//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 1995 -

- 1995 -1995

Arnold, E berhard: Só és világosság – elmélkedések a Hegyibeszédről, ford. Kaszap Márta, Bokorliget, [Budapest] 1995, 199 o.

Az újfordítású Biblia (1975) revíziójának eredményei (1990), Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 203 o.

Baja Béla: Énekek éneke, Magánkiadás, Kecskemét 1995, 77 o.

Bajtai Zsigmond: Jézus evangéliuma a négy evangélista tanúsága alapján, Pécsi Püspökség, Pécs 1995, 8. kiadás, 135 o.

Balla Péter, Bolyki János és Czachesz István: Az Apostolok cselekedetei a D-kódexben – Szöveg és tanulmányok, Újszövetségi-patrisztikai kutatások 2., fordította Füstös Gábor, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1995, 188 o.

Balla Péter: The Melchizedekian priesthood, Újszövetségi-patrisztikai kutatások 3., Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 1995, 85 o.

Balogh Károly: Felragyog tenéked a Krisztus – Bibliamagyarázat, Magánkiadás, Budapest 1995, 204 o.

Bányai János: Isten „humora”, 2. rész, A meglepetések Istene, Magánkiadás, Kétsoprony 1995, 69 o.

Bányai János: Isten „humora”, 3. rész, Váratlan isteni tettek, Magánkiadás, Kétsoprony 1995, 58 o.

Bartha Tibor [szerk.]: Keresztyén bibliai lexikon, K-ZS, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 723 o.

Baumert, Norbert és Gruber, Margareta: Nő és férfi Szent Pál leveleiben – Egy félreértés tisztázása, fordította Seewann, Mária-Irma (Paulus ind die Liebe), Lámpás Kiadó, Abaliget 1995, 64 o.

Benyik György [szerk.]: A messiási kérdés – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 1995. szeptember 4-7., JATEPress, Szeged 1997, 132 o.

Benyik György [szerk.]: Gyermekségtörténet és mariológia – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged, 1995 (!1996). szeptember 2-5., JATEPress, Szeged 1997, 271 o.

Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, 1. kötet JATEPress, Szeged 1995, 1. kiadás, 250 o.

Berliner Hugó: Zsidókérdés a Szentírás megvilágításában, Evangéliumi Kiadó, Budapest 1995, 29 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1211 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1995, 1455 o.

Bibliai töreténetek gyerekeknek, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 5. kiadás, 234 o.

Bognár Lajos [szerk.]: Óravázlatok, térképek és időszalag az Ószövetség katolikus fiataloknak című hittankönyvhöz, Hitoktatási Kiadó, Budapest 1995, 78 o.

Boros Ferenc: Verses Szentírás vagy Biblia – Az Ó- és Újszövetség történetei, Grafolit, Budapest 1995, 630 o.

Connor, Edward: Jövendölések a világ végéről – a végső időkre vonatkozó katolikus hagyomány összefoglalása, ford. Víz László, Ecclesia, Budapest 1995, 2. kiad, 138 o.

Drane, John [szerk.]: És teremté az embert, A Biblia világa 1., fordította Nagy Éva (The great plan, The Bible story begins), Lilliput, Budapest 1995, 48 o.

Ebeling, Gerhard: Isten szava és a hermeneutika, Hermeneutikai Füzetek 7., fordította Lukács Ilona (Wort Gottes und Hermeneutik), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1995, 74 o.

Farkasfalvy Dénes O. Cist.: Bevezetés a szentírástudományba, Teológiai zsebkönyvek 10., Agapé, Szeged 1995, 111 o.

Farkasfalvy Dénes O. Cist.: Bevezetés az Újszövetségi Szentírás könyveihez, Szent István Társulat, Budapest 1995, 1. kiadás, 422 o.

Flusser, David: Jézus – Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében, fordította Szénási Sándor (Jesus), Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 187 o.

Frye, Northrop: A biblia igézetében – Esszé, prédikáció, interjú, Hermeneutikai Füzetek 4., fordította Erdő Zsuzsa, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1995, 118 o.

Getz, Gene A.: A férfi a Biblia tükrében – Gyakorlati feladatokkal, (The measure of a man), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1995, 1. kiadás, 185 o.

Gitt, Werner: Meg van írva! – A Biblia igaz voltáról, (Das Fundament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1995, 181 o.

Good News for a Modern Man – The New Testament in Today’s English Version, fordította Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 751 o.

György Antal: A tizenharmadik apostol – Egyháztörténeti olvasókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 165 o.

Hahn István: A zsidó nép története – A babiloni fogságtól napjainkig, Makkabi, Budapest 1995, 1. kiadás, 200 o.

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások, Makkabi, Budapest 1995, 87 o.

Hastings, Selina: Képes Biblia gyermekeknek, fordította Koncz Éva (The children's illustrated Bible), Fabula, Budapest 1995, 319 o.

Havener, Ivan: 1. Tesszalonikai, Filippi, Filemon, 2. Tesszalonikai, Kolosszei és Efezusi levél – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 8., fordította Békés Gellért, Dalos Patrik, Gál Nóra és Kiss Marianne (First Thessalonians, Philippians, Philemon, second Thessalonians, Colossians, Ephesians), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1995, 111 o.

Hecht, Anneliese: Közös utunk a Bibliához – A csoportos bibliaolvasás módszerei, fordította Székely István (Zugänge zur Bibel für Gruppen), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1995, 1. kiadás, 64 o.

Heijkoop, Hendrik Leendert: Ruth könyve – elmélkedések Ruth könyvéről, GBV, Dillenburg 1995, 135 o.

Hős Géza: Pogányok pünkösdje – evangélizáció Kornéliusz története alapján, Hós G., Budapest 1995, 79 o.

Ife, Elaine: Biblia gyermekeknek – A legszebb történetek, fordította Felsmann József (Stories from the Bible), Alexandra, Pécs 1995, 157 o.

Illés Immánuel: Mini-Biblia – vallásokon felüli Biblia-ismertető, Biblia-Barátok, [Villeret] 1995, 284 o.

John testvér: Zarándok Isten – Biblikus tanulmány a hit zarándokútjáról az Ószövetségben, fordította Thorday Attila (The pilgrim of God), Agapé, Szeged 1995, 248 o.

Jung, Carl Gustav: Válasz Jób könyvére, Hermész könyvek fordította Tandori Dezső (Antwort auf Hiob), Akadémiai Kiadó, Budapest 1995, 2. kiadás, 137 o.

Karácsony Sándor: A hatalom alá vetett ember, Harmat, Budapest 1995, 128 o.

Karasszon Dezső: Ezékiel könyvének magyarázata, Debreceni Református Kollégium, Debrecen 1995, 151 o.

Karner Károly: Máté evangéliuma, Magánkiadás, Budapest 1995, 216 o.

Képes Biblia – Történetek az Ó- és Újszövetségből, fordította Kiszely Mária (La Bible illustrée), Aquila, Debrecen 1995, 1. kiadás, 312 o.

Kezdetben vala az Ige... – Az Ótestamentom legismertebb történetei és az Újtestamentom legszebb igéi, fordította Károli Gáspár, Dunakönyv, Budapest 1995, 158 o.

Kierkegaard, Sřren: Építő keresztény beszédek, ford. Bohács Zoltán, Molnár Anna, Hermeneutikai Kutatóközp, Budapest 1995, 88 o.

Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, Szent István Társulat, Budapest 1995, 529 o.

Kraus, Naftali: Mózes öt könyve, A haszid folklór tükrében, Az Ősi forrás sorozat 5., Akadémiai Kiadó, Budapest 1995, 369 o.

Kremer, Jacob: Jézus halálának és feltámadásának evangéliuma, fordította Renner Sándor Das Evangelium von Jesu Tod und Auferstehung, Veszprémi Szeminárium Alapítvány, Veszprém 1995, 101 o.

László Dezső: Bibliamagyarázatok János apostolnak a mennyei jelenésekről való könyve alapján, Erdélyi Reform. Egyházker., [Cluj-Napoca] 1995, 163 o.

Luther, Martin: Előszók a Szentírás könyveihez, Magyar Luther Könyvek 2., fordította Szita Szilvia (Luthers Vorreden zur Bibel), Magyarországi Luther Szövetség, Budapest 1995, 170 o.

Luther, Martin: Mi az evangélium?, Magyar Luther füzetek 5., fordította Csepregi Zoltán (Eyn kleyn unterricht, was man ynn den Evangelijs suchen und gewartten soll), Magyarországi Luther Szövetség, Budapest 1995, 26 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 127 o.

Nagy István [szerk.]: Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Teológia nem teológusoknak 1., Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara, Budapest 1995, 121 o.

Nagy Sándorné Détár Ibolya: Fiataloknak a Bibliáról, Advent, Budapest 1995, 192 o.

Nagyné Szabó Ildikó: Salamon élete, Bibliatanulmányok gyermekeknek 7., Reménység Alapítvány, Budapest 1995, 79 o.

Newman, John Henry: Nagypéntek – Elmélkedések és imádságok, Új Ember-füzetek 3., fordította Szunyogh Xavér Ferenc, Új Ember Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 64 o.

Neyrey, Jerome H.: A Timóteushoz írt I. és II., a Tituszhoz írt levél, Jakab levele, János levele, Péter I. és II. levele, Júdás levele – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 9., fordította Kiss Marianne (First Timothy, Second Timothy, Titus, James, First Peter, Second Peter, Jude), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1995, 120 o.

Ouweneel, W. J. [szerk.]: Így keletkezett a Biblia, (Het ontstaan van de Bijbel), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 212 o.

Péterfy Ida: A Szentírás, Jézus Szíve Társaság Katekétikai Segédanyagok A Szentírás sorozata Hitoktatók számára, Veszprémi Egyetem Teológiai Tanszék, Veszprém 1995, 48 o.

Peterson, Eugene H.: Zsoltárok – A szív mélyéből fakadó imák – 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra, Keresztyén élet, fordította Zsikay Mária (Psalms – Prayers of the Heart), Harmat, Budapest 1995, 64 o.

Prior, David: Pál első levele a korinthusiakhoz, A Biblia ma, fordította Nagy Piroska, F. (The message of 1 Corinthians), Harmat, Budapest 1995, 309 o.

Qra’us, Naftalî: Mózes öt könyve – a haszid folklór tükrében, [ősi forrás sorozat 5.], Akad K., Budapest 1995, 369 o.

Reagan, David: A jövő kapujában – a bibliai próféciákkal kapcsolatos ellentmondások megvilágítása, ford. McInturff Andrea, Tex. – Lamb & Lion Ministries, 1995, 223 o.

Ricoeur, Paul: A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása, Hermeneutikai Füzetek 6., fordította Bogárdi Szabó István és Mártonffy Marcell (Toward a hermeneutics ot the idea of revelation), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1995, 151 o.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése – Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe, 1. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1995, 2. kiadás, 373 o.

Rózsa Huba: Mi a Biblia? – Bevezetés a Biblia ismeretébe, A Biblia világa, Jel, Budapest 1995, 1. kiadás, 72 o.

Society of Biblical Literature [szerk.]: Biblical studies in Hungary – Compiled for the Society of Biblical Literature Conference – Budapest – 23-26. July, 1995, Society of Biblical Literature, Budapest 1995, 60 o.

Sterk, Andrea: Keresztyén jellem – Isten terve szerinti személlyé válni – 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra, Keresztyén élet, fordította Simonyi Andrea (Christian character), Harmat, Budapest 1995, 64 o.

Stott, John R. W.: A Timóteushoz írt második levél, A Biblia ma, fordította Szabó István (The message of 2 Timothy), Harmat, Budapest 1995, 116 o.

Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, 3. kötet, Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, Apostolok cselekedetei – Naponkénti segítség az Újszövetség olvasásához, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 634 o.

Szabó Attila: Létkérdések, emberi kapcsolatok a Biblia és a művészetek tükrében – Erkölcsi nevelés 12-18 éves diákok számára, Palatia, Győr 1995, 2. kiadás, 246 o.

Szabó Ferenc SJ: Igaz-e, hogy... a Szentírás csak emberi szó?, Hitvédelmi füzetek 16., Agapé, Szeged 1995, 47 o.

Szathmáry Sándor: Bibliaismeret, 2. rész, Újszövetség, Nemzetközi theológiai könyv 4/b., Református Zsinati Iroda, Budapest 1995, 2. kiadás, 500 o.

Székely János: A Sybillakönyvek, Athenaeum, Budapest 1995, 88 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1995, 1194 o.

Tarjányi Béla: Evangéliummagyarázatok, 3. rész, Csodák, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1995, 143 o.

Thurian, Max: Mária, Jézus anyja, mint az egyház ősmintája – Mit mond nekünk a Szentírás és az ökumenikus hitértelmezés Mária hivatásáról és feladatáról, Marana Tha sorozat 36., fordította Szentlőrinczi Klára, Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1995, 64 o.

Tímár László: Hozsánna Dávid fiának – A zsidó-keresztény kultúra Ábrahámtól Nicaeáig, Bembo, Budapest 1995, 160 o.

Tótfalusi István: Ki kicsoda a Bibliában, Móra, Budapest 1995, 247 o.

Tóth Kálmán [szerk.]: Ószövetségi bevezetés, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1995, 196 o.

Tóth Károly [szerk.]: Kövess engem! – Bibliai jelenetek, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 377 o.

Tőkés István: A Korinthusbeliekhez írt első levél magyarázata, Királyhágómelléki Ref. Egyházker., Nagyvárad 1995, 467 o.

Twentier, Jerry: Az élet világossága, ford. Getzsenyi László, Tex. – Light for Living Ministries, Houston 1995, [216] o.

Vanier, Jean: Találkozom Jézussal, így szól hozzám: szeretlek – Isten szeretetének története a Biblia nyomán, fordította Cziglányi Zsolt (Je rencontre Jésus, il me dit „Je t'aime”), Lámpás Kiadó, Abaliget 1995, 3. kiadás, 110 o.

Vankó Zsuzsa: Jézus Krisztus apokalipszise – írásmagyarázat Jelenések könyvéhez, Bibliaisk. Közössége, Budapest [1995],

Varga Lajos: Verses Szentírás vagy – az Ó- és Újszövetség történetei, Grafoli, Budapest 1995, 620 o.

Vermes Géza: A zsidó Jézus – Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (Jesus the Jew, A historian’s reading of the Gospels), Osiris, Budapest 1995, 1. kiadás, 333 o.

Waal, Cornelis van der: Kutassátok az Írásokat!, 5. kötet, Ézsaiás könyve - Dániel könyve, (Sola scriptura), Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1995, 120 o.

Waal, Cornelis van der: Kutassátok az Írásokat!, 6. kötet, Hóseás könyve - Malakiás könyve, (Sola scriptura), Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1995, 97 o.

White, Ellen Gould: Próféták és királyok, fordította Bánfiné Roóz Magdolna (Prophets and kings), Advent, Budapest 1995, 2. kiadás, 491 o.

White, Ellen Gould: Próféták és királyok, fordította Bánfiné Roóz Magdolna (Prophets and kings), Advent, Budapest 1995, 3. kiadás, 491 o.

Xeravits Géza: Szentírás-értelmezés Qumránban – Folyamatos peąerek – Fordítás és magyarázat, A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai és Judaisztikai Kutatóintézetének kiadványai 10., Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1995, 1. kiadás, 68 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 1. kötet, Általános tájékoztató a Szentírásról – Az Ószövetség könyveinek magyarázata: Genezis - Jób könyve, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 532 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 2. kötet, Az Ószövetség könyveinek magyarázata: Zsoltárok könyve - Malakiás könyve, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 390 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 3. kötet, Az Újszövetség könyveinek magyarázata – Mértékek, táblázatok, térképek, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 478 o.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe