//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

31.Három izsai történet IZSÁKNÉ HAJTMAN ILONA (1935) IZSA – KOUDELOV – IZSA „Izsaiak voltak a bizottságban

31.Három izsai történet IZSÁKNÉ HAJTMAN ILONA (1935) IZSA – KOUDELOV – IZSA „Izsaiak voltak a bizottságban


 

Három izsai történet* IZSÁKNÉ HAJTMAN ILONA (1935)

IZSA – KOUDELOV – IZSA

Izsaiak voltak a bizottságban, azokon múlt, kit fognak kitelepíteni.”

Családom a Fõ utcán lakott. 1945-ben, öcsém születésekor jöttek be Izsára az oroszok. Gyermekkoromban sem volt elmaradott a falu, sokat fejlõdött Komárom hatására. Úgy mondják, hogy amikor Kolumbusz elért Amerikába, az izsai asszony már hazafelé jött onnan, már eladta a portékáját.

Apám elbeszélései alapján tudom, hogy az elsõ repuknélika alatt nagy volt a munkanélküliség. Az asszonyok varrtak, kézimunkáztak. Apukám elment más vidékre dolgozni, Púchovba. 1938 után meg Magyarországra jártak át munkába, a MOLAJ-hoz meg a Timföldgyárhoz. Ladikkal jártak át a Dunán.

Apám a háború alatt többször felmentést kapott a hadkötelezettség alól, mert szükség volt rá a gyárban.

1944 nyarán ment el a frontra, és 1945. augusztus 14-én jött haza. Németországban került fogságba, onnan hazahozták õt Magyarországra, ahol a jánosházai táborba került. Innen Oroszországba vitték, ahol a Fekete-tenger partján egy kikötõ építésénél kellett volna dolgoznia. Az építkezés meghiúsult, végül hazatérhetett.

Izsán nagy volt a munkanélküliség, ezért a férfiak Csehországban próbáltak munkát keresni, így Tøeboòban. Apám a testvéreivel ment, Jani bátyjával, Jóska bátyjával, meg Szeles Bandi bátyjával.

A háború alatti években – emlékszem – nálunk is laktak németek. Egyszer felderítésre mentek, de onnan nem tértek vissza. Az orosz katonák szintén a mi udvarunkban laktak, itt volt a konyhájuk, egészen Komárom bevételéig. Utána kezdõdött a visszavonulás. A front alatt mi nem éheztünk, disznót vágtunk, a zsírt meg a húst elástuk. Ahol a katonák megtalálták az élelmet, onnan elvitték. De vittek a lövészárokba dunyhát is, mindegy volt, úgy tartották, ma élünk, holnap nem.

A háborút követõ õsszel szlovák iskolába mentem, ismét harmadikos lettem. Hrkel tanító nyolc gyerekével jött a faluba, és olyan dolgokra tanított meg, mint például a szék jelentése.

1946. december 6-án deportáltak bennünket. Mi tudtuk, hogy majd elvisznek minket is, mert apuék korábban már írtak errõl. Nem tudtuk azonban, hogy hová. Nagyon féltünk, azt hittük, velünk is azt teszik, mint a zsidókkal. Apánk hazajött Csehországból, minden este mentek a faluba, híreket hallgatni. A legtöbb hírt a kocsma környékén lehetett megtudni. A telepítõbizottság listájára mindenki kíváncsi volt.

Izsaiak voltak a bizottságban, azokon múlt, kit fognak kitelepíteni. Aki meg tudta fizetni, az nem került rá a listára. Mi nem tudtunk fizetni, hiszen tízezret kellett volna adni. Volt, aki abrosszal váltotta meg magát.

Tizenkét személyes abrosz tizenkétezer koronát ért.

Az izsai bizottság tagja volt Bulajcsik, Németh András, Borsos András. Õk jártak Magyarországon is, és filmet is mutattak be, s mondták, hogy milyen jó itt, jöjjenek át, jelentkezzenek. Persze azt a felvételt a Szudétákban készítették.

A gazdagokat Magyarországra vitték, a szegényeket Csehországba. Akinek sok földje volt, meg nagy háza, azt Magyarországra telepítették, a svábok házába. Az izsaiak házába meg békéscsabaiak költöztek.

Magyarország több településére kerültek izsaiak, Kocsolára, Diósberénybe. A férjem nagyanyjáék a kanász házát kapták meg Kocsolán. Irén néniék szintén Kocsolára kerültek, ahol egy sváb kõmûves házát kapták. Ez a sváb késõbb visszajött Németországból, megváltotta a házát, Irén néniék pedig Szõnybe költöztek, hogy legalább az izsai harang hangját hallhassák.

Családomat decemberben vitték el. Apu hozta a hírt reggel, hogy mennünk kell, készülõdjünk. Amink volt, azt elvihettük, nem volt megszabva a mennyiség. A baromfinak már elkészítettük a ládákat. Tyúkot, kacsát vittünk magunkkal. Teherautóra pakolták fel a holminkat, egyenesen a komáromi állomásra vittek * Gyerekkoromban sokat hallgattam nagyanyám történeteit. Régi idõkrõl, emberekrõl, megtörtént eseményekrõl beszélt. Késõbb jöttem rá, hogy a történelem részesei voltak, bár az õ történetüket sem tankönyv, sem lexikon nem tárgyalja. A történetüket az unokák õrzik meg. Az itt leírt, három különbözõ, igaz, sok ponton hasonló történet csupán töredéke annak az élménynek, amit az izsai emberek átéltek. Adatközlõim már idõs emberek, akik az idõk távlatából is jól emlékeznek azokra az évekre. Ez a Duna-parti falu sem kerülhette el a csapásokat, amelyek végiggázoltak rajta a 20. században. Háború, árvíz, diktatúrák idején is talpon maradtak az emberek. Legyen ez a három történet mindennek a bizonyítéka. 89 minket. Két család került egy vagonba, mi Gelle Józsi bátyámékkal együtt. Tiltakozni nem tiltakozhattunk, hiszen katonák jöttek értünk. Egy juharfa törzsét karoltam át, és a katona sírva próbált elvonszolni onnan.

A katonák is sírtak. A házunkat nyitva hagytuk, késõbb idegenek költöztek oda. Nem volt nagy házunk. Úgy tudtuk, hogy mezõgazdasági munkára visznek el. Apukám sosem szerette ezt a munkát. Az út során az állomásokon kaptunk ennivalót, virslit, gulyást. A vagonban kályhával fûtöttünk, amit itthonról vittünk.

Szalmazsákon feküdtünk. A kis Ernõ öcsémnek tejet vittünk, nagymama kalácsot sütött az útra.

Èáslavban mellékvágányra húzták a vagont és a cseh gazdák jöttek válogatni közülünk. Kérdezték, hány munkaerõ van a családban. Apu mondta, hogy egyedül õ az. Apu tudott velük beszélni, mert Jozefovban katonáskodott. A magángazdáknak munkásra volt szükségük, nem gyerekekre. Kérdezték is, hogy minek jelentkeztünk munkára. Talán fogalmuk sem volt arról, hogy mi nem önszántunkból mentünk oda. A vagonra az volt kiírva, hogy önkéntes munkások. Az állomásról Koudelovba kerültünk, bár nem kellettünk senkinek sem. Bizony volt olyan házaspár, ahol az asszony terhes volt s csak a férfi tudott dolgozni. A majorban ábécé sorrendben osztottak el bennünket. Koudelovban németek is voltak, csíkos ruhában jártak. A major szintén egy németé volt, akit elhajtottak onnan, talán 25 kilós csomaggal. A kastélyban az intézõ lakott. A többi izsait a környezõ falvakban helyezték el, így ©kovicén voltak a Kurucz Máriék, a Mártonék. Azok is ketten voltak, két asszony. Mi egy majorba kerültünk a marcelházai Marcinkóékkal, Irecki Gyusziékkal, Jani bátyjáékkal, Németh Ferencékkel.

Koudelovban nagyon szép park, kert volt, sokféle fa, virág, szõlõ. Anyukám a kertészetben dolgozott.

Januárban én már iskolába jártam. Nem tudtam egy szót sem csehül, izsai ruhát, berlinert viseltem, a gyerekek mindig hajtogatták a szoknyámat. Érdekesnek tartottak minket. Az iskolába gyalog mentünk, körülbelül két kilométert, bár járt az iskolabusz Èáslavba. Akkor nem számított az a távolság. Vasárnaponként még a tejcsarnokba is elmentem. Mondták is az asszonyok: „Ji• jede Maïarka…”

Az iskolában nagyon jók voltak hozzánk. Tízóraira levest kaptunk. Elsõ évben ez állt a bizonyítványomban: „Pro neznalos• èeského jazyka je neklasifikována,” azaz hogy a cseh nyelv ismerete hiányában nem voltam osztályozható. Kezdetben meg se szólaltam az iskolában, de úgy megtanultam csehül, hogy a csendõrök egy alkalommal azt kérdezték apukámtól, hol tanulta meg ilyen jól a gyerek a nyelvet.

A majorban egy emeletes ház földszintjén laktunk. Minden család lakása egy szoba-konyhából meg egy elõszobából állt. Szenet hazulról vittünk. A majorban voltak tehenek, borjak, disznók, lovak. A kertészetben zöldséget, spárgát, egrest, ribizlit termesztettek. Anyukám többször sírva jött haza, mert a kertész azt mondta neki, hogy soha nem térhetnek haza. Anyu meg el is hitte. A kertészetben télen is volt munka. A melegágyat készítették, szitálták, rostálták a földet. Az aszparáguszt kilóra adták el. Hosszú virágágyást is készítettek, a piacon adták el a virágot. Apuék fönt, a Szudétákban kaszáltak és szénát szállítottak a majorba. A széna között az intézõ bútort is hozott, be is csukták ezért, mert feketézett. Apu etetõ volt, korán kelt. Havonta 970 koronát keresett. Ez tartalmazta a családi pótlékot is. Naponta járt még egy liter tej, gabona. A majorban sok gabona volt, télen is csépeltek. A szomszéd faluba vittük õröltetni a búzát.

A èáslavi pékkel megegyeztek anyukámék, hogy megsütik a kenyerünket. Mondták is a pékek, hogy milyen szép kenyeret dagasztanak a magyarok. Végül vittünk lisztet, és azért kenyeret kaptunk a városban.

A gyerekek minden héten moziba jártak. A férfiak szintén el-elmentek a vetítésre, de az asszonyok otthon maradtak. A nagymama segített anyukámnak.

Templomba vasárnaponként Èáslavba jártunk, ahol katonazenekar játszott. Mi, gyerekek hamar feltaláltuk magunkat. A szülõket jobban megviselte az új környezet. Nagyon jó barátnõre leltem Jarka személyében, akinek már az öregapja is béres volt a majorban. Egyszer ellopta a testvére csizmáját, télen abban csúszkáltunk. A béresgyerekek párszor csúnyát mondtak rám, de Jarka elverte õket. Nagyon a pártomat fogta. Jarkával haláláig leveleztünk. 1965-ben, az árvíz idején rögtön meghívtak minket magukhoz, sõt voltak nálunk segíteni a fürdõszoba felújításakor is. Idén májusban kaptam a gyászjelentést, hogy mikor fogják hamvasztani.

Csehországban 1948-ig a boltok kínálata gazdag volt. Csomagot is küldtünk haza. A többieket itt többször meglátogattuk. Az otthoniakkal leveleztünk, mindent tudtunk az otthoni eseményekrõl. Csalogattak minket haza azzal, hogy jól megy a kézimunka, de hát nem jöhettünk. Laktak a házunkban. Csak 1949 februárjában jöttünk aztán haza. 1948-ban apukám már mondta, hogy nemsokára hazakerülünk. Azt is mondta, hogy akik Magyarországra kerültek, viszont soha nem térhetnek haza. 90

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...