//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

51. SAJÓGÖMÖR SZÓ JULIANNA (1920) SAJÓGÖMÖR – DVÙR •ABOVREZKY „Nem vertek, de cselédsorban éltünk.

51. SAJÓGÖMÖR SZÓ JULIANNA (1920) SAJÓGÖMÖR – DVÙR •ABOVREZKY „Nem vertek, de cselédsorban éltünk.


 

SAJÓGÖMÖR SZÓ JULIANNA (1920) SAJÓGÖMÖR – DVÙR •ABOVREZKY

Nem vertek, de cselédsorban éltünk.”

122. Egy Sajó menti kis faluból írok, ahol a regék szerint a régmúlt idõkben Mátyás király az urakat lefelé kapáltatta a szõlõhegyen. Bronzszobra ma is itt áll emléknek. Szegény családból születtem. A szüleim földmunkások voltak. Én mint tizenéves leányka jártam szolgálni, hogy besegítsek a családnak. Ha szegények voltunk is, jó visszagondolni azokra az évekre, gyermekkoromra. Szerettem dalolgatni, ami egész életemen elkísért a mai napig is. 1939-ben férjhez mentem Sajógömörre, az akkori uraság parádés kocsisához, két gyerekem született. Sokat dolgoztunk az akkori világban is. Késõbb a férjemet elvitték katonának, így a két gyerekkel egyedül maradtam, míg a front átvonult. Nagyon keserves volt.

Most 83 éves vagyok, egyike a kényszermunkára deportáltaknak. Nagyon fájdalmas visszagondolni, és emlékezni arra a napra: 1946. december 13-ra.

Elõtte való napokban suttogták a faluban, hogy leesik egy csillag. Valami jelenségnek mondták. Hát bizony leesett a mi csillagunk, a magyaroké, akiket kijelölt a bizottság. Este odaállt a katona a kapunkba, és reggelig szolgált. Akkor jött a teherkocsi, 2-3 ember rajta, akik a holminkat felpakolták, de csak ami felfért. Ami meg nem, az maradt bezárva (amíg szét nem lopkodták). Bevittek Tornaljára az állomásra, ahol hosszú szerelvény várt ránk, és beraktak egy vagonba, két családot együtt. Az egyik oldalra az egyiket, a másik oldalra a másikat, az állatokat is egy vagonba velünk.

A szerelvény estefelé indult el az állomásról. Ki sem lehet mondani, mit kínlódtunk, amíg mindenkit bevagoníroztak. A szerelvényt végig katonaság õrizte. Nagy sírás-rívás közt vártuk az indulást. Elindult a szerelvény a nagy hideg éjszakában. A gyerekek egy fapados kupén, az egyik lócán mi ültünk öten, szembe velünk egy másik család, õk hatan, az egyik gyerek felfeküdt a csomagtartóra. Nagyon nagy hó volt, csak lassan ment a vonat. Volt olyan hely, ahol csak döcögve ment, és elõtte viharlámpával világított egy ember, mert nem látszott a sín a hóban. Akik a vagonban maradtak, kályhát állítottak, és tüzeltek. Ennivalónk nem volt, mert nem tudtuk, ki megy, ki marad. Az átkozott levelet (útipasszust), amire rá volt írva a hely, ahova vittek, csak délután adták át. Utána már õrizték a házat.

Zsolnán másnap megállt a szerelvény, a katonaság adott levest és krumplis tésztát. Jól esett, mert éhesek voltunk, utána elért minket a hasmenés, egész éjszaka vedren ültünk. Bizony máskor, már ahol másodszor is megállt a vonat, nem nagyon mertünk enni. Amikor megállt a vonat, szaladtunk a vödörrel a mozdonyhoz melegvízért az állatoknak. Volt úgy, hogy nem értünk vissza a saját vagonunkba, ezért ismeretlenekhez bekopogtunk, és a következõ állomáson mentünk a helyünkre.

Késõ este értünk a „tetthelyre”: a vasútállomáson három-négy egyenruhás ember volt, akik megnézték a papírokat. A správca és a ąafáø (azaz a gondnok meg az intézõ) kétlovas szekérre pakolták a kevéske holminkat és tíz órára érkeztünk a nekünk kirendelt helyre, ami hét kilométerre volt az állomástól. Behordtuk az ágyat a földre, és mivel az ablakban nem volt üveg, szalmazsákot tettünk a helyére. A szekéren a holmink ott maradt reggelig. Valami állami gazdaság volt Beneąov mellett: Dvùr •abovrezky. A két gyerek megbetegedett verességben, én otthon maradtam velük. A férjemet hajtották térdig érõ hóban léket vágni a halastóra. Jártunk dolgozni az ólba, a mezõre, építkezésre, mikor hová kellett a munkaerõ. Jártam takarítani Beneąovba, a správcáékhoz.

Nagyon szerettek bennünket a csehek. De hiába, a honvágy húzott haza. Érdeklõdtünk egymás iránt, kit hova, milyen messze vittek. A testvérem nem akarta vállalni az óli munkát, ki sem hagyta pakolni a holmiját, inkább megfizette a fekbért a vagonért. Késõbb idejöttek, a mi pusztánkra, itt volt a faluból három család. Mindig összejártunk egymáshoz.

Prágába is el kellett menni komisszióba. A gyerekek itt kezdtek el iskolába járni. Reggel korán, térdig érõ hóban mentek a faluba. Nem értették a tanítót, hogy mit beszél, csak mutogattak, míg hosszú idõ után valami tapadt rájuk. (Hiába, otthon csak magyarul beszéltek.) Jött a karácsony, ami nagyon keserû ünnep 123 volt. Kerestük a rokonokkal egymást. Az egyik megtalált, és itt maradt nálunk. Ez volt az ünnep. Vasárnaponként is mentünk a magyar ismerõsökhöz. Voltak, akik hazaszöktek, a papírokat késõbb küldtük utánuk. Szóval, keserves élet volt az, nem is lehet leírni. Leveleztünk az otthon maradt rokonokkal.

Nem vertek, de cselédsorban éltünk, ganajt terítettünk nagy hóban, kapáltunk, meg mindenféle kemény munkát csináltattak velünk. Gondoltuk, hogyha egy kis pénzt gyûjtünk, hazavitethetjük magunkat.

Voltak olyanok is, akik saját költségükön hazamentek.

Mi megvártuk a szabadulás idejét. 1949. február 28-án újra transzport vonat hozott haza. Katonák vittek ki az állomásra, és pakoltak be újra a hosszú szerelvényekbe. De a szabadulás már boldogabb volt.

A nagysága, akihez jártam takarítani, kijött utánunk, és rimánkodott, hogy maradjunk, mert õ bevitet magához a városba. Mi azonban semmi pénzért sem maradtunk volna.

Csak azt nem értem öreg fejjel sem, megszomorodva lelkileg, és két könyök-mankóra nyomorodva, mit akartak ezzel elérni az akkori államhatalmak? Minden eszközzel arra törekedtek, hogy a lakosságcserével, a csehországi kényszermunkával és a reszlovakizációval széthajigálják a magyar kisebbséget. Miért csinálták ezeket a magyarellenes dolgokat? Figyelmen kívül hagyva minden nemzet jogát, amely csakis a vesztesnek mondott magyarokat nem illette meg. Nem kérdezték meg a magyar embert sem, akar-e csehszlovák állampolgár lenni. Igyekeztek tudatosan a deportáltakat minél messzebb szétszórni egymástól, de hiába, mert kerestük egymást.

Remélem, hogy ez a szörnyûség még egyszer nem ismétlõdhet meg, mert Európában most már az a szabály: „Egyik ember olyan, mint a másik, bár a bõre barna vagy fehér.” És mi, magyarok akkor miért énekeljük, hogy „Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar.” Mi aztán igazán megtapasztaltuk, hogy milyen hontalanul élni.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...