//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
4. Jürg Birnstiel: Temetési Prédikációk. 1 - 15
fordította Dr Pótor Imre
4. Jürg Birnstiel: Temetési Prédikációk. 1 - 15
fordította Dr Pótor Imre
: 15. Misszió, beteg, - hű gyermek temet - megajándékozott élet. -Róma 6, 23

15. Misszió, beteg, - hű gyermek temet - megajándékozott élet. -Róma 6, 23


15./ MISSZIÓS, BETEG, - HŰ GYERMEK TEMET - MEGAJÁNDÉKOZOTT ÉLET

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban“ (Róm 6,23).

Elköltözött testvérünk hálás volt azért az örök életért, amit ajándékba kapott Jézus Krisztus által. Ebben az elrejtettségben halt meg, mivel tudta, hogy rábízhatja magát az ember arra, amit Jézus Krisztus mond. Egyszer azt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (Jn 11,25). Tehát testvérünk él, akkor is, ha meghalt!

Amikor Testvérünket kórházba kellett szállítani, gyermeke mindent példásan intézett.

Amint elköltözött Testvérünket felkerestem a sürgősségi osztályon azon a napon, amikor beszállították, kifejezésre juttatta, hogy egyre nehezebb számára az élet. Évek óta elszomorító volt egészségi állapota, és egyre kisebb lett a mozgástere. Le kellett mondania arról, hogy részt vegyen a gyülekezeti életben, amit annyira szeretett, és az imaórákra is, amiket szívesen látogatott, már alig tudott már eljönni. Nem volt életunt, mert örvendező és pozitív személyiség volt, a hit jelentette számára az életet, azonban fájdalmakkal és akadályoztatásokkal teherré lett számára az élet. Aki életben tartotta, az a gyermeke volt. Az akarta, hogy mindenben jelen legyen számára. Ő példaadóan gondoskodott édesanyjáról, aki hálás volt betegágyán is azért, mert gyermeke nagy áldás az életében.

A temetési ige Testvérünk életét teljes egészében meghatározta.

1./ A bűn ereje.

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban“ (Róm 6,23). Mert a bűn zsoldja a halál. Ez volt az, ami Testvérünket foglalkoztatta. Ez volt az egyik leglényegesebb indok, amiért szívén viselte a misszió ügyét: az a sok-sok ember, akik félelmetes reménytelenségben él. Ők elveszettek Isten számára. Akármilyen sok jót tesznek is. A Biblia világosan kifejezésre juttatja: „Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének” (Róm 3,23).

Nincsen olyan ember, akármilyen jó életet folytat is, aki saját erejéből olyan életet gyakorol, amelyik teszik Istennek. Mert Isten előtt mindenki, mindig, nagymértékben vétkezik. Talán nem úgy, hogy más is azonnal lássa, de úgy, hogy Isten látja. Vannak dolgok, amiket az ember nem lát meg azonnal, mint az önzés, féltékenység, irigység, veszekedés, büszkeség, felfuvalkodottság, stb. Mindez olyan, amikben nem gyönyörködhetik Isten.

Ez foglalkoztatta Testvérünket - jóllehet nem ez volt az egyetlen ok - amiért a szívén viselte a misszió és evangélizáció ügyét. Ha ugyanis ennek a bibliai versnek így lenne vége – „Mert a bűn zsoldja a halál”, akkor úgyis minden reménytelen lenne, akkor nem kellene misszióba menni.

 2./ A kegyelem ajándéka.

Az idézett igevers folytatása így hangzik: „Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Ez az ajándék motiválta Testvérünket, amit Isten készen tart az embereknek. Azt akarta, hogy a láthatóan reménytelen emberek halljanak Isten ezen nagyszerű ajándékáról, és részesüljenek abban az örök életben, amit ő maga már megkapott.

Kedves Testvérünk ezt a csodálatos üzenetet adta tovább mindenhol, ahol élt. Elmondta, hogy Isten szeretné őket megajándékozni. Nem a saját teljesítményükért. Nem különleges vallási teljesítményünk alapján lesz reménységük, és nem ezért teljesedik ki az életük.

Ehelyett Istentől kell elfogadnunk az örök életet, ajándékba. Hagynunk kell, hogy Isten megajándékozzon vele. Pál apostol így ír erről a római gyülekezet tagjainak: „Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte” (Róm 3,24k.).

Testvérünk szóval és tettel hangsúlyozta ezt a kiváló üzenetet azoknak, akiket szeretett: „Higgyetek Jézus Krisztusban, aki meghalt a bűnötökért a kereszten. Akkor gazdagon megajándékoz benneteket Isten, és a legfontosabbat ajándékozza nektek, amit valaha kaphat az ember: örök életet.”

3./ Bátorítás Testvérünk Gyermekének.

Testvérünk tehát békésen elaludt, mivel hitével szilárdan Jézusban gyökerezett és benne volt elrejtve. Mi itt maradunk és Szerettünk távozása mindenekelőtt gyermeke életében jelent mély fordulópontot. Gyermeke évekig közös háztartásban élt drága szülőjével. És amikor csökkent az ereje, gondoskodott róla, aki hálás volt iránta, és lelkendezve beszélt róla. Odaadással mondta, hogy milyen jól végzi a munkáját és szorgalmas.

Bizonyára hiányozni fog a kedves szülő. De nem csak az elismerése, hanem az a sok imádság is hiányozni fog, amiket Isten elé tárt. Senki sem pótolhatja a szülőt. Mi legfeljebb segíthetünk, őt azonban nem pótolhatjuk. De egyet lehet és érdemes tenni: követni a példáját, és minden helyzetben, örömben és szenvedésben bizalommal Jézusra tekinthetni. Úgy, ahogy ezt Zsoltárok könyvéből való igevers kifejezi: „Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül“ (Zsolt 34,6-9).

Befejezés:

Testvérünk megelőzött minket, befejezte földi életét. A halál azonban számára nem az utolsó állomás, mivel tudta, hogy sokkal nagyobbat és pompásabbat fog kapni, amit nem kaphatott meg ebben a világban! Amivel Isten megajándékozta, azt senki és semmi, sem élet, sem halál nem veheti el tőle: Ez az örök élet, amivel Isten ajándékozta meg megtérésekor, élete legfontosabb órájában. Ez erősebb, mint a halál, mert Jézus mondja:  „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él“ (Jn 11,25).

Ez a mi vigasztalásunk: Testvérünk él, jóllehet meghalt. És mindnyájan, akik osztozunk vele ebben a hitben, újból viszontlátjuk őt az örökkévalóságban a Teremtő Istennél. –

Ámen.

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj