//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 1998 -

- 1998 -1998

(Vastag betűvel jelzett könyv a honlapon is olvasható, vagy letölthető)

A Szentírás magyarázata – jubileumi kommentár, Kálvin, Budapest 1998,

Abécassis, Eliette: Kumrán, fordította Kiss Zsuzsa (Qumran), Európa, Bp 1998, 456 o.

Ablonczy Dániel: Máté evangéliuma – Újszövetségi írásmagyarázat, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 1998, 1. kiadás, 160 o.

Ablonczy Dániel: Zsoltárok könyve – Ószövetségi írásmagyarázat, 2. rész, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 1998, 1. kiadás, 178 o.

Almási Tibor: Jelenések könyve, Mécses s, GyuRó Art-Press, Szokolya 1998, 256 o.

Aranykönyv – kedvenc bibliai történeteim, Visual Games, [Budapest] 1998,

Asztali áldás szefárd fonetikus átírással és magyar fordítással, Országos Rabbiképző Intézet, Budapest 1998, 24 o.

Az újszövetség, fordította Károli Gáspár, Nemzetközi Gedeon Társaság, Nashville 1998, 516 o.

Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 1998, 232 o.

Badiny Jós Ferenc: Magyar Biblia, Orient Press, Budapest 1998, 72 o.

Bajtai Zsigmond: Jézus evangéliuma a négy evangélista tanúsága alapján, Pécsi Püspökség, Pécs 1998, 10. kiadás, 136 o.

Bajtai Zsigmond: Régtől szól hozzánk az Úr – Ószövetség, Pécsi Püspökség, Pécs 1998, 9. kiadás, 160 o.

Baker, David L.: Két szövetség, egy Biblia, Hermeneutikai Füzetek 15., fordította Bogárdi Szabó István (Two testaments, one Bible), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1998, 280 o.

Balázs Károly: Az első teljes magyar újszövetségi szómutató szótár Károli Gáspár 1908-ban revideált fordításához – A Nestle-Aland: Novum Testamantum Graece (a görög nyelvű Újszövetség 26. kiadása) alapján készült Konkordanciával összevetve, Logos, Budapest 1998, 859 o.

Barsi Balázs: Örökké megmarad – A Szeretethimnusz magyarázata, EFO Kiadó, Budapest 1998, 1. kiadás, 55 o.

Bartha Levente: Biblia a katekézisben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 55 o.

Basileos: Zsoltárkommentárok, Életszabályok 6., fordította Orosz László, Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 1998, 260 o.

Benyik György [szerk.]: Biblikus könyvszemle 1998, JATEPress, Szeged 1998, 48 o.

Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, 1. kötet JATEPress, Szeged 1998, 2. kiadás, 250 o.

Benyik György: Hungarian Bibletranslations, Foglia Theologica, Márton Áron Publishing House, Budapest 1998, 49 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 1211 o.

Bitó László: Ábrahám és Izsák, Magyar Könyvklub, Budapest 1998, 237 o.

Blocher, Henri: Kezdetben, fordította Tóth Béla (In the Beginning – The Opening Chapters of Genesis), Harmat, Budapest 1998, 276 o.

Boda László: A makkabeusi kortól Heródesig – Qumráni közjátékkal – A Krisztus előtti két évszázad történelmi rejtvényeinek megfejtési kísérlete, Szent István Társulat, Budapest 1998, 229 o.

Bognár Mária: Én fogom a kezed – Gondolatok Márk evangéliuma alapján, Marana Tha sorozat 74., Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1998, 174 o.

Bohle, Gudrum: Die Frage der Läuterung im Alten Testament – Anhand von ausgewählten Texten, Studia Theologica Budapestinensia 20., Márton Áron Kiadó, Bp 1998, 320 o.

Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 173 o.

Bolyki János: Jesu Tischgemeinschaften, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2.96, (Jézus asztalközösségei), Mohr, Tübingen 1998, 261 o.

Bolyki János: Újszövetségi etika, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 179 o.

Boman, Thorleif: A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése, fordította Szabó Csaba (Hebrew Thought Compared With Greek), Kálvin Kiadó, Bp 1998, 222 o.

Boros Géza: Biblia és gyülekezetépítés, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Kari Tanácsa, Budapest 1998, 241 o.

Bosco, Teresio: A keresztény törvény 20 leckében, fordította Véghseő Tamás (La legge cristiana in 20 lezioni), Don Bosco, Budapest 1998, 120 o.

Botka József: Üzenetek a Szentírásból mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért, Római Katolikus Plébániahivatal, Kikinda 1998, 108 o.

Bottéro, Jean: Isten legszebb története – Ki a Biblia Istene?, fordította Tompa Mária (La plus belle histoire de Dieu), Kairosz, Szentendre 1998, 215 o.

Buber, Martin: A próféták hite, A kútnál, fordította Bendl Júlia (Der Glaube der Propheten), Atlantisz, Budapest 1998, 2. kiadás, 284 o.

Bultmann, Rudolf: Az Újszövetség teológiája, fordította Koczó Pál (Theologie des Neuen Testaments), Osiris, Budapest 1998, 490 o.

Carruth, Thomas A.: Száz nap szeretet – Szentírási olvasmányok, elmélkedések és gyakorlati feladatok a szeretet köréből, fordította Széll Margit (100 days of love), Szent Gellért Kiadó, Budapest 1998, 206 o.

Chambers, Oswald: Bibliai etika, (Biblical ethics), Evangéliumi Kiadó, Bp 1998, 112 o.

Cosmades, Thomas: Izmáel és apja – Izráeli - arab konfliktus bibliai háttere, (Ishmael and his father), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 32 o.

Czanik Péter: A népek reménye – Ézsaiás 13-27 magyarázata, Magánkiadás, Budapest 1998, 173 o.

Czigányik Zsolt: A királyság előtti izraelita társadalom eredete és szerkezete, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 74 o.

Cseri Kálmán: József – Isten iskolájában, Harmat, Budapest 1998, 143 o.

Cseri Kálmán: Noé Istennel járt, Budapest – Budapest-pasaréti Ref. Egyházközség – Ébredés Alapítvány, Budapest 1998, 2. kiad., 96 o.

Da Spinetoli, Ortensio: Matteo (magyar) Máté – az egyház evangéliuma, ford. Turay Alfréd, Agapé, Szeged 1998, 813 o.

Drosnin, Michael: A Biblia kódja, fordította Kertész Balázs (The Bible code), Vimce Kiadó, Budapest 1998, 239 o.

Ez az én szavam – A és W – Jézus evangéliuma, Krisztus kinyilatkoztatása, melyet a világ nem ismer – kivonatok, Univerzális Élet, Szolnok 1998, 46 o.

Fabiny Tibor [szerk.]: A tipológiai szimbolizmus – Tanulmányok – Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből, Ikonológia és műértelmezés 4., JATEPress, Szeged 1998, 375 o.

Fabiny Tibor [szerk.]: Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika – A Pannonhalmán 1991. július 4-6. között rendezett angol nyelvű hermeneutikai konferencia („Reading scripture - literary criticism and biblical hermeneutics”) előadásai, fordította Farkas Claudia (Literary theory and biblical hermeneutics), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1998, 221 o.

Fejes Ottó Fr. Antal: Az 1 Kor 7,1-16 elemzése – Szent Pál a házasságról, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 54 o.

Fenyő D. György: A Biblia az irodalomban, Korona Nova, Budapest 1998, 306 o.

Flusser, David: Jézus – Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében, fordította Szénási Sándor (Jesus), Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 187 o.

Forrai György: Meztelenül az Édenkertben – kultúrtörténeti írások, Uránusz, Budapest 1998, 160 o.

Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul, Studia orientalia 1., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 1998, 1. kiadás, 478 o.

Fruchtenbaum, Arnold G.: A 3 messiási csoda, Evangéliumi Kiadó, Bp 1998, 32 o.

Gémes István: Jézus és Pál – Tanulmányok az Újtestamentumhoz, Top-Gráf Bt., Dabas 1998, 270 o.

Gibbs, Alfred P.: Isten imádata szertartás, kötelesség vagy előjog? – Bibliai elemzés elméletben és gyakorlatban, (Worship), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 203 o.

György Attila: A szeretet üzenete – „A” év – Példák és gondolatok a vasárnapi evangéliumokhoz, Szent István Társulat, Budapest 1998, 315 o.

Gyürki László: A Biblia földje, Biblikus írások 4., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 104 o.

Hahn István: A próféták forradalma – Vallástörténeti és történelmi tanulmányok, Zsidó tudományok, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 1998, 296 o.

Hahn István: A zsidó nép története a kezdetektől napjainkig, Makkabi, Budapest 1998, 2. kiadás, 229 o.

Háy János [szerk.]: Jézus bölcsessége – Szeretetről, igazságról, boldogságról, gazdagságról, jóról és gonoszról, A csend ajándéka, Palatinus, Bp 1998, 1. kiadás, 95 o.

Háy János [szerk.]: Próféták bölcsessége és jövendölései – A jóság útja, az igazak jutalma, a bűnösök bűnhődése, jövendölés egy boldog korról, A csend ajándéka, Palatinus, Bp 1998, 94 o.

Hegedűs Géza: Mózes a népvezér, Pannonica kiskönyvtár, Pannonica, Bp 1998, 176 o.

Hegedűs Loránt: Isten kezében a történelem – Az eljövendő Isten országa - ma – A dánieli prófécia az évezredfordulón, Reformáció-könyvek 4., Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest 1998, 214 o.

Hegedűs Zoltán: Isten vala az Ige – A János-evangélium magyar fordításának kérdései, Agapé, Szeged 1998, 203 o.

Heijkoop, Hendrik L.: A Filemonhoz írt levél, GBV, Dillenburg 1998, 69.

Herczeg Pál: Krisztológiai irányzatok a páli iratokban, Kálvin Kiadó, Bp 1998, 107 o.

Holzhausen, Andreas: Bepillantás a bibliafordítók műhelyébe – Hogyan folyik a bibliafordítás szerte e világon a gyakorlatban, (Übersetzern in die Werkstatt geschaut), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 96 o.

Ife, Elaine: "Biblia gyermekeknek – A legszebb történetek – Már tudsz olvasni! – Nagy betűkkel a ""kezdő"" olvasóknak," fordította Felsmann József (Now you can read stories from the Bible), Alexandra, Pécs 1998, 157 o.

Józsa László: Orvoslás a Bibliában, Móra, Budapest 1998, 152 o.

Karaffa János: Jeremiás Vallomásainak értelmezési lehetőségei, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 111 o.

Kereszty Zoltán: „Nézzétek a mező liliomait…” – Bibliai növények a hit és a tudomány fényében, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Budapest 1998, 554 o.

Kisgergely István: Az ószövetségi papság a Törvény szellemében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 45 o.

Komoróczy Géza [szerk.]: Kiáltó szó a pusztában – A holt-tengeri tekercsek, Osiris könyvtár, Vallástörténet, Osiris, Budapest 1998, 275 o.

Kovács Lajos: Az úgynevezett átokzsoltárok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 76 o.

Kraus, Naftali: Az öt tekercs – Énekek éneke, Jeremiás siralmai, A Prédikátor könyve, Eszter könyve, Az Ősi forrás sorozat 6., Göncöl, Budapest 1998, 264 o.

Kremer, Jacob: 2. Korintusi levél, Stuttgarti kiskommentár. Újszövetség 8., fordította Rajkai István (2. Korintherbrief), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bp 1998, 117 o.

Kuijt, Evert: Gyermekbiblia – Ószövetségi szemelvények, fordította Mildemann Ottó (Kinderbijbel), Bibliotéka, Budapest 1998, 400 o.

Lenkeyné Semsey Klára: Péter első levele, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 7., Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 1998, 3. kiadás, 201 o.

Liebi, Roger: Szavahihető-e a Biblia? – A Biblia tekintélye és megbízhatósága, (Ist die Bibel glaubwürdig?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 40 o.

Lohmann, Johannes: Krisztus vagy én? – Segítség a Római levél megértéséhez, fordította Olasz Sándor (Christus oder Ich), Evangéliumi Kiadó, Bp 1998, 1. kiadás, 106 o.

Luz, Ulrich [szerk.]: A viszály könyve? – Egy Biblia - sokféle értelmezés – Mk 6,30-44 történetkritikai, fundamentalista, evangélikál, feminista, materialista, mélylélektani értelmezése, Hermeneutikai Füzetek 10., fordította Bolyki János, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1998, 111 o.

Mártha Zsolt: Szöveg és módszer – A Jn 13,1-20 versek interpretációs kísérletei, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 1998, 30 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 127 o.

Mócsy Imre SJ: Mi a Biblia? – Kultúránk alkotó eleme – Szent könyv – Isten szava, Biblikus írások 2., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 83 o.

Molnár János: Zakariás próféta könyvének magyarázata, Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1998, 259 o.

Morris, Henry M.: Jób csodálatos beszámolója – Ószövetségi bölcsesség, modern természettudomány és élő üzenet, (The remarkable record of Job), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 119 o.

Murphy, Joseph: Tudatalattid csodálatos hatalma, 6. rész, Nagy bibliai igazságok emberi problémákra, fordította Szabó Csilla (Great Bible truths for human problems), Szakállos, Budapest 1998, 220 o.

Napról-napra – Az Újszövetség egy év alatt - magyarázatokkal, 1. kötet, fordította Müller Margit (Mein Begleiter zur Guten Nachricht im Bild), Szentírás Szövetség, Bp1998, 60 o.

Napról-napra – Az Újszövetség egy év alatt - magyarázatokkal, 2. kötet, fordította Müller Margit (Mein Begleiter zur Guten Nachricht im Bild), Szentírás Szövetség, Bp 1998, 60 o.

Napról-napra – Az Újszövetség egy év alatt - magyarázatokkal, 3. kötet, fordította Müller Margit (Mein Begleiter zur Guten Nachricht im Bild), Szentírás Szövetség, Bp1998, 60 o.

Nemzetközi Teológiai Bizottság [szerk.]: A Szentírás és a krisztológia, Római dokumentumok X. fordította Várnai Jakab (Scripture and christology), Szent István Társulat, Bp 1998, 51 o.

Noul Testament, fordította Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 777 o.

O'Donell, Peter: Pál levele a filippibeliekhez és kolossébeliekhez – Bibliai tanulmány – Szövegmagyarázattal és segédlettel, Biblia az élet könyve, fordította Károli Gáspár és Roszik Ágnes, Nemzetközi Biblia Társaság, Budapest 1998, 140 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: A szentmise olvasmányai hétköznapokra, 2. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1998, 824 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: Zsolozsmáskönyv, (Liturgia horarum), EFO Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 1966 o.

Ortutay Attila: Az izraelita bölcsességi hagyomány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 71 o.

Ottóné Bartalos Zsuzsa: Lépések a boldogság felé, Bibliatanulmányok gyermekeknek, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1998, 40 o.

Paulien, Jon: A végidőről szóló bibliai tanítás, fordította Henterné Selényi Enikő (As speculation builds, let's keep our eyes focused on what the Bible says about the end-time), Advent, Budapest 1998, 157 o.

Példabeszédek könyve, fordította Károli Gáspár, Nemzetközi Gedeon Társaság, Nashville 1998, 141 o.

Peters, Benedikt: 100 kérdés a Bibliáról, (100 Fragen zur Bibel), Ethos Kft., Budapest 1998, 207 o.

Pontificia Commissio Biblica: Szentírásmagyarázat az Egyházban, Biblikus írások 1., fordította Székely István (Die Interpretation der Bibel in Kirche), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 95 o.

Prado Flores, José H.: Pál titka – Jézus Krisztus atlétája, Marana Tha sorozat 73., fordította Beke Tünde Lídia (El secreto de Pablo), Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1998, 187 o.

Qra’us, Naftalî: Az öt tekercs – Énekek éneke, Rút könyve, Jeremiás siralmai, A Prédikátor könyve, Eszter könyve, Ősi forrás sorozat 6. kötete, Göncöl, Bp 1998, 264 o.

Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus... Nikodémusért, Fülöp és Tamás apostolokért, a gadarai megszállottért, a vakon született emberért, Péter apostolért, Júdásért, Poncius Pilátusért?, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1998, 72 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 1. év, 2. félév, 1-20. lecke – Diák kézikönyv fordította Palúr Kornélia (Living world curriculum), Barnabás Csoport Alapítvány, Budapest 1998, 69 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 1. év, 2. félév, 1-20. lecke – Otthoni feladatlapok fordította Palúr Kornélia (Living world curriculum), Barnabás Csoport Alapítvány, Budapest 1998, 76 o.

Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette Isten – A bibliai őstörténet magyarázata – Ter 1-11, A Biblia világa, Jel, Budapest 1998, 210 o.

Rugási Gyula: Epheszoszi történet, Latin Betűk, Debrecen 1998, 214 o.

Sanders, Jim: Alapvető tanítások a Bibliából, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 2. kiadás, 101 o.

Sanders, Jim: Az Evangélium dióhéjban, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 2. kiadás, 87 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 4. kiadás, 80 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 4. kiadás, 100 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 2. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 4. kiadás, 83 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 2. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 4. kiadás, 84 o.

Schick, Alexander: Csodálatos Kumrán – Tudományos krimi, szakmai vita és a holt-tengeri tekercsek igazi jelentősége, (Faszination Qumran), Ethos Kft., Budapest 1998, 1. kiadás, 159 o.

Scholz László: Az evangélium Pál szerint – A római levél a szószéken, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 1998, 147 o.

Schultz, Samuel J.: Üzen az Ószövetség, (The Old Testament speaks), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1998, 2. kiadás, 429 o.

Seethaler, Paula-Angelika: 1. és 2. Péter-levél, Stuttgarti kiskommentár. Újszövetség 16., fordította Kocsis Imre (1. und 2. Petrusbrief), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 143 o.

Sólyom Anikó: Tanári kézikönyv az evangélikus iskolák 6. évfolyama számára készült Ószövetségi hittankönyvhöz, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1998, 47 o.

Spinetoli, Ortensio da: Máté – Az egyház evangéliuma, Scriptura 1., fordította Turay Alfréd (Matteo), Agapé, Szeged 1998, 813 o.

Stricker Simon: Héber-magyar bibliai szótár, Logos, Budapest 1998, 162 o.

Sulyok Elemér: A 22. zsoltár – Istenem, miért hagytál el engem...? – Zsoltárkommentár, Pannonhalmi kisfüzetek 8., Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma 1998, 20 o.

Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, 4. kötet, Az Apostoli levelek és a Jelenések könyve – Naponkénti segítség az Újszövetség olvasásához, Kálvin Kiadó, Bp 1998, 501 o.

Szenczi Molnár Albert [szerk.]: Szent Biblia azaz Istennec O és UY Testamentomanac prophetac és apostoloc által megíratott szent könyvei, Nemzetközi theológiai könyv 35., fordította Károli Gáspár, Vizsolyi Alapítvány Kuratóriuma, Debrecen 1998, 1284 o.

Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomában foglaltatott egész Szent Irás, fordította Károli Gáspár, Nazarénus Gyülekezet Magyarországi Szövetsége, Budapest 1998, 1188 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1998, 1194 o.

Szilasi Zoltán: Ki állhat meg az Ő megjelenésekor? – Gondolatok Malakiás próféta könyvéhez, Advent, Budapest 1998, 30 o.

Szőke Ágnes [szerk.]: Példamondatok a Bibliából – Közismert szólásmondások latinul és magyarul, Gemini Budapest, Budapest 1998, 32 o.

Sztankóczy Zoltán: János evangéliuma és a Jánosi levelek, Unitárius bibliai óráink 2., Magyarországi Unitárius Egyház Teológiai Intézet, Budapest 1998, 286 o.

Szula Edit: Aranykönyv – Kedvenc bibliai történeteim, Visual Games, Bp 1998, 24 o.

Tarjányi Béla: Az örömhír Márk evangélista szerint – A Mk 1,1-15 magyarázata – A tudományos szentíráselemzés bemutatása, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 156 o.

Tarjányi Béla: Biblikus teológia – Tanulmányok, Biblikus írások 3., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 181 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 1. kötet, Az ősegyház élete – Pál apostol levelei, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 146 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 2. kötet, Jézus örömhíre – Az ősegyház tanítása, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 146 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi szentírásmagyarázat – Az örömhír Márk evangélista szerint – A Mk 1,1-15 magyarázata, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 156 o.

Taylor, Kenneth N.: Az első képes Bibliám, Tessedik Alapítvány, Gödöllő [1998], [254] o.

Teres Ágoston SJ: Biblia és asztronómia, Mágusok és a csillag Máté evangéliumában, Springer, Budapest 1998, 2. kiadás, 339 o.

Thorday Attila: Értünk adta önmagát – Jézus szenvedéstörténete a szinoptikus evangéliumokban, Scriptura Agapé, Szeged 1998, 219 o.

Tóth Eszter, Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv, Szent Pál Akadémia, Budapest 1998, 256 o.

Tóth Kálmán: Az Úrnak félelme: ez a bölcsesség – Ószövetségi bölcselkedés a Példabeszédek, a Prédikátor és Jób könyve alapján, Kálvin Kiadó, Bp 1998, 103 o.

Treasures magyar Kincsek, Libertas – Család Misszionárius Közösség, Budapest 1998, 531 o.

Tunyogi László: Péter második levele, Magánkiadás, Budapest 1998, 95 o.

Udvardy György: A Biblia a hitoktatásban – A serdülő kor metodológiája, Studia Theologica Budapestinensia 19., Márton Áron Kiadó, Bp 1998, 144 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, 1. kötet, Máté evangéliuma, Márk ev, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Bp 1998, 204 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, 2. kötet, Lukács evangéliuma, János evangéliuma, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Bp1998, 228 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, 3. kötet, Az apostolok cselekedetei, Pál levele a rómabeliekhez, Pál I. levele a korinthusbeliekhez, Pál II. levele a korinthusbeliekhez, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Bp 1998, 224 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, 4. kötet, Pál levele a galátziabeliekhez - János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Bp 1998, 224 o.

Varga Zsigmond J.: A Galatákhoz írt levél, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 132 o.

Veerman, David R. [szerk.]: Apostolok cselekedetei – Bibliai tanulmány – Szövegmagyarázattal és segédlettel, Biblia az élet könyve, fordította Károli Gáspár, Roszík Gábor és Sárközi Róbertné, Nemzetközi Biblia Társaság, Bp 1998, 140 o.

Veöreös Imre: János levelei, Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest 1998, 312 o.

Vermes Géza: A zsidó Jézus – Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (Jesus the Jew, A historian’s reading of the Gospels), Osiris, Budapest 1998, 2. kiadás, 333 o.

Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (The Dead Sea scrolls), Osiris, Budapest 1998, 1. kiadás, 293 o.

Vojnović, Tadej: Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról, Alfa és Omega, fordította Kalacsi János, Agapé, Újvidék 1998, 148 o.

Vőcsei István [szerk.]: Kérdéseinkre ... a Biblia válaszol – Segédanyag a Biblia megismeréséhez, Veritas, Győr 1998, 82 o.

Wallace, Ronald S.: Dániel könyve – A népek Ura, A Biblia ma, fordította Boros Attila (The message of Daniel), Harmat, Budapest 1998, 197 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 1. kötet, 1Mózes - 5Mózes, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1998, 464 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 7. kötet, Apostolok cselekedetei - Kolossém, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1998, 489 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 8. kötet, 1Thesszalonika - Jelenések, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1998, 457 o.

Westermann, Claus: A Biblia titkai – bevezetés a Bibliába, ford. Tóth Károly, Kálvin, Budapest 1997, 598 o.

White, Ellen Gould: Az apostolok története, (The acts of the apostles), Heted-Nap-Adventista Reformmozgalom, Mogyoród 1998, 3. kiadás, 416 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 1998, 5. kiadás, 804 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 1. kötet, Általános tájékoztató a Szentírásról – Az Ószövetség könyveinek magyarázata: Genezis - Jób könyve, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 532 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 2. kötet, Az Ószövetség könyveinek magyarázata: Zsoltárok könyve - Malakiás könyve, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 390 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 3. kötet, Az Újszövetség könyveinek magyarázata – Mértékek, táblázatok, térképek, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 478 o.

Zsoltárok könyve, fordította Károli Gáspár, Nemzetközi Gedeon Társaság, Nashville 1998, 116 o.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe