//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 1991 -

- 1991 -


1991

A Teremtő dicsérete – Sirák 42-43, Aggiorniamento, Budapest 1991, 16 o.

Alexander, Pat: Gyermekbiblia – Ó- és újszövetségi történetek – A világ legcsodálatosabb története a gyerekek nyelvén, fordította Simonfalvy Lajos (The Lion children's Bible), Omega, Debrecen 1991, 2. kiadás, 256 o.

Balázs Katalin: A Biblia a helyes táplálkozásról – Több mint 300 recepttel, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1991, 1. kiadás, 108 o.

Bánk József: A nyolc boldogság, Makrovilág, Budapest 1991. 235 o.

Benyik György [szerk.]: Apokalipszis – A föltámadás – Biblikus konferencia – 1991-1992, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 1993, 164 o.

Benyik György: Bevezetés az újszövetségi Szentírásba – Jegyzet, Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged 1991, 143 o.

Benyik György: Evangéliumi hagyomány – Jegyzet, Újszövetségi Egzegézis 1., Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 1991, 188 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 1211 o.

Biblia – Istennek az Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 375 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1991, 6. kiadás, 1455 o.

Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Egyetemi Kiadó, Budapest 1991, 1310 o.

Bibliai történelmi atlasz, fordította Majtényi Zoltán és Zombori Veronika (Atlas of Bible history), Omega, Debrecen 1991, 64 o.

Buber, Martin: A próféták hite, A kútnál, fordította Bendl Júlia (Der Glaube der Propheten), Atlantisz, Budapest 1991, 1. kiadás, 280 o.

Cho, Yong-gi: Dániel – Bepillantás a bibliai próféta életébe és álmaiba, fordította Surjányi Csaba (Daniel), Hit Gyülekezete, Budapest 1991, 192 o.

Czakó Gábor: A Teremtő mosolya – Esszék, Gondolat, Budapest 1991, 195 o.

Csiha Kálmán: Út a pusztaságban – prédikációk Mózes könyvéből, Erdélyi Reform. Egyházker., Kolozsvár 1991, 191 o.

Csohány János: Jézus Krisztus életútja – Újszövetségi kijelentéstörténet magán- és csoportos tanulmányozásra Magánkiadás, Debrecen 1991, 1. kiadás, 42 o.

Csohány János: Jézus Krisztus életútja – Újszövetségi kijelentéstörténet magán- és csoportos tanulmányozásra Magánkiadás, Debrecen 1991, 2. kiadás, 42 o.

Dalí, Salvador: Pater Noster – A Miatyánk tíz nyelven, Latinul, magyarul, angolul, franciául, görögül, lengyelül, németül, olaszul, oroszul és spanyolul 9 festménnyel, (Pater Noster), Helikon, Budapest 1991, 20 o.

Dedinszky Gyula: A Biblia néprajza, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1991, 125 o.

Dohányos János: Hol van megírva? – Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, Fortin L., Budapest 1991, 299 o.

France, Michel de [szerk.]: A Biblia felfedezése, 6. kötet, Visszatérés Jeruzsálembe, Esdrás és Nehemiás, Jónás, Jób, Kohelet, A Makkabeus-felkelés, Tóbit, Judit, Róma igájában, Fabula, Budapest 1991, 142 o.

France, Michel de [szerk.]: A Biblia felfedezése, 7. kötet, A Názáreti Jézus, Keresztelő Jánosnál Galileában, a tizenkét tanítvány, pogányok között, bevonulás Jeruzsálembe, a kínszenvedés, Fabula, Budapest 1991, 144 o.

France, Michel de [szerk.]: A Biblia felfedezése, 8. kötet, Jeruzsálemtől Rómáig, A feltámadás - Pünkösd, Péter és a jeruzsálemi egyház, Pál apostol utazásai, Jelenések könyve, (De Jérusalem a Rome), Fabula, Budapest 1991, 142 o.

Geréb Attila: Kérdezők és kérdezettek a Bibliában, 1991, 170 o.

Gilbert, Martin: Zsidó történelmi atlasz, (Jewish history atlas), Gondolat, Bp 1991, 124 o.

Good News for a Modern Man – The New Testament in Today’s English Version, fordította Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 751 o.

Gooding, David: Mennybe nyíló ablakok – 12 tanulmány a Lukács evangéliumából, (Windows on Paradise), Primo, Budapest 1991, 105 o.

Harrington, Wilfrid J.: Az Írás hősei és hősnői, Vízöntő könyvek, fordította Kabdebó Tamás (Heroes and heroines of the Way), Holnap, Budapest 1991, 217 o.

Herczeg Pál: „Érted is, amit olvasol?” – bibliaismereti hittankönyv a konfirmációutáni korosztálynak, Ref. Zsinati Iroda, Budapest 1991, 199 o.

Homann, Martin: „Meglátjátok a megnyílt eget” – Útmutató a János evangéliumának olvasásához, (Weitblick), Primo, Budapest 1991, 40 o.

Hopkins, Margaret: Bibliai történetek az Újszövetségből, (Bible stories from the New Testament), Fabula, Budapest 1991, 95 o.

Horn, Siegfried: A bibliai régészet XX. század eleji feltárásai, (Recent discoveries confirm the Bible), Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1991, 56 o.

Jagersma, Hendrik: Izráel története, 1. rész, Az ószövetségi korban, fordította Czanik Péter (Geschiedenis van Israel 1, In het oudtestamentische tijdvak), Magánkiadás, Budapest 1991, 250 o.

Jakubinyi György: Máté evangéliuma, Szent István Társulat, Budapest 1991, 344 o.

Jakubinyi György: Máté evangéliuma, Szt. István Társ., Budapest 1991, 344 o.

Karácsony Sándor: A hegyi beszéd, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 3. kiadás, 144 o.

Karasszon István: Az ószövetségi írásmagyarázat módszertana, Ráday Kollégium, Budapest 1991, 1. kiadás, 245 o.

Kazinczy Ferenc: Biblia Kazinczy Ferenc szavaival – Szent történetek az Ó és Új Testamentom könyvei szerint, Cserépfalvi Budapest 1991, 455 o.

Képes Biblia, 1. kötet, Ószövetség, fordította Nagy Erzsébet, K. (The Lion story Bible), Szent István Társulat, Budapest 1991, 665 o.

Képes Biblia, 2. kötet, Újszövetség, fordította Nagy Erzsébet, K. (The Lion story Bible), Szent István Társulat, Budapest 1991, 491 o.

Keszthelyi Ferenc: Képes kis Biblia – Hitoktatási segédkönyv, Ecclesia, Budapest 1991, 7. kiadás, 162 o.

Knoch, Otto: A zsoltárok szellemében élni és imádkozni, Marana Tha sorozat 3., fordította Katona István (Als Christ leben und Gott loben im Geist der Psalmen), Magánkiadás, Budapest 1991, 75 o.

Kuijt, Evert: Üzenet – Napi bibliai elmélkedés gyermekeknek, fordította Reeken-Mező, Erzsó van, Primo, Budapest 1991, 208 o.

Langenberg, Heinrich: Apostolok cselekedetei – Az őskeresztyén gyülekezet alapvető jelentősége és Pál apostol kiformálódása, (Apostelgeschichte), Primo, Budapest 1991, 296 o.

Lenkeyné Semsey Klára és Tóth Kálmán: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 108 o.

Lubich, Chiara: Életünk az Ige – Szentírásmagyarázatok és tapasztalatok az egész világról, (Parola che si fa vita), Dúl G., Budapest 1991, 163 o.

Lukács evangéliuma, fordította Prőhle Károly, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1991, 2. kiadás, 383 o.

Maksay Albert: Pál apostol Rómabeliekhez írott levelének magyarázata, Erdélyi Reform. Egyházker. Igazgatótanácsa, Kolozsvár 1991, 325 o.

Martini, Carlo Maria: Tegyétek amit ő mond – Élet az evangélium öröméből, fordította Lakati Péter, Roska Péter és Varga János (La gioia del vango), Márton Áron Kiadó, Budapest 1991, 95 o.

Máté képes evangéliuma, fordította Károli Gáspár, Láng Kiadó, Bp 1991, 128 o.

Nagy Erika: Órák a könyvtárban – „Biblia és könyvtár - könyvtár és Biblia”, Magánkiadás, Budapest 1991, 150 o.

Németh Pál, Szabó András: Biblia Múzeum – Az állandó kiállítás katalógusa, Ráday Gyűjtemény, Budapest 1991, 32 o.

Nyírő Miklós: Istennel élünk, 1. kötet, Mai evangélium Máté, Márk és Lukács közlése alapján, Magánkiadás, Várpalota, 1991, 210 o.

Nyírő Miklós: Istennel élünk, 2. kötet, Mai értelmezések a szinoptikus evangéliumhoz, Magánkiadás, Várpalota, 1991, 234 o.

O svunto evandyeliomo sar o Mathe ramosardya les, fordította Choli Daróczi József, Szent István Társulat, Budapest 1991, 160 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: A szentmise olvasmányai – „B” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre, Szent István Társulat, Budapest 1991, 490 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: A szentmise olvasmányai – „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre, Szent István Társulat, Budapest 1991, 502 o.

Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordítása a négyszázéves népkönyv, AS-B Jász-Nagykun-Szolnok M. Irod., [Szolnok] [1991], 67 o.

Pacomio, Luciano és Vanetti, Pietro [szerk.]: Kis bibliai atlasz – A Biblia történelme, földrajza és régészete, fordította Domokos György (Piccolo atlante biblico-storia), Kairosz, Budapest 1991, 64 o.

Rahner, Karl: Az Ige hallgatója – Vallásfilozófiai alapvetés, fordította Gáspár Csaba László (Hörer des Wortes), Gondolat, Budapest 1991, 191 o.

Ravasz László: Az Újszövetség magyarázata, 1. kötet, Máté, Márk és Lukács evangéliumának együttes magyarázata, János evangéliuma, Apostolok cselekedetei, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 435 o.

Ravasz László: Az Újszövetség magyarázata, 2. kötet, Pál apostol levelei, A Zsidókhoz írt levél, A „közönséges levelek”, Jelenések könyve, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 451 o.

Rózsa Huba: Ószövetségi bevezető, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia Levelező Tagozat, Budapest 1991, 266 o.

Sarkadi Nagy Pál: A hitet megtartottam – Ige minden napra, Ref. Sajtóoszt., Budapest 1991, 370 o.

Seibel, Alexander: A relativitáselmélet és a Biblia, (Relativitätstheorie und Bibel), Primo, Budapest 1991, 86 o.

Simon Tamás: Eszter könyve – Simon Tamás Mordeháj című purimjátéka a bibliai Eszter könyve kivonatos fordításával, Alef-könyvek, fordította Schwarz Mór, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest 1991, 31 o.

Sjögren, Per Olof: A Jézus-ima – A szív imádsága, fordította Verdes Sándor (Jesusbönen), Nexus-Verdes, Budapest 1991, 86 o.

Soltar könü – Szekel' Estuantul magiar nielre forditatott - Krackoba – Vietor, 1548 Bibliotheca Hungarica antiqua 26., fordította Székely István, Argumentum, Budapest 1991, 251 o.

Stoeger, Franz Xaver: Az Úr imásdsága több nyelven, Szent István Társulat, Budapest 1991, 43 o.

Szabó Attila: Az Ószövetség a művészetekben, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1991, 159 o.

Szabó Csaba: Az első korinthusi levél magyarázata – William Barclay nyomán, Újszövetségi írásmagyarázat, Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Újszövetségi Szekció, Debrecen 1991, 100 o.

Szathmáry Sándor: Bibliaismeret, 2. rész, Újszövetség, Nemzetközi theológiai könyv 4/b., Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 1. kiadás, 500 o.

Szathmáry Sándor: Bibliaismeret, 2. rész, Újszövetség, Nemzetközi theológiai könyv 4/b., Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 500 o.

Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomában foglaltatott egész Szent Irás, fordította Károli Gáspár, Európa, Budapest 1991, 1198 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 1194 o.

Szent Pál levelek, fordította Gál Ferenc, Kossuth, Budapest 1991, 169 o.

Taylor, Kenneth N.: Az első képes bibliám, (My first Bible in pictures), Primo, Budapest 1991, 2. kiadás, 256 o.

Tótfalusi István: A könyvek könyve – A Bibliából és a Bibliáról, 1. rész, Az Ószövetség, Móra, Budapest 1991, 487 o.

Tóth Kálmán: Bibliai atlasz – Kortörténeti bevezetéssel, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 5. kiadás, 108 o.

Ugrits Tamás: Az első apostolok meghívása, Pázmány Péter Hittudományi Akadémia, Budapest 1991, 71 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, fordította Károli Gáspár, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 381 o.

Vanier, Jean: Találkozom Jézussal, így szól hozzám: szeretlek – Isten szeretetének története a Biblia nyomán, fordította Cziglányi Zsolt (Je rencontre Jésus, il me dit „Je t'aime”), Lámpás Kiadó, Abaliget 1991, 2. kiadás, 100 o.

Varga Zsigmond J.: Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv – Teológiai akadémiai hallgatók használatára, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 455 o.

Veszprémi Egyházmegye Hitoktatási Bizottsága [szerk.]: Jézussal élünk – Bibliai történetek a katekizmus igazságaival, Szent István Társulat, Budapest 1991, 4. kiadás, 159 o.

Wilts, Harm: Bibliai családok – Házasság és családi élet a Bibliában, Primo, Budapest 1991, 119 o.

Wright, Chris: Ismerkedjünk a Bibliával, fordította Harmath Károly OFM és Rencsényi Károly, Agapé, Szeged 1991, 128 o.

Zsoltárok könyve, Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Budapest 1991, 74 o.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe