//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

32. HAJTMAN JÁNOSNÉ SZABÓ MARGIT IZSA – KOUDELOV – IZSA „Mikor dolgozni lehetett a földeken, már hajtottak

32. HAJTMAN JÁNOSNÉ SZABÓ MARGIT IZSA – KOUDELOV – IZSA „Mikor dolgozni lehetett a földeken, már hajtottak


HAJTMAN JÁNOSNÉ SZABÓ MARGIT IZSA – KOUDELOV – IZSA

Mikor dolgozni lehetett a földeken, már hajtottak is ki bennünket.”

A mi történetünk bizony nagyon keserves. A családomat 1946 decemberében telepítették ki. A lányom kétéves volt akkor. A Káptalan utcában laktunk, dédapáékkal együtt, két család egy szobában, szegények voltunk.

Mikor megtudtam, hogy visznek bennünket, nagyon elkeseredtem, mivel a Gizikének 40 fokos láza volt. Elküldtem a férjemet az orvoshoz, hogy adjon nekünk felmentést az utazás alól. Szó sem lehetett azonban engedményrõl. Másnap teherautókkal jöttek értünk, a katonák mondták, hogy mindenképpen mennünk kell. A komáromi állomáson vagoníroztak be bennünket, marhavagonokba. Lajosócky Janiék a vagon egyik felében, mi a másikban kaptunk helyet. A földön feküdtünk. Brünnig utaztunk, ahol vizet vettünk. Jani kiugrott a vagonból és szenet hozott a péterkályhába. Szerencsére ezért nem büntették meg.

Délelõttre érkeztünk Èáslavba, ahol jöttek az „adjungok”. Mi utoljára kaptunk szállást, mivel nem voltunk megfelelõ munkaerõ. Estére értünk a majorba, Koudelovba. Egy óriási terembe vittek, ahol kilenc priccs és egy nagy, rakott sparhelt állt. Sírtam, hogy mi lesz velünk, meg a kislánnyal. A kislányt rongyokba takartam. A szomszéd helyiségbõl hangokat hallottam, öreg nyugdíjasok laktak ott. Mivel szlovák iskolába jártam, elég jól tudtam szlovákul, hát próbáltam velük beszélni. Bekérezdkedtünk hozzájuk, de õk nagyon féltek tõlünk. Azt beszélték, hogy cigányok vagyunk. Megnyugtattam õket. Végül a Gizikét sámlira ültették, teával itatták, én is leültem egy székre. Idõvel megszerettek bennünket. Ha a városba mentem, vigyáztak a kislányra. Késõbb Jarka vigyázott rá.

A felügyelõ értünk jött, kérdezte, miért nem megyünk vissza a nagy terembe. Mondtam, hogy ott nagyon hideg van. Egy éjszakát mégis ott töltöttünk, de másnap elmentem az intézõhöz, és más, kisebb helyiséget kértem. A kovácsmûhely mellett kaptunk egy kis szoba-konyhát. Mondták, hogy nem jó helyt van a lakás, mert a közelében megy a vonat. De nem bántuk, behurcolkodtunk, bár nem volt sok holmink.

Egy bölcsõ, egy priccs és egy láda.

Mikor dolgozni lehetett a földeken, már hajtottak is ki bennünket. Még az ablakomon is bezörgettek. A Gizikét magára hagytam. A bölcsõ rácsain keresztül húztam madzagot a gyerek nyakáig. Fél napra mentem dolgozni, addig le volt kötve. Nyakába innivalót akasztottam, mutattam neki, hogyan használja a kezeit.

Tizenhárom sor répát adtak, azt egyeltem. Késõbb szénát gyûjtöttem, tehenet fejtem. A Jani etetett, ganét hordott. Sokat szenvedtünk, bár az utolsó idõszak már jobb lett. Tudták, hogy mi is rendes emberek vagyunk. Havonta 920 koronát kapott a család. Tehénvajat többször adtak, jegy nélkül. Késõbb masináztunk, a dobon is dolgoztam, répát szedtem. Én többet kiharcoltam magunknak, mert tudtam szlovákul.

Adtak pár koronát. A város fõterére jártunk mi, magyarok vásárolni ezt-azt. Némileg belenyugodtunk a szegénységbe. Karácsonykor a férjem még kis fenyõfát is hozott. A következõ év nyarán már a határban dolgoztam. Egyszer rajtahagytak a kocsin, tapostam a szénát, amíg nagyon magasra nem kerültem. Akkor már terhes voltam. Jani meglátott, és nagyon kiabálni kezdett. Végül elfogyott alattam a széna, lecsúsztam.

Gyakran hordtuk a szénát, de késõbb a férjem már nem akart engedni, mivel terhes voltam.

A Sárika 1948 áprilisában született meg. Beteg lettem, megcsúsztam a jégen, az lehetett a baj. Elmentem Brdybe orvoshoz, Margit néni jött velem. A kórházban rögtön megmosdattak, vittek is a szülõszobába, kaptam három injekciót. Az orvos megvizsgált. Háromnegyed kilencre megszültem. Borzasztó volt a szülés, mivel még nem volt itt az ideje. Az orvos ide-oda forgatott, hogy meginduljon a szülés. A gyerek világra jött, de egy hangot sem adott ki. Persze én látni akartam, de a nõvér elfordította a fejemet. A hideg rázott, láttam, hogy a nõvér a csap alá tette a gyereket, az végre elsírta magát. A szobában több asszony volt, csodálkoztak, milyen fiatal vagyok. Késõbb jött a Jani, aki nagyon elkeseredett, hogy lánya született.

Úgy gondolta, hogy lesz egy lánya meg fia is. A gyereket másfél hétig nem láttam. Mindenkit kérdezgettem, hogy él-e. Egy orvos tudott magyarul, odajött hozzám. Örömömben elsírtam magam. Végül ideadták Sárikát. Mondták, majd vigyem be a gyereket kb. két hét múlva. Mikor bevittem, a fõnõvér elcsodálkozott, hogy még mindig él a gyerek.

Sárika születése után már nem hajtottak annyira. Ekkor már erõs honvágyam volt. Írtam haza, hogy befogadnának-e. A hazajövetel szörnyû volt. Háromszor is jártunk az állomáson, beszéltünk az állomás91 fõnökkel: viszünk neki valamit, csak ne figyeljen ránk. Elõször egy zsák búzát vittünk. De akkor már ott voltak a rendõrök. Nem engedtek el, összepakoltunk, visszamentünk a majorba. Reggelig sírtunk. Jani mondta, hogy ne próbálkozzak többet. Két nap múlva ismét elmentem az állomásfõnökhöz. Azt mondta, hogy nem szól semmit, a gyerekkocsit felveszi, mint poggyászt, a jegyeket ideadja, bújjak el. Akkor cukrot vittem neki.

A két gyerekkel indultam el, a vonatra szinte utolsónak szálltam fel. Egy úr segített elhelyezkedni. A kislány csak beszélt, de a férfi mondta, ne féljek. Jött a kalauz, de a férfi szólt neki valamit, és aztán ismét visszajött, összepakoltunk, egy külön fülkébe kerültünk. Brünnben figyelni kellett, mert sok vágány volt.

Felszálltam a vonatra, sokan voltak. Fiatalokkal utaztunk, akik játszottak a gyerekekkel. Pozsonyban nagyon sajnálkoztak rajtunk az emberek. Az állomáson akadékoskodtak velünk, de mondtam, hogy nem fordulunk vissza, mert nincs Csehországban senkink.

A komáromi állomáson nem kaptuk meg a babakocsit. Vonszoltam a gyerekeket magam után. Izsára bizony gyalog mentünk. Két lovaskocsi jött velünk szembe, szerencsére a rokonunk jött. Itthon az após nem fogadott bennünket. Öreganyánk szaladt ki elénk. Egy-két hónapig voltam náluk. A honvágyam ellenére itthon már bántam, hogy útnak indultam. Jani hazaszökött utánunk.

Borzasztó volt a sorsunk, de Csehországban az utolsó idõszak már elviselhetõbb volt. A szörnyû hónapokat mégsem lehet elfelejteni. Néha még felidézem mindazt, amit akkor átéltünk. Nehéz idõk voltak.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...