//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 1996 -

- 1996 -


1996

A gyermekkor evangéliuma Máté szerint – két kommentár, ford. Benyik György, JATEPress. Szeged 1996, 159 o.

Ablonczy Dániel: „Hogy több legyen a fény!” – Zakariás próféta könyvének gyakorlati magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 102 o.

Ablonczy Margit: Útaid, Uram, mutasd meg – Ifjúsági munkaprogram egy esztendőre – Ifjúsági bibliakörök kézikönyve, Református Fiatalok Szövetsége, Budapest 1996, 84 o.

Aquinói Szent Tamás: A gyermekkor evangéliuma Máté szerint – Két kommentár, fordította Benyik György, Agapé, Szeged 1996, 112 o.

Árus Lajos: Ószövetségi héber-magyar szómagyarázat, 1.rész, Mózes öt könyve, Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1996, 784 o.

Balás Béla: Vallomás a Szentírásról, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1996, 20 o.

Bálint József SJ: Szent János evangélistával a keresztény érettség útján, Alfa és Omega, Agapé, Szeged 1996, 216 o.

Baranyi József: Konkordancia a Károli Bibliához, Veritas, Bp 1996, 1. kiadás, 1879 o.

Barsi Balázs: A szeretet misztériuma – Elmélkedések az Énekek énekéről, EFO Kiadó, Budapest 1996, 202 o.

Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, 2. kötet JATEPress, Szeged 1996, 1. kiadás, 447 o.

Berényi József: Ruth könyvének evangelizációs üzenetei, A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának kiadványai 8., Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája, Sárospatak 1996, 38 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 1601 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1996, 1455 o.

Bibliai történetek, Pallas könyvek, Pallas Stúdió, Budapest 1996, 28 o.

Blau Lajos: Az óhéber könyv – Adalék az ókori kultúrtörténethez és a bibliai irodalomtörténethez – A héber bibliakánon, Historia Judaica 2., Logos, Budapest 1996, 288 o.

Bohle, Gudrum: Die Frage der Läuterung im Alten Testament anhand von ausgewählten Texten, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 195 o.

Bultmann, Rudolf: Jézus Krisztus és a mitológia – Az Újszövetség a bibliakritika fényében, Teológiai gondolkodók 1., fordította Takácsné Kovácsházi Zelma (Jesus Christus und die Mythologie), Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest 1996, 95 o.

Bultmann, Rudolf: Tipológia és apokaliptika, Hermeneutikai füzetek 11., fordította Bernáth Gyöngyvér, Novák György és Mártonffy Marcell, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1996, 74 o.

Champagnat Csoport: A Biblia üzenete, Mária Iskolatestvérek Magyarországi Csoportja, Győr 1996, 95 o.

Czanik Péter: De Haggeus és Zakariás prófétált! – Igehirdetések, Magánkiadás, Budapest 1996, 137 o.

Czanik Péter: Hóseás könyvének magyarázata, Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1996, 189 o.

Czanik Péter: Jóel választani tanít – Igehirdetések, Magánkiadás, Bp 1996, 35 o.

Czanik Péter: Jónás – Igehirdetések, Magánkiadás, Budapest 1996, 94 o.

Da Spinetoli, Ortensio: Luca (magyar) Lukács – a szegények evangéliuma, ford. Turay Alfréd, Agapé, Szeged 1996, 770 o.

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma, Ordass Lajos Baráti Kör, Bp 1996, 1. kiadás, 361 o.

Fee, Gordon D.: Kétélű kard – A Biblia olvasása és értelmezése, fordította Bogárdi Szabó István (How to read the Bible for all its worth), Harmat, Budapest 1996, 270 o.

Forgács Tamás: A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései – A Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve, Studia Uralo-Altaica Supplementum 5., Universitas Szegediensis, Szeged 1996, 339 o.

Fromm, Erich: „Olyanok lesztek, mint az Isten” – Az Ótestamentum és hagyományának radikális értelmezése, fordította Gellériné Lázár Márta (You shell be as Gods), Akadémiai Kiadó, Budapest 1996, 191 o.

Fröhlich Ida: „Time and times and half time...” – Historical consciousness in the Jewish literature of the Persian and Hellenistic eras, Journal for the study of the pseudepigrapha, Supplement series 19., Sheffield Academic Press, Sheffield 1996, 248 o.

Frye, Northrop: Kettős tükör – A Biblia és az irodalom, fordította Pásztor Péter (The great code), Európa, Budapest 1996, 431 o.

Gitt, Werner: A teremtés bibliai tanúságtétele, (Das biblische Zeugnis der Schöpfung), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1996, 1. kiadás, 184 o.

Goedhart, G. L.: Több, mint ami valójában történt – A Biblia és a valóság, fordította Bolla Anita (Meer dan echt gebeurd), Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 74 o.

Gombás Mária: Rut könyve és annak jogi vonatkozásai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 33 o.

Graves, Robert és Patai, Raphael: Héber mítoszok – A genezis könyve, fordította Terényi István, Szukits Könyvkiadó, Szeged 1996, 293 o.

Hahn István: A zsidó nép története a kezdetektől napjainkig, Makkabi, Budapest 1996, 1. kiadás, 229 o.

Halacska könyvek - emberek a Bibliában, 1. kötet, Dorkász, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek - emberek a Bibliában, 2. kötet, Ábrahám, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek - emberek a Bibliában, 3. kötet, Keresztelő János, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek - emberek a Bibliában, 4. kötet, Ruth, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek - emberek a Bibliában, 5. kötet, Péter, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek - emberek a Bibliában, 6. kötet, Anna, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek - emberek a Bibliában, 7. kötet, Pál, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek - emberek a Bibliában, 8. kötet, Jónás, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Heffner Anna: Történetek a Bibliából – Képes olvasókönyv, Tárogató Kiadó, Budapest 1996, 108 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 1. rész, Genezis, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 544 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 2. rész, Exodus, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 613 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 3. rész, Leviticus, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 478 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 4. rész, Numeri, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 484 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 5. rész, Deuteronomium, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 624 o.

Horton, Stanley M.: Mit tanít a Biblia a Szentlélekről?, fordította Lukács Katalin (What the Bible says about the Holy Spirit), Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Budapest 1996, 283 o.

Hubacher, Martin: „Az igaz ember hitből él” – 36 igehírdetés a Római levél alapján, ford. Ablonczy László, Lux K., Budapest 1996, 214 o.

Isten igéje élet mindenkinek” – Szemelvények a Bibliatársulatok Világszövetsége kanadai Nagygyűlésének anyagából – Toronto, Mississauga – 1996. szeptember 26.-október 3., Magyar Bibliatársulat, Budapest 1996, 92 o.

János Pál, II.: Férfi és nő – Elmélkedések a Teremtés könyve alapján – Audiencia-beszédek a Vatikánban – 1979. szeptember 5. - 1980. április 2., fordította Nemessányi Lászlóné (Original unity of man and woman), Christianus, Budapest 1996, 112 o.

Keszthelyi Ferenc: Képes kis Biblia – Hitoktatási segédkönyv, Ecclesia, Budapest 1996, 9. kiadás, 162 o.

Laney, J. Carl: A válás mítosza – A válás és újraházasodás bibliai vizsgálata, fordította Csiszár István (The divorce myth), Baptista Kiadó, Budapest 1996, 171 o.

Lewis, Shari: Egyperces bibliai történetek – Ószövetség, Újszövetség, fordította Zarkáné Teremy Krisztina (One-minute Bible stories), Esély Mozaik, Bp 1996, 2. kiadás, 90 o.

Luz, Ulrich: Evangélium és hatástörténet – A Máté-evangélium értelmezése a történelembe, Hermeneutikai Füzetek 8., fordította Lukács Tamás (Matthew in history), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1996, 98 o.

MacRae, George W.: A zsidókhoz írt levél – A Collegeville-i Bibliakommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 10., fordította Bárkányi Ernő (Hebrews), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1996, 56 o.

Malgo, Wim: Jézus az Ószövetség öt áldozatában, (Jesus in den fünf Opfern des Alten Testamentes), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 1996, 52 o.

Martini, Carlo Maria: Szent Lukács evangélistával az imádság útján, Alfa és Omega, fordította Harmath Károly OFM, Agapé, Szeged 1996, 87 o.

Máté evangéliuma a Münheni kódex szerint, Magánkiadás, Budapest 1996, 61 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 127 o.

Moffett, Bob: Erőbedobás – Ötletek ifjúsági bibliaórákhoz, fordította Simonyi Andrea (Bob Moffett's power pack), Open Art, Budapest 1996, 95 o.

Mostert, Walter: Az „önmagát értelmező Szentírás” – Luther hermeneutikájáról, Hermeneutikai Füzetek 9., fordította Seben István (Scriptura sacra sui ipsius interpres), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1996, 44 o.

Nagy Antal Mihály: Bibliai hermeneutika, A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának kiadványai 6., Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája, Sárospatak 1996, 149 o.

Nagy Antal Mihály: Bibliai régiségtan, A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának kiadványai 4., Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája, Sárospatak 1996, 144 o.

Nagy képes Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Pantheon, Budapest 1996, 954 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz az 1996. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 144 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz az 1997. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 135 o.

Oltalom Alapítvány [szerk.]: „Hogyan bánjunk a gyermekkel?” – Bibliai tanácsok a gyermeknevelésre, Oltalom Alapítvány, Nagykovácsi 1996, 47 o.

Olvassuk együtt minden nap! – Bibliakalauz gyermekeknek a hét minden napjára, fordította Pósán Csaba, Dorcas Aid Hungary, Debrecen 1996, 432 o.

Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordításának jelenléte a népi vallásosságban – Bibliai néprajzi értekezés, Nemzetközi theologiai könyv 22., Damjanich János Múzeum, Szolnok 1996, 236 o.

Pais István: Bibliai, történetek, aforizmák, Magánkiadás, Budapest 1996, 4. kiadás, 726 o.

Papp Vilmos: Elkoptatott szavak,Kálvin, Budapest 1996, 308 o.

Perkins, Pheme: A Jelenések könyve, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 11., ford. Fecser Beáta (The Book of Revelation), Bencés K, Pannonhalma 1996, 94 o.

Pesthy Monika: Órigenés, az exegéta – Az egyházatya Biblia-magyarázata, különös tekintettel a Jeremiás-homiliákra, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 1996, 164 o.

Preisendorf Renáta: A József-novella Gerhard von Rad értelmezésében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 30 o.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése – Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe, 2. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1996, 2. kiadás, 583 o.

Sanders, Jim: Ímé, eljövök hamar, Krisztus Szeretete Egyház, Bpt 1996, 1. kiadás, 147 o.

Schlier, Heinrich: Jézus Krisztus feltámadása, A Biblia világa, fordította Kerényi Dénes (Über die Auferstehung Jesu Christi), Jel, Budapest 1996, 67 o.

Schubert, Linda: Az atyai áldás gyógyító ereje – Egy szerető atya imája a 23. zsoltár alapján, Marana Tha sorozat 52., fordította Csete Lajosné (The healing power of a father's blessing), Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1996, 57 o.

Spinetoli, Ortensio da: Lukács – A szegények evangéliuma, Scriptura 3., fordította Turay Alfréd (Luca), Agapé, Szeged 1996, 1. kiadás, 770 o.

Steiner, Rudolf: A János-evangélium, fordította Biczó Iván (Das Johannes-Evangelium), Magánkiadás, Budapest 1996, 2. kiadás, 202 o.

Sulyok Elemér: Találkozások a Szentírással, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1996, 184 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1996, 1194 o.

Szigeti Lajos Sándor: Evangélium és esztétikum – Bibliai motívumok a modern költészetben, Aranyhal, Széphalom Könyvműhely, Budapest 1996, 240 o.

Szőke Zoltán: Történeti források Krisztusról, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 39 o.

Sztankóczy Zoltán: A Máté, a Márk és a Lukács szerinti evangéliumok magyarázatai, Unitárius bibliai óráink 1., Magyarországi Unitárius Egyház Teológiai Intézet, Budapest 1996, 245 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 1. kötet, Az ősegyház élete – Pál apostol levelei, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1996, 146 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 2. kötet, Jézus örömhíre – Az ősegyház tanítása, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1996, 146 o.

Thorday Attila: A szövetség mint ajándék és elkötelezettség – Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban, Katolikus teológiai kézikönyvek 23., Agapé, Szeged 1996, 68 o.

Tibay Ferenc: Készülj Istened elé – gondolatok az Ó- és Újszövetségről, 1996, 98 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1996, 15. kiadás, 646 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1996, 4. kiadás, 814 o.

Varga Zsigmond J.: Görög - magyar szótár az Újszövetség irataihoz, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 2. kiadás, 1038 o.

Varsányi Rezső: 4 év, 4 evangélium – Angol nyelvkönyv, Tárogató Kiadó, Budapest 1996, 1. kiadás, 451 o.

Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1996, 142 o.

Visky Ferenc: Eszter, Koinónia, Kolozsvár 1996, 89 o.

Vladár Gábor: A Róma 13,1-7 parainézisének kor- és vallástörténeti háttere – Tanulmányok az újszövetségi tudomány tárgyköréből, Dissertationes theologicae 1., Debreceni Református Kollégium, Debrecen 1996, 215 o.

Waal, Cornelis van der: Kutassátok az Írásokat!, 9. kötet, 1Korinthus - Filemon, (Sola scriptura), Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1996, 113 o.

Wehli Tünde és Boros István: Bibliák Kalocsán, Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa 1996, 79 o.

Xeravits Géza: A 151. zsoltár exegézise, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 69 o.

Zsuppán, Monika: Jesus als gesuchte Person in der markinischen Passionsgeschichte, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 97 o.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe