//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

19. GALÁNTA „NÉVTELEN”* GALÁNTA– HIRD-ÚJTELEP „Arról a régi világról álmodom, ami ötven éve volt, nem

19. GALÁNTA „NÉVTELEN”* GALÁNTA– HIRD-ÚJTELEP „Arról a régi világról álmodom, ami ötven éve volt, nem


59  GALÁNTA „NÉVTELEN”* GALÁNTA– HIRD-ÚJTELEP

Arról a régi világról álmodom, ami ötven éve volt, nem a mostaniról.”

 „Névtelen” (N): Galántán mi gazdálkodók voltunk. Ott volt a házunk, ahol most építették nagypostát.

1967-ben még megvolt, aztán legközelebb, mikor voltam látogatóban, mondják, hogy nézzem meg a postát, amit a helyébe építettek. Aztán már többet nem voltam ott.

K: Egyáltalán Galántán se járt többet?

N: De. 1967-ben voltam elõször, azóta legalább hússzor voltam otthon. Tavaly novemberben is voltunk otthon. Volt egy „volt galántaiak” találkozója, de hát … kettõ-három jött csak el. Nem olyan kötõdõ hely volt a Galánta, mint mondjuk Taksony. Galánta olyan, mint itt ez a falu: ez is más faluból, az is, betelepültek ide. Az öreg falu volt még olyan igazi, de mára már ott is kicserélõdött a nép. Huszonöt évig voltam ott boltos, de már nem ismerek onnan csak húsz-harminc embert. Ez a Galánta is olyan volt, nem kötõdtek hozzá. Akik velem voltak inasok, elmentek Gyõrbe dolgozni, meg mindenhova, ott megnõsültek.

Éppúgy, mint az itteni svábság, elvettek mindent tõlük, a gyerekeket hova lehetett vinni, be a városba tanulni. Aki arra táncolt, aki tudott alkalmazkodni, abból lehetett valami.

K: A svábok ilyen ügyes, könnyen alkalmazkodó emberek voltak?

N: Persze. A fölvidékiek se voltak utolsók, de ezek, hogy mindent elvettek tõlük, hamar rájöttek …

K: Hogy fogadták itt a fölvidékieket?

N: Hát, ugyanúgy fogadták, mint a szlovákiai magyarok azokat, akik odamentek. De ez már elmosódott.

Az öregek beletörõdtek, a fiatalokat meg nem érdekli, nem is beszélnek már svábul.

K: Miért van ez, hogy ilyen gyorsan váltottak?

N. Hogy asszimilálódtak, fölszívódtak? Egyszer a város közelsége, meg a munkahely. Munkahelyre elmenni, alkalmazkodást jelent.

K: Ugyanez a helyzet a fölvidékiekkel is? Nem mondják, hogy jobb lett volna maradni?

N: De, hát az öregek. Az én fiam hallani se akar róla, pedig legalább ötvenszer volt ott. Szórakozni, vannak Galántán unokatestvérei.

K: Hogy alakult a család sorsa azzal, hogy szétszakadtak, az egyik fele maradt, a másiknak jönnie kellett?

N: A P.-éket, unokatestvéreméket elvitték még 1945-ben Csehországba. Minket pedig, elvették mindenünket, három cséplõgépet, földjeink voltak, õk mikor visszajöttek, visszakapták a házukat, nekünk pedig kiírtak, el kellett menni, 1947 novemberében. Az Alföldre vittek, Pitvarosra. De oda már annyi embert telepítettek, késõn, novemberben volt a mi áthozatalunk, hogy se ház, se föld nem volt elég. Négy házba voltak a dolgaink berakva, egy hidaskürti vendéglõsnél. 1948-ban kerültünk át Hirdre. Egy nagy vándorlás volt akkor onnét. 200 családot helyeztek át, kit hova tudtak tenni, nem volt válogatás, el kellett fogadni. De javarészt az ment el, aki utánajárt. Aki nem, az ott maradt abban a nádas kis … szóval, ezt nagyon nehéz dolog elmondani…

K: Miért pont Hirdre kerültek?

N: Akkor rakták ki innen a svábokat.

K: Egyidõben kerültek a faluba a többi felvidékiekkel, akiket rögtön ide telepítettek?

N: Õk 1948-ban kerültek ide.

K: Mikor idekerültek, milyen kapcsolat volt a felvidékiek között?.

N: Hát akkor még jobban volt összejárás, meg a rokonok, mert a feleségemnek sok volt itt, jöttek  minden hónapban. Most már a gyerekeik, hát … talán ha háromszor voltak itt az ötven év alatt. Ment mindenki a dolga után, tetszik érteni. Különösen ezek a fölvidékiek ilyen harácsolók voltak. A kilencven * Az interjú készítésekor jelen volt a beteg feleség is, de õ nem kapcsolódott be a beszélgetésbe. A férj a beszélgetés közben többször „kiszólt” neki. Az interjúalany 1999-ben készségesen állt rendelkezésünkre, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A mostani kötet szerkesztésekor nem sikerült engedélyt kérnünk tõle nevének feltüntetéséhez. Ezért választottuk a „névtelen” megjelölést. 60 százaléka az olyan volt, hogy reggel négykor kelt, aztán este tízig dolgozott. (…) A gyerekek már nem olyanok.

K: És ez miért volt?

N: Hát otthon is mindenki ilyen volt. Dolgoztak mindig.

K: Ezért megszólták õket az itteniek?

N: Nem, hát a sváb ugyanígy dolgozott, nem volt, hogy mit szól …

K: Mibõl lehetett itt a kezdetekben pénz szerezni, mikor idekerültek, 1947–1948-ban?

N: Mindenki elkezdett dolgozni, ki több, ki kevesebb sikerrel. Inkább csak stagnált mindenki. Aztán jött az 1956-os változás, hogy csak egy példát mondjak: mikor ezt a házat építettem, nekem másfélre megvolt a pénzem. Mikor bevittem (a pénzt), azt mondja (a hivatalnok), menjek haza és vegyem kétfelé, mert nem kapok kölcsönt, mert a kölcsön érdekes volt, egy százalékot fizettem érte, s ha postán hagytam (a saját pénzem), ötöt kaptam érte. Erre még a legbutább ember is rájött. Volt, akinek volt pénze, mikor kezdett építkezni, volt akinek csak valamennyit föl kellett mutatni, volt olyan is, hogy én adtam neki pénzt, csak föl kellett mutatni.

K: Mikor épült ez a ház?

N: 1963-ban.

K: A régi házzal mi lett?

N: 1983-ban adtuk el mikor a mama meghalt.

K: Vannak még itt rokonok Magyarországon?

N: Vannak, anyám részérõl. Apám részérõl nincsenek, a galántaiak otthon maradtak. (Hosszan magyarázza a rokonokat.) Tavaly voltam náluk, csak egy órát. Rezsiéknél (unokatestvér) voltunk egy-két órát, meg a feleségemnek vannak Kürtön rokonai, Farkasdon van még egy unokatestvér. Most már, hogy az öregek elmennek, a fiam még a fiatalokkal tartja a kapcsolatot. Õ nagyon sokat járt. Mikor még legény volt, még éltek az öreg nénik, nem jártak dolgozni – ha éjfélkor zörgettek, ha éjjel kettõkor ment haza bandával, még mindig jó volt, nem volt semmi baj. Galántán az Sz-éknél szokott aludni.

K: Az otthoniak szoktak ide jönni látogatóba?

N: Hogyne.

K: Milyen érzés egy ilyen hazalátogatás?

N: Elõször mikor hazamentünk, egy nagy szívfájdalom volt csak az egész. Most már, ha ott van az ember egy hétig, ide kívánkozik haza. Annyira mocorog az emberben, hogy hazamenni, hazamenni, mikor ott van, minden elidegenedett már ott.

K: Akkor most melyik a hazája, otthona?

N: A gyerekeknek már ez, én meg nem mondhatom. Nekem inkább ott, én még úgy érzem. Úgy érzem.

De ennek most már vége, ez most már csak egy lidérces álom. Érdekes világ volt ez, nagyon nehéz elmesélni, és nagyon nehéz feldolgozni. Nem olyan könnyû ez, valaki tudta ezt vállalni, én soha nem tudtam úgy venni. Elõször mikor hazamentem, olyan beteg lettem, még kórházba is voltam. Odalett a szívem. Mondjak valamit õszintén? Nem hiszem, hogy itt vagyunk ötven éve, ebbõl egy év eltelt volna úgy, hogy ne lettem volna álmomban otthon. (elérzékenyül) Arról a régi világról álmodom, ami ötven éve volt, nem a mostaniról. Mindenki másképp tudott beletörõdni, van, akinek még mindig fáj.

K: Úgy érzi, hogy ha otthon maradtak volna, jobb életük lett volna?

N: Hát a fene tudja. Ha otthon maradtunk volna, bekerülünk a kuláklistába. Tavaly novemberben voltunk otthon. Elõtte meg nyolc évvel, apám sírját befizetni. Most is befizettük, újabb tíz évre. Galántán van eltemetve.

K: Mikor idekerültek, rögtön boltosként kezdett el dolgozni?

N: Nem, nekünk elég sok földünk volt. Apám még otthon meghalt, én dolgoztam a mezõgazdaságban.  Itt 1956 után az 1960-as években egy óriási nagy iparosítás ment keresztül. Csalták el a népet mindenünnét.

Én is bekeveredtem ebbe a boltba, hívtak sokfelé, de nem mentem el, mindig ott maradtam. Ez volt 1958-tól. Addig gazdálkodtam, több-kevesebb sikerrel. Az nem volt egy olyan jó dolog, olyan nagy leadások voltak, hogy csak az tudott talpon maradni, aki tudott gazdálkodni.

K: Itt ugyanúgy ment a gazdálkodás mint otthon? Voltak valami különbségek?

N: Itt az eladással nem volt gond, közel volt Pécs. 1960-ban jött a tsz, de én akkor már… 1956-ban, amikor megszûnt a tsz, ki tudta venni az anyám a földeket. Ez a része Hirdnek (Újtelep) ez abszolút nem 61 volt. 1956 után kezdtek el építeni, és itt minden ember más faluból jött. A zöme sváb. (Albumokat, régi könyveket nézegetve mondja) Feleségemnek, mikor 65 éves évfordulója volt, azt a korosztályt meghívták (Kürtre). Volt egy ilyen muri. (Fénykép. Mutatja az emléklapot. Szlovák nyelvû szöveg áll rajta, mellékelve egy füzetlapra írt fordítás magyarul.) Õrzöm ezeket, aztán megörökli a fiam, az unokám, aztán vagy eldobják …

K: Érdekli õket ez a történet?

N: Nem nagyon. Nem. Õ itt született, 1950-ben, itt járt iskolába ... a fene tudja.

K: A feleségével mikor ismerkedtek meg, már itt?

N: Ismertem õt már otthon is, de itt még jobban összeismerkedtünk.

K: Itt külön, egymás között házasodtak svábok, felvidékiek, németek?

N: Nem volt ilyesmi. Eleinte, még az ötvenes években volt, de aztán már nem.

K: Miért változott ez meg?

N: Szerintem az iparosítás miatt volt. A kendergyárban dolgoztak elõször százan, aztán ez fölfejlõdött ezerre. Aki oda járt, ott minden héten kétszer rendeztek mulatságot vagy bált, ott már mindenki összeszûrte a levet valakivel. Különben elég sok felvidékinek van más felesége, sváb. Ahhoz elég szorgalmasak voltak a felvidékiek, hogy be tudjanak a szorgalmas svábsághoz kerülni. Mert azok szorgalmas népek voltak, de én ugyanolyannak tartom a felvidékit is. Úgyhogy nem volt ebben probléma.

K: Adtak csúfnevet a felvidékieknek itt Hirden?

N: Nem. Inkább manapság, szeretnék találkozni azokkal az újságszerkesztõkkel, múltkor is volt egy cikk, hogy „jöttek a fölvidéki telepesek”. Hát mi nem vagyunk telepesek. Telepes az, aki önként elment oda és adtak neki földet. Akart a büdös franc idejönni! Nekünk volt ott 50 hold földünk, adtak helyette 15-öt. 15 holdnál többet senki nem kapott, hiába volt száz holdja. Volt három házunk, s kaptunk egy öreg, rossz házat. A svábságot már kártalanították, kaptak milliókat érõ kárpótlási jegyeket, mi mai napig egy szót nem kaptunk. Akkor elvették a svábét és odaadták nekünk, azzal le lett tudva minden, és el lett felejtve. Egy öreg házat kaptunk, most ha megnézné, siralomvölgy. A tulajdonos még ott lakott velünk egy hónapig. Ez minden háznál így volt. Harag nem volt. Talán õk is megértették, hogy ez hogy volt. A fejükre lett ütve, rá lett fogva, ha bûnös volt, ha nem, olyan kollektívan vették õket, mint a felvidéki magyarokat.

K: Figyeli az otthoni történéseket, a híreket?

N: Szoktam. Sose lesz jó, egy kisebbségnek. Elnyomva élni. Régen még összetartott a magyarság.

Aztán ugye mi is elmentünk Pozsonyba dolgozni, mint a németek itt, nem lehetett munkahelyen németül beszélni. Különben a fejére ütöttek. Aztán meg már a kutya se törõdött vele, nem kellett ilyesmivel foglalkozni. Se az, hogy fölvidéki, se az hogy sváb.

K: Kivel tartják itt a kapcsolatot, kikkel járnak össze?

N: Azelõtt voltunk vagy kétszáz lakodalomban, de most mióta elmentünk nyugdíjba, már nem megyünk sehova se. Így senki nem éreztette a másikkal, hogy ez fölvidéki, az meg sváb. Habár mindenkinek volt egy olyan fönntartása. De ez is elmúlt, ez az öregeknél volt.

K: Ezt a fönntartást hogy lehetett észrevenni?

N: Így közvetlen nem éreztették velünk, de azért észre lehetett venni.

K: A régi barátokkal szokott-e találkozni?

N: A temetõben jártunk ezzel az F-fel (az egyik rokon), és akkor találkoztam sokkal. Sokat megismertem harminc év után. Aztán egyszer voltam vendéglõben vagy tízzel, akkor egyet szórakoztunk. Akkor is rokonoknál jártunk. De a rokonoknál is már, egyiknél vagyunk egy órát, a másiknál is. Az semmi se. Meg öregek már. Hiába mennénk el a fiatalokhoz, egészen más a téma.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...