//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

48. NASZVAD Naszvadi történetek MÁTYUS LAJOS (1935) NASZVAD – CSÁSZÁRTÖLTÉS „A szülõknek, nagyszülõkn

48. NASZVAD Naszvadi történetek MÁTYUS LAJOS (1935) NASZVAD – CSÁSZÁRTÖLTÉS „A szülõknek, nagyszülõkn


NASZVAD Naszvadi történetek

119 .(Naszvad községben vagyunk, ahol tétován kerestük szülõházunkat, szeretteink otthonát. Néhány áttelepített család személyes sorsán keresztül szeretnénk bemutatni, hogyan állták meg helyüket a világban, miken mentek keresztül, miképpen bizonyítottak hazaszeretetbõl, emberségbõl és összefogásból.) 

MÁTYUS LAJOS (1935) NASZVAD – CSÁSZÁRTÖLTÉS

A szülõknek, nagyszülõknek hosszú évekbe tellett, hogy feloldódjanak.”

1947-ben a szlovák kormány olyan határozatot hozott, hogy akik magyar anyanyelvûnek és állampolgárnak vallják magukat, azokat lakosságcsere keretében Magyarországra küldik, illetve Magyarországról a tót ajkúakat áthozzák Szlovákiába.

Minket Naszvadról telepítettek át. Naszvad pedig nincs messze Komáromtól, mindössze 30 kilométerre északra. Az én születési anyakönyvi kivonatomba is az áll, hogy Komárom megye, tehát én ennek a megyének a szülötte vagyok. Azokat telepítették tehát, akik magyarnak vallották magukat. Ez pedig a lakosság, a falu ötven százalékát jelentette. A technikai lebonyolítását úgy végezték, hogy a kitelepítés elõtt három nappal két csehszlovák katona érkezett a házhoz, a családfõt mindenhova kísérte, akár a községházára ment, akár boltba. Hangsúlyozni szeretném, hogy a családfõt, mert a családfõ volt a kulcsfigurája a kitelepítésnek. Ugyanis ha a családfõt kitelepítették, akkor automatikusan a családot is érintette ez a rendelet.

Mi heten voltunk testvérek, így mind a hetünket, az egész családot, együttesen kitelepítették. Abban a hullámban 150 családot telepítettek ki három nap alatt. A katona mindenhová kísérte édesapámat. Mi, gyerekek segítettünk csomagolni. Minden ingóságunkat vihettük. Mindenki kapott Érsekújváron egy nyitott és egy csukott vagont. Amit abban el tudott hozni, abba bepakolt. Bútort, állatot, takarmányt, fát, ami csak belefért. Aztán, három nap után nagy Tátra-teherautókra rakodtunk fel, nagy sírás-rívás közepette.

Sokan nem is akartak elmenni, de én emlékszem édesapám hõsies magatartására. Azt mondta: „Menjünk, majd az Isten valahogy megsegít bennünket!”

Komáromban bevagonírozták mind a százötven családot, és Szob felé irányították. Szobon léptük át a magyar határt, s mi annyira magyarnak éreztük magunkat, hogy amikor Érsekújvárról elindult a vonat, akkor minden vagonra kitettük a magyar zászlót, és magyar dalokat, magyar nótákat énekeltünk. Amikor megérkeztünk Szobra, kis küldöttség képviselte a hatóságok elõtt ezt a kis maroknyi csapatot. A magyar himnuszt énekeltük el akkor, amikor a határt átléptük.

Nekünk már mondták, hogy homokos, buckás, elvadult vidékre fognak vinni. A Kiskunság kellõs közepére telepítettek bennünket. De ez nem ment olyan egyszerûen. Tíz napig a tehervonatot Magyarország területén futatták, mert nem volt olyan település, aki fogadott volna bennünket. Nagy sokára Bács-Kiskun megye Császártöltés községébe telepítettek bennünket. Baján kötött ki a szerelvény, és Bajáról teherautókon szállítottak Császártöltésre. Császártöltés németajkú, sváb település volt, és onnan elsõsorban azokat telepítették vissza Németországba, akik volksbundista vallották magukat. Bennünket oda telepítettek ki, ott kaptunk egy házat, mind a hét testvéremmel. Amikor megérkeztünk, nagyon csodálkoztunk, mert akkor vitték ki a németeket, még az asztalon volt a mákos tészta. A szekrények tele voltak ruhával, könyvekkel, háztartási eszközökkel.

Mivel mi heten voltunk testvérek, a többieknél viszonylag nagyobb lakást kaptunk. Próbáltunk beilleszkedni, de ez nem volt könnyû. Nekem szerencsém volt, mert 1948-ban, amikor a szabadságharc évfordulóját ünnepeltük, én akkor voltam hetedikes. Az általános iskola emelvényén egy német ajkú fiúval 120 együtt szavaltuk el a himnuszt. Ez nagyon szép emlék számomra. Szóval nem volt könnyû beilleszkedni az új közegbe. Tudni kell, hogy azok németek voltak, s az idõsek még akkor is németül beszéltek.

Leginkább a fiatalok és a gyerekek találták meg egymással a hangot. Az utcai játékkal, az iskolában. A szülõknek, nagyszülõknek hosszú évekbe tellett, hogy feloldódjanak. Õk csak hazavágyódtak. Abba a községbe, ahová mi is kerültünk, negyvenegy családot telepítettek le. Voltak olyan utcák, ahol a naszvadiak voltak többségben a svábokkal szemben.

Én késõbb jártam Naszvadon, több alkalommal is. Jómagam pedagógus lettem, és az úgynevezett trabantos korszakban többször hazalátogattunk. Az 1970-es években úgy éreztem, hogy a fiaimnak is meg kell mutatnom azt a helyet, ahol én születtem, nevelkedtem, gyerekeskedtem. El is indultunk a családommal.

Elõtte azonban Komáromban egy rokonunknál szálltunk meg. Naszvadon ugyanis egyetlen rokonunk sem maradt, mindenkit áttelepítettek. Meglátogattuk a helyeket, aminek emlékeit gyerekként magammal hoztam.

A templomot és az iskolát tekintettük meg. Megmutattam a gyerekeknek a helyet, hol ministráltam, hol harangoztam, és hol segédkeztem a papnak. Amint ott beszélgettünk, jött egy idõs asszony, aki a gyertyákat oltogatta. Odamentem hozzá, mondaná el nekünk a templom történetét. Miután készségesen mesélt, tudakolta, ki vagyok. Bemutatkoztam. Ekkor kérdezte, hogy édesanyámat Molnár Máriának hívták-e. És így derült ki, hogy õ volt az a bábaasszony, aki minden egyes Mátyus és Molnár gyereket a világra segített.

Kérdezõ (K): Szándékos volt az a törekvés, hogy a családokat szétválasztották?

Én erre nem tudok pontos választ adni. De nagyon szomorú esemény volt. Sajátossága volt a kitelepítésnek, hogy a szüleink, akik heten voltak testvérek, a hét testvért az ország különbözõ részeibe vitték.

Somogy megyétõl a Nagykunságig, Bács-Kiskun megyébe, Gyõr megyébe. Tehát valószínûleg tudatos volt, nehogy összefogjanak. Emlékszem, a szüleim egy fél év után próbálták megkeresni testvéreiket, rokonaikat. Kellett két-három év, mire megtalálták egymást, és beindult a rokonlátogatás. Ötven év távlatában gondolkodtam el arról, hogy milyen jó lett volna, ha a rokonság közelebb lett volna egymáshoz. A találkozáskor szemlesütve magázódtunk még az unokatestvérekkel. Más-más életpályát futottunk be, de jó volt megtalálni a közös gyökereket.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...