//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

54. TAKSONY MORAVKÓ JÚLIA (1928) TAKSONY – PODBOØANY – GALÁNTA „A visszajövetel fájdalmasabbnak bizon

54. TAKSONY MORAVKÓ JÚLIA (1928) TAKSONY – PODBOØANY – GALÁNTA „A visszajövetel fájdalmasabbnak bizon


TAKSONY MORAVKÓ JÚLIA (1928) TAKSONY – PODBOØANY – GALÁNTA

A visszajövetel fájdalmasabbnak bizonyult.”

127. Taksonyon laktunk. Édesapám, mamám és hat testvérem. Apám a pár hold földjével gazdálkodott. De a család növekedett, és hogy többet tudjon kigazdálkodni a megélhetéshez: voltak hadiözvegyek, idõsek, akiknek fiaik a háborúban voltak, azoktól haszonbérbe vállalta a földeket. Így volt munka elég, összesen 30 hold földet mûvelt.

Édesapám nem volt katona, mivel egyik lábszárán nyitott seb volt, ami gennyezett, naponta kétszer kötözte. Az oroszok bejövetele a falunkba 1945 nagypéntekén történt. Mamánk a családdal a szomszédban volt, az udvari, kinti pincében. (11 éves, 8 és 5 éves öcséim már a háború alatt sem járhattak iskolába, mert ott akkor katonákat szállásoltak. Mikor helyreállt a rend, szlovák nyelvû oktatás folyt.)

A deportálást már beszélték az emberek. Édesapám elment Galántára, mert az volt a vasúti fõvonal és látta a hosszú szerelvényeket: vitték az Ipoly környékieket. Mi is megkaptuk a cédulát, hogy mennünk kell. Nõvéremmel bujkáltunk. Azt gondoltuk, hogy otthon maradnak a szülõk, mivel az orvos járt, hogy a betegeket fölmentik. Apa lába miatt gondoltuk a fölmentést, de nem kaptunk meg, hát csomagolni kellett.

Édesapám összeszedte a zsákokat, megtöltötték gabonával. Mivel harminc hold földdel gazdálkodott, sok volt a gabonánk. Tizenhat holdról szedtem a markot, harminc áros telken állt egy harminc méter hosszú épület. A padlás, a kamra tele volt. Az istállóban kilenc szarvasmarha, egy ló, a disznókat le is vágtuk már az õsz kezdetével. Mama négy tehenet fejt.

Mi, gyerekek ijedten figyeltünk, a szülõk sírtak. Jött a teherautó katonákkal 1947. január 17-én, és felraktak bennünket, vittek Galántára bevagonírozni. Amikor megtelt a szerelvény, elindult, már sötétedett.

Bøeclavban megállt, és hallottuk, már csehül beszéltek a vagonok mellett.

Csak egy testvére volt édesapámnak, akit szintén vittek. Énnekem volt udvarlóm a faluban, aki már egy éve járt hozzánk. Õket a következõ transzporttal vitték. Pár hétig nem tudtunk egymásról. Õ azután megkeresett. Tizennyolc kilométerre voltunk egymástól, ritkán tudott jönni, mert ebbõl 6 km-t lehetett csak vonattal megtenni. Nyáron biciklivel jött. Nagyon akarta, hogy házasodjunk össze, de kemény volt a feltétel. Alá kellett volna írni, hogy ott maradunk. Én nem akartam véglegesen elszakadni a családunktól, hát így hazajövetelünk után, itthon kötöttünk házasságot.

Megérkeztünk Podboøanyba, a szerelvényhez álltak, akik vásárolták a családokat. Minket is két úriember. Az egyik tudott magyarul. Amikor a holminkat lerakták a traktorra, az egyik mondta, hogy mama és a három kisebb gyerek szálljanak az autójukba, úgy vittek tovább még kilenc kilométerre. Uradalmi birtokra kerültünk. Az egyik úriember, a földbirtokos veje, aki Prágában professzor volt, õ hozott magával egy másik úriembert, aki beszélt magyarul.

Az új otthonunk egy nagy cselédház: elõszobából, szobából, konyhából állt. Hideg volt nagyon, apáék letették a sparheltot, a többi cseléd segített, hoztak fát, szenet. Az ablakon és az ajtón hiányzott az üveg, kaptunk kartonpapírt, beszögezték. A magyarul beszélõ úr és a professzor kérdezték, mire van szükségünk. Másnap jött az üveges, berakták az ablakot. A miloszpanyi gulyást küldött.

Harmadnap jött az intézõ és menni kellett a cséplõgéphez. A nagy pajták tele voltak gabonakévékkel.

Ott a munka meg nem szûnt, cséplés után a raktárakban rostáltuk a gabonát, ezt követte a komló, kitakarás, répaegyelés. Az intézõ szigorú volt, a miloszpanyi jó volt, szokott hozni ki uzsonnát.

Amikor 1948 októberében jött az állomosítás, a nagy kastélyban, a gazdaságban mindent átvettek ezek a másféle urak. Szegény miloszpanyi a kastélyparkban, az intézõékkel maradt, míg a lánya el nem vitte Prágába. A fizetést megkaptuk.

A templom, az iskola két kilométerre volt tõlünk. Télen nem nagyon mentünk oda, mert csak földút volt. A kilencéves öcsém ott nagy beteg lett. Kórházba került, Pilzenbe, ahol egy fél évig tartották, még az orvos is vért adott neki. 128

A honvágyunk soha nem szûnt meg, de nem volt kapcsolatunk a faluval. Azt tudtuk, hogy a helyünkbe a hegyekbõl hoztak szlovákokat. 1949. február 25-én megint jött a traktor, és vittek Podboøanyba a vagonhoz. Egy szombati napon érkeztünk meg Galántára. A tizenkilenc éves öcsém, valamint a fiatalok összeszedelõzködtek, és menni akartak Taksonyba, megnézni, mi van az otthonunkkal. Valaki figyelmeztette õket, a mi házunkban olyan szlovák lakik, akinek két farkaskutyája és puskája van, ne merészeljünk a ház közelébe jutni. Így édesapám másnap elment Taksonyba. Az apa öccse örökölte a szülõi házat, de az öccse nem tért vissza a frontról. Ezt a házat a község nem adta ki szlovákoknak. A község a házba két szegény családot helyezett el, akik nem voltak sem csehek, sem magyarok. Azok átadták nekünk a konyhát. Nõvérem ott maradt Csehországban, ott ment férjhez. Én a hazajövetelünk után mentem férjhez.

Szüleim ott maradtak a négy fiúval.

Nem tudom, hogyan értékeljem a kitelepítést, melyik volt nehezebb, az elmenetel-e vagy a visszajövetel.

A visszajövetel fájdalmasabbnak bizonyult, mert a község vezetõi között ott volt a taksonyi segédjegyzõ, aki „elajándékozta” a házunkat a szlováknak, velünk nem törõdött. Mások a faluban maradtak, mert nem vitték el õket: reszlovakizáltak. Õk szégyellték magukat. Még a csehek is jobbak voltak, az itthon maradottak nem adtak senkinek még menedékhelyet sem.

Amikor ezeket leírtam, a két lapot eláztatták könnyeim.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...