//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

6. Nemes Andrásné: BEVEZETŐ GONDOLATOK

6. Nemes Andrásné: BEVEZETŐ GONDOLATOK


7

NEMES ANDRÁSNÉ

 

BEVEZETÕ GONDOLATOK

 

Emlékekbõl él az ember, s múltból él az emlékezet.

Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövõje sem.”

 

Báró Eötvös József gondolata áthatja e könyv megszületésének minden pillanatát. A Kecskés László Társaság – névadónk, Laci bácsi nyomdokait követve -, céljául tûzte ki Felvidék múltjának és jelenének bemutatását.*

A magyarság 20. századi történelme tragédiák sorozata, melyek hiábavalóan érték nemzetünket, ha nem ismerjük meg azokat a maguk valójában, ha nem vonunk le belõlük értelmes következtetéseket, ha nem tudatosítjuk gyermekeinkben, unokáinkban a „miérteket”.

Társaságunk mint civil szervezet csak a „mi volt akkor” és a „hogyan éltem át” kérdésekre válaszoló visszaemlékezések megjelentetésében tud a maga szerény eszközeivel segíteni. A történészeknek, kutatóknak kell ezekbõl az anyagokból meríteniük, az elmondottakat feldolgozniuk. A politikusok felé pedig legkisebb elvárásunk, hogy megismerjék a történéseket.

Nagyon keveset tudtam jómagam is a felvidékiek hármas tragédiájáról, csak annyit, amennyit egy átlagolvasó ismer. Olyan emberek között éltem eddig, olyan emberekkel beszélgettem, tréfálkoztam, akikrõl nem tudtam, hogy gyermekkoruk vagy kora ifjúságuk egy pillanata, egy napja vagy egy éve leírhatatlan szenvedést, megérthetetlen bántást, feldolgozhatatlan traumát jelentett. S amikor kezemben tartottam, leírtam a beérkezõ anyagokat, nagyon nehéz volt, többször állt meg a kezem a billentyû felett: megállt körülöttem az idõ, s én is futottam a befagyott Dunán menekülõvel, feküdtem betegen a vagonajtó mögött, álltam az embervásáron és szöktem az embertelenségbõl. Ami eddig számokból és betûkbõl állt, az keserves emberi sorsokká elevenedett.

Még ma is, több mint ötven évvel az események után, többen kérdezik, minek feleleveníteni a múltat, minek felhánytorgatni hiábavalóan, ugyan kit érdekel, mi történt velünk. Sokan, nagyon sokan, félnek visszatekinteni, félnek a felidézés fájdalmától, félnek az eltemetett múlttól. Sokan küszködnek lelki problémákkal, sokuk szülõje, nagyszülõje belerokkant, nem élte túl a kisemmizést, megalázást, megszégyenítést.

Igen, elfogadom, hogy a hiábavaló feltárulkozás terméketlen. S igen, elfogadom, hogy a fiataloknak, utódoknak nehéz elmondani, az unokák a nagyszülõk történetét sokszor hitetlenkedve fogadják. Mégis könyvet adunk a kezükbe, lásd gyermekem, mit éltek át a szomszédaink, mit éltek át a taksonyiak, a szentpéteriek, a hetényiek, olvasd el, érezd a szavak erejét, ez volt a valóság.

Egyik kedves levélírónk így írt, keserûen fogalmazva: a fiatalabbaknak ’orruk tõle fokhagymás’, nem érdekli õket, mi történt a Felvidéken! Erre csak azt tudtam válaszolni, hogy két felnõtt gyermekemnek 2000 karácsonyára megírtam családunk történetét, benne nagyszüleik második világháborús és 1956-os szenvedéseit, annak reményében, hogy amikor minõsíteniük kell azokat az idõket, a személyes sorsokat is figyelembe véve ítélhessenek. Nekünk a lehetõséget kell biztosítanunk a gyermekeknek, hogy ha késztetést éreznek, ha kicsit érettebb fõvel mégis kíváncsiak lesznek, akkor megtalálhassák a tudás forrását. Ezért hirdettük meg pályázatunkat, s ezért kívánjuk folytatni a gyûjtést, mindaddig, amíg Isten segítségével megtehetjük. Azért, hogy semmilyen részlet ne veszhessen el, az igazság legkisebb eleme sem, s nem lehetünk keserû vállrándítók, ha életünk egy-egy szakaszában érdektelenséget tapasztalunk az ifjabb korosztály részérõl.

Mindnyájunk együttes erõfeszítésével tudjuk csak rábírni a mindenkori hatalmasságokat az igazság elfogadtatására, s az igazság alapsejtje az egyes ember sorsának megismerése. Sok egyéni sorsból állhat össze az igaz történet, s hiszem, megérjük még, hogy az igaz történetet fogják tanítani az ifjúságnak a történelemórákon. S ekkor minden visszaemlékezõ elmondhatja, az õ sorsa is formálta a tananyagot, formálta az emlékezetet.

  • Köszönet az MTA Kisebbségkutató Intézetének, amely a felvidéki magyar kitelepítettek visszaemlékezéseinek feldolgozásával, megszerkesztésével és rendszerezésével segítségünkre volt a kötet megjelentetésében.

8

Hármas tragédiát írtam, teljesen laikusként, csak az emlékezések alapján: a szülõföldrõl Magyarországra kitelepítettek, a kényszermunkára deportáltak, és a magukat, családjukat kényszerbõl szlováknak vallók tragédiáját. Hármas erõszakot követtek el ellenük, csak azért, mert magyarok voltak.

Az akkori hatalmak nem mérlegeltek, nem vizsgálódtak, nem kérdeztek, csak büntettek. A módosabbakat megfosztották vagyonuktól, a kevésbé tehetõsebbeket kényszermunkára kötelezték, s még sok esetben a magyarságukat megtagadók sem maradhattak otthonaikban, nem tarthatták meg javaikat.

A felvidékiek sokáig hallgattak, hordozták a rájuk sütött „bûnös, mert magyar” bélyeget, s a méltatlan bánásmódot, amely itthon is érte õket. A demokratikus fordulat sem hozott számukra sem megértést, sem kárpótlást. Néhányuk kereste a kárpótlás fórumait, de sikertelenül. Sokan, nagyon sokan várják Európától és a mindenkori magyar kormánytól, hogy a beneąi bélyeg következményeit elszenvedõ, ma már idõs, többségében beteg, fáradt generáció és gyermekeik megkaphassák az õket jogosan megilletõ erkölcsi és anyagi elégtételt. Társaságunk arra vállalkozott, hogy lehetõséget, megszólalási fórumot teremt az üldöztetés áldozatainak. Évrõl-évre egyre többen és egységesen valljuk meg, nem maradhat büntetlen ami történt a 20. században, nem hagyhatja figyelmen kívül, s nem hallgathat róla a 21. század egységesülõ Európája. A kollektív bûnösség elvén alapuló meghurcoltatás terhét nem viselheti és a végrehajtott kisemmizést sem hordozhatja jogrendjében a magát kisebbségvédõnek tekintõ és a mindennemû megkülönböztetést elítélõ Európa. Ha nem szólunk, ha nem mondjuk, ha nem írjuk le, ma, holnap, holnapután, akkor Európa azt hiheti, beletörõdtünk. Azt hiheti, Beneąnek igaza volt, nem érdekel sem minket, sem gyermekeinket, mi is történt a Felvidékkel.

Milyen lesz a közös jövõnk, ha közömbösek vagyunk a múltunk iránt? Milyen lesz közös a jövõnk, ha nem ismerjük meg közös múltunkat? Milyen lesz a közös jövõnk, ha szótlanul élünk a múlt görcseivel terhes jelenünkben?

A szó veszélyes fegyver, s van, aki fegyvertelen…” Nem mindegy, ki, mikor és kihez és hogyan szól.

A történelemírók szavai a legfontosabb szavak, mert az ifjúsághoz szólnak. Akadnak olyankok, akik azt gondolják, hogy a múlt megváltoztatható. Ne adjunk lehetõséget a hazugságírásra hajlamosoknak azzal, hogy letesszük a szó fegyverét! A visszaemlékezések, dokumentumok közreadásával szeretnénk megteremteni a lehetõséget a felvidéki magyarok nehéz múltjának teljesebb megismerésére. Nekünk, civileknek ez a legerõsebb fegyverünk, az igaz szó, az igaz szó erõs hangja, s ezzel a könyvvel is ezt a fegyvert tartjuk a kezünkben, megteremtve a múlt megismerésének lehetõségét gyermekeink számára.

Amíg az élet fénye ég, a gyökerek el ne szakadjanak…

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...