//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

47. NAGYSALLÓ KISS SÁNDORNÉ BORZA GIZELLA NAGYSALLÓ – BONYHÁD, APARHANT, NÉMETKÉR, MONOSTOR „A reszlovakizálás é

47. NAGYSALLÓ KISS SÁNDORNÉ BORZA GIZELLA NAGYSALLÓ – BONYHÁD, APARHANT, NÉMETKÉR, MONOSTOR „A reszlovakizálás é


 

NAGYSALLÓ KISS SÁNDORNÉ BORZA GIZELLA NAGYSALLÓ – BONYHÁD, APARHANT, NÉMETKÉR, MONOSTOR

A reszlovakizálás éjszaka volt, hogy ne tudják, ki tagadja meg a magyarságát.”

117. Nagysallón, 1931-ben születtem. Az elõdök is itt laktak, itt éltünk Léva, Zseliz közelében. Földmûvesek voltunk, mint mindenki a faluban. Más munka nem is volt. Szüleim 16 hold saját földön gazdálkodtak, meg még felesben béreltek földeket. Itt jártam iskolába, és dolgoztam a ház körül. Fõleg a fõzésben vettem részt. A család összetartott, és a rokonok is. Apámnak lova volt, õ segített a rokonoknak, a rokonok ennek fejében más munkában segítettek be. Szõlõnk is volt, hét kilométerre tõlünk. Apámnak mindig voltak lovai Nagysallón: két ló, a Lenke és Olga, két csikó. A németek elvitték. A Lenkével nem tudtak úgy elmenni elõttünk, hogy ne jött volna be hozzánk. Addig nem ment tovább, míg be nem jöhetett a pajtáig. Ott megfordult, és kiment az udvarból, aztán mehettek tovább.

A szülõfalumban termeltek kendert. A Garam folyóba hordták áztatni. Ez eltartott egy hétig. Nagy terméskövekkel nyomtatták le a kendert, hogy ne vigye el a víz. Így áztatták. Aztán csomókba szedték, nagy köröket írtak vele a fej fölött, hogy lerázzák róla a leázott, lerohadt részeket, és csapkodták a vízbe.

Így tisztították meg a kendert. Azután törték, tilolták. Nagy élmény volt a Garamba járni – fürödni is lehetett benne. Az egész falu magyar volt, csak a szomszédban lévõ fényképész volt szlovák.

1947-ben nagy változás következett be életünkben: a kitelepítés. Nagy fájdalom és nagy törés volt ez. El kellett hagyni a szülõházat, szülõfalut, rokonokat és a szülõföldet. Kondorosról, Szarvasról jöttek emberek, hogy kinézzék, kiválasszák, melyik ház kell nekik, amikor a magyarokat – akik magyaroknak vallják magukat – kitelepítik. A reszlovakizálás éjszaka volt, hogy ne tudják, ki tagadja meg a magyarságát.

Volt, akinek ráment az egész vagyona, hogy otthon maradhasson, ám mégis el kellett hagynia a falut.

Kaptunk „fehérlapot”, értesítést, hogy nekünk menni kell, mert van, akinek jönni kell. Nagy ládákat csináltak az emberek, amibe berakták a holmijukat, hogyha menni kell, kész legyenek.

Jöttek a magyar teherautók, azokra pakoltak mindent. A rokonok segítségével fölpakoltunk. Kivittek az állomásra, bevagoníroztak bennünket. Nagy szerelvénnyel jöttünk, az állatok, gazdasági eszközök is ott voltak. A házat üresen hagytuk magunk mögött. Az autók a temetõ mellett jöttek el. Nagy volt a sírás, mindenkinek volt ott halottja. A rokonok hoztak nekünk süteményt, ennivalót, mindenki valamit hozott, mert mi már nem tudtunk fõzni. A széna- és szalmabálás vagon a mozdony után volt kapcsolva. Állandó félelemben jöttünk, mert a mozdonyból hulltak a szikrák, mi meg locsoltuk a szénát állandóan.

A vonat hétfõn indult, és pünkösd szombatján értünk Bonyhádra. Közben Szobon és Budapesten megálltunk. Nem tudtuk, hová visznek bennünket. Bonyhádon a családfõket fölszólították, menjenek velük, és megmutatják, hová, melyik házba költözhetünk. Ki volt jelölve, kit, hová visznek. Kivagoníroztunk. Hét vagonban volt a holmink. Hoztuk a vetõgépet, szecskavágót, fogast, ekét és az állatokat. Mindent, ami a gazdasághoz való. Elkenõdtünk, mikor mondták, hogy egy német házába kerülünk. Ez egy kisebb falu volt.

Négy családot költöztettek ide. De volt közülünk olyan, aki tanyára ment lakni, elhagyott tanyára.

Szóval, megérkeztünk Bonyhádra. Széjjelakasztották a vagonokat, egyik rész erre, másik arra. A Tanácsházáról jöttek megmutatni a kijelölt földünket. Mi harminckét darabban kaptuk meg a földet.

Cölöpöket rakott le a Papa, hogy tudjuk, melyik a mienk. Május volt, nagyon gazos volt a föld, a répát elõször le kellett kaszálni, akkora volt a gaz, csak azután lehetett egyelni. A falu nagy része csángómagyar volt, kevés német, meg mi. Közben ugyanis a németeket elvitték onnan.

Jól éltünk, mert hát dolgoztunk. A húgom ott járt iskolába. Semmi nem volt a faluban, csak egy picike bolt. Édesapán kilenc kilométerre járt Bonyhádra kocsival a piacra. Aztán Aparhanton telepedtünk le. Ott is földmûvelésbõl éltünk, meg állatokat tartottunk, volt tehén, ló, disznó. A tehenünk törzskönyves volt, huszonöt liter tejet adott naponta. Csarnokba hordtuk a tejet. Volt olyan, hogy lefölözték a tejet, és a fölözött tejet vissza kellett hozni. Ha túrót csináltak, a savót visszavettük fillérekért, és ezzel neveltük a disznókat. Szüleim ügyesek voltak, iparkodtak.

118 Ott is a háztartásban dolgoztam. Késõbb a határba is mentem dolgozni. Dohányt is termesztettünk.

Édesanyám font, szõtt. Õ készítette elõ a fonalat. Tolnában mindenki termesztett kendert. A rét végén folyt egy egészen kis patak, mindenki ott áztatta meg a kendert. Kiteregették kis „sátorba” a csomókat, mikor kiszáradt, törõszéken feltörték, és akkor tilóval megtisztították, aztán vasfésûvel megfésülték a kendert. Ezt a házaknál megfonták, a finomabbjából vásznat szõttek: törülközõ, konyharuha, abrosz készült. A vastagabbjából zsákot, szõnyeget készítettek.

Segítettem édesanyámnak. Apránként megtanultam hímezni is. Tizenhárom-tizennégy évesen már hímeztem dísztörülközõt. Édesanyám unokahúga nagyon jól értett a hímzéshez, és õ megtanított engem is. Ma is õrzöm ezeket a darabokat. Szeretem magam körül látni, megtartottam, mert visszaidézõdnek a fiatalság emlékei.

A magyarországi szlovákokat vitték át oda, ahol mi laktunk, ahonnan áttelepültünk. Nekik azt ígérték, hogy mindent kapnak, minden ott lesz a házban, a kamrában, a pajtában. És várt rájuk a nagy üresség. Õk úgy utaztak a vagonokban, hogy a közepére asztalt tettek, letakarva. Sarokban a kecske. Meglepõdtek, amint odaértek, mert semmi nem volt a házaknál. Reklamáltak is a tanácsházán, hogy nem ezt ígérték nekik.

1961-ben idejöttünk, Monostorra. Ide is vagonnal jöttünk. Az állomásról lovaskocsik hoztak idáig.

Édesapám az elemgyárba ment dolgozni, majd a vasútra és végül a vízmûhöz, innen ment nyugdíjba.

Én Németkéren laktam még egy ideig, mert 1950-ben férjhez mentem a szülõfalumból való Kiss Sándorhoz. Õket is kitelepítették. Szüleim tavasszal, mi õsszel jöttünk el. Ahol laktunk Tolnában, az a ház egy német emberé volt. Rossz volt a németnek, mert nem lakhatott a házában, de rossz volt nekünk is, hiszen tudtuk, hogy az övében lakunk. Össze is jártunk velük. Aztán, igaz, sokallta az árát, de megvásárolta a saját házát tõlünk.

Szentpéteriek vettek házat Monostoron. Õk beszéltek rá bennünket is, hogy mi is jöjjünk ide. Húgomékkal jöttünk házat nézni, Petróékét is néztük, aztán megvettük a Sós-villát. Mivel itt volt és van mindenünk, hazánknak tekintettük, tekintjük ezt a földet. Húgom Komáromban él, de itt van telkük, nyaralójuk.

Nekünk 4 000 öl volt a területünk: szilvás, szõlõ, szántó. A területrendezéssel földarabolták a telket. Maradt a ház a szilvással és a szõlõ. Ezen a területen építettek a fiamék családi házat. Még maradt rendezni való terület. Szüleim és férjem már nincsenek közöttünk. Nem maradtam magamra: unokák, dédunokák vesznek körül. A család ma is összetart, összedolgozik. Ismerik a történetünket. Elmondásokból, fényképrõl. Elfogadtak az itt élõk, Monostor az otthonunk lett. Remélem, nekik nem kell ilyen eseményeket átélni, és az õ családtagjaiknak nem kell majd kényszerbõl új otthont, új hazát elfogadni.

Lejegyezte: Iglódi Attiláné

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...