//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

40. DR. MARTON KÁLMÁNNÉ RÁCZ ERZSÉBET* (1932) RÉVKOMÁROM – BÉKÉS MEGYE – KOMÁROM „…aki felveszi a sz

40. DR. MARTON KÁLMÁNNÉ RÁCZ ERZSÉBET* (1932) RÉVKOMÁROM – BÉKÉS MEGYE – KOMÁROM „…aki felveszi a sz


 

 

DR. MARTON KÁLMÁNNÉ RÁCZ ERZSÉBET* (1932) RÉVKOMÁROM – BÉKÉS MEGYE – KOMÁROM

„…aki felveszi a szlovák állampolgárságot, az maradhat, aki nem, azt kitelepítik, deportálják.”

Régi magyar református családból származom, a nemesi rangot õseink az 1540-es években kapták. Az ük-, déd-, nagyszülõk sírja Észak-Komáromban található. Szülõvárosomról, az ott töltött gyerekkorról csak szép emlékeim maradtak. A református hagyományhoz híven egyszerûen, de anyagi biztonságban éltünk. A cseh idõrõl nincsenek emlékeim, mindössze annyi, hogy magyar nyelvû óvodába és általános iskolába jártunk testvéremmel 1945-ig. Édesapám késõbb a cseh idõszakot úgy emlegette, mint az igazi demokrácia korát, nemzetiségi ellentétek még nem jelentkeztek akkor.

Szüleim már meghaltak. Apám, Rácz Ferenc és felesége, Tárnok Erzsébet házasságából három gyermek született. Az elsõ kisgyerekkorában meghalt, a másik kettõ Ida és Erzsébet. Anyai nagyszüleim Tárnok Károly és felesége, Kecskés Zsófia egy házzal és 40 hold földdel rendelkeztek. Õk az áttelepítés után nem sokkal meghaltak. Édesapám, Rácz Ferenc egy akkoriban korszerû, versenyképes fa- és szén nagykereskedés, valamint tizenhárom hektár 7245 négyzetméter föld, erdõ, szõlõ tulajdonosa volt. Családi házunk a Megyercsi utca 32-es szám alatt állt. A fatelep egyik lerakata a családi háznál, a nagyobbik a Vasút utcában, a gázgyár mellett mûködött, s a legmodernebb gépeket használták. Édesapám a pécsi szénbányák képviselõje volt. Földjeink Komáromban, Szentpéteren és Keszegfalun feküdtek.

1946-ban megszûntek a magyar nyelvû óvodák, iskolák, a magyar nyelvû feliratok. Testvéremmel együtt a szlovák nyelvû gimnáziumba írattak be, ahol a tanárok csak szlovákul beszéltek, s pár hónap után a magyar diákokat el is küldték mosogatni. Továbbtanulásunk ezért magánúton folytatódott. Apám éjjel, csónakon vagy a kocsiban elrejtve vitt át minket Dél-Komáromba vizsgázni. A határon azért léphetett át, mert Dél-Komáromhoz tartozó földjei is voltak, s az úgynevezett kettõsbirtokossága miatt kapott útlevelet.

Édesapám csak rövid ideig tartózkodott a fronton, mert a város tüzelõellátása leállt, s ezért hazahívták.

Arra emlékszem, hogy 1944-ben többször cserélt gazdát Komárom. A város bombázásának, a híd felrobbantásának, az éjszakai riadóknak, bunkerba meneküléseknek az emléke ma is él bennem.

Szüleim már 1946-ban hallottak a kitelepítési tervrõl. Tudták, aki felveszi a szlovák állampolgárságot, az maradhat, aki nem, azt kitelepítik, deportálják. Mi vállaltuk magyarságunkat, így a kitelepítettek listájára kerültünk. Ekkor kezdõdött el igazán az üldöztetésünk. A jómódú magyar családok férfi tagjait „háborús bûnösként” letartóztatták, és kényszermunkára vitték. Édesapámat nyolc hónapig dolgoztatták vasútvonalak karbantartásánál. Rettegve vártuk, mikor hozzák a papírt, hogy csomagoljunk, mert erre mindössze huszonnégy órát kaptunk. Családunknak és a nagyszüleinknek a rokonok, barátok, ismerõsök segítettek a pakolásban. Eljött a szomorú búcsú napja. Nagymamám akkor már fekvõ beteg volt. Velük együtt huszonhét marhavagonnal indultunk útnak. A fateleprõl csak a deszkaanyagot hozhattuk el. Akkor még nem tudtuk, hogy az élet újrakezdéséhez ez ad majd alapot. Az állomás tele volt emberekkel. Õk sirattak bennünket, mi sirattuk lassan távolodó szülõföldünket, városunkat, otthonunkat. Szüleim életében egy hosszú rész zárult le, a mienkben pedig a boldog gyerekkor.

Napokon keresztül vittek bennünket, senki sem tudta, hova. Elõször Bácsalmásra irányította vagonjainkat Budapesten a „kitelepítési bizottság”. Itt azonban nem tudtak fogadni minket, mert kicsi volt az állomás, így Békéscsabára irányították a szerelvényt. Élelemrõl, vízrõl magunknak kellett gondoskodni, s a vagonban aludtunk, mosakodtunk. Békéscsabán sem tudtak letelepedési helyet biztosítani a családoknak.

Egyeseket térdig érõ sárban, a várostól 15-20 kilométerre levõ tanyához vittek. A vagonokat sürgõsen ki kellett pakolni, néhányunknak sehol sem tudtak helyet találni, ezért más családokkal együtt egy katonai laktanyában szállásoltak el bennünket. Zuhogott az esõ, bútorainkat egy híd alá rakták be. Nagymamámat egy magyar család fogadta be addig, amíg mindent elszállítottak a laktanyába.

Körülbelül fél évet töltöttünk itt el, amikor édesapámat elfogta a keserûség, hiszen azt ígérték, hogy azért, amit otthagytunk, majd Magyarországon kárpótolnak minket, kapunk házat, földet. Szomorúan * A történetrõl lásd még: Gunda Klára: Krónika-töredék, in: Zalabai Zsigmond (szerk.): Magyar Jeremiád. Visszaemlékezések, versek, dokumentumok a deportálásról és a kitelepítésrõl, 1946–1948. Vox Nova, Pozsony, 1995. 71–73. 105

indult el az elhagyott otthon irányába, s kerültünk Dél-Komáromba, ahol az eladott ingóságok árán vett egy öreg házat fateleppel. Így jutott a család újra otthonhoz, ami legalább nevében: Komárom, hasonlított a régihez. Itt több, Felvidékrõl kitelepített családdal tartottuk a kapcsolatot, s a találkozások egyike a református templom vasárnapi istentisztelete volt. Nem sokáig örülhettünk, mert jöttek az ötvenes évek, s apám kuláklistára került azok miatt a földek miatt, amelyeket elvettek tõle, s amelyeket el kellett hagynia. A fatelepet államosították, s mi újra rettegésben éltünk, nem tudtuk, melyik éjjel jönnek érte és viszik el.

A kártalanítással kapcsolatban 1964–67 között kelt egy rendelet, mely szerint, akik nem kaptak kártérítést, azok újra beadhatják igényüket. Édesapámat viszont egy szakaszra való hivatkozással „nagykereskedõ-kizsákmányoló” személynek bélyegezték, és elutasították kérelmét (1967. III. 24. 4723/1967. 71718/c. rendelet, illetve 14/1952.4.sz. tvr., illetve 17/1964. VIII. 8. kormányrendelet).

Édesapám több vállalkozást is elindított, de mindegyik vége az államosítás lett. A magyar hazában sokan nem szerették a felvidékieket, mert munkaszeretõ, becsületes emberek voltak, s a megpróbáltatások után is újból és újból talpra álltak. Édesapám, az egykori nagykereskedõ öregkorára elemgyári portás lett.

Iskoláinkat nõvéremmel együtt itt, Dél-Komáromban fejeztük be. Állást „megbélyegzett” apám miatt sokáig nem kaptam a városban. Az odaát maradt rokonainkról sokáig semmit sem tudtunk. Az útlevél kiváltásának engedélyezése után azonban gyakran találkoztunk, rendszeresen jöttek át hozzánk látogatóba.

Mi annyira nem tudtuk elfelejteni a történteket, hogy csak halottak napján a temetõbe, vagy egy-egy temetésre mentünk át, összeszorult szívvel, könnyekkel a szemünkben. A még élõ rokonokkal, ismerõsökkel ma is tartjuk a kapcsolatot.

A kitelepítéssel valószínû azt akarták elérni, hogy a Felvidéken ne maradjon magyar, vagy olyan, aki magyarnak vallja magát. Ez megteremtette a lehetõséget arra, hogy bezárják a magyar nyelvû iskolákat, s korlátozzák a magyar nyelv használatát. Hivatalos helyen nem lehetett magyarul megszólalni. 1938 elõtt minden városnak, falunak, hivatalnak magyarul írták ki a nevét. Ötven év távlatából is csak fájó szívvel értékeljük azt, hogy mi, kitelepítettek magyarságunk vállalásáért lettünk nincstelenek, s ráadásul a magyar állam semmibe vette az akkori egyezményben vállalt kártalanítást.

A rendszerváltás óta minden kormánnyal leveleztem, mindig igazat adtak, elismerték mulasztásukat, mégsem született olyan törvény, amely erkölcsi és anyagi jóvátételt jelenthetett volna a kitelepítettek számára. Az alábbi válaszokat kaptam:

1. Törvényelõkészítõ Hivatal (10-13/1993. XIII. Bp. 93-04-29.): a törvény-elõkészítés folyamatban van, türelmet kérek.

2. Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa (1998. X. 15.) megállapítja a törvénysértést, az emberi jog semmibe vételét.

3. Az 1996. IX. 04-i alkotmánybírósági határozat (37/1996. IX. 04. AB) tartalmazza az alkotmányellenesség megállapítását.

4. A Kormányellenõrzési Hivatal, a Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium egyaránt elismerte a jogsértést, és türelmet kért.

5. A parlamentben Dr. Sepsey Tamás képviselõ szólalt fel ebben a témában, Eörsi Mátyás válasza biztató volt.

6. Végül a Magyar Helsinki Bizottság Emberi Jogi Tanácsadó Irodája javasolta, hogy forduljak a strassbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, mert egyedül õk kötelezhetik a magyar államot a kárpótlás rendezésére.

Bizakodva fordultam a rendszerváltás utáni kormányokhoz, hiszen az elmúlt évek az „igazságtétel” korszakaként vonulnak majd be a történelemkönyvekbe. Mégis, van egy réteg, a kitelepítettek, akik közül már sokan nem is élnek, mint az édesapám, s akik mintha még ma is a senki földjén, két ország határán várakoznának a marhavagonokban, hogy végre visszakapják emberi méltóságukat, elveszett hazájukat. 106

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...