//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
4. Jürg Birnstiel: Temetési Prédikációk. 1 - 15
fordította Dr Pótor Imre
4. Jürg Birnstiel: Temetési Prédikációk. 1 - 15
fordította Dr Pótor Imre
: 13. Idős, hívő, próbákban, reménységben - Jn 14,3

13. Idős, hívő, próbákban, reménységben - Jn 14,3


13./ IDŐS, HÍVŐ, PRÓBÁKBAN, REMÉNYSÉGBEN - VAN HELY JÉZUSNÁL

És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is” (Jn 14,3).

a./ Amikor eljönnek a nem szeretem napok.

Testvérünk az utóbbi években egyre gyengébb lett. Meg kellett tanulnia, lépésről lépésre elengedni e látható világban való életet. Igen, így van ez a Bibliában: „Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod: nem szeretem őket!” (Préd 12,1).

Ezeket az utolsó éveket elköltözött Testvérünk igen nehezen viselte. Szokatlan volt neki, hogy másokra legyen utalva. Ő, aki olyan szívesen segített másoknak, hirtelen mások segítségére szorult.  Soha nem akart mások terhére lenni. Inkább a szobájában maradt, minthogy bárki terhére legyen. Jelentős változás történt az életében az, amikor gondozásra szorult. Nem titkolta, hogy ez nehezére esett, de elfogadta ezt a szituációt, mivel tudta, ez az egyetlen lehetséges út számára. Senkinek nem tett szemrehányást emiatt, bár sokszor nehezen viselte helyzetét. Egyrészt elszomorodhatott megpróbáltatásai miatt, másrészt készséges volt arra, hogy ezt úgy fogadja, amint volt. Elfogadta azokat a napokat és éveket, amik nehezek voltak számára.

b./ Testvérünk szorgalmas és hitvalló életet élt.

Elköltözött Testvérünk szorgalmas volt hivatásában. Ugyanolyan aktív és elkötelezett volt egyházunkban is. Szívesen részt vett a másokért való szolgálatban. Közbenjáró imádságaival Isten előtt hordozta a gyülekezeti és a világmisszió ügyét is. Szívén viselte az ébredést és a gyülekezet tagjainak lelki megújulását is. Tevékenyen részt vállalt, míg tehette több gyülekezeti szolgálatban. Szívesen végzett volna még többet Jézusért, ez azonban egyszerűen nem volt lehetséges, ami különösen nehezére esett. Meg kellett tanulnia, hogy akkor is elrejtettségben lehet Jézusnál, ha nem tud sokkal több látható dolgot tenni érte. Ezt ugyan tudta már, de ha az ember ideig eljut, ezt még mindig tanulnia kell.

1./ Van hely Jézusnál.

Figyeljünk most arra, hogy hangzik Jézus tanítványainak mondott egyik kijelentése:

És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is” (Jn 14,3). Testvérünk Isten gyermekeként sokszor kifejezésre juttatta, hogy mennyire elrejtett volt Jézusban, és hogyan érvényesítette a hit reménységét gyengeségében. Vizsgáljuk meg közösen ezt a jézusi kijelentést. Jézus megmagyarázta övéinek, hogy eltávozik tőlük, de nem örökre. Atyjához megy a mennybe, és ott előkészíti a helyet azoknak, akik hisznek benne. Jézus itt arról a helyről beszélt, ahol mindazok élnek majd, akik elfogadták őt Megváltójuknak ebben az életben.

Isten megváltott gyermeke kifejezni ezzel az igével, hogy nem a földön van a hazája, hanem az örökkévalóságban Jézusnál. Nem ezért a világért élt, hanem az új világért. Úgy, ahogy ezt az Újtestamentumban olvasható: „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük” (Zsid 13,14).

Testvérünk is sóvárgott ezért a jövendő városért, ahová tartott. Úgy gondolta rá, mint az a dolgozónő, aki egy tehetős férfi kertjében dolgozott. Megnézhette szép, új házát is. Egy pompás villát, nagyarányú és csodaszép, berendezett szobákkal. A gazdag ember pompás háza fölötti örömében megkérdezte az asszonyt: „Nos, mit gondolsz a házamról, hogy tetszik?” Ekkor ez a szegény nő azt mondta: „Mindez nagyon szép, és hálásan megköszönöm, hogy körülvezetett benne; de ez egyáltalán nem olyan lakás, amibe hamarosan beköltözni szándékozom.”

Ej, de hát milyen az a ház?”, kérdezte a gazdag ember nagy csodálkozással? Akkor az asszony kivette a zsebéből újszövetségét és felolvasta, amit Jézus mondott: „Az én Atyám házában sok lakóhely van” (Jn 14,2).

Aztán felnyitotta a Bibliát egy másik helyen is, a Jelenések könyvét, ahol az Ige még pontosabban ábrázolja és részletezi Isten megváltotta örök hajlékát és otthonát. Akkor azt mondta az asszony ennek a gazdag embernek: „Igazán sok örömöt és boldogságot kívánok önnek az új házában; Mégis tudnia kell, hogy nem fog mindig lakni itt, én azonban örökre ott maradok abban a csodálatos házban, amelyet Jézus készített el.”

Ezt ugyanígy Testvérünk is elmondhatta volna. Azt, hogy tud egy másik, és mindenek előtt egy jobb helyről.

2./ Jézus Krisztus az út.

Miután Jézus elmagyarázta tanítványainak, hogy lakóhelyet fog készíteni számukra, még ezt is mondta nekik: „Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat” (Jn 14,4).

A tanítványok mégsem tudták, hogyan vezet oda az út. Ekkor felállt Tamás, egy a tanítványok közül és megkérdezte: „Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” (Jn 14,5).

Fogalmuk sem volt, hogy néz ki az az út, ahová még Jézus megy. Útleírást akartak Jézustól. Ezért Jézus világos és váratlan választ adott nekik: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14,6). Jézus tehát az Atyához ment, az ő országába. Oda azonban nem követhették tanítványai. Ha el akarnak jutni oda, ez csak Jézussal lehetséges.

Jézus az út. Az Atyához, vagy másként is mondhatjuk: a mennybe. A mennybe csak Jézus által juthatunk be. Nem úgy, ahogy Jézus, aki meghalt a bűneinkért a golgotai kereszten, és harmadik napon feltámadt, és aztán Atyjához ment.

Tulajdonképpen azt mondta tanítványainak: Számotokra egyáltalán nincs más út arra, hogy bejussatok Isten országába, csak általam. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Semmiféle vallásos erőfeszítés nem juttat el az Atyához. Csak a Jézusba vetett hit. Itt válaszol Jézus arra a kérdésre, hogy hogyan juthatunk a mennybe. Az út maga Jézus Krisztus. Ez sokak számára az evangélium legmegbotránkoztatóbb pontja. Jézus, aki magát egyetlen útnak nyilvánította ki az ember megváltására.

Ebben a világban ténylegesen sok út van, amik ígéretesek és megfelelőek. Sokféle módon próbálnak értelmet és célt adni az emberek értelmének. Azonban az eredmény a döntő. A példabeszédek könyvében olvashatjuk: „Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet” (Péld 16,25).

Aki azonban hisz Jézusban, arra az út végén nem a halál és a pusztulás vár, hanem örök élet. Ahogy Jézus mondta evangéliumában: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

Elköltözött Testvérünk bízott Jézusban. Döntött Jézus Krisztus mellett és maga választotta a Jézus követése útját. Életét meghatározta a Jézussal való élő közösség, és hálás volt azért az elrejtettségért és reménységért, amit a Jézusba vetett hit által kapott.

Befejezés:

Testvérünk befejezte földi életét. Hitvalló élete példát ad mindnyájunknak, és arra bátorít, hogy Jézussal éljünk. Hogy akik még nem ismerik közülünk Jézust, fogadják életükbe őt, hogy mindnyájan örvendezhessünk ennek az új lakóhelynek. Hogy valamennyien közösségben élhessünk Jézussal.

Az út egyszerű. Ha ugyanis még nem él Jézus valaki életében, csak egy imádság választja el tőle. Egy egyszerű imádsággal bárki megvallhatja bűnét, és behívhatja Jézust az életébe. Úgy, ahogy elköltözött Testvérünk is megtette egykor, és akkor ugyanazzal az elrejtettséggel és reménységgel élhet tovább, ahogyan ő élt.

Elköltözött Testvérünk tudta, hogy halála nem az utolsó állomás, mert az örök élet, amivel megajándékozta Isten, erősebb a halálnál. Ezért mondja Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (Jn 11,25). Az a vigasztalásunk: Testvérünk él, jóllehet meghalt. És valamennyien, akik osztozunk vele ebben a hitben, viszontlátjuk őt az örökkévalóságban a teremtő Istennél. - Ámen

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj