum cum oriente gentibusque orientalis orginis historia antiquissima. 1-2. vol. Ed.: Géza Kuun. Claudiopoli 1891-1892.

DANKÓ Josephus: Hymnarium ecclesiasiasticum Hungariae. Bp. 1893.

Regős-énekek. Kiad.: Sebestyén Gyula. Bp. 1902.

A magyar honfoglalás mondái. 1-2. köt. Kiad.: Sebestyén Gyula. Bp. 1904.

HODINKA Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Bp. 1916. 516 l.

Középkori magyar verseink. Kiad.: Horváth Cyrill. Bp. 1921. 532 l.

Ó-magyar olvasókönyv. Szerk. és bev.: Jakubovich Emil és Pais Dezső. Pécs. 1929. 307 l.

Szemelvények a magyar történelem latin nyelvű kútfőiből. Szerk.: Eperjessy Kálmán és Juhász László. Bp. 1935. 268 l.

Scriptores rerum Hungaricarum. 1-2. köt. Szerk.: Szentpétery Imre Bp. 1937-1938. (Árpád-kori források)

Legendák könyve. Szerk.: Kardos Tibor. Bp. 1943.

Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása. Ford. Moravcsik Gyula. Bp. 1950. 347 l. (Görögül és magyarul)

A magyar középkor költészete. Szerk.: Geréb László. Bp. 1950. 118 l. (Latinból készült fordítások)

A magyar parasztháborúk irodalma. 1437-1514. Szerk. és ford.: Geréb László. Bev.: Székely György. Bp. 1950. 255 l.

Melodiarium Hungariae medii aevi. 1. köt. Kiad.: Rajeczky Benjámin Bp. 1956.

A magyarok elődeiről és honfoglalásról. Szerk.: Győrffy György. Bp. 1956. 266 l.

Középkori magyar írások. Szerk.: Mezey László. Bp. 1957. 433 l.

Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI-XIV. század. Szerk. és bev.: Makkai László és Mezey László. Bp. 1960. 451 l.

Codex Albensis. Ein Antiphonar aus dem 12. Jahrhundert, von Z. Falvy - L. Mezey. Bp. 1963. 175 l., 160 lev. (fakszimile)

Napkelte felfedezése. Kiad.: Győrffy György. Bp. 1965. 275 l.

Magyar kódexek. Bev.: Berkovits Ilona. Bp. 1966. 194 l.

Magyar Anjou-legendárium. Kiad. és bev.: Levárdy Ferenc. Bp. 1973. 340 l.

(reneszánsz, barokk)

Apparatus ad historiam Hungariae. 1-2. tom. Ed.: Matthias Bél. Posonii 1735-1746.

Scriptores rerum Transsilvanarum. 1-2/1-2. r. köt. Ed.: J.C.Eder. Nagyszeben 1797-1840.

Scriptores rerum Hungaricarum minores. 1-2. tom- Ed.: Martinus Georgius Kovachich. Budae 1798.

Monumenta Ungarica. Ed.: J. Chr. Engel. Vienna 1809.

Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. Kiad.: Ábel Jenő. Bp. 1880. 296 l.

Olaszországi íróknak Mátyás királyt dicsőítő művei. Kiad.: Ábel Jenő. Bp. 1890. 384 l.

A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve. 1453-1630. Kiad.: Schrauf Károly. Bp. 1902.

Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Kiad.: Ábel Jenő és Hegedűs István. Bp. 1903.

Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Kiad.: Hegedűs István. Bp. 1906. 431 p.

Fontes rerum Transylvanicarum. 1-5. köt. Szerk. és kiad.: Veress Endre. Bp. 1911-1921.

VERESS Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. Bp. 1941. (irodalmi szövegekkel is)

Erdély öröksége. 1-10. köt. Szerk.: Makkai László. Bp. 1941-1942.

A magyar renaissance költői. Szerk.: Geréb László. Bp. (1947) 136 l.

A magyar költészet Bocskaitól Rákócziig. Szerk.: Esze Tamás - Kiss József - Klaniczay Tibor. Bp. 1953. 512 l.

GERÉB László: A hazai osztályharcok irodalma. 1525-1660. Bp. 1955. 392 l.

Magyar széphistóriák. Szerk.: Stoll Béla. Bp. 1955. 181 l.

Magyar költők. XVII. század. Szerk.: Jenei Ferenc. Bp. 1956. 389 l.

Mátyás a kortársak között. Szerk.: H. Balázs Éva. Bp. 1957. 201 l.

Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540-1550-es számadásaiból. 1-2. köt. Bp. 1959-1960.

Régi magyar filozófusok. XV-XVII. sz. Szerk.: Mátrai László. Bp. 1961. 239 l.

BERKOVITS Ilona: A magyarországi corvinák. Bp. 1962. 235 l.

Bibliotheca Corviniana. Bev.: Csapodi Csaba stb. Bp. 1967.

CSOMASZ TÓTH Kálmán: A humanista metrikus dallamok Magyarországon. Bp. 1967.

Magyar humanisták levelei. XV-XVI. sz. Kiad. és bev.: V. Kovács Sándor. Bp. 1971. 712 l.

PAPP Géza: A XVII. sz. énekelt dallamai. Bp. 1970. 733 l.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!