//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
1 .(Kocsi) Kiss Sándor s-lelkész HEGYI BESZÉD
magyarázata (feltöltés alatt)
1 .(Kocsi) Kiss Sándor s-lelkész HEGYI BESZÉD
magyarázata (feltöltés alatt)
:

3. B) A Hegyi beszéd kerete

3. B) A Hegyi beszéd kerete


       B)  A HEGYI BESZÉD KERETE

 

Hegyi beszéd névvel jelöljük az Újszövetségnek Mt. 5:1-7:29 és Lk. 6:20-49-et magában foglaló szakaszát. Ha a két evangélista előadását vizsgálat tárgyává tesszük, azonnal lényeges különbséget veszünk észre - nevezetesen: Lukács szövege jóval rövidebb, hiányzik belőle 47 olyan vers, amely a Máté szerinti Hegyi beszédben benne van. Másik jelentős rész, 34 vers pedig Lukácsnál egészen más összefüggésben található, teljesen függetlenül a Hegyi beszédtől, noha a Máténál található. párhuzamos helyek ezeket a verseket a Hegyi beszéd alkotóelemei gyanánt tüntetik fel. És végül a Lukács szerinti Hegyi beszédben van 41/2 vers, ami az első evangéliumban egyáltalán nincs meg.

Kérdés: honnan vannak ezek az eltérések? Vajon nem két, különböző alkalommal, de ugyanazon tárggyal foglalkozó beszéddel van e dolgunk? Vagy pedig, ha mindkét evangélista Jézusnak ugyanazt a beszédét, illetve tanítását jegyezte fel, akkor hogyan lehetségesek ezek a főleg terjedelembeli különbségek? Ez a kérdés annál súlyosabb, mivel a Hegyi beszéd Máténál található szövege a tartalmi összefüggésnek, a belső egységnek és tervszerűségnek olyan határozott jeleit mutatja, hogy a Beszéd történetisége kétségtelen.

Hogy a két híradás mégis nem egyező, annak magyarázatát az evangélium írás lényegében kell keresni. A szent írók ugyanis nem a modem történetírás szabályai szerint jártak el munkájukban - számukra az időrendi sorrend, az oki-okozati szoros összefüggés nem volt elsőrendű fontosságú. Ők mindenkor valamely cél szolgálatában álltak s mindent ennek a célnak rendeltek alá.[20]

Különösen áll ez éppen Máté evangéliumával kapcsolatban. Ennek célja - megmutatni, hogy Jézus a Messiás, Benne teljesedtek be és lettek valósággá az ószövetségi jóslatok.[21] Ennek igazolása végett az evangélista közli Jézus nemzetségtábláját, melyből kitűnik, hogy Ő a próféciáknak megfelelően Dávid nemzetségéből való. Majd pedig, mivel a zsidó váradalmak szerint a Messiás legfőbb tiszte a gyógyítás és tanítás volt, életének azokat az eseményeit gyűjti össze, amelyekből nyilvánvaló, hogy Ő Úr démonok, betegség és halál felett egyaránt; tanítása pedig, a farizeusok és írástudókéval összehasonlítva, újra csak: annak a bizonysága, hogy Ő úgy beszélt, mint akinek hatalma van: azaz Ő a Messiás. Az Isten országáról szóló példázatokkal tele 13. fejezet, a farizeusok elleni feddő beszédek sora, valamint az eschatologikus 24. rész szintén világos bizonyítékai annak, hogy az evangélista tárgykör szerint válogatta ki és csoportosította anyagát.

Éppen ezért nem tartjuk kizártnak, hogy vannak a Hegyi beszédben olyan versek is, amelyeket Jézus más alkalommal mondott el, de amelyeket Máté, képzettársítás révén, itt vett fel. Ezt az állításunkat igazolják a Lukácsnál más összefüggésben előforduló versek.

Amikor a Hegyi beszéd terjedelmét ily módon mintegy szűkítjük, ugyanakkor hangsúlyozni kívánjuk, hogy az sokkal többet foglalt magában, mint amennyit az evangélista feljegyzett belőle.

Ezt a feltevésünket a következő érvekkel bizonyítjuk: semmi valószínűsége sincs annak, hogy azonnal leírták volna Jézus beszédét, ha pedig később jegyezték fel, nyilvánvaló, hogy sok részlet feledésbe ment. Különben is a Hegyi beszéd jelen formájában mindössze pár percnyi időt vett volna igénybe, ami teljesen ellentétben van Jézus tanítási módszerével.[22]

Felfogásunkat támogatják a tartalmi érvek is. A Hegyi beszéd jelen alakjában annyira tömör, hogy okvetlenül magyarázatra szorul. Jézus bizonyára megmagyarázta szinte minden egyes mondatát. Jézus egyéb tanításait éppen a szemléletesség, az illusztrációk páratlan gazdagsága jellemzi.[23] Ebből itt alig találunk valamit, legalább is a beszéd jelentős hányadában nem. E helyett rövid, közmondásszerű mondatok fordulnak elő nagyrészt. Ebből következik, hogy a Hegyi beszéd nyilván az eredetinek csupán a váza, alapgondolata, lényegének az összefogla1ása.[24]

Ennek szem előtt tartása jelentős mértékben segít bennünket a Hegyi beszéd irodalmi jellegének a megállapításában. Jézus ugyanis, akárcsak a rabbik, tanítványokat választott magának, hogy azok állandóan vele legyenek, s hogy majd később kiküldje őket prédikálni és betegeket gyógyítani. Ebből nyilván következik, hogy működését Ő is, mint „tanító” kezdte meg.[25] A zsidó írástudókról pedig tudjuk, hogy tanításmódjuk lényege ebben állott: először megbeszéltek valamely problémát a tanítványaikkal, akiknek ilyenkor joguk volt kérdéseket tenni is, s miután tárgyukat kimerítették, megállapításuk eredményét pár magvas, tömör mondatban összegezték, lehetőleg minél élesebben megfogalmazva.[26] Valószínű, így járt el Jézus is. Eszerint tehát a Hegyi beszéd valamely hosszabb, esetleg napokon át tartó tanításnak rövid összefoglalása,[27] éppen ezért „hegyi tanítás” volna legtalálóbb elnevezése.

Ezek előrebocsátása után teljes valószínűséggel állíthatjuk, hogy a Hegyi beszéd kétféle szövege Jézus egyugyanazon tanításáról szóló bizonyság, amit igazol az is, hogy mind a két helyen azonos a gondolatmenet, sőt a Hegyi beszéd mindkét helyen a boldogságokkal kezdődik és az utolsó napra vonatkozó eschatologikus résszel ér véget.

Mielőtt magának a szoros értelemben vett Hegyi beszédnek a magyarázatához fognánk, még néhány problémát kell tárgyalás alá vennünk. Elsőnek említjük az idő kérdését: vajon a Hegyi beszéd Jézus nyilvános működésének melyik szakaszára teendő? Lukács evangélista előadása szerint, miután Jézus „az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el”, virradatkor „előszólította tanítványait és kiválasztott közülük tizenkettőt”, majd aláment velük a hegyről, ahol éppen tartózkodtak, a síkságra s elmondta „mezei prédikációját.”[28] E szerint tehát a Hegyi beszéd mintegy az apostolokat kibocsátó tanítás.

Máténál a helyzet más. Itt a Hegyi beszéd elmondásakor a tanítványok elhívása még nem történt meg. Ez azonban csak látszat. Ismerve ugyanis az evangélista ama jellemvonását, melynél fogva az időrendre nem helyez nagy súlyt, semmi okunk sincs azt hinni, hogy Jézusa Hegyi beszédet mindjárt nyilvános fellépése kezdetén mondta el, amint az első evangéliumban való, elhelyezése alapján látszik. Későbbre kell tennünk, mert a belső bizonyítékok ezt követelik.

Jézus ugyanis tanító munkássága kezdetén rendszerint a zsinagógában jelent meg és ott szólt hallgatóságához. A szabad téri igehirdetésre csak akkor került sor, amikor már annyian követték, hogy a zsinagóga szűknek bizonyult. Gondolhatunk arra is, hogy a nép vezetőinek ellenszenves magatartása kényszerítette a szabad természetben való tanításra. Ez azonban újra csak a későbbi időpont mellett bizonyít. Hivatkozhatunk magára az igehirdetésre is. Korai prédikációi lényegében véve azonosak voltak a Keresztelőével: „térjetek meg, mert elközelgetett az Isten országa”. Később már mind nyilvános, mind a tanítványok kis körére szorítkozó beszédeiben nem az Isten országának elérkeztét hirdeti, hanem inkább annak alapelveit tárj a fel. Ebből az időből való a Hegyi beszéd is.

S hogyha arra gondolunk, hogy a közvetlenül előtte való szakasz Jézust úgy mutatja be, mint akihez nemcsak Galileából, hanem Júdeából, sőt még Dekapolisból is özönlik a sokaság, akkor a galileai igehirdetés második felét kell elfogadnunk a helyes időpont gyanánt. E mellett bizonyít Márk és Lukács evangéliuma is. Lk. 5:30, 33 és Mk. 3:6 szerint ugyanis a Hegyi beszéd elmondásakor már megkezdődtek az ellenségeskedések Jézus és a farizeusok között, de viszont még nem váltak annyira veszedelmessé, hogy későbbi időpontra kellene gondolnunk.

Másik sokat vitatott kérdés - hol mondta el Jézus a Hegyi beszédet? Máté így kezdi híradását: „mikor pedig látta sokaságot, felment a hegyre”. Előzőleg szó sem volt hegyről, így tehát a határozott névelő furcsa. Lehetséges, hogy az író kortársai előtt ez a hegy még általánosan ismert volt. Mindenesetre meglepő, hogy Hieronymus már nem ismerte. Ő a Táborra, vagy Galilea valamelyik kiemelkedő hegyére gondolt. A hagyomány Tábor és a Genezaret közt fekvő Karn Hattin-ban vélte felismerni a boldogságok hegyét, újabban pedig Kapernaum közvetlen közelében keresik. Nem is ok nélkül, hiszen kevéssel utána Kapernaumban látjuk Jézust, amint meg gyógyítja a százados szolgáját. Nem kerülheti el figyelmünket az sem, hogy to oroõ az evangéliumokban nem feltétlenül valamely meghatározott hegyet jelent, hanem általában a „hegyes vidéket” - ellentétben a „tengerparttal” (Mk. 3:13; Lk. 12:17; Jn. 6:3,15).

Hol van a boldogságok hegye? - A Sinai és a Golgotha között; azaz: a Hegyi beszéd nem törvényadás, nem is ítélet, hanem a magát érettünk halálra adó Krisztusnak az Ő országába való kegyelemteljes hívogatása.

[29]

 

Az idő és a hely kérdésénél fontosabb annak a megállapítása, hogy: kikhez intézte Jézus a Hegyi beszédet? Ezt a sokat vitatott kérdést szerintünk csak egyféleképpen lehet megoldani - a tanítványokhoz. Azokhoz, akik Benne látják meg Urukat, s akik hasonlóan az egykori sokasághoz, követik Őt fel a hegyre, s ezzel bizonyságát adják annak, hogy döntöttek Felőle, s éppen eme döntésük alapján akarják az Ő parancsait és útmutatásait követni.

Ebből a meghatározásból önként következik, hogy számunkra a „tanítvány” szó nem az egykori Krisztuskövetőket jelenti, hanem mindenkit, aki Krisztust Megtartójának vallja.[30]

A Hegyi beszéd tehát nemcsak egy kis körnek, a „beavatottak”csoportjának szól, hanem mindenkinek. De viszont, akik azt meghallják, azokra nézve újabb kötelességeket ró - emberek halászaivá kell lenniük, a meghallott evangéliumot tovább kell hirdetniük, el egészen a föld végső határáig.

E helyen kell tárgyalnunk a Hegyi beszéd szerkezetének problémáját. Meggyőződésünk szerint a Hegyi beszéd két részre osztható: az egyik részben Isten országa evangéliumát hirdeti az Üdvözítő, a másikban pedig az Isten országában érvényes igazságnak az alapelveit adja elő. Az előbbi részt a boldogságok (Mt. 5:3-12), az utóbbit a parancsolatok (Mt. 5:13 - 7:27) alkotják. A boldogságokban azt mondja meg Jézus: kik azok, akik elnyerik Isten országát? A parancsolatokban pedig ezeknek a számára feltárja azokat a követelményeket és életelveket, amelyeket feltétlen be kell tartaniuk.

[31]

 

Ezek előre bocsátása után most már a Hegyi beszéd rövid áttekintését így fogalmazzuk meg:[32] Jézus legelőször is általában megjelöli azokat a „tulajdonságokat”, amelyeknek meg kell lenniük azokban, akik az Isten országának tagjai akarnak lenni (5:3-10), majd egyenesen a tanítványokhoz fordul (5: 13-16) s rámutat hivatásukra és felelősségükre (5: 13-16) mind magukkal, mind embertársaikkal szemben: úgy kell cselekedniük, hogy akik azt látják, érette a mennyei Atyát dicsőítsék.

Hogyan lehetséges ez? - erre felelnek a következő versek, amelyekben feleletet kapunk erre a kérdésre - mit jelent Isten országa örökösének lenni: 1. benső személyes (5:17-48) és 2. vallás-erkölcsi életünkre nézve? (6: 1-18), továbbá: 3. a világi javakra vonatkozólag? (6: 19-34) s 4. felebarátainkhoz való viszonyunkat illetően? (7: 1-12), végül 5. üdvösségünk elvesztésének lehetőségére való utalás után még egyszer lelkünkbe vési a Hegyi beszéd: Jézus parancsolatait cselekedni kell (7:13-27).[33]

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj