//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 1992 -

- 1992 -


 1992

 „A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, N.Y, 1992, 352 o.

André, Georges: A Prédikátor könyve és az Újszövetség feleletei, GVB cop., Dillenburg 1992, 78 o.

Az apostolok cselekedetei képekben, [1992],

Az élet könyve, ford. Tóth Jonatán, Leroks, Minsk [1992], 167 o.

Bányai János: Isten „humora”, 1. rész, Isten a történelemben és a lélek tapasztalatában, Magánkiadás, Szarvas 1992, 1. kiadás, 80 o.

Barclay, William: Názáreti Jézus, fordította Springer Márta (Jesus of Nazareth), Helikon, Budapest 1992, 284 o.

Benyik György: A páli és a jánosi hagyomány, Újszövetségi Egzegézis 2., Szent Gellért Kiadó, Szeged 1992, 161 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 1211 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1992, 7. kiadás, 1455 o.

Bibliai fogalmi szókönyv, Erdélyi Reform. Egyházker., Kolozsvár 1992, 365 o.

Blaiklock, E. M. [szerk.]: Kézikönyv a Bibliához, fordította Rencsényi Tibor (The Lion handbook to the Bible), Lilliput, Budapest 1992, 1. kiadás, 681 o.

Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei és módszerei – Általános bevzetéstan, Budapesti Református Teológiai Akadémia Újszövetségi Tanszéke, Budapest 1992, 137 o.

Boros Géza: Biblia és gyülekezetépítés, Magánkiadás, Budapest 1992, 190 o.

Boros Géza: Biblia és lelkigondozás, Népjóléti Minisztérium, Budapest 1992, 220 o.

Bozsik István és Varga Gábor: A szőlő és a bor a Bibliában, Magánkiadás, Debrecen 1992, 11 o.

Bruggen, Jakob van: Krisztus élete a földön – Kortársai és tanítványai leírása alapján, fordította Czanik Péter (Christus op aarde), Magánkiadás, Budapest 1992, 213 o.

Calvin, Jean: A filippiekhez írt levél magyarázata, fordította Nagy Sándor Béla (Commentarius in Epistolam Pauli ad philippenses), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 80 o.

Calvin, Jean: A Római levél magyarázata, fordította Rábold Gusztáv (Exegetical fallacies), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 324 o.

Czirmay Árpád: Az első naptól az utolsóig – bibliaolvasó kalauz, Erdélyi Reform. Egyházker., Kolozsvár 1992, 367 o.

Cseri Kálmán: Fürödj meg és megtisztulsz, Harmat, Budapest 1992, 1. kiadás, 94 o.

Csizmadia Károly: Bibliai aranymondások, Hazánk, Győr 1992, 164 o.

Denger, Fred: A Nagy Főnök vagy Az Ószövetségi Szentírás új, hetyke és hívő foglalata, fordította Bor Ambrus (Der Grosse Boss), Hunga-print, Budapest 1992, 542 o.

Dohányos János: Hol van megírva? – Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, Fortin L., Budapest 1992, 299 o.

Eckhart Mester: A Teremtés könyvének magyarázata, Harmonia mundi könyvek, fordította Szebedy Tas, Helikon, Budapest 1992, 134 o.

Eleonore Beck: Isten szól gyermekeihez – Szövegek a Bibliából, fordította Tarjányi Béla et al., Editorial Verbo Divino, Estella 1992, 96 o.

Fabiny Tibor [szerk.]: Literary theory and biblical hermeneutics – Proceedings of the international conference: „Reading scripture - literary criticism and biblical hermeneutics” – Pannonhalma – 4th-6th July, 1991, Attila József University, Szeged 1992, 251 o.

Fénysugarak – 1992. április 5-től július 4-ig – Segítség a Biblia naponkénti tanulmányozásához, Bethánia CE Szövetség Iratmissziója, Budapest 1992, 93 o.

Flanagan, Neal M.: Evangélium Szent János szerint és a jánosi levelek – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 4., fordította Zsélyi Ferenc (The gospel according to John and Joannine epistols), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1992, 141 o.

Gál Ferenc: Pál apostol levelei, Szent István Társulat, Budapest 1992, 371 o.

Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája, 1. rész, Jézus hatása és ennek theológiai jelentősége, Nemzetközi theologiai könyv 8., fordította Szathmáry Sándor (Theologie des Neuen Testaments), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 282 o.

Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája, 2. rész, Az apostoli Krisztus-bizonyságtétel sokfélesége és egysége, Nemzetközi theologiai könyv 8., fordította Ablonczy László és Szathmáry Sándor (Theologie des Neuen Testaments), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 293 o.

Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát? – Kis módszertan, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 1. kiadás, 61 o.

Hargita Pál: A Hegyi beszéd üzenete – harmincnégy igehirdetés a Hegyi beszéd alapján, Hargitai P., [Pápa] [1992], 108 o.

Hargita Pál: A lélek gyümölcse – Pál apostol Galatákhoz írt levele 5. rész 22-23. verseinek magyarázata tíz bizonyságtételben, Magánkiadás, Pápa 1992, 32 o.

Herczeg Pál [szerk.]: Az Újszövetség teológiájának vázlata, Budapesti Református Teológiai Akdémia Vallástörténeti Tanszéke, Budapest 1992, 1 .kiadás 177 o.

Inrig, Gary: Igazi barátság – Dávid és Jonathán, (Quality friendship), Primo, Budapest 1992, 281 o.

Ismerkedés a Bibliával – 1. negyedév – Január-március, Szentírás Szövetség, Budapest 1992, 56 o.

Ismerkedés a Bibliával – 2. negyedév – Április-június, Szentírás Szövetség, Budapest 1992, 56 o.

Ismerkedés a Bibliával – 3. negyedév – Július-szeptember, Szentírás Szövetség, Budapest 1992, 58 o.

János evangéliuma, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 31 o.

Jézus élete – Lukács evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1992, 185 o.

Jung, Carl Gustav: Válasz Jób könyvére, Hermész könyvek fordította Tandori Dezső (Antwort auf Hiob), Akadémiai Kiadó, Budapest 1992, 1. kiadás, 136 o.

Kersten, Holger: Jézus Indiában élt a keresztre feszítés előtt és után, fordította Károlyi Eszter (Jesus lebte in Indien), Biográf, Budapest 1992, 256 o.

Kozma Zsolt [szerk.]: Bibliai fogalmi szókönyv, Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1992, 365 o.

König, Franz és Kremer, Jacob: Régi igazság új köntösben – A hit a harmadik évezred küszöbén, fordította Gál Ferenc (Jetzt die Wahrheit Leben, Glauben an der Schwelle zum dritten Jahrtausend), Szent István Társulat, Budapest 1992, 95 o.

Kraus, Naftali: A próféták népe – A háftárák könyve, Az Ősi forrás sorozat 2., Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1992, 230 o.

Kremer, Jacob: A Biblia - Isten szava mindenkinek – Útmutató a Szentírás olvasásához, fordította Ruzsiczky Éva (Die Bibel: Gottes Wort an alle), Szent István Társulat, Budapest 1992, 149 o.

Kremer, Jacob: Régi igazság új köntösben – A hit a harmadik évezred küszöbén, fordította Gál Ferenc (Jetzt die Wahrheit leben), Szent István Társulat, Bp 1992, 95. o

Kurz, William S.: Az Apostolok cselekedetei – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 5., fordította Békés Gellért és Kovács Gábor (The Acts of the Apostles), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1992, 111 o.

Léon-Dufour, Xavier et al. [szerk.]: Biblikus teológiai szótár, fordította Kardos Klára (Vocabulaire de théologie biblique), Szent István Társulat, Bp 1992, 3. kiadás, 1518 o.

Lukács evangéliuma, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 41 o.

MacDonald William: Mi a különbség? – A Biblia helyes megértéséhez szükséges különbségtételek, Evangéliumi Kiadó, Budapest 1992, 63 o.

Márk evangéliuma, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 25 o.

Marter, Ernest W.: Prófécia és történelem, fordította Bánfiné Roóz Magdolna, Advent, Budapest 1992, 143 o.

Máté evangéliuma, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 38 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 127 o.

Neuman, Frederick: Az új szív – A Hegyi beszéd magyarázata fordította Tóth Károly (The new heart), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 277 o.

Ötvös László: Szenci Molnár Albert bibliai zsoltárai, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok 1992, 21 o.

Pais István: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák, Magánkiadás, Budapest 1992, 1. kiadás, 726 o.

Pais István: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák, Magánkiadás, Budapest 1992, 2. kiadás, 726 o.

Psalterium latino-hungaricum – Latin-magyar zsoltároskönyv, Bélháromkúti Bencés Apácák, Bélapátfalva 1992, 1. kiadás, 396 o.

Reisinger János: Bibliai olvasókönyv 12-18 éves diákoknak – Bibliaismeret, kulturtörténet, műelemzések, Oltalom Alapítvány, Budapest 1992, 151 o.

Reuss András: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1992, 137 o.

Róder Alajos: 109 bibliai történet, Madách, Pozsony 1992, 155 o.

Rózsa Huba: Ószövetségi egzegézis, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia Levelező Tagozat, Budapest 1992, 31 o.

Ryzl, Milan: Bibliai csodák, fordította Szűcs Rozália, Medicina, Bp 1992, 166 o.

Sauer, Erich: A Megfeszített diadala – Újszövetségi üdvtörténet, (Der Triumph des Gekreuzigten), Primo, Budapest 1992, 2. kiadás, 227 o.

Schade, Gerhard: Újonnan értett bibliai szavak, fordította Garam Zoltán (Biblische Wörter neu gehört), Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest 1992, 72 o.

Schlein, Miriam: Sávout – A Tóra-adás ünnepe, fordította Mikes Katalin (Shavuot), Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1992, 16 o.

Schmitt, Eleonore: Bibliai szakácskönyv – Barangolás az Ó- és Újtestamentum konyhaművészete körül, Hunga kukta, fordította Dóri József (Bibel – Kochbuch Koch- und Lesebuch zum Alten und Neuen Testament), Hunga-print, Budapest 1992, 129 o.

Scholz László: Két sugárzó igazgyöngy – elmélkedés Jézus boldogság-mondásai és a Tőle tanult imádság felett, Ordass L. Baráti Kör, Budapest 1992, 157 o.

Smith, Hamilton: „... építsük meg Jeruzsálem kőfalát ...” – Nehémiás könyvének áttekintése, GVB, Dillenburg 1992, 85 o.

Spier, H. J.: Ellentétek Jehova tanúi és a Biblia között, fordította Kálmán Edit (De Jehovah's getuigen en de Bijbel), Magánkiadás, Budapest 1992, 132 o.

Stott, John R. W.: A prédikátor arcképe – Néhány újszövetségi szótanulmány, fordította Biblical Education by Extension (Preacher's portrait), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp 1992, 96 o.

Szabó Mária: Bevezetés a bibliai héber nyelvbe, Római Katolikus Teológia, Szeged 1992, 99 o

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Bp 1992, 1194 o.

Tarjányi Béla: Evangéliummagyarázatok, 3. rész, Csodák, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia Levelező Tagozat, Bp 1992, 138 o.

Tóth Kálmán: Teológiai írásmagyarázat – Válogatott tanulmányok, Budapesti Református Teológiai Akadémia, Budapest 1992, 145 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, B 1992, 12. kiadás, 647 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bp 1992, 13. kiadás, 647 o.

Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye – Bibliai etika, Bibliaiskolák Közössége, Bp1992, 231 o.

Varga Gábor: A szőlő és a bor a Bibliában, Varga G., [Budapest] 1992, 22 o.

Varga Zsigmond J.: Görög - magyar szótár az Újszövetség irataihoz, Református Zsinati Iroda, Bp 1992, 1. kiadás, 1038 o.

Vermes Géza: A holt-tengeri tekercsek – Negyven év után, Értesítő 6., fordította Gera Magdolna, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Bp 1992, 23 o.

Zsoltárok könyve – Ószövetségi írásmagyarázat, Református Zsinati Iroda, Bp1992, 223 


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe