//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

30. IZSA HORVÁTH ANDRÁS (1919) IZSA, KOCSOLA;..sok-sok idö; kellett ahhoz, hogy... feldolgozzuk azt, ami velünk megtörtént

30. IZSA HORVÁTH ANDRÁS (1919) IZSA, KOCSOLA;..sok-sok idö; kellett ahhoz, hogy... feldolgozzuk azt, ami velünk megtörtént


 

IZSA HORVÁTH ANDRÁS (1919) IZSA – KOCSOLA

..sok-sok idõ kellett ahhoz, hogy ... feldolgozzuk azt, ami velünk megtörtént.”

(Horváth András ott jártamkor éppen a tamási kórházból jött vissza, ahol ellenõrzésen volt. Korából akár tíz évet is nyugodtan letagadhatna, zömök, mozgékony ember, akárcsak hét évvel fiatalabb felesége, aki helybeli kocsolai magyar családban nõtt fel. Elmesélték, hogy pár nappal korábban hajnali négykor már a szõlõjükben kapáltak, s még a nagy meleg elõtt, nyolckor be is fejezték a munkát. Horváth András a neki adott földet sohasem adta be a tsz-be, inkább iparosnak ment a budapesti székhelyû Villanyszerelõ Ipari Vállalathoz, s a hétvégeken családjával együtt maga mûvelte a földet, gondozta a szõlõt. Szeretett olvasni, sok mezõgazdasági, szõlészeti szakkönyvet elolvasott, s a megtanultakat igyekezett a gyakorlatban is hasznosítani.

A dombóvári vasúthoz közel esõ Kocsolára annak idején 76 izsai családot telepítettek, ami a felvidéki családok, faluközösségek lelketlen széttelepítési gyakorlatában eléggé ritka jelenségnek számított. Beszélgetésünk elején megtudtam, viszonylag kevés izsai áttelepített maradt a faluban, s aki maradt, azok közül András bácsi a legidõsebb. S bizony ma már két kézen meg lehet számolni a még Kocsolán élõ egykori izsaiakat.

András bácsi ma már képes érzelmek nélkül visszaemlékezni azokra az idõkre, amikor az érintettek megkérdezése nélkül sok tízezer felvidéki magyarról döntöttek, szülõföldjük elhagyására kényszerítve õket.)

Izsán mint afféle Duna menti halászfaluban jobbára szegényebb emberek éltek, igen gyakran egy portán több család közösen. Apámmal, anyámmal, meg Lujza nõvéremmel mi is Tárnok Péterék családjával közös portán éltünk. Apám egy pár ökörrel gazdálkodott hét-nyolc holdon. Az állattartásból sikerült valamicskét félreraknia, s így a magyar idõk legelején önálló telket is vett, s még a háború alatt a ház alapjait is sikerült leraknunk, de már felépíteni az újat nem maradt idõnk. Az új telek kert részében száz darab gyümölcsfa is ott maradt, éppen kezdtek termõre fordulni a cseresznyefák, az almafák, meg a kajszibarackfák…

A háború utáni Izsán senki sem számíthatott semmi jóra. Mindenki tartott a jövõtõl. Mikor aztán megkaptuk a fehérlapokat, s kiderült, hogy minket is Magyarországra akarnak áttelepíteni, apámmal, meg nõvéremmel, Gelle Vilmosné Horváth Lujzával együtt elkezdtünk készülõdni az utazásra. 1947. május utolján három vagonnal jött az én családom. Ugyanazzal a szerelvénnyel utazott még másik hét család: Varga Ferencék, Németh Andrásék, Kurucz Imréék, Tárnok Péterék, Gelle Vilmos a nõvéremmel, meg Koczka Andrásék és Koczka Istvánék.

Amikor mi sorra kerültünk, akkorra már Izsán tudtuk, hogy Békéscsabán, s általában a helyünkre érkezõ szlovákok által lakott településeken meglehetõsen szegényes körülmények fogadták az oda érkezõ felvidékieket. Ezért aztán mindenki megkönnyebbült, amikor Pesten az egyik külsõ állomáson megtudtuk, hogy a velünk foglalkozó vezetõk úgy döntöttek, mi nem Békésbe, hanem Tolnába leszünk letelepítve.

Három napos utazás után a dombóvári állomáson álltunk meg, s ott dõlt el, melyik izsai családnak, hol, melyik tolnai faluban jelölték ki az új házát. Bennünket sok más izsaival együtt ide, Kocsolára hoztak. De kerültek izsaiak Udvariba és Diósberénybe, meg máshova is.

Nehéz azt ma már felidézni, mit éreztünk mi akkor, amikor elõször jöttünk be a faluba. Emlékszem, az öregek – látva a vonatról a Tatabánya környéki hegyes vidéket – azt fontolgatták, mihez kezdenek majd, ha az izsaiaknak szokatlan vidékre kerülünk. Itt, Kocsolán pedig minden fel volt bolydulva, hiszen a németek egy részét már elvitték, másik része próbálta folytatni a munkát, de voltak, akik félelmükben elbujdostak, s akadtak olyanok is, akik Németországból is visszaszöktek. Bennünket – a többi újonnan jöttekkel, székelyekkel, délvidékiekkel, másokkal – telepeseknek hívtak, csúfoltak, s még ma is elõfordul, hogy valamilyen szóváltáskor ezt vágják a fejünkhöz. Általában a helyi svábok béketûrõ, szorgalmas népek voltak, s ez nemcsak a módos portákból derült ki, hanem abból, ahogyan éltek: mértéktartóan, takarékosan, beosztóan, dolgosan. Mink is mindent megpróbáltunk, de a német munkájának, szorgalmának több látszatja volt. Nem csoda, hisz õk itt éltek sok száz éve, mindent ismertek. 87

(Horváth Andrásné, aki a kevés számú helyi magyar családok egyikében nõtt fel, mindehhez azt is hozzáteszi, hogy a helybeli magyarok nagyon sajnálták a németeket, s kezdetben a betelepülõkre mindenki gyanakvással nézett.)

Magyarok és svábok jól kijöttek egymással, beszélni ugyan egymás között legtöbbször németül beszéltek, de különösen a fiatalok közt sok volt a barátság. Akadtak a németek közt ugyan volksbundisták, de az is inkább csak egyfajta játék volt: ünnepségek, felvonulások, beszédek. Nagyon sajnáltuk tehát õket, amikor kiderült, el fogják õket vinni. Elõbb összegyûjtötték õket, kit a mucsi, kit meg a lengyeli táborba, majd õket is vonatra rakták. Csak egy idõ után derült ki, hogy a felvidékiek mások, mint az itthoni nincstelen telepesek, hogy nem önszántukból jöttek ide a németek helyibe.

Ezzel együtt még az itthon maradt svábok sem lakhattak mind saját házaikban. Nálunk például, a mi házunkban a telepítések után jó ideig a Pretz-család lakott: a nagymama, a lánya, meg az unokája. Szüleim magától értetõdõnek tartották, hogy a férfi nélkül maradt ismerõs családnak helyet adjanak.

Mára persze alaposan kicserélõdött a nép. Mink, régi kocsolai magyarok próbáltunk segíteni az újonnan jötteknek, de a korábbi sváb Kocsola lakóival is jó kapcsolatokat tartottunk fenn. A falu persze sok rosszat élt meg: olyan embereket neveztek ki fentrõl a község vezetõinek, akik semmihez sem értettek, csak az emberek zaklatásához. Az elsõ tsz-elnök például egy pesti élesztõgyárból jött ide Kocsolára, el is kereszteltük õt Élesztõ Gyulának.

(Horváth András bölcs ember módjára nem akart egy életen át haragban élni a világtörténelemmel, ezért gyorsan megbékélt a sorsával. Igyekezett új otthonában is a legjobb körülményeket megteremteni családja számára, jó viszonyt kialakítani Kocsola régi és újabb lakóival. Ezzel együtt véleménye szerint a lakosságcsere-egyezmény igen helytelen, elhibázott és rossz döntés volt.)

Kényszerrel jelölték ki azokat az izsaiakat, akiknek el kellett jönnünk. Nem vettek figyelembe sem családi, sem más indokot. Nemcsak a családok életét változtatták meg, hanem a régi Izsát is eltüntették. A kitelepítetteknek pedig igen nehéz dolguk volt, ha gyorsan be akartak illeszkedni az új környezetükbe.

Nemcsak a helyiek gyanakvása, félelmei, a számukra kijelölt házak, földek elfoglalása miatt velük szemben hosszú idõn keresztül éreztetett megvetés, a telepeseknek kijáró lenézés okozott gondot, hanem a gyorsan változó magyarországi politika, amely a törékeny biztonságot is gyorsan tönkretette.

Sok izsai döntött ezért Kocsolán is úgy, hogy megpróbál a régi hazához, Izsához minél közelebb visszakerülni, s ezért Komáromban vagy környékén vettek házat, ott telepedtek le véglegesen. Megint mások a környezõ városokban vagy Budapesten kerestek maguk és családjuk számára megélhetést. Mi, akik itt maradtunk, mára azt hiszem teljesen beilleszkedtünk a faluba. Ötven év alatt az ember képes mindent megtanulni, megszokni.

Amikor haza-hazamentünk Izsára, a hatvanas évek óta rendszeresen jártunk, meg aztán õk, az izsai unokatestvéreim is többször voltak nálunk, azt látjuk, hogy most már ott is szépen begyógyulnak a kitelepítés okozta sebek. Idõ, sok-sok idõ kellett ahhoz, hogy mink a kitelepítettek és az otthon maradottak egyformán feldolgozzuk azt, ami velünk megtörtént. Rengeteget lehetne okulni abból, amit mi itt, meg az otthoniak Izsán megéltünk…

Lejegyezte: Szarka László 88

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...