//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

16. FEKETENYÉK KÉT FEKETENYÉKI TÖRTÉNET* JUHÁSZ DÁNIEL (1926) FEKETENYÉK – MOSONSZOLNOK „Amikor a ládákat zártuk

16. FEKETENYÉK KÉT FEKETENYÉKI TÖRTÉNET* JUHÁSZ DÁNIEL (1926) FEKETENYÉK – MOSONSZOLNOK „Amikor a ládákat zártuk


 

FEKETENYÉK

KÉT FEKETENYÉKI TÖRTÉNET*

JUHÁSZ DÁNIEL (1926)

FEKETENYÉK – MOSONSZOLNOK

Amikor a ládákat zártuk le, az olyan volt, mint amikor a koporsókat leszegelik.”

 Szülõfalum, Feketenyék színtiszta magyar község volt. 1947. április 21-én kezdõdött a szlovákiai magyarok kitelepítése, s mi az elsõk között voltunk. Az egész szomorú történet a kassai kormányprogrammal, majd a Beneą elnök által kiadott dekrétumokkal kezdõdött, amelyeknek az értelmében a felvidéki magyarok minden jogukat elveszítették: háborús bûnösökké nyilvánítottak bennünket, bezárták az iskoláinkat, a nagyobb parasztok birtokaira, üzemekbe szprávcákat, szlovák gondnokokat, felügyelõket állítottak.

A csehek azt szerették volna elérni, hogy a magyarokat mint közösséget teljesen felszámolják: egy részüket Csehországba vitték, más részüket ötven kilós csomaggal Magyarországra, az otthon maradók pedig kötelezõen szlováknak kellett vallják magukat. Megszületett a hírhedt jelszó: Maïari za Dunaj!

Vagyishogy a magyarokat át kell dobni a Duna másik partjára. A községekben bizottságokat állítottak össze, fõként az akkori kommunistákból, akik közül a legtöbben haragudtak a parasztságra, mert jobban éltek náluk. Most pedig a mi sorsunk az õ kezükbe került.

Persze a dolgok nem úgy történetek, ahogyan azt a csehszlovák tervek kiötlõi elképzelték. A csehszlovák kormány kénytelen volt a lakosságcsere-egyezményt megkötni: ez még mindig szörnyû igazságtalan egyezmény volt, mert mondjuk, amennyi tótkomlósi szlovák jelentkezett a cserébe, annyi felvidéki magyar családot fognak kitelepíteni Magyarországra. Körülbelül hetvenezer embert telepítettek ki az én tudomásom szerint.

Mink nyékiek mindent elhozhattunk magunkkal, összes ingóságunkat, állatainkat, vagyontárgyainkat.

A tótkomlósiak jóval szegényebbek voltak, afféle agrárproletárok, nyulakat, tyúkokat hoztak magukkal fõleg. Találkoztunk velük Szobnál a határállomáson. Közülük többen pontosan tudták, hogy hova, melyik házba költöznek be majd a mi utcánkba. Mi meg azt hittük, hogy az õ házaikba kerülünk Tótkomlósra, de menetközben kiderült, hogy a nyéki módosabb parasztoknak nincs elég föld a tótkomlósi határban.

Ezt itt Mosonszolnokon is megneszelhették, mert akkor már 1947 tavaszán harminc üres ház volt itt, mert a belsõ telepesek nem találták meg itt a számításukat, s miután lelakták, tönkretették az itteni házakat, továbbálltak innen. S ilyen házakba telepítettek bennünket. Hatalmas volt a felháborodás. Maga Veres Péter is itt volt. Én nem voltam itt a fogadtatáson, mert az volt az érdekes, hogy mi, akik hamarabb rakodtunk, késõbb értünk ide, mint azok, akik, késõbb indultak. Mindegy, a lényeg az volt, hogy nem Tótkomlósra telepítettek bennünket, hanem ide a Dunántúl nyugati csücskébe. Így kerültünk Mosonszolnokra. A házaknak nem voltak ablakai, ajtói. Azt mondták, hogy Réman Ferenc és Torma Gyula, a két telepfelügyelõ intézkedik majd. Ahhoz, hogy ki tudjunk rakodni, a Fõ utcai nagyobb házak istállóiba kötöttük be az állatokat.

Összesen harmincegy nyéki család érkezett, ez vagy 170 embert jelentett, négy cséplõgép is jött velünk, s vagy nyolcvan-kilencven szarvasmarha volt ezeknek a családoknak a tulajdonában. Aztán õsszel történt még egy dolog. Az okosabb telepesek, akik látták, hogy itt a kifosztott házakban úgy sem remélhetnek sok jót, megegyeztek, hogy õk bizony odébbállnak: elmentek a tolnai svábok után üresen maradt Szakadátra, s akkor nekünk lehetõségünk nyílt arra, hogy az így megürült Fõ utcai házakban véglegesen elhelyezkedhettünk. Mosonszolnokon mi, nyéki családok átlagosan 14 hold földet kaptunk, s ezen gazdálkodtunk 1952-ig. Jómagam több helyen dolgoztam, míg 1962-ben be kellett állnom a termelõszövetkezetbe*

Az írásos változat Földes Mihálynak, a mosonszolnoki Mûvelõdési Központ igazgatójának magnetofon felvétele alapján készült, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A felvételek lejegyzésekor használtuk a település történetérõl készült könyvet: Rákóczi Erzsébet, Földes Mihály Nagy Miklós, Neuberger János és Tubán József: Mosonszolnok monográfiája. Helytörténeti olvasókönyv (Hazánk Kiadó, 2001.) 52

Ez már egy másik korszak volt, ahol az itt maradt svábok, a máshonnan jött telepesek és mi felvidékiek együtt egymásra találtunk. S ebben a szövetkezeti munkának, a kezdeti kínlódásoknak, a késõbbi eredményeknek igen nagy szerepe volt.

A fiatalság tehát hamarosan magára talált, megbékélt a sorsával. Az öregek azonban soha sem tudtak megbocsátani. Amit mi otthon Nyéken tapasztaltunk, az is inkább azt igazolta, hogy végsõ soron jól jártunk, mert otthon folytatódtak a magyarokat bántó dolgok. Szerencsére mi tanultunk is a történelembõl: nem lettünk pártemberek, mert mi már megkaptuk a leckét a magyar idõkbõl. Attól féltünk, hogy ha bármiben túlságosan hangosak leszünk, annak elõbb-utóbb kárát látjuk. Akik itt a faluban vezetõk lettek, mind pártemberek voltak, azokat ide-oda rakosgatták, mink meg itt maradtunk parasztembereknek. A leghíresebb emberek, akik a falut vezették, ma jeltelen sírokban fekszenek a szolnoki temetõben. Akik idejöttek, például Ásványról, azok lassan mind elmentek. Mink meg itt maradtunk.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...