//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

53. SZENTMIHÁLYFA MANDÁKNÉ KISS KATALIN SZENTMIHÁLYFA – TUHNICE – SZENTMIHÁLYFA „Azt remélték, hogy a lako

53. SZENTMIHÁLYFA MANDÁKNÉ KISS KATALIN SZENTMIHÁLYFA – TUHNICE – SZENTMIHÁLYFA „Azt remélték, hogy a lako


SZENTMIHÁLYFA MANDÁKNÉ KISS KATALIN SZENTMIHÁLYFA – TUHNICE – SZENTMIHÁLYFA

Azt remélték, hogy a lakosságcserével elszlovákosíthatják a magyarlakta területeket.”

125. Szívügyemnek tartom azokat a sérelmeket és megaláztatásokat, amelyeket a dédszüleim és a nagyszüleim átéltek a múltban a Beneą-dekrétumok érvénybelépése után. Én középiskolai tanuló vagyok, aki leírja ezeket a megrázó és szörnyû dolgokat. Remélem, ilyen többé nem fordulhat elõ, és nem kell átélnünk semmilyen háborút sem. Egy felvidéki kis faluban, Szentmihályfán lakom. Itt születtem, itt élnek szüleim és anyai nagyszüleim, akik szenvedõ alanyai voltak a kitelepítésnek. Szentmihályfa magyarlakta kis község a Csallóköz szívében. A dunaszerdahelyi járáshoz tartozik. Körülbelül 750 lakosa van. Dolgos emberek lakják, akik igyekeznek szebbé tenni kis falujukat. A falu közepén áll a hozzávetõleg 500 éves római katolikus templom.

Nagyanyám, Mandákné Kiss Katalin még ma is könnyes szemmel emlékezik a háború utáni idõszakra.

Itt éltek szüleivel és két bátyjával együtt a faluban. Dédszüleim végigszenvedték a két háborút, és abban reménykedtek, hogy majd sorsuk jobbra fordul. A katonákat étkeztetni, szállásolni kellett. Nagyanyáméknál pékek laktak, akik innét jártak a helyi iskolába, amelyet bezártak, és helyette pékség mûködött.

Anyai nagyapáméknál gyógyszerraktár volt. A raktárost étkeztetni kellett, innét vitték a gyógyszert a különbözõ alakulatok számára. Az iskolát bezárták és a katonaság foglalta el. Késõbb meg is nyitották, csak rövid idõre, sok volt a légiriadó, ezért hazaengedték a tanulókat. Ebbõl kifolyólag a tanítás hiányos maradt. 1943-ban, az akkori plébános leszedetett a templom négy harangjából kettõt, és felajánlotta a német hadseregnek, hogy olvasszák be s készítsenek belõle fegyvert. Azóta is csak két harangja van a szentmihályfai templomnak, amit fõleg az idõsebb emberek sajnálnak.

1947-ben a Beneą-dekrétumok alapján sok családot kitelepítettek a faluból. Voltak, akiket Magyarországra, voltak, akiket Csehországba vittek el. Nagyanyámék este 6 óra körül kapták meg az értesítést, az úgynevezett „výmert”, hogy szedjék össze legfontosabb holmijaikat és bútoraikat. Egy katona állt a házuk elõtt, hogy ne tudjanak megszökni. Éjjel csomagolták össze a holmikat. Élelmiszert, állatot, gabonát tilos volt vinni – amit a mai napig sem kárpótoltak számukra –, mondván, hogy a házukba költözõ partizánoknak kell a megélhetéshez. Õk lakták a házaikat, és használták a földjeiket.

Másnap reggel 6 órakor teherautó állt meg a házuk elõtt. Felpakolták õket – dédapámat, Kiss Gábort, feleségét, született Perényi Emíliát, két fiukat, Sándort és Barnabást, valamint a lányukat, Katalint, az én nagyanyámat –, és a 15 fokos hidegben marhavagonokban szállították õket Csehországba. A vagonokban dermesztõ hideg volt, a kannában megfagyott a víz. A gyerekeket dunnákba csomagolták, hogy meg ne fagyjanak. Úticéljuk a Karlovy Vary melletti Tuhnice volt. Agyonfagyva, éhesen érkeztek meg az állomásra.

Egy erdész vitte el õket a szállásukhoz. Egy bérház lett az otthonuk, ahol azelõtt németek laktak, kiket szintén kitelepítettek Csehországból. A házban nagy hideg, nagy rendetlenség fogadta õket. Az ablakok és az ajtók nem szigeteltek jól. Vízért a kúthoz kellett járniuk. Mindenki attól félt, hogy visszatérnek a régi tulajdonosok. Ezért azt a parancsot kapták, hogyha éjjel valamilyen zajt hallanak, akkor üssék le az illetõt, hogy a régi tulajdonosok ne próbálkozzanak a visszatéréssel.

Az ottani életbe nehéz volt a beilleszkedés, mivel a cseh nyelvet nem ismerték. Nagyanyám iskolába járt. Itt kezdte el a negyedik osztályt. Mindig jól tanult, és példaképként állították osztálytársai elé, akik, bár értették a nyelvet, de lusták voltak tanulni, míg õ megtanulta, de sokszor nem is értette, mit tanul. Két bátyja tizenöt és tizenhat évesen az erdészetnél dolgozott a dédapámmal együtt. Dédanyámnak volt a legnehezebb, õ otthon maradt fõzni a családnak. Õ szlovákul sem tudott, így nagyon nehezen tudta magát megértetni a boltban és a piacon. Az ottani emberek sokszor kinevették, de mindig akadt olyan is, aki segített rajta.

Élelmiszert és ruhanemût csak jegyre kaptak, a bérek nagyon alacsonyak voltak, az áru ki volt szabva a családokra. A helységben orvos nem volt, csak a közeli városban, ott viszont nem tudták megértetni magukat. 126

Ezt az új lakást össze sem lehetett hasonlítani az otthon hagyott, takaros kis házzal. A kis családi gazdaságot az állatokkal együtt, ami abban az idõben a biztos megélhetést biztosította számukra. Az otthoniakkal ritkán, levélben tartották a kapcsolatot. Örültek minden hírnek, ami otthonról érkezett, s abban reménykedtek, hogy nemsokára viszontlátják szeretteiket. A faluból több családot is kitelepítettek.

Különbözõ helyeken voltak elszállásolva. Vasárnaponként a templom elõtt gyülekeztek és buzdították egymást a kitartásra. Ha levél érkezett hazulról, nagy dolognak számított, de féltek is, mert akár ki is végezhették õket érte. Az ottani két év nehéz, szenvedéssel, gyötrelemmel teli esztendõ volt. Dédapám megbetegedett és rokkantnyugdíjas lett. Nagyanyám bátyja, Sándor, tüdõbajt kapott, és nem térhetett haza a többiekkel. Gyógykezelésen maradt még két hónapra Karlovy Varyban.

1949 tavasza meghozta a várva várt visszatérést. Nagy örömmel indultak haza, semmiképpen nem akartak ott maradni. Dédanyám nagyon erõs asszony volt, összecsomagolta a családot, és elindultak haza vonattal. Az itthoni látvány nagyon elszomorította õket. Eddig a házukban egy partizán család lakott.

Mindent tönkretettek, az ablakok ki voltak törve és pléhvel kifoltozva. Az állatok, élelmiszer, gabona nem voltak már meg. Dédanyám a családot a testvéréhez vitte addig, amíg a házukat lakhatóvá tették. Öten laktak egy kis konyhában, ez kb. fél évig tartott.

Lassan, pár év elteltével minden visszaállt a régi kerékvágásba. Már nem teljesen egészségesen – dédapám és nagyanyám bátyja megbetegedett –, de a család mégis együtt volt. A faluban lassan megalakultak a termelõszövetkezetek, ahol, bár kevés pénzért, de munkát találhatott a lakosság. Késõbbiekben dédapám is itt kapott munkát. Nagyanyám és bátyja Pozsonyba jártak dolgozni. Az idõsebb testvér, Sándor pedig Dunaszerdahelyre.

Akiket nem érintett a deportálás, azoknak is nehéz volt az életük, és ki voltak szolgáltatva. Többnyire mezõgazdasággal és állattartással foglalkoztak. Mindebbõl azonban bizonyos mennyiséget be kellett szolgáltatniuk. Disznóvágáskor tíz kilogramm zsírt, bõrt kellett leadni. Továbbá tejet és tojást. Így nehéz volt a megélhetés. Rádió csak nagyon kevés háznál volt, itt is csak a híreket hallgatták. Újság ez idõ tájt nem járt a faluba, csak a városban lehetett hozzájutni.

Az életszínvonal csak az 1968-as évek után kezdett javulni a faluban. A háborús évek és a deportálás sok ember életét keserítette meg. Hosszú idõbe telt, míg újra lábra tudtak állni. A Beneą-dekrétumok alapján kollektív bûnösséggel vádolták a magyar lakosságot. Sokan egy tollvonással kitelepítettek lettek, és megfosztották õket vagyonuktól. A csehszlovák hatóságok célja az elszlovákosítás volt. Azt remélték, hogy a lakosságcserével elszlovákosíthatják a magyarlakta területeket. Ez azonban nem sikerült nekik. A korabeli rendeleteket, dekrétumokat, törvényeket máig nem érvénytelenítették itt Szlovákiában. Idáig még egy kormány sem mutatott hajlandóságot arra, hogy ezt a törvényt eltörölje, és kárpótolja a kitelepítetteket.

Ez nagyon fájdalmas a magyarság számára. Senki nem akar ezzel az üggyel foglalkozni, még a Magyar Koalíció képviselõi is elzárkóznak a kérdés egyértelmû rendezése elõl. Számomra érthetetlen, hogy a 21. század elején, egy demokratikus államban nem törlik el egyértelmûen az ilyen törvényeket, s az elszenvedettek nem kapnak sem bocsánatkérést, sem kárpótlást.

Lejegyezte: Vízkeleti László

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...