//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
21. V. Kovács Sándor Segédkönyvek a régi ma-
gyar irodalom tanulmányozásához
21. V. Kovács Sándor Segédkönyvek a régi ma-
gyar irodalom tanulmányozásához
:

- Bevezető bibliográfia, 1. Lexikonok, 2. Szótárak, 3. Könyvészetek és bibliográfiák,

- Bevezető bibliográfia, 1. Lexikonok, 2. Szótárak, 3. Könyvészetek és bibliográfiák,


 V. Kovács Sándor

Segédkönyvek a régi magyar irodalom tanulmányozásához

(Bevezető bibliográfia)

A régiség fogalma relatív. Martialis tréfás meghatározása szerint minden régi barát valamikor új volt (Ep. I. 54, 5.) - így vagyunk átvitt értelemben az egyetemes emberi kultúra nagy korszakaival is. A középkor számára az antik, görög-római világ, az újkor embere előtt a középkor, magunk felfogása szerint már a XIX. sz. is régi. A tudomány azonban nem dolgozhat ennyire bizonytalan - és szubjektív - tényezőkkel, ezért általánosan elfogadott terminus a régiség fogalmának használatához az 1800-as év. Ezt tekintik határnak a könyvtörténet művelői, s lényegében itt van időhatára az úgynevezett régi magyar irodalomnak is.

Régi korok művelődésének, irodalmának tanulmányozása számos nehézséget rejt magában. A szövegek egy része kézirat, más része ritka egykorú nyomtatvány, nyelvileg pedig javarészt latin, kisebb részt magyar (és német), századonként változó arányban. Nyolc évszázad nyelvállapota is különböző: a hatszáz évre terjedő ómagyar és középmagyar nyelv (a középfélnémet és az újfelnémet mellett) döntően meghatározza a nyelvi karaktert az utolsó kétszáz évben hegemóniára törő, de még csak a kialakulás stádiumát élő irodalmi nyelv ellenében. Mindezekhez hozzájárul a műfajok, a verselés és a stílus szokatlan, élő irodalmunkból hiányzó, tarka sokasága, idegenszerű formája. Nyilvánvaló, hogy a régi magyar irodalom tanulmányozásához segédkönyvek nélkül nem lehet hozzáfogni.

Jelen összeállításunk, erős válogatásban ugyan, de minden olyan alapművet igyekszik felemlíteni, melyek ismerete hasznosnak bizonyulhat további tájékozódáskor. Hangsúlyozni szeretnénk: csak a régi magyar irodalmat tartottuk szem előtt, ezért minden olyan terminus technicus, mint pl. "szakirodalom általában" stb. automatikusan 1800-ig értendő. E következetesen érvényesülő időbeli korlátozás nem mond ellent tágabb horizontú válogatási elveinknek. A lexikonok, szótárak, könyvészetek és bibliográfiák esetében ezt aligha kell bővebben indokolni, a szakirodalomnál pedig minden használó természetesnek fogja venni az 1800-as korszakhatáron túlmutató, átfogó művek szerepeltetését.

Annotációkat nem fűzünk sehová sem, a megfelelő fejezetekbe történő beosztás el fogja igazítani az érdeklődőket afelől, milyen tematikához ajánlunk egy-egy művet, a rövidített címfelvételek pedig elegendőek lesznek az azonosításhoz. A rövidítések feloldása vagy kézenfekvően természetes és egyértelmű, vagy a tudományos gyakorlatban hagyományosnak minősül. Az anyaggyűjtés lezárásának időpontja 1972. december 31., néhány újabb tételt azonban 1973-ból is felvettünk.

1. LEXIKONOK

a/ általános

Pallas nagy lexikona. 1-18. köt. Bp. 1893-1904.

Révai nagy lexikona. 1-21. köt. Bp. 1911-1935.

Új magyar lexikon. Szerk.: Berei Andor. 1-6. köt. Bp. 1959-1962. A 7. (pótkötet) Bp. 1972.

b/ irodalmi (magyar)

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. k. Bp. 1981-1914.

Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk.: Ványi Ferenc. Bp. 1926. 880 l.

Irodalmi lexikon. Szerk.: Benedek Marcell. Bp. 1927. 1224 l.

GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái. 1-6 k. Bp. 1939-1944 (Befejezetlen)

Hungária irodalmi lexikon. Szerk.: Kőhalmi Béla és Révay József. Bp. 1947. 624 l.

Magyar írói álnév lexikon. Szerk.: Gulyás Pál. Bp. 1956. 706 l.

Magyar irodalmi lexikon. 1-3. kör. Szerk.: Benedek Marcell. Bp. 1963-1965.

(világirodalmi)

Világirodalmi lexikon. 1-3. köt. Szerk.: Dézsi Lajos. Bp. 1930-1933.

Világirodalmi lexikon. 1- Szerk.: Kardos László és Király István. Bp. 1970. (Eddig 2 kötet)

c/ életrajzi

CZVITTINGER Dávid: Specimen Hungariae literatae. Frankfurt-Leipzig. 1711. 408 l.

BOD Péter: Magyar Athénás. Nagyszeben 1766. 360 l.

HANER, G.J.: De scriptoribus rerum Hungaricarum et Transilvanicarum. 1-2. tom. Viennae-Tyrnaviae 1774-1798.

HORÁNYI Elek: Memoria Hungarorum. 1-3 vol. Viennae-Posonii 1775-1777.

SEIVERT, Johann: Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften. Pressburg 1785. 519 S.

CORNIDES Dániel: Bibliotheca Hungarica sive catalogus scriptorum de rebus omnis generis Hungariae. Pestini 1792. 281 l.

HORÁNYI Elek: Nova memoria Hungarorum. 1. vol. Pest 1792. 800 p. (Több nem jelent meg.)

BUDAI Ferenc: Magyarország polgári históriájára való lexikon a XVI. sz. végéig. 1-3 köt. Nagyvárad 1804-1805.

TRAUSCH, Franz Joseph: Schriftsteller-Lexikon. 1-4 köt. Kronstadt-Hermannstadt 1868-1902. (Az erdélyi szász irodalomról)

KOLLÁNYI Ferenc: Esztergomi kanonokok. 1100-1900. Esztergom 1900. 547 l.

DEÁK Gyula: Polgári iskola tanárok élete és munkái. Bp. 1942. 519 l.

Magyar Életrajzi Lexikon. Szerk.: Kenyeres Ágnes. 1-2 k. Bp. 1967-1969.

d/ rokontudományi

NAGY Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-12. és 1. pótkötet. Pest 1857-1868.

Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 1-3., 5. köt. Szerk.: Csánki Dezső. Bp. 1890-1913. (Több nem jelent meg. Fekete Antal kiegészítése Trencsén vármegye történetéről mint 4. kötet látott napvilágot 1941-ben.)

KARÁCSONYI János: Magyar nemzetségek a XIV. sz. közepéig. 1-3. köt. Temesvár 1891-1892.

Ókori lexikon. 1-2. köt. Szerk.: Pecz Vilmos. Bp. 1902-1904.

KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok. 1-11. köt. Bp. 1911-1932.

SCHÖPFLIN Aladár: Magyar színművészeti lexikon. A magyar színjátszás és drámairodalom enciklopédiája. 1-4. köt. Bp. 1929-1931.

KEMÉNY Ferenc: Magyar pedagógiai lexikon. 1-2. köt. Bp. 1933-1934.

CAPPELI, Adriano: Lexicon abbreviaturarum. Milano 1949. 531 p.

GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1. (Eddig egy kötet)

Filozófiai kislexikon. Szerk.: M. Rozental, P. Jugyin. A magyar kiadást szerk.: Vári Györgyné. Bp. 1965-1966.

Zenei lexikon. 1-3. Köt. Szerk.: Bartha Dénes. Bp. 1965-1966.

Művészeti lexikon. 1-4. köt. Szerk.: Zádor Anna és Genthon István, Bp. 1965-1968.

Esztétikai kislexikon. Szerk.: Zoltai Dénes. Bp. 1969. 400 l.

Mitológiai ábécé. Írta: Bodrogi Tibor, Dobossy László stb. Bp. 1970. 441 l.

2. SZÓTÁRAK

CZUCZOR Gergely - FOGARASI János: A magyar nyelv szótára. 1-6. Pest 1862-1874.

Du CHANGE, Charles: Glossarium mediae et infimae latinitatis. 1-10. köt. Niost 1883-1887.

SZARVAS Gábor - SIMONYI Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár. 1-3. köt. Bp. 1890-1893.

SZNNYEI József: Magyar tájszótár. 1-2. köt. Bp. 1983-1901.

BARTAL Antal: A magyarországi latinság szótára. Bp. 1901. 722 l.

SZAMOTA István: Magyar oklevélszótár. Bp. 1902-1906. 1210 hasáb. (Egy kötet, füzetekben jelent meg.)

GRAESSE, J.G. Th.: Orbis Latinus oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen Orts- und Landernahmen. Berlin 1909. 348 p. (2. kiad.)

BÁRCZI Géza: Magyar szófejtő szótár. Bp. 1941. 348 l.

BÁRCZI Géza - ORSZÁGH László (szerk.): A magyar nyelv értelmező szótára. 1-7. köt. Bp. 1959-1962.

BENKŐ Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1-3. köt. Bp. 1967. (Eddig 2 kötet jelent meg.)

3. KÖNYVÉSZETEK ÉS BIBLIOGRÁFIÁK

a/ általános könyvészeti és bibliográfiai kézikönyvek

KERTBENY Károly: A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete. 1441-1876. Bp. 1876. 75 l.

APPONYI Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. 1-2. köt. Bp. 1900-1902.

APPONYI Sándor: Hungarica. Ungarn betreffenden im Auslande gedruchte Bücher und Flugsschriften. 1-4. köt. München. 1902-1927.

DÉZSI Lajos: Magyar történeti tárgyú szépirodalom. Bp. 1927. 162 l.

SZENTMIHÁLYI János - VÉRTESY Miklós: Útmutató a tudományos munka hazai és nemzetközi irodalmához. Bp. 1963. 716 l.

TEZLA, Albert: An Introductory Bibliography to the Study of Hungarian Literature. Combridge, Massachussetts 1964. 290 l.

VÍZKELETY András (szerk.): Beschreibendes Verzeichnis der alt-deutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken, I, Bd. Széchenyi-Nationalbibliothek. Bp. 1969. 222 S.

TEZLA. Albert: Hungarian Authors. A Bibliographical Handbook. Cambridge, Massachussetts 1970. 792 l.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Szerk.: Stoll Béla, Varga Imre, V. Kovács Sándor. Bp. 1972. 638 l.

b/ általános magyar könyvészet (időkori kronológiában)

Régi magyarországi nyomtatványok. 1473-1600. Bp. 1971. 928 l.

Régi magyar könyvtár. 1. köt. Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Szerk.: Szabó Károly. Bp. 1879. 751 l.

Régi magyar könyvtár. 2. köt. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Szerk.: Szabó Károly. Bp. 1885. 754 l.

Régi magyar könyvtár. 3. köt. 1-2. rész. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Szerk.: Szabó Károly és Hellebrand Árpád. Bp. 1896-1898.

Magyarország bibliographiája. 1712-1860. 1-4. köt. Szerk.: Petrik Géza. Bp. 1888-1892.

Magyarország bibliographiája. 1712-1860. 5. köt. Bp. 1971. l. (Pótlások Petrik 1-4. kötetéhez)

Magyarország bibliographiája. 1712-1860. 6. köt. Nyomda- és kiadástörténeti mutató Bp. 1972. (Petrik 1-5. kötetéhez készült.)

Magyar könyvészet. 1860-1875. Szerk.: Petrik Géza. Bp. 1885. 147, 467 l.

Magyar könyvészet. 1876-1885. Szerk.: Kiszlingstein Sándor Bp. 1890. 143, 556 l.

Magyar könyvészet. 1886-1900. 1-2. köt. Szerk.: Petrik Géza. Bp. 1908-1913.

Magyar könyvészet. 1901-1910. 1-2. köt. Szerk.: Petrik Géza és Barcza Imre. Bp. 1917-1928.

Magyar könyvészet. 1911-1920. 1-2. köt. Kiad.: Kozocsa Sándor. Bp. 1939-1942. (újra: 1969-ben)

Magyar könyvészet.1921-1923. Szerk.: Pikler Blanka. Bp. 1925. 491 l.

Új könyvek. Corvina 1924-1929. évfolyamaiban.

Általános magyar könyvészet. Szerk.: Pikler Blanka és Braun Róbert. Bp. 1927. 806 l.

Magyar könyvészet. 1930-1934. Szerk.: Gulyás Pál. Bp. 1931-1934. (Melléklet a Corvina 1930-1934. évfolyamaihoz)

Magyar könyvészet. 1934-1940. Szerk.: Pikler Blanka. (Melléklet a Corvina 1934-1940. évfolyamaihoz)

Magyar könyvészet. 1936-1941. Szerk.: Szollás Ella, Droszt Olga, Mokcsay Julia. Bp. 1939-1944. (Hat kötetben)

Magyar könyvészet. 1945-1960. 1-5. köt. Szerk.: Komjáthy Miklósné. Bp. 1964-1968.

Magyar könyvészet. 1961/62-1968. Szerk.: Fügedi Péterné. Bp. 1963-1970.

c/ irodalmi korszakok könyvészete (ősköltészet, középkor)

POTTHAST, August: Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die geschichtswerke der europäischen Mittelalters bis 1500. 1-2. Bd. Berlin, 1896.

GOMBOS, Albinus Franciscus: Catalogus fontium historiae Hungaricae. 1-4. tom. Bp. 1937-1943.

BARTONIEK Emma: Codices manuscripti Latini. 1. tom. Bp. 1940. 527 l.

MEZEY László: Codices Latini medii aevi Bibl. Univ. Budapestinensis. Bp. 1961. 391 p.

SZABÓ Dénes: A magyar nyelvemlékek. Bp. 1959. 80 l. (2. kiad.)

CSAPODI Csaba: A "Magyar codexek" elnevezésű gyűjtemény. (K 31-K/114.) Bp. 1973. 133 l..

Libri liturgici manuscripto bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum. Polycarpus Radó - Ladislaus Mezey. Bp. 1973. 693 l.

(reneszánsz, barokk)

KERTBENY Károly: A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete. 1. köt. Magyarországra vonatkozó régi német nyomtatványok 1454-től 1600-ig. Bp. 1880. CLXXXIV. 774 l.

THURY Zsigmond: A szombatos kódexek bibliográfiája, különös tekintettel azok énektartalmára. Mezőtúr 1912. 160 l.

SZABÓ T. Attila: Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink XVI-XIX. században. Zilah 1934. 221 l.

ZOLNAY Klára - FITZ József: Bibliographia bibliothecae regis Matthiae. Bp. 1942. 1601.

BALOGH Jolán: Az erdélyi renaissance. Kolozsvár 1943. 409 l.

GERÉB László: Bibliográfia a hazai parasztlázadások vers és elbeszélő irodalmához. XV-XVIII. sz. Bp. 1949. 27 l.

GÖLLNER, Carl: Die europäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts. 1. Bd. 1501-1550. Bucuresti-Berlin 1961.

STOLL Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565-1840). Bp. 1963.

BALOGH Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. 1-2. köt. 1966.

Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance. 1-. Geneva 1966.- (A magyar reneszánsz szakirodalmat V. Kovács Sándor állította össze. Eddig öt kötet.)

CSAPODI Csaba: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ősnyomtatvány-gyűjteménye. Bp. 1967.

Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. 1-2. vol. Edd.: Géza Sajó et Erzsébet Soltész. Bp. 1970.

d/ általános magyar bibliográfiák (időköri kronológiában)

SZINNYEI József: Irodalomtörténeti repertórium. 1876-1889. Figyelő 1876-1889. évf.

HELLEBRANT Árpád: A magyar philológiai irodalom 1885-1918. EphK 1886-1919. évf.

HELLEBRANT Árpád: Irodalomtörténeti repertórium. 1893-1924. Itk 1893-1925. évf.

GORIUPP Alisz: Irodalomtörténeti repertórium. 1925-1927. Itk 1926-1927. évf.

KOZOCSA Sándor: Irodalomtörténeti repertórium. 1928-1931. Itk 1929-1932. évf.

KOZOCSA Sándor: Az (1932-1943) év irodalomtörténeti munkássága. Itk 1933-1944. évf.

KOZOCSA Sándor: Az 1944. év irodalomtörténeti munkássága. Bp. 1946. 35 l.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1945-1949. Bp. 1950. 232 l.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1950. Bp. 1951. 80 l.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1951-1952. Bp. 1954. 180 l.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1953. Bp. 1954. 208 l.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1954. Bp. 1956. 232 l.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája.1955. Bp. 1959. 334 l.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1956-1957. Bp. 1961. 717 l.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1958. Bp. 1965. 581 l. (Hatvan tétel pótlása: V. Kovács Sándor, ItK 1967. 100-105.)

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1959. Bp. 1966. 637 l.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1960. Bp. 1970. 526 l.

V. KOVÁCS Sándor: Magyar irodalomtörténetírás. (1962-1971) ItK 1963-1972. évfolyamaiban.

e/ rokontudományi könyvészetek és bibliográfiák

SZINNYEI József: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. 1-2. köt. 1731-1880. Bp. 1874-1885.

SZINNYEI József: A magyar nyelvészeti irodalom bibliographiája Révai előtt a Nemzeti Múzeum könyvtárában. Magyar Könyvszemle 1883. 148-163.

PESTY Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Bp. 1888. 447 l.

SÁGI István: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. Bp. 1922. 105 l.

BARTONIEK Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. 1929. 203 l.

M. BUDAY Júlia: A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája. 1901-1925. Bp. 1929. 248 l.

MORAVEK Endre: A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája. 1901-1925. Bp. 1930. 162 l.

BAÁN Kálmán: Magyar genealógiai és heraldikai forrásmunkák. 1561-1932. Bp. 1932. 84 l.

STAUD Géza: Magyar színészeti bibliográfia. Bp. 1939. 351 l.

MORAVCSIK Gyula: Byzantino-turcica. Die Byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. Bp. 1942-1943.

BODOR Aladár: Magyarország helyismereti könyvészete. Bp. 1944. 423 l.

TÓTH Zoltán - KEMÉNY G. Gábor - KUTAS László: Magyar történeti bibliográfia 1-4. Bp. 1950-1959.

KOSÁRY Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 1-3. köt. Bp. 1951-1958.

BORZSÁK István: A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája. 1926-1950. Bp. 1952. 424 l.

BÍRÓ Béla: A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. (A XVIII. századtól az 1954. év végéig). Bp. 1955. 611 l.

A magyar stilisztikai irodalom bibliográfiája. Szerk.: Szathmári István. - A magyar stilisztika útja c. kötetben, Bp. 1961. 545-681.

STAUD Géza: A magyar színháztörténet forrásai. 1-3. köt. Bp. 1962-1963.

A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája. 1961., Bp. 1963. (Eddig 6 kötet)

STOLL Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája. 1565-1840. Bp. 1963. 537 l.

SÁNDOR István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1945-1954. Bp. 1965. 463 l.

Bibliography of Hungarian Dictionaires 1410-1963. Összeállította: I.L. Halász. Toronto 1966.

KOSÁRY Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. 1. Bp. 1970. (Eddig egy kötet)

f/ kapcsolattörténeti könyvészetek és bibliográfiák

MELICH János: A magyarországi vend (szlovén) irodalom bibliográfiája. M.Kszle 1902. 426-449. 1908. 231-245 l.

KONT Ignác: Bibliographie française de la Hongrie. 1521-1910. Avec un inventaire sommaire des documents manuscrits. Paris 1913. 325 l. (Pótlásai: André Leval, Revue de Hongrie 1914. jan.-márc. - Baranyai Zoltán, M.Könyvszemle 1918. 68-77, 1922. 168-170.)

VERESS Endre: Bibliografia romana-ungara. Romanii in literatura ungara si Ungarii in literatura romana. 1-3. köt Bukarest. 1931-1935.

ZOLNAI Klára: Magyarországi olasz nyomtatványok 1966-1918. Bp. 1932. 104 l.

VÁRADY, Emerico: La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria. 1-2. köt. Roma. 1933-1941.

HORVÁTH Endre: Magyar-görög bibliográfia. Bp. 1940. 95 l.

PÁLINKÁS László: Bibliografia italiana della lingua a letteratura ungheresi. Roma 1943. 64 l.

BRETAN Judit: Le livre français en Hongrie. Pótlék a magyarországi francia nyomtatványok bibliográfiájához. 1691-1860, Kolozsvár, 1944. 72 l.

HUBAY Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságok, röpiratok az Országos Széchenyi Könyvtárban 1480-1718. Bp. 1948. 307 l.

DÁN Róbert: Magyar irodalom - héberül. (Önálló kiadványokban) Helikon 1964. 479-484.

JAKUBIUK, Jerzy: A magyar-lengyel kulturális kapcsolatok válogatott bibliográfiája. - Tanulmányok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1969. 623-636.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!