//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 2000 -

- 2000 -


 2000

(Vastag betűvel jelzett könyv a honlapon is olvasható, vagy letölthető)

A keresztény görög iratok új világ fordítása, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, N.Y. 2000, 447 o.

Ágoston Sándor: „Kezeket fel!”, [Ágoston Sándor Baráti Kör], [Budapest 2000],

Almási Tibor: Máté evangéliuma – 1. rész, Mécses sorozat, GyuRó Art-Press, Szokolya 2000, 304 o.

Amery, Heather: Bibliai történetek, fordította Kopházi Erzsébet (The Usborne children's Bible), Holló, Kaposvár 2000, 143 o.

Aquinói Szent Tamás: Catena aurea, 1. rész, Kommentár Máté evangéliumához, fordította Benyik György és Lázár István Dávid (Catena aurea, Expositio in Mattheum), JATEPress, Szeged 2000, 850 o.

Balázs Katalin: A Biblia a helyes táplálkozásról – Több mint 400 recepttel, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2000, 2. kiadás, 160 o.

Balthasar, Hans Urs von: A három nap teológiája – Mysterium Paschale, Osiris könyvtár. Vallástörténet, fordította Görföl Tibor (Theologie der drei Tage), Osiris, Budapest 2000, 258 o.

Baron, David: Mózes a menedzsmentről, fordította Kovács Ildikó (Moses on management), Tiara, Budapest 2000, 285 o.

Barsi Balázs: Magasság és mélység – Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára, 1. rész, Szent idők – Advent, karácsony, nagyböjt, húsvét, Alfadat-press, Tatabánya 2000, 445 o.

Barsi Balázs: Magasság és mélység – Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára, 2. rész, Évközi idő I-XII. hét, Alfadat-press, Tatabánya 2000, 409 o.

Barsi Balázs: Magasság és mélység – Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára, 2/A rész, 2000. január 10 - március 7., Alfadat-press, Tatabánya 2000, 66 o.

Bartha Tibor [szerk.]: Keresztyén bibliai lexikon, A-J, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 2. kiadás, 785 o.

Benyik György [szerk.]: Csoda-elbeszélések – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 1988. (!1998) augusztus 31 - szeptember 3., JATEPress, Szeged 2000, 187 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 1211 o.

Biblia – Istennek az Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 375 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 2000, 1455 o.

Bornemisza Péter: Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasarnapra rendeltetet Euangeliombol, Bibliotheca Hungarica antiqua, Balassi Kiadó, Budapest 2000, 723 o.

Bühlmann, Walter: Hogyan élt Jézus – lakás, étkezés, munka, utazás a 2000 évvel ezelőtti Palesztinában, ford. Kapitány György, ifj Rabár Ferenc, Corvinus, [Budapest] 1997, 140 o.

Cullmann, Oscar: Krisztus és az idő – Az őskeresztény idő- és történelemszemlélet, Hermeneutikai Füzetek 22., fordította Huszti Kálmán (Christus und die Zeit), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 262 o.

Cziglányi Zsolt: Történeti feliratok a Zsoltárok könyvében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 243 o.

Cseri Kálmán: Pál apostol, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 4. kiadás, 59 o.

Csizmazia Sándor: Lehulló álarcok – A Hegyi-beszéd – Áhitatok Máté ev. 5-7. fejezete alapján, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 2000, 2. kiadás, 145 o.

De Graaf, Anna: Képes Biblia – válogatott történetek, ford. Nagy Erzsébet, Alexandra, Pécs 2000, 399 o.

Déri Balázs: Újszövetségi görög nyelvkönyv, Subsidia biblica Graeca et Latina, Argumentum Kiadó, Budapest 2000, 238 o.

Dizseri Eszter: Gyerekek a Miatyánkról, Harmat, Budapest 2000, 199 o.

Dué, Andrea: A kereszténység történeti atlasza, fordította Domokos György (Atlante storico del cristianesimo), Agapé, Szeged 2000, 322 o.

Én vagyok, ne féljetek! – Jézus Krisztus élete Márk evangéliumában, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2000, 64 o.

Ézsaiás próféciája - világosság az egész emberiségnek, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Brooklyn, N.Y. 2000,

Fabiny Tamás: Erzählte Dramen – Dramaturgische und kommunikative Strukturen in den Gleichnissen Jesu unter besonderer Berücksichtigung rabbinischer Paralellen, Acta theologica Lutherana Budapestinensia 1., Plantin, Budapest 2000, 291 o.

Fabiny Tibor [szerk.]: The Bible in literature and literature in the Bible – Proceedings of the conference „Teaching Bible and Literature at Universities” – Piliscsaba – July 21-22, 1995, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 223 o.

Fleming, Don: A keresztyének Bibliája, (The Christian's Bible), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 24 o.

Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul, Studia orientalia 1., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2000, 2. kiadás, 589 o.

Gaál Éva: Eltévedt méhecske és más történetek bibliai tanulsággal, Porszem Kiadó, Budapest 2000, 1. kiadás, 46 o.

Gergely, Nagy Szent: Moralia – Bibliakommentár a Jób könyvéhez, fordította Barotai György (Sancti Gregorii Magni moralium libri), Terebint Bt., Budapest 2000, 288 o.

Gnilka, Joachim: Márk, Scriptura 2., fordította Turay Alfréd (Das Evangelium nach Markus), Agapé, Szeged 2000, 961 o.

Gooding, David: A krisztusi hithez hűen – Az Apostolok Cselekedetei könyvének új megközelítése, (True to the faith), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 333 o.

Gooding, David: Biblia és etikai nevelés, fordította Cseri Kálmán (The Bible and ethical education), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 144 o.

Graaf, Anna de: Képes Biblia – Válogatott történetek, fordította Nagy Erzsébet, K. (Children's Bible), Alexandra, Pécs 2000, 399 o.

Gyökössy Endre: A két középpont – Az Újszövetség közepe: a Miatyánk, az Ószövetség közepe: a Tízparancsolat, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2000, 179 o.

Halász Piusz: Énekek éneke, Marana Tha sorozat 65., Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1998, 96 o.

Hargitai Hitter Lajos: Közelebb, közelebb Uram, hozzád – Elmélkedés Jézus Krisztus életéről és tanításairól az evangéliumok szerint, Magánkiadás, Szeged 2000, 543 o.

Haug, Hellmut et al. [szerk.]: Újszövetség, fordította Békefyné Röhrig Klaudia et al., Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 618 o.

Heaster, Duncan: Alapvető Biblia – Útmutató a Bibliához, fordította File Júlia (Bible Basics – A Study Manual), CBM, Budapest 2000, 443 o.

Hecht, Anneliese: Közös utunk a Bibliához – A csoportos bibliaolvasás módszerei, fordította Székely István (Zugänge zur Bibel für Gruppen), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2000, 2. kiadás, 78 o.

Herczeg Pál: „Érted is, amit olvasol?” – Bibliaismereti hittankönyv a konfirmáció utáni korosztálynak, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 2. kiadás, 199 o.

Hocking, C. E. és Horlock, Malcolm [szerk.]: Napról napra végig az Ószövetségen, (Day by day through the Old Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 414 o.

Hodossy-Takács Előd: Az Úr vezette egymaga – Izrael letelepedése és Józsué honfoglalás-tradiciójának teológiai értelmezése, Dissertationes theologicae, Debreceni Református Kollégium, Debrecen 2000, 220 o.

Jackman, David: János levelei – Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, A Biblia ma, fordította Nagy Piroska, F. (The message of John's letters), Harmat, Budapest 2000, 211 o.

Jacobson, Michael D.: A Biblia és az egészség – Hogyan viseljünk gondot testünkről és lelkünkről? – Válaszok a Biblia és az orvostudomány nézőpontjából, fordította Dezsényi István és Salánki Ágnes (The word on health), Amana7 Budapest 2000, 268 o.

Jakubinyi György: Minden hiábavalóság? – A Prédikátor könyvének magyarázata, Gloria nyomda, Gyulafehérvár 2000, 183 o.

János evangéliuma, 2. rész, 6-12. részek magyarázata, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 9., fordította Lenkeyné Semsey Klára, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2000, 194 o.

John testvér: Megújulás lelke – Biblikus bevezetők, fordította Bartalis András et al. (La Nouveauté et l'Esprit), Agapé, Szeged 2000, 115 o.

Juhász Krisztina: A Prédikátor könyvében érvényesülő kultúrák hatásai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 77 o.

Karácsony János: Kik vagyunk, és mit akarunk? – Válogatott írások református diákoknak, SDG füzetek 1., Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom, Budapest 2000, 249 o.

Kenessey Béla: A Biblia női alakjai, Impresszum, Budapest 2000, 4. kiadás, 230 o.

Kidger, Mark: A betlehemi csillag a legújabb kutatások fényében, fordította Békési József (The star of Betlehem), Gold Book, Debrecen 2000, 286 o.

Klausner, Joszéf G’dáljá: Jézus élete, tanítása és korának viszonyai a zsidó, görög és római források alapján, fordította Halmi István és Kolben György, Logos, Budapest 2000, 391 o.

Kocsis Imre: A hegyi beszéd, A Biblia világa, Jel, Budapest 2000, 2. kiadás, 204 o.

Komoróczy Géza [szerk.]: Héber mítoszok és mondák – A Bibliából, Móra, Budapest 2000, 1. kiadás, 363 o.

Kraus, Naftali: Dávid zsoltárai, 2. kötet, Az Ősi forrás sorozat 9., Göncöl, Budapest 2000, 491 o.

Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege – Kézikönyv a Biblia Hebraica Stuttgartensiához, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2000, 187 o.

Lenkeyné Semsey Klára: János evangéliuma, ford. Lenkeyné Sensey Klára, Debreceni Ref. Hittud. Egy., Debrecen 2000,

Lieth, Norbert: Jónás – Jónás könyvének próféciai utalásai, fordította Dálnoki László, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2000, 89 o.

Lindsey, Hal: Föld bolygó - 2000 – túléli-e az emberiség?, Előszó K., Budapest 1995, 445 o.

Lukács evangéliuma – Hat magyar nyelvű fordításban, fordította Káldi György et al., Szent István Társulat, Budapest 2000, 209 o.

Lutzer, Erwin W.: Egy perccel a halál után – Előzetes kép végső úticélunkról, a Biblia szerint, (One minute after you die), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 142 o.

Luz, Ulrich: Máté Jézustörténete, Hermeneutikai Füzetek 21., fordította Bekő István (Die Jesusgeschichte des Matthäus), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 155 o.

M.E.R.: Mary Jones és Bibliája – Hogyan jött létre a világ első bibliatársulata?, (Mary Jones and her Bible), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 74 o.

Mackintosh, Charles Henry: Elmélkedések Mózes 1. 2. 3. könyvéről, ford. Vida sándor, Zsigmondy Zsigmond, Kádár Imre, GVB, Dillenbirg 2000, 611 o.

Mackintosh, Charles Henry: Elmélkedések Mózes 4. 5. könyvéről, ford. Kádár Imre, GVB, Dillenbirg 2000, 540 o.

Magyar István Lénárd: Bibliai kislexikon, Saxum, Budapest 2000, 254 o.

Meldau, Fred John: A próféták ma is szólnak – A Messiás az Ó- és Újszövetségben, (Messiah in both Testaments), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 104 o.

Menachem Meron: Az élő Biblia, Gabbiano Print Bt., Budapest 2000, 176 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 127 o.

Mitró Tamás: A Biblia és a zene vonatkozása, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék 2000, 48 o.

Morris, Henry M.: Kreacionizmus – A teremtéselmélet, fordította Kisházy Mária (Scientific creationism), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2000, 399 o.

Mózes élete, Anno, Budapest 2000, 75 o.

Nagy képes Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Saxum, Budapest 2000, 954 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2001. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 131 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – A 2001. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 15 o.

Napról napr a végig az Ószövetségen, Evangéliumi K. és Iratmisszió, Budapest 2000, 414 o.

Németh Lívia: A házasság szentségének bibliai, teológiai és pasztorális alapjai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 60 o.

Newman, John Henry: Nagypéntek – Elmélkedések és imádságok, Új Ember-füzetek 3., fordította Szunyogh Xavér Ferenc, Új Ember Kiadó, Budapest 2000, 2. kiadás, 60 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2000, 3. kiadás, 1384 o.

Országos Széchényi Könyvtár [szerk.]: Három kódex – Az Országos Széchényi Könyvtár millenniumi kiállítása – 2000. augusztus 17 - november 17., Libri de libris, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 2000, 139 o.

Osman, Ahmed: Mózes, Egyiptom fáraója, Az Ehnaton-rejtély megfejtése, fordította Kozsup István (Moses pharaoh of Egypt), Gold Book, Debrecen 2000, 316 o.

Palúr László: Táblázatok bibliai korok áttekintéséhez – Segédlet a Szentírás tanulmányozásához, Ébredés Alapítvány, Pécel 2000, 24 o.

Pap Károly: Drámák, Pap Károly művei 6., Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2000, 299 o.

Peters, Benedikt: A nemzetek ideje – Dániel könyve alapján, Evangéliumi K. és Iratmisszió, Budapest 2000, 48 o.

Popp, Georg: Életem vezérfonala – A Biblia - erő és segítség hétköznapjaimban, fordította Nyiredi Maurus (Das Kursbuch für mein Leben), Bencés Kiadó, Pannonhalma 2000, 94 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Barlay Ö. Szabolcs, Székesfehérvár 2000, 10. kiadás, 206 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Barlay Ö. Szabolcs, Székesfehérvár 2000, 9. kiadás, 206 o.

Racs Csaba: Ezekiel könyvének kutatástörténete, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 124 o.

Rad, Gerhard von: Az Ószövetség teológiája, 1. kötet, Izrael történeti hagyományainak teológiája, Osiris tankönyvek, fordította Görföl Tibor (Theologie des alten Testaments), Osiris, Budapest 2000, 389 o.

Radó Polikárp, Varga Ottó: A Biblia története a magyar nép számára, Babits, Szekszárd 2000, 446 o.

Radó Polikárp: A Biblia története – A magyar nép számára, Babits, Szekszárd 2000, 446 o.

Ramsbottom, B. A.: Bibliai tantételek egyszerű magyarázata fiataloknak és idősebbeknek, (Bible doctrines), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 67 o.

Rebic, Adalbert: Bibliai régiségek, Katolikus teológiai kézikönyvek 25., fordította Kalacsi János (Biblijske starine), Agapé, Szeged 2000, 160 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 2. év, 1. félév, 1-20. lecke – Diák kézikönyv fordította Vass Tímea, Bálint Sándor, Reménység Magjai Alapítvány, Budapest 2000, 66 o.

Remmers, Arend: Istenfélően élni és a hitet megtartani – A Timóteushoz írt első és második levél magyarázata, (In Gottseligkeit leben és Den Glauben bewahren), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 200 o.

Richter, Gert és Ulrich, Gerhard: Mitológiai és bibliai jelenetek a művészetben – Képes lexikon, fordította Honti Katalin és Ungváry Renáta (Lexikon der Kunstmotive), Magyar Könyvklub, Budapest 2000, 2. kiadás, 316 o.

Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette Isten – A bibliai őstörténet magyarázata – Ter 1-11, A Biblia világa, Jel, Budapest 2000, 210 o.

Rózsa Huba: Mi a Biblia? – Bevezetés a Biblia ismeretébe, A Biblia világa, Jel, Budapest 2000, 2. kiadás, 79 o.

Sanders, Jim: Das Evangelium in Kürze, fordította Balassa Judit, Gemeinde in Christus Liebe, Budapest 2000, 87 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 2000, 5. kiadás, 107 o.

Sándor Endre: „Imádkozzatok és buzgón kérjetek” – Bibliai tanítások az imádság erejéről, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 87 o.

Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben, Szent István Társulat, Budapest 2000, 218 o.

Scofield, Cyrus Ingerson: Magyarázó jegyzetek a Bibliához – Az új Scofield-Biblia 1967. évi kiadása alapján, (The Scoefield Study Bible), Primo, Budapest 2000, 334 o.

Soós Attila: A szeretet himnusza – A szeretet művészete a Biblia tükrében, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2000, 1. kiadás, 155 o.

Soós Attila: A szeretet művészete a Biblia tükrében – gondolatok A szeretet himnuszáról, Bibliaisk. Közössége – Oltalom Alapítvány, [Budapest] [2000], 155 o.

Stott, John R. W.: A Timóteushoz írt első levél és a Tituszhoz írt levél – A gyülekezet élete, Tanítás és kötelesség, A Biblia ma, fordította Juhász Ágnes (The message of 1 Timothy and Titus), Harmat, Budapest 2000, 251 o.

Sulyok Elemér: Minden kész – Széljegyzetek néhány vasárnap evagéliumi szakaszához, Bencés Kiadó, Pannonhalma 2000, 102 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2000, 1. kiadás, 1265 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2000, 1194 o.

Szentírás – Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2000, 792 o.

Takács Gyula: A Jelenések könyve, Kairosz, Budapest 2000, 518 o.

Takács Gyula: Az Újszövetség irodalma, 2. rész, Levelek - Jelenések könyve, Kairosz, Budapest 2000, 272 o.

Takács Gyula: Római levél, Kairosz, Budapest 2000, 1. kiadás, 444 o.

Újszövetség, fordította Békefyné Röhrig Klaudia et al., Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 618 o.

Ujvári Péter [szerk.]: Magyar zsidó lexikon, Makkabi, Budapest 2000, 1028 o.

Varga István: Hermenutaikai írások, 1. rész, Bevezetés a szent hermeneutikába – 1827 Hermeneutikai Füzetek 23., fordította Szabadi István, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 133 o.

Varga István: Hermeneutikai írások, 2. rész, Az ótestamentom hermeneutikája, 1807 – Az újtestamentom hermeneutikája, 1816, Hermeneutikai Füzetek 24., fordította Szabadi István, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 253 o.

Varsányi Rezső: 4 év, 4 evangélium – Angol nyelvkönyv, Tárogató Kiadó, Budapest 2000, 2. kiadás, 451 o.

Verdes Sándor [szerk.]: „Kezdetben volt az ige …” – A Húsvét és a húsvéti evangélium a bizánci keresztény egyházban, Zöld-S (VS) Studio, Budapest 2000, 48 o.

Vine, W. E.: A Rómaiakhoz írt levél – Tanítás, előírás, gyakorlat, (The epistle to the Romans), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 136 o.

Wangerin, Walter: Könyv Istenről – a Biblia regénye, ford. Mészáros Klára, Esély Mozaik, Budapest 2000, 715 o.

Weber, Hans-Ruedi: Engem olvas a Könyv – Bibliaiskolai vezetők kézikönyve, fordította Szentpétery Mariann (The Book that reads Me), Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 98 o.

Westermann, Claus: Isten angyalainak nincs szárnyuk – Mit mond a Biblia az angyalokról?, (Gottes Engel brauchen keine Flügel), Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 117 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2000, 6. kiadás, 804 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2000, 7. kiadás, 804 o.

Winter, Astrid: A Biblia gyógynövényei – Amit a Biblia tár fel a gyógyítás titkairól és a hatékony receptekről - kiegészítve legújabb tudásunkkal a hatásról és az alkalmazásról, fordította Márton Ferenc (Heilpflanzen der Bibel), Bioenergetic, Budapest 2000, 188 o.

Xeravits Géza: Szentírás-értelmezés Qumránban – Folyamatos peąerek – Fordítás és magyarázat, A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai és Judaisztikai Kutatóintézetének kiadványai 10., Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 2. kiadás, 68 o.

Zimányi József: Sámson, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2000, 21 o.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe